Công văn 2265/TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
15
download

Công văn 2265/TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2265/TM/XNK của Bộ Thương mại về việc EU triển khai các quy định mới về quản lý hoá chất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2265/TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 2265 T M/ X N K  n g µ y 21 th¸ng 7 n¨ m  2003 V Ò  viÖc  E U  triÓn  hai c¸c q ui ® Þ n h  m íi  Ò  q u ¶ n  lý hãa c h Êt k v KÝnh  göi:C¸c  Th¬ng    Së  m¹i,Së    Th¬ng  m¹i      ­ Du lÞch c¸c  tØnh,                          thµnh                          phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Ngµy  13/2/2001, Uû     ban  Ch©u   (EU)  th«ng  ¢u  ®∙  qua S¸ch tr¾ng    vÒ chÝnh  s¸ch    míi ®èi    víihãa chÊt.Ngµy    7/5/2003,EU   c«ng  trªnm¹ng    ®∙  bè    Internetdù    th¶o qui®Þnh      híng dÉn    thùc hiÖn    S¸ch tr¾ng  hãa  vÒ  chÊtnµy.   Néi dung chñ  yÕu cña    qui ®Þnh nµy    lµ mét    hÖ thèng qu¶n        lý míi vÒ ®¨ng    ký,thÈm    tra,cÊp phÐp  h¹n  vµ  chÕ        i ®èi víi lo¹  c¸c hãa chÊt ® îc® a      vµo  l th«ng    u  trªnthÞ  êng      l tõ 1  tr EU víisè îng    tÊn    trëlªn/doanh nghiÖp/n¨m. HÖ     thèng nµy gåm   phÇn  4  chÝnh: 1.Qui chÕ  ®¨ng  hãa      vÒ  ký  chÊt:Yªu    cÇu    c¸cdoanh  nghiÖp cña    EU s¶n  xuÊt hoÆc     nhËp khÈu  hãa  chÊt (kÓ  thµnh    c¶  phÇn hãa chÊt)ph¶itiÕn hµnh        thö nghiÖm  hãa chÊt mµ   s¶n    hä  xuÊt/nhËp khÈu  ®¨ng  vµ  ký/cung  cÊp    c¸c th«ng    tinnµy ®Õn   quan  c¬  qu¶n    thÈm  lýcã  quyÒn  cña      EU (cã thÓ    lµTæng   côc Hãa  chÊt Ch©u     ¢u).Hãa    chÊt sÏ kh«ng  îc s¶n      ®   xuÊt hoÆc     nhËp  khÈu  nÕu  cha  îc®¨ng  víi quan  ®   ký    c¬  thÈm  quyÒn. 2. Qui  chÕ     vÒ thÈm     tra hãa chÊt:C¸c  quan    c¬  chøc n¨ng cña      EU sÏ thÈm       tra c¸c th«ng    tin®¨ng  cña    c¸c hãa  ký  tÊt c¶    chÊt.NÕu     cÇn  quan  c¬  thÈm       tra sÏ yªu cÇu doanh  nghiÖp  ®¨ng  (doanh  ký  nghiÖp s¶n xuÊt,nhËp    khÈu hoÆc   së  dông  c¬  sö  hãa  chÊt ®Ó     s¶n xuÊt)tiÕn hµnh  nghiÖm         thÝ  bæ sung ®èi    víihãa  chÊt,chñ    yÕu  tËp trung vµo    hËu  qu¶ cña viÖc ph¬inhiÔm     l©u  dµi. 3. Qui    chÕ  cÊp  vÒ  phÐp: TÊt  c¸c hãa    c¶    chÊt thuéc c¸c nhãm         g©y ung  th   , nhãm     dÔ biÕn  æi,  ® nhãm  ®éc    h¹i®èi    víisinh s¶n, nhãm     chÊt  g©y «  nhiÔm  h÷u  bÒn  c¬  v÷ng  c¸c chÊt g©y        vµ      rèilo¹nhÖ thèng      néitiÕt®Òu  ph¶i  ® îcc¬    quan  thÈm quyÒn cña    EU cÊp  phÐp  íckhis¶n  tr     xuÊt/nhËp khÈu. 4. Qui    chÕ  h¹n  vÒ  chÕ:  TÊt  c¸c s¶n  c¶    phÈm   hãa chÊt bÞ  chÕ    h¹n  chØ  ® îcs¶n    xuÊt,® a    vµo u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng  hoÆc   dông  sö  nÕu  tu©n      thñ c¸c qui®Þnh  h¹n    vÒ  chÕ. Toµn  néi dung  bé    cña S¸ch tr¾ng    vÒ chÝnh  s¸ch    míi ®èi    víihãa chÊt  cña    dù  EU vµ  th¶o  híng dÉn thùc hiÖn  îc ®¨ng        ®   t¶itrªntrang web    cña EU:  http: \europa.eu. t comm/enterpr \ in / ise/chemicals/chempol/whitepaper/reach.ht m Sau    khi®iÒu  chØnh    bæ sung,qui®Þnh      híng dÉn    thùc hiÖn    S¸ch tr¾ng  sÏ® îc ® a      vµo  thùc hiÖn.ViÖc      thùc hiÖn      sÏ theo tõng    giai®o¹n,theo  l     sè îng vµ chñng  i lo¹ hãa    chÊt.Tuy    nhiªn,  hiÖn nay    EU cha  c«ng  thêigian dù  bè      kiÕn  ban hµnh  chÝnh  thøc. Môc  ®Ých  cña chÝnh s¸ch hãa chÊt míi cña          EU lµ nh»m  b¶o    vÖ søc  kháe con ngêi,®éng    vËt,m«i  êng  kiÓm       tr vµ  so¸tphÇn   îng  línl hãa  chÊt l  u 
  2. 2 th«ng    trªnthÞ  êng. Trªn thùc tÕ, khi® a  tr           vµo  thùc hiÖn, chÝnh      s¸ch nµy    sÏ bao trïm rÊtnhiÒu      lÜnh  vùc    tõ ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm,      ®å dïng    gia ®×nh  cho ®Õn   dÖt may,  giµy dÐp, s¶n      phÈm  nhùa….  thÓ    Cã  nãi®©y  còng  lµ mét  i   lo¹ rµo c¶n    míi ®èi    víinhËp  khÈu  khithùc hiÖn    nh÷ng  vµ      sÏ cã  c¸ch  hiÓu,c¸ch thùc hiÖn        kh¸cnhau    g©y  ph¬ng    h¹i®Õn   hµng  nhËp  khÈu  ph©n  vµ  biÖt®èi xö          ®èi víi hµng  nhËp  khÈu vµo EU. Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    Th¬ng  c¸c Së  m¹i/Së th   ¬ng      lÞch th«ng  m¹i­ Du    b¸o cho      c¸cdoanh nghiÖp kinh doanh      c¸cngµnh  nghÒ  ªnquan    li   trªn®Þa  bµn  biÕt,tr     iÓn khainghiªncøu, theo          dâi,n¾m  b¾t    c¸c biÕn  ®éng cña  thÞ  êng  tr EU     chuÈn  kÞp    ®Þnh  ®Ó cã  bÞ  thêivµ  híng ®óng    trong kinh doanh      trong thêi     gian tí .   i §Ò   nghÞ    tr   c¸cSë  iÓnkhaithùc hiÖn      gÊp.
Đồng bộ tài khoản