CSharp Week 10 GDI

Chia sẻ: Le Van Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
196
lượt xem
73
download

CSharp Week 10 GDI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập hàm API dùng thực hiện việc mọi thao tác vẽ trong hệ điều hành W inXP .Device Context là nơi m à m ọi thao tác vẽ thực hiện trên đó. Bao gồm có:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CSharp Week 10 GDI

 1. G DI + G V:Phạm   nh  ương   A Ph Em ai:paphuong@ fthcm unsedu. l  i. . vn
 2. C hủ  đề GDI & Device Context GDI+ Các namespace Kĩ thuật di chuyển ảnh Kĩ thuật chống flicker
 3. G DI Tập    PIdùng   hực  ện  ệc  ọit t vẽ  hàm A   để t hi vi m  hao ác  tong  ệ  i u  r h đ ề hành  i P W nX D evi Cont  à  ơim à  ọit t vẽ hực  ện r ce  extl n   m  hao ác  t hi tên  đó.Bao  ồm     g có: Pai nt Br h us I age m Col or . .
 4. G DI + Thực  ện  ẽ r m ôitường N ET hi v tên   r . Cung  ấp ập  es c t nam pace,l p  ướng  it ng ớn   ớ h đố  ượ l cho  vi c hực  ện  ẽ ệ t hi v D evi Cont   c hay hế  ằng  it ng  r c ce  extđượ t t b đố  ượ G aphi M ỗicontolđều  đốit ng  r c    ẽ      r   có   ượ G aphi để v nó,bao  gồm   m ,Buton,Text For   t   Box,… .    
 5. G DI + Các  es nam pace  nh chí Tên  M ô ả t Sys em . r i t D aw ng Định  ĩa  ững  it ng  ẽ  ơ  ngh nh đố  ượ v c bản Font ,Pens  us ,.  đối ( s  ,Br hes.)và    ượ G aphi t ng  r c Sys em . r i D r i t D aw ng. aw ng2D Cung  ấp  ững  it ng  ẽ  or c nh đố  ượ v vect   2  ều  ư  adi   us ,gr ent chi nh gr entbr hes  adi   pens. ,. Sys em . r i I age t D aw ng.m Thao ác  ớihì ảnh  ư hực  ện  t v   nh  nh t hi vẽ,l y hông i kí t ước  nh,…  ấ t tn  ch h ả   Sys em . r i Prntng t D aw ng. i i Thực  ện n;cung  ấp  ững  i hi i   c nh đố   t ng  ao ác  ớiprnt ượ gi t v   i er Sys em . r i Text t D aw ng. Thực  ện  ẽ  ớicác ont hi v v   f .
 6. Đốit ng  r  ượ G aphi c Đây à  it ng  l đố  ượ quan r ng  ủa  D I tọ c G + M ọit t vẽ  u hực  ện r đốit ng  r c   hao ác  đề t hi tên   ượ G aphi này B ấtkìl p  r   cũng  u  t ộc í G r c     ớ contolnào  đề có hu tnh  aphi dùng    ẽ  nh  để v chí nó Có  cách r xuất 2  tuy  Sự  ện  nt ki Pai Cr eG aphi )  nh  ẽ ẽ  ấtđikhiFor   c  H àm   eat r c( :Ả v s m       m đượ Rel oad 
 7. Vídụ  
 8. Đốit ng  r  ượ G aphi c D anh ách  hàm   s các  vẽ Tên  M ô ả t Clp i ế  ậ vùng  ẽ Thi tl p  v Cl ( or ear Col ) Tô oàn  ộ  t b vùng  ẽ  ớim àu  or v v   Col D r Cur aw ve V ẽ  ng  ốn  nốilền ập  i m đườ u con   i t đ ể D r Eclps aw i e V ẽ  nh  i e hì Eclps Dr I aw con V ẽ  ểu ượng con bi t I D r Rect e aw angl V ẽ  nh  ữ  ật hì ch nh Dr Ar aw c V ẽ  nh r t độ hì tòn heo 
 9. Vídụ  
 10. Vídụ   V ẽ  nh  i e hì Eclps
 11. Vídụ   V ẽ con I
 12. Vídụ   V ẽ  nh r ( r A r hì tòn D aw c)
 13. Đốit ng  r  ượ G aphi c D anh ách  hàm  ô  àu s các  t m Tên  M ô ả t Fil angl lRect e Tô  àu  nh  ữ  ật m hì ch nh Fil i e lEclps Tô  àu  nh  i e m hì eclps Fil lRegi on Tô  àu  ộtvùng  ẽ m m   v Fil ygon lPol Tô  àu  nh ạo  ởit p  i m m hì t b  ậ đ ể Fr H D C om Lấy  ce  extcủa  aphi devi cont   gr c Rel eH D C eas ả  G i iphóng  ce  ext devi cont
 14. Syst . r i em D aw ng Cung  ấp  ững  ức  ăng,ki u  it ng ham   a  ẽ  c nh ch n   ể đố  ượ t gi v cơ  ản b Để  ử  ụng  đốit ng  ẽ  s d các   ượ v nâng   a ẽ  cao,t s dùng  Sys em . r i D r i t D aw ng. aw ng2D ,Sys em . r i I agi và    t D aw ng.m ng  Sys em . r i Text t D aw ng. Pen, Pens Brushes Graphic Object FontFamily TextureBrush Bitmap SolidBrush
 15. Pen D ùng  có ẵn hông  Pens Pen  s t qua  PensA lceBl . i ue PensA qua . PensBl . ack PensBr n . ow … D ùng  do ự ạo hông  l p  Pen  t t t qua ớ Pen new  Pen( us Br h) new  Pen( or Col ) new  Pen( or  i h) Col ,W dt
 16. Brush Br h ự có D ùng  us t   Br hesLavendar us . Br hesI y us .vor Br hesLi Bl us . ght ue Text eBr h:dùng  nh m age    ẽ ur us   ả i để v SoldBr h: ạo  ọ  ớim àu  n ắc i us T c v   đơ s
 17. Vídụ   Text eBr h ur us
 18. Vídụ   SoldBr h i us
 19. Vídụ   DrawString
 20. Syst . r i D r i em D aw ng. aw ng2D Cung  ấp  l p  phép  ẽ  c các ớ cho  v nâng  đốivớiảnh  ẽ  cao      v Vect hoặc  chi u o  2  ề GraphicsPath LinearGradientBrush Graphic Object HatchBrush PathGradientBrush Blend RegionData
Đồng bộ tài khoản