intTypePromotion=1

Công văn 5226/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
118
lượt xem
17
download

Công văn 5226/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5226/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005: tiêu chuẩn hạn ngạch thành tích đợt I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5226/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. C¤NG V¡N CñA Bé tH¦¥NG M¹I Sè 5226/TM­XNK NGµY 14 TH¸NG 10 N¡M 2004  VÒ VIÖC GIAO H¹N NG¹CH XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY VµO  THÞ TR¦êNG HOA Kú N¡M 2005: TI£U CHUÈN H¹N NG¹CH THµNH TÝCH §îT I C¨n cø Th«ng t Liªn tÞch sè 04/2004/TTLT/BTM­BCN ngµy 28  th¸ng 7 n¨m 2004 cña Liªn Bé Th¬ng M¹i vµ Bé C«ng nghiÖp híng  dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may  vµo  thÞ trêng  Hoa Kú  n¨m 2005;  Liªn  Bé Th¬ng M¹i  ­ Bé C«ng  nghiÖp vµ HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam th«ng b¸o nguyªn t¾c giao  h¹n ng¹ch n¨m 2005 theo tiªu chuÈn thµnh tÝch ®ît I nh sau: 1. ViÖc ph©n giao tiªu chuÈn h¹n ng¹ch thµnh tÝch ®ît I  ®îc tÝnh trªn c¬ së sè lîng thùc hiÖn h¹n ng¹ch cña th¬ng nh©n  (®îc cÊp Visa 7 th¸ng ®Çu n¨m 2004) tõ ngµy 1/1/2004 ®Õn ngµy  31/7/2004 (sè liÖu nµy do c¸c Phßng Qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu khu  vùc b¸o c¸o), cô thÓ: ­ §èi víi Nhãm I bao gåm 9 chñng lo¹i mÆt hµng (Cat.):  334/335, 338/339, 340/640, 341/641, 342/642, 347/348, 359/659­ S,   638/639   vµ   647/648:   Tiªu   chuÈn   h¹n   ng¹ch   thµnh   tÝch   ®ît  I/2005   ®îc   ph©n   giao   b»ng   80%   sè   lîng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy  1/1/04­31/7/04; ­   §èi   víi   Nhãm   II   bao   gåm   16   chñng   lo¹i   hµng   cßn   l¹i:  tiªu chuÈn h¹n ng¹ch thµnh tÝch ®ît I/2005 ®îc ph©n giao b»ng  100% sè lîng thùc hiÖn tõ 1/1/04­31/7/04. 2.   H¹n   ng¹ch   thµnh   tÝch   ®ît   I   n¨m   2005   giao   cho   th¬ng  nh©n sÏ b»ng tiªu chuÈn h¹n ng¹ch thµnh tÝch trõ ®i sè lîng  th¬ng nh©n øng tríc cña n¨m 2005 ®Ó thùc hiÖn trong n¨m 2004  (nÕu cã). 3. Sè h¹n ng¹ch tiªu chuÈn (bao gåm thµnh tÝch 2004, n¨ng  lùc s¶n xuÊt míi/më réng, vïng s©u, vïng xa, thëng xuÊt khÈu  hµng phi h¹n ng¹ch) mµ tÝnh ®Õn hÕt ngµy 30/9/2004 th¬ng nh©n  cã v¨n b¶n tr¶ l¹i Bé Th¬ng M¹i sÏ ®îc tÝnh 50% sè lîng tr¶  l¹i nµy vµo sè liÖu thùc hiÖn ®Ó lµm c¬ së giao h¹n ng¹ch cho  n¨m 2005. C¸c h¹n ng¹ch  u tiªn theo c¸c tiªu chÝ cña Th«ng t  Liªn   tÞch   sè   07/2003/TTLT/BTM­BCN   ngµy   8/10/2003   nh  v¶i   s¶n  xuÊt trong níc, kh¸ch hµng lín Hoa Kú, s¶n phÈm xuÊt khÈu hoµn  chØnh  cã  gi¸ xuÊt  khÈu  cao nÕu  kh«ng  sö dông  tr¶ l¹i  Bé sÏ  kh«ng ®îc tÝnh lµm c¬ së ®Ó giao h¹n ng¹ch cho n¨m 2005. §èi  víi   h¹n   ng¹ch   kh«ng   sö   dông   hoÆc   phÇn   kh«ng   sö   dông   hÕt   mµ  kh«ng tr¶ l¹i Bé Th¬ng M¹i th× th¬ng nh©n sÏ bÞ ph¹t trõ gÊp 5 
  2. lÇn ®èi víi nhãm I vµ ph¹t trõ gÊp 3 lÇn ®èi víi nhãm II vµo  tiªu chuÈn h¹n ng¹ch n¨m 2005 cña th¬ng nh©n. §èi víi viÖc th­ ¬ng nh©n bÞ ph¹t th× sè h¹n ng¹ch ®îc tÝnh trõ vµo Cat. “nãng  nhÊt”  trong  n¨m  2005.  Riªng  ®èi víi  trêng hîp  Cat.  338/339,  nÕu c¸c th¬ng nh©n tù nguyÖn tr¶ l¹i h¹n ng¹ch ®Ó lïi thêi h¹n  giao   hµng   sang   n¨m   2005,   th×   th¬ng   nh©n   ®ã   sÏ   ®îc   giao   l¹i  toµn bé sè lîng h¹n ng¹ch ®∙ hoµn tr¶ Bé Th¬ng M¹i. 4. Th¬ng nh©n cã sè lîng ph©n giao ®ît I nhá, díi 100 t¸  s¶n phÈm hoÆc 100 kgs cha ®îc ®a vµo sanh s¸ch ph©n giao ®ît  nµy mµ sè lîng ®ã sÏ ®îc tÝnh gép vµo sè lîng h¹n ng¹ch ph©n  giao thµnh tÝch ®ît II (cuèi th¸ng 1/2005). 5. Kh«ng giao h¹n ng¹ch thµnh tÝch cho c¸c th¬ng nh©n nÕu  hä khai b¸o kh«ng cã n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc hä lµ th¬ng nh©n  míi cha ®îc kiÓm tra n¨ng lùc s¶n xuÊt nhng cã sè lîng thùc  hiÖn h¹n ng¹ch do ®∙ ®i vay h¹n ng¹ch trong n¨m 2004 ®Ó xin  cÊp Visa, trõ nh÷ng th¬ng nh©n chuyªn doanh ®∙ cã thµnh tÝch  liªn tôc tõ n¨m 2002 ®Õn nay. T¹m thêi cha giao h¹n ng¹ch cho  c¸c th¬ng nh©n nÕu cã kÕt luËn nghi vÊn trong ®ît kiÓm tra cña  H¶i quan Hoa Kú th¸ng 8 võa qua (danh s¸ch kÌm theo) hoÆc cã  liªn quan ®Õn hai Vô ¸n ®ang ®iÒu tra cña C¬ quan an ninh gåm:  C«ng   ty   TNHH   May   vµ   TM   ¸   Ch©u;   C«ng   ty   TNHH   QMI   Industrial  ViÖt Nam, C«ng ty TNHH May Phó Hoa vµ C«ng ty Qualitex/Parks  chê ®Õn khi cã kÕt luËn cuèi cïng cña c¬ quan ®iÒu tra. 6. Cha cã c¬ së ®Ó ph©n giao h¹n ng¹ch cho th¬ng nh©n cha  göi   hå   s¬   ®¨ng   ký   h¹n   ng¹ch   thµnh   tÝch   theo   mÉu   sè   05   t¹i  Th«ng  t  04/2004/TTLT/   BTM­BCN Liªn  Bé, kÓ  c¶ viÖc  kh«ng  ®îc  giao h¹n ng¹ch thµnh tÝch ®ît nµy. 7. Liªn Bé sÏ göi Th«ng b¸o h¹n ng¹ch b»ng ph¸t chuyÓn  nhanh cho tÊt c¶ c¸c th¬ng nh©n. Yªu cÇu th¬ng nh©n tuyÖt ®èi  kh«ng   liªn   hÖ,   kh«ng   cö   ngêi   ®Õn   Bé   Th¬ng   M¹i   ®Ó   nhËn   trùc  tiÕp Th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch. 8.Tõ nay trë ®i, Bé Th¬ng M¹i kh«ng nhËn hå s¬ göi trùc  tiÕp, tÊt c¶ hå s¬ ph¶i ®îc göi theo ®êng bu ®iÖn. Mçi hå s¬  ph¶i cã kÌm theo phong b× ®∙ ghi s½n ®Þa chØ ®Çy ®ñ, râ rµng  cña th¬ng nh©n (ngêi nhËn) ®Ó Tæ Liªn Bé dïng phong b× nµy göi  v¨n b¶n cho th¬ng nh©n theo ®êng bu ®iÖn. Khi hå s¬ ®∙ chuyÓn  ®Õn Vô XuÊt NhËp KhÈu, Bé Th¬ng M¹i sÏ cã tr¸ch nhiÖm th«ng  b¸o   trªn   m¹ng,   ®Ò   nghÞ   th¬ng   nh©n   thêng   xuyªn   truy   cËp   vµo  m¹ng cña Bé Th¬ng M¹i ®Ó biÕt hå s¬ ®∙ ®Õn Tæ Liªn Bé cha. Tr­ êng hîp kh«ng thÊy trªn m¹ng ®Ò nghÞ th¬ng nh©n lµm viÖc víi  bu ®iÖn tríc ®Ó kiÓm tra bu ®iÖn ®∙ giao cho v¨n th Bé Th¬ng  M¹i cha. Liªn Bé Th¬ng M¹i ­ Bé C«ng nghiÖp vµ HiÖp héi dÖt may  ViÖt Nam th«ng b¸o nguyªn t¾c vµ danh s¸ch th¬ng nh©n ®îc ph©n 
  3. giao   h¹n   ng¹ch   thµnh   tÝch   ®ît   I   n¨m   2005   ®Ó   c¸c   th¬ng   nh©n  theo dâi vµ ®èi chiÕu, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ th¬ng nh©n ph¶n  ¸nh vÒ Bé Th¬ng M¹i ®Ó ®îc gi¶i quyÕt kÞp thêi. DANH S¸CH C¸C TH¦¥NG NH¢N Cã NGHI VÊN TRONG §îT KIÓM TRA CñA H¶I QUAN HOA Kú N¡M 2004 (KÌm theo C«ng v¨n sè 5226/TM­XNK ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2004) TT Tªn Th¬ng nh©n §Þa bµn Ghi chó C«ng   ty   TNHH   Vinh  Lu   tr÷   hå   s¬   rÊt   kÐm.   Nghi  1 Hµ Néi Ph¸t ngê chuyÓn t¶i Nghi ngê chuyÓn t¶i mÆt hµng  2 C«ng ty Vinateximex Hµ Néi phi   h¹n   ng¹ch   (Ga   tr¶i   gi­ êng, kh¨n tr¶i bµn) C«ng   ty   TNHH   1­5  Lu   tr÷   hå   s¬   rÊt   kÐm.   Nghi  3 H¶i Phßng ViÖt Nam ngê chuyÓn t¶i N¨ng   lùc   s¶n   xuÊt   thÊp,   lu  C«ng   ty   3­2   Bé   Quèc  4 H¶i Phßng tr÷ hå s¬ rÊt kÐm. Nghi ngê  Phßng chuyÓn t¶i. C«ng ty TNHH DÖt may  5 H¶i Phßng C«ng ty ®ãng cöa Sing Fun ViÖt Nam Nghi ngê chuyÓn t¶i do kh«ng  XÝ   nghiÖp   May   BØm  6 Thanh Hãa xuÊt   tr×nh   ®îc   hå   s¬   chøng  S¬n minh s¶n xuÊt C«ng ty TNHH May mÆc  C«ng   ty   kh«ng   tån   t¹i,   lµm  7 Hµ Néi DiÖu Linh Visa gi¶ C«ng   ty   Hoa   ViÖt  C«ng   ty   ngõng   s¶n   xuÊt   vµ  8 B×nh D¬ng (Wah Yuet) ®ãng cöa tõ ®Çu n¨m Nghi ngê chuyÓn t¶i mÆt hµng  C«ng   ty   TNHH   Leader  9 B×nh D¬ng phi   h¹n   ng¹ch   (Ga   tr¶i   gi­ One ViÖt Nam êng, kh¨n tr¶i bµn) C«ng   ty   TNHH   May  Kh«ng t×m thÊy ®Þa chØ, c«ng  10 TP. HCM ViÖt Hng ty kh«ng tån t¹i C«ng ty TNHH May T©y  Kh«ng t×m thÊy ®Þa chØ, c«ng  11 TP. HCM §« ty kh«ng tån t¹i C«ng   ty   TNHH   R¹ng  Kh«ng t×m thÊy ®Þa chØ, c«ng  12 TP. HCM §«ng Knitwear ty kh«ng tån t¹i C«ng   ty   ngõng   s¶n   xuÊt   vµ  13 C«ng ty Knitwear 995 TP. HCM ®ãng cöa tõ ®Çu n¨m Kh«ng t×m thÊy ®Þa chØ, c«ng  14 C«ng ty Hång §øc TP. HCM ty kh«ng tån t¹i
  4. C«ng   ty   TNHH   May  Kh«ng t×m thÊy ®Þa chØ, c«ng  15 TP. HCM Minh Ch©u ty kh«ng tån t¹i C«ng ty TNHH May §Êt  Kh«ng t×m thÊy ®Þa chØ, c«ng  16 TP. HCM ViÖt ty kh«ng tån t¹i Kh«ng t×m thÊy ®Þa chØ, c«ng  17 C«ng ty Nam Ph¬ng TP. HCM ty kh«ng tån t¹i C«ng   ty   TNHH   Qu¶ng  C«ng   ty   ngõng   s¶n   xuÊt   vµ  18 Qu¶ng Nam Nam Knitwear ®ãng cöa tõ ®Çu n¨m 19 C«ng ty TNHH Phó Hoa TP. HCM Nghi ngê chuyÓn t¹i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2