CrossOver Linux 9: Chạy các ứng dụng Windows mà không cần Windows

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
12
download

CrossOver Linux 9: Chạy các ứng dụng Windows mà không cần Windows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số người dùng Linux nhấn mạnh rằng bất cứ điều gì bạn có thể làm trên Windows thì đều có thể làm tốt hơn trên Linux. Tuy có sự thật là như vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn có các ứng dụng Windows mà gần như không thể tách rời hoàn toàn khỏi Windows. Đó là lý do vì sao cần dùng đến phiên bản mới nhất CrossOver Linux của CodeWeavers.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CrossOver Linux 9: Chạy các ứng dụng Windows mà không cần Windows

  1. CrossOver Linux 9: Ch y các ng d ng Windows mà không c n Windows M t s ng i dùng Linux nh n m nh r ng b t c i u gì b n có th làm trên Windows thì u có th làm t t h n trên Linux. Tuy có s th t là nh v y, nh ng nhi u ng i trong chúng ta v n có các ng d ng Windows mà g n nh không th tách r i hoàn toàn kh i Windows. ó là lý do vì sao c n dùng n phiên b n m i nh t CrossOver Linux c a CodeWeavers. CrossOver Linux 9 (tên mã là Snow Mallard) và ng i anh em Mac c a nó, CrossOver Mac 9, cho phép b n ch y nhi u ng d ng Windows ph bi n Linux hay Mac OS X. Các ng d ng Windows c h tr bao g m Microsoft Office (t Office 97 n Office 2007), Internet Explorer 6 và 7, Outlook 2002 n 2007, t t c các phiên b n hi n hành c a Quicken n n m 2010 và QuickBooks n 2004, m t s phiên b n Photoshop và Photoshop CS. D a trên kinh nghi m s d ng CrossOver, chúng tôi mu n nói r ng phiên b n m i này h tr các ng d ng h n kho ng 20% ( m t m c mà h u h t ng i dùng có th s d ng) so v i phiên b n tr c ây. CrossOver c xây d ng d a trên d án mã ngu n m Wine, m t s b sung các hàm API c a Windows trên h i u hành h! Unix/Linux. Wine là m t d án tr ng k" ã tr i qua 17 n m làm vi c th c hi n ch y các ng d ng Windows trên các h thông Unix ho#c Linux. Trên th c t , không c n n CrossOver Linux ch y các ng d ng Windows trên Linux mà có th th c hi n i u này ch$ v i m t mình Wine - n u b n bi t chính xác nh%ng gì ang làm. Tuy nhiên n h%ng gì mà CrossOver mang l i là vi c t ng cài #t các ng d ng Windows và s h tr k& thu t. Trong phiên b n m i nh t này, giao di n CrossOver ã c c i thi n do ó d' dàng h n bao gi h t cho vi c cài #t và qu n lý các ng d ng Windows. Cài t CrossOver xem CrossOver Linux 9 th c hi n các công vi c c a nó nh th nào, chúng tôi ã th nghi m nó trên hai h th ng. H th ng th nh t là m t Dell Inspiron 530S c h tr b i m t b vi x lý dual-core 2,2-GHz E2200 Intel Pentium v i FSB 800 MHz. Máy tính này có 4GB RAM, (a SATA 500GB và chipset Intel GMA 3.100 tích h p. Nó c ch y trên n n Debian MEPIS 8 phiên b n dành cho máy tính b n c a Linux.
  2. Vi c cài #t các ng d ng Windows trong phiên b n CrossOver m i là h t s c d' dàng Chúng t ôi c)ng ã th nghi m CrossOver 9 trên m t Gateway 503GR c) v i m t CPU 3-GHz Pentium 4, 2GB RAM, m t card h!a ATI Radeon 250 và SATA 300GB. Nó ch y h i u hành Ubuntu 9.10. C hai h th ng u có th a s c m nh ch y ng th i nhi u ng d ng Linux và Windows. Trong th c t , CodeWeavers tuyên b r ng b t k" h th ng 32-bit nào ch y t n s 200 MHz u có th ch y c CrossOver. (Ch ng trình này s* ch y trên m t h th ng 64-bit ch$ khi nó có các th vi n 32-bit t ng thích ã c cài #t Vì v y, ngay c phiên b n 64-bit c)ng th c s là m t n n t ng ng d ng 32-bit). CrossOver c)ng yêu c u máy tính Linux c a b n ph i có Glibc 2.3.x ho#c cao h n và X11R6 3.3 ho#c cao h n. XFree86 4 v i XRender và h tr FreeType c khuy n ngh+ s d ng. Nói tóm t i, CrossOver s* ch y trên b t k" phân ph i Linux hi n i nào trên h u h t các máy tính PC. Có m t s cách cài #t CrossOver. CodeWeavers khuy n ngh+ r ng nên s d ng k+ch b n cài #t c a nó, nh ng n u mu n b n có th s d ng ch ng trình cài #t c a Linux dành cho máy tính bàn, CrossOver c)ng i kèm trong các phiên b n RPM cho Red Hat, Fedora và openSUSE, và các phiên b n DEB cho Debian và h! Ubuntu. C hai u làm vi c t t. V n ây là không có ng d n nâng c p n u b n ã cài #t m t phiên b n tr c c a CrossOver Linux . Khi ó b n ph i t g, b phiên b n c) c a CrossOver tr c khi có th cài #t ch ng trình m i. CrossOver c)ng bao g m m t tùy ch!n g, b cài #t, do ó
  3. ây không ph i là m t v n l n, tuy nhiên các h ng d n l i không nói cho b n bi t r ng c n ph i xóa phiên b n c) tr c khi cài #t phiên b n m i. S d ng CrossOver ki m tra Sau khi cài #t, CrossOver 9 có m t giao di n GUI m i u làm vi c t t v i c KDE và GNOME. (Tuy nhiên có m t l i ã làm cho các menu CrossOver xu t hi n trên KDE 4.4 trong phiên b n g n ây nh t. Hy v!ng r ng, l i này s* s m c gi i quy t). Vi c cài #t các ng d ng Windows r t d' dàng. T giao di n CrossOver, b n có th d' dàng ch!n các ng d ng Windows mu n cài #t t m t danh sách cung c p các ng d ng c h tr . B n c)ng có th cài #t các ng d ng mà không ph i là "chính th c" c h tr - ví d nh trình so n th o HTML NoteTab c)ng ch y t t trên CrossOver 9, m#c dù nó không có trong danh sách các ng d ng c h tr . Trong phiên b n m i nh t c a CrossOver c)ng có tùy ch!n cho vi c cài #t m t ph n các thành ph n Windows h%u ích t các ng d ng th c t . Ví d b n có th cài #t phông ch% Windows thông d ng ch-ng h n Arial và Times Roman, c)ng nh Net Framework. 3.0 và các th vi n Visual C + + 6.0. i v i h u h t các nhi m v , các ng d ng Windows c cài #t ch y mà không g#p r.c r i. B n có th làm vi c tho i mái v i các tài li u Word 2003, các b ng d% li u Excel 2003, trình duy t IE 7 và các báo cáo tài chính ph c t p Quicken 2009. Nh ng nó không th t s c hoàn h o do xu t hi n m t s bi u t ng x u. M#c dù ây không ph i là lý do làm cho ch ng trình không th s d ng nh ng nó c)ng làm cho ch ng trình tr nên kém h p d n. Ngoài ra, chúng c)ng th$nh tho ng c n refresh màn hình khi m t c a s ng d ng c a Windows bao ph lên c a s ng d ng khác. Khi mu n l ra ng d ng "th p h n", thì ph n b+ che ph b i ng d ng Windows khác ã không render úng . Sau khi ch y m t l nh v i ng d ng m i thì màn hình c a ch ng trình ã xu t hi n tr l i nh v n có c a nó. Hai phiên b n B n có th download m t phiên b n dùng th 30 ngày mi'n phí c a CrossOver Linux, n u b n thích nó, nó có giá $ 39,95. B n c)ng có th nh n c phiên b n CrossOver Linux Professional ($ 69,95) có th s d ng c cho nhi u ng i dùng và i kèm v i CrossOver Games. CrossOver Games bao g m h tr cho DirectX, các API h!a c a Microsoft cho game. V i h tr này, nhi u trò ch i Windows s* ch y t t trên Linux - không có v n gì v i vi c phá n quái v t trong World of Warcraft và Guild Wars. CrossOver Games c)ng có phiên b n riêng v i giá $ 39,95.
  4. CrossOver không ph i là gi l p hay m t máy o – mà b n ang ch y ng d ng Windows trên Linux, có ngh(a là b n có th r i vào các v n th i gian. L i khuyên dành cho b n: N u ch y nhi u ng d ng Windows, có l* t t h n nên mua Windows và ch y chúng trên m t ch ng trình máy o nh Oracle / VirtualBox c a Sun. Nh ng n u ch$ c n ch y m t s ít các ng d ng, hãy th dùng m t CrossOver Linux
Đồng bộ tài khoản