intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 3992/BKHĐT-ĐTNN

Chia sẻ: Yuziyuan Yuziyuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

11
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3992/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3992/BKHĐT-ĐTNN

  1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3992/BKHĐT­ĐTNN Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019 V/v thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của   Công ty Honda Việt Nam   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 640/PC­VPCP ngày 15/5/2019 và 3645/VPCP­ ĐMDN ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời công văn số 1013/SKHĐT­ KTĐN ngày 26/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về thủ tục điều chỉnh dự án  đầu tư của Công ty Honda Việt Nam (sau đây gọi là Dự án). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và  Đầu tư có ý kiến như sau: 1. Theo nội dung công văn số 1013/SKHĐT­KTĐN ngày 26/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư  Vĩnh Phúc đã có công văn số 306/SKHĐT­KTĐN ngày 12/02/2019 xin ý kiến Bộ Kế hoạch và  Đầu tư về nội dung đề nghị của Công ty Honda Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  không nhận được công văn số 306/SKHĐT­KTĐN nêu trên. 2. Về thẩm quyền điều chỉnh Dự án Do Dự án có tổng vốn đầu tư là 8.540 tỷ đồng nên trường hợp Công ty Honda Việt Nam mở  rộng quy mô sản xuất (không tăng vốn đầu tư hoặc tăng vốn dưới 10% tổng vốn đầu tư), đề  nghị quý Sở căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 118/2015/NĐ­CP ngày  12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư để thực hiện  điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án. Trường hợp Công ty Honda Việt Nam mở rộng quy mô sản xuất (tăng vốn trên 10% tổng vốn  đầu tư), đề nghị Quý Sở căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 31, Điều 40 Luật Đầu tư; Khoản 9  Điều 31 và Điều 35 Nghị định 118/2015/NĐ­CP để xác định thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng  nhận đầu tư của Dự án. Trong trường hợp Dự án phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm  quyền phê duyệt theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư, Quý Sở thực hiện  điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc  điều chỉnh Dự án chưa phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị Quý  Sở thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ trước khi điều  chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án theo quy định của pháp luật. Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, quyết định theo  thẩm quyền./.   TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ Văn phòng Chính phủ; CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ­ Phòng TM&CN VN; ­ Lưu: VT, ĐTNN.V.H
  2. Đỗ Nhất Hoàng  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2