CT Viêm tuỵ cấp (Phần 7 và hết)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
153
lượt xem
69
download

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 7 và hết)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự di chuyển của ổ dịch: Ổ dịch có thể được dẫn lưu ra ngoài. Nó có thể nằm ở tất cả các khoang trong ổ bụng, trong nhu mô, vùng tiểu khung và trong cả lồng ngực...Nó có thể gây ra chèn ép ống tiêu hoá, làm hẹp ống tiêu hoá, chèn ép niệu quản...Nhiễm trùng: Chẩn đoán viêm nhiễm lúc đầu dựa vào lâm sàng (đau sốt) và xét nghiệm (Tăng BC).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT Viêm tuỵ cấp (Phần 7 và hết)

 1. Sù di chuyÓn cña æ dÞch - æ dÞch cã thÓ ®−îc dÉn l−u ra ngoμi. - Nã cã thÓ n»m ë tÊt c¶ c¸c khoang trong æ bông, trong nhu m«, vïng tiÓu khung vμ trong c¶ lång ngùc…. Nã cã thÓ g©y ra chÌn Ðp èng tiªu ho¸¸ lμm hÑp èng tiªu hãa, chÌn Ðp niÖu qu¶n ...
 2. Di chuyÓn cña æ dÞch ho¹i tö
 3. NhiÔm trïng ChÈn ®o¸n viªm nhiÔm lóc ®Çu dùa vμo l©m sμng (®au sèt) vμ xÐt nghiÖm (t¨ng BC). Trªn h×nh ¶nh: Cã thÓ thÊy sù t¨ng tû träng trong gi¶ nang d−íi d¹ng kh«ng ®ång nhÊt. Cã h¬i lμ dÊu hiÖu rÊt gîi ý nh−ng kh«ng ®Æc hiÖu. H¬i cã thÓ do th«ng víi èng tiªu ho¸¸ do ®iÒu trÞ kh«ng do nhiªm trïng. Vì nang: Khi kh«ng thÊy h×nh gi¶ nang mμ thÊy dÞch trong æ bông.
 4. BiÕn chøng m¹ch m¸u Ch¶y m¸u: BN ®au, t¨ng thÓ tÝch thay ®æi d¹ng cÊu tróc bªn trong æ dÞch (t¨ng ©m t¨ng tû träng). ¡n mßn m¹ch m¸u trùc tiÕp. Gi¶ phång §M: Hay gÆp lμ §M l¸ch, §M tôy hoÆc mét nh¸nh §M tôy. CÇn thiÕt ph¶i chôp m¹ch m¸u ®Ó quyÕt ®Þnh phÉu thuËt hay endovasculaire. HuyÕt khèi: TM m¹c treo hay TM l¸ch.. Th«ng ®éng tÜnh m¹ch.
 5. Gi¶ phång §M l¸ch
 6. -C +C Gi¶ phång §M l¸ch
 7. Gi¶ phång §M l¸ch
 8. DÉn l−u nang gi¶ tôy §iÒu trÞ nang gi¶ tôy nhiÔm trïng hoÆc chÌn Ðp lμ b¾t buéc. Sö kim dÉn l−u khÈu kÝnh lín (10-14French), röa hμng ngμy ®Æt cho ®Õn khi hÕt dÞch. Nang gi¶ tôy kh«ng mÊt ®i sau dÉn l−u biÓu hiÖn cã hiÖn t−îng dß khi ®iÒu trÞ. Nang gi¶ tôy ch¶y m¸u? Cã cÇn ph¶i ®iÒu trÞ víi tÊt c¶ nang gi¶ tôy? ChØ ®Þnh dÉn l−u: - Tån t¹i trªn 6 tuÇn - §K >5cm. - Cã biÕn chøng nh− nhiÔm trïng ch¶y m¸u vì trong æ bông.
 9. §iÒu trÞ néi khoa • Håi søc t×nh trμng sèc. • Gi¶m ®au. • Ngμy ®Çu: Hót dÞch d¹ dμy lμm gi¶m bít dÞch d¹ dμy cã tÝnh chÊt axit ®Ó øc chÕ bμi tiÕt secretin cña t¸ trμng. • Gi¶m bμi tiÕt cña tôy: Kh«ng cho BN ¨n uèng hót dÞch d¹ dμy, nu«i d−ìng ®−êng TM. • C¸c thuèc øc chÕ men tôy.
 10. §iÒu trÞ ngo¹i khoa • ChØ ®Þnh ®Æt ra khi cã chÈn ®o¸n nguyªn nh©n râ rμng hoÆc cã biÕn chøng cÇn can thiÖp. • Cã sái giun OMC tói mËt: Më th«ng OMC lÊy sái dÉn l−u Kehr, dÉn l−u hËu cung m¹c nèi. • NÕu kh«ng cã sái giun ®−êng mËt: Më th«ng tói mËt lμm gi¶m ¸p ®−êng mËt, dÉn l−u hËu cung m¹c nèi, dÉn l−u æ ho¹i tö.
 11. Xquang can thiÖp trong VTC Chäc æ dÞch ®Ó lμm chÈn ®o¸n vi khuÈn. DÉn l−u dßng ch¶y ho¹i tö (?) Embolisation ®èi víi pseudo-anÐvrysmes.
 12. KÕt luËn Ngμy nay C§HA ®ãng vai trß quan träng trong chÈn ®o¸n tiªn l−îng vμ quyÕt dÞnh ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ trong VTC. Siªu ©m lμ th¨m kh¸m dÔ dμng thùc hiÖn, lμ th¨m kh¸m ®Çu tiªn ®èi víi BN cã HC vÒ bông cÊp tÝnh. CLVT ®Ó kh¼ng ®Þnh chÈn ®o¸n, cho phÐp tiªn l−îng vμ h−íng ®iÒu trÞ. C¸c kü thuËt bæ xung kh¸c nh− siªu ©m Doppler, siªu ©m néi soi ®Ó ph¸t hiÖn biÕn chøng h−íng dÉn chäc dß dÉn l−u.
 13. Tr©n thμnh c¶m ¬n sù chó ý theo dâi
Đồng bộ tài khoản