intTypePromotion=1

Đặc điểm lâm sàng của trầm cảm cơ thể ở 63 bệnh nhân tại các chuyên khoa nội

Chia sẻ: Sunshine_3 Sunshine_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
6
download

Đặc điểm lâm sàng của trầm cảm cơ thể ở 63 bệnh nhân tại các chuyên khoa nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiến hành nghiên cứu 63 bệnh nhân tại các chuyên khoa nội có rối loạn trầm cảm được biểu hiện bằng các triệu chứng cơ thể, thần kinh thực vật nội tạng chức năng không có tổn thương thực thể. Bệnh gặp nhiều ở lứa tuổi 20-49 (71,42%), đây là lứa tuổi cống hiến nhiều sức lao động cho xã hội. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là các rối loạn cơ thể, thần kinh thực vật nội tạng chức năng che đậy bề ngoài mang tính chất trá hình của rối loạn trầm cảm. Rối loạn trầm cảm chủ yếu mức độ nhẹ (85,57%),...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng của trầm cảm cơ thể ở 63 bệnh nhân tại các chuyên khoa nội

  1. TCNCYH 36 (3) - 2005 ®Æc ®iÓm l©m sµng cña trÇm c¶m c¬ thÓ ë 63 bÖnh nh©n t¹i c¸c chuyªn khoa néi TS.BS. TrÇn H÷u B×nh Bé M«n T©m ThÇn §¹i häc Y Hµ Néi TiÕn hµnh nghiªn cøu 63 bÖnh nh©n t¹i c¸c chuyªn khoa néi cã rèi lo¹n trÇm c¶m ®−îc biÓu hiÖn b»ng c¸c triÖu chøng c¬ thÓ, thÇn kinh thùc vËt néi t¹ng chøc n¨ng kh«ng cã tæn th−¬ng thùc thÓ. BÖnh gÆp nhiÒu ë løa tuæi 20-49 (71,42%), ®©y lµ løa tuæi cèng hiÕn nhiÒu søc lao ®éng cho x· héi. BiÓu hiÖn l©m sµng chñ yÕu lµ c¸c rèi lo¹n c¬ thÓ, thÇn kinh thùc vËt néi t¹ng chøc n¨ng che ®Ëy bÒ ngoµi mang tÝnh chÊt tr¸ h×nh cña rèi lo¹n trÇm c¶m. Rèi lo¹n trÇm c¶m chñ yÕu møc ®é nhÑ (85,57%), cã phèi hîp c¸c h×nh th¸i trÇm c¶m lo ©u (36,5%), trÇm c¶m suy nh−îc (30,15%), trÇm c¶m nghi bÖnh (14,28%), trÇm c¶m lo¹n c¶m gi¸c b¶n thÓ (11,11%), trÇm c¶m ¸m ¶nh (7,93%). BÖnh phÇn lín liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè t©m lý x· héi (nh÷ng sù kiÖn ®êi sèng khã chÞu hoÆc nh÷ng khã kh¨n hay xung ®ét). triÖu chøng c¬ thÓ-thÇn kinh thùc vËt néi I. §Æt vÊn ®Ò t¹ng nguþ trang lÊn ¸t so víi c¸c triÖu Tõ nh÷ng thËp kû qua, cïng víi nh÷ng chøng rèi lo¹n c¶m xóc (trÇm c¶m), ®· héi chøng bÖnh lý t©m thÇn kinh ®iÓn cña buéc mét sè t¸c gi¶ ph¶i t×m kiÕm mét c¸c thÓ trÇm c¶m th−êng gÆp, cßn thÊy bÖnh lý néi t¹ng nµo ®ã cã thÓ cã trong tr¹ng th¸i phøc t¹p, mê nh¹t kh«ng ®iÓn trÇm c¶m Èn [1],[3],[4]. h×nh vÒ mÆt biÓu hiÖn, ®«i khi kh«ng cã vÞ Trong thùc hµnh l©m sµng, nh÷ng biÓu trÝ nhÊt ®Þnh trong ph©n lo¹i ®Æc tÝnh bÖnh hiÖn cña rèi lo¹n trÇm c¶m phong phó vµ häc. Trong ®ã, c¸c lo¹i trÇm c¶m Èn ®a d¹ng ®· g©y ra kh«ng Ýt nh÷ng khã (Depression MasquÐe) chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc kh¨n, g©y lÇm lÉn trong chÈn ®o¸n vµ ®iÒu biÖt, chóng ®−îc c¸c chuyªn gia T©m thÇn trÞ kh«ng cã kÕt qu¶. Trong nh÷ng n¨m vµ c¸c b¸c sÜ chuyªn khoa kh¸c quan t©m, gÇn ®©y, h×nh th¸i bÖnh lý nµy ®· thu hót v× h×nh th¸i trÇm c¶m trong ®ã ®−îc nguþ sù chó ý cña c¸c thÇy thuèc t©m thÇn vµ trang b»ng nh÷ng rèi lo¹n c¬ thÓ-thÇn kinh c¸c thÇy thuèc chuyªn khoa kh¸c nhau vµ thùc vËt néi t¹ng kh¸c nhau. Kielholz ®· trë thµnh vÊn ®Ò quan t©m ®Æc biÖt ®èi P.,1975, Dexiatnhicov V.F.,1981, Av¬ruxki víi thùc hµnh y häc chung, kh«ng riªng g× G.IA.,1987, Wayner Katon trong t©m thÇn häc. Bëi vËy, viÖc nhËn M.D.,1991[2],[5],[6],[7] nhËn thÊy cã tíi 30- thøc ®óng, ®Æc biÖt lµ nhËn d¹ng ®−îc c¸c 74% bÖnh nh©n rèi lo¹n trÇm c¶m biÓu h×nh th¸i kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh “c¬ thÓ hiÖn triÖu chøng c¬ thÓ ®Õn kh¸m t¹i hãa c¶m xóc” che ®Ëy qu¸ tr×nh bÖnh lý phßng kh¸m néi khoa tæng hîp vµ hÖ thèng c¶m xóc khi tiÕp cËn bÖnh nh©n lµ vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu. §a sè c¸c nhµ cÊp thiÕt trong thùc hµnh n©ng cao chÊt nghiªn cøu ®Òu gi¶ ®Þnh r»ng, trong trÇm l−îng chÈn ®o¸n, ®iÒu trÞ hiÖn nay. c¶m Èn kh«ng cã bÖnh lý thùc thÓ cña t¹ng, mµ lêi khai cña bÖnh nh©n vÒ c¬ thÓ- §Ó lµm s¸ng tá h×nh th¸i trÇm c¶m c¬ thÇn kinh thùc vËt néi t¹ng ®Òu cã ®Æc thÓ, t¸c gi¶ chän nghiªn cøu ®Ò tµi víi ®iÓm cña lo¹n c¶m gi¸c [6],[8],[9]. C¸c môc tiªu: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm c¸c biÓu 25
  2. TCNCYH 36 (3) - 2005 hiÖn rèi lo¹n trÇm c¶m ë bÖnh nh©n cã c¸c trÇm c¶m (23 nam, 40 n÷), trong ®ã: bÖnh lý néi khoa; T×m hiÓu c¸c yÕu tè liªn nhãm rèi lo¹n tim m¹ch:20; nhãm rèi lo¹n quan ®Õn rèi lo¹n trÇm c¶m nh»m gãp tiªu ho¸:28; nhãm rèi lo¹n thÇn kinh:15 phÇn chÈn ®o¸n sím vµ ®iÒu trÞ kÞp thêi 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cho bÖnh nh©n ë bÖnh viÖn ®a khoa vµ ë hÖ thèng ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu t¹i - Sö dông kû n¨ng kh¸m xÐt chuyªn céng ®ång. khoa t©m thÇn cho tÊt c¶ c¸c bÖnh nh©n ®−îc göi ®Õn tõ c¸c chuyªn khoa BÖnh II. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p viÖn B¹ch mai. Nh÷ng bÖnh nh©n nµy ®· nghiªn cøu ®−îc c¸c b¸c sü chuyªn khoa kh¸m kû vÒ 1. §èi t−îng nghiªn cøu l©m sµng vµ nh÷ng kÕt qu¶ cËn l©m sµng kh¼ng ®Þnh kh«ng cã tæn th−¬ng thùc thÓ. 145 bÖnh nh©n (47 nam, 98 n÷) tõ c¸c chuyªn khoa néi (tim m¹ch, tiªu ho¸, thÇn - Sau khi kh¸m chuyªn khoa t©m thÇn, kinh) BÖnh viÖn B¹ch mai göi ®Õn chuyªn nh÷ng bÖnh nh©n nµo nghi ngê cã rèi khoa t©m thÇn víi c¸c ®Æc ®iÓm: lo¹n trÇm c¶m sÏ tiÕn hµnh lµm test BECK ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i vµ chØ ®Þnh + Kh«ng cã rèi lo¹n t©m thÇn râ rÖt, lêi khai ®iÒu trÞ thuèc chèng trÇm c¶m cã theo dâi chñ yÕu vÒ c¸c rèi lo¹n chøc n¨ng c¬ thÓ, thÇn trong thêi gian tõ 1-3 th¸ng. kinh thùc vËt- néi t¹ng. - TiÕp theo, tiÕn hµnh sµng läc lo¹i ra + KÕt qu¶ c¸c xÐt nghiÖm cËn l©m sµng khái nghiªn cøu nh÷ng bÖnh nh©n kh«ng chuyªn khoa cho thÊy kh«ng cã tæn th−¬ng ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn chÈn ®o¸n "TrÇm thùc thÓ. c¶m c¬ thÓ" cña Av¬ruxki G.IA.,1987[6]. + §· ®−îc c¸c b¸c sü chuyªn khoa - TiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu vÒ theo dâi ®iÒu trÞ tõ 6 th¸ng-5 n¨m Ýt cã l©m sµng ®· thu thËp ®−îc theo chiÒu kÕt qu¶. däc qu¸ tr×nh bÖnh lý tõ tiÒn sö ®Õn hiÖn + Trong sè 145 bÖnh nh©n néi khoa t¹i trªn sè bÖnh nh©n nghiªn cøu. göi ®Õn, tiÕn hµnh kh¸m xÐt chuyªn khoa - Xö lý sè liÖu b»ng ph−¬ng ph¸p t©m thÇn vµ cã test Beck hç trî, chóng t«i thèng kª to¸n häc th«ng th−êng dïng ph¸t hiÖn ®−îc 63 bÖnh nh©n rèi lo¹n trong y häc. III. KÕt qu¶ 1. TØ lÖ m¾c bÖnh theo giíi- B¶ng 1 BÖnh nh©n BÖnh nh©n BÖnh nh©n cã RLT Giíi RLCN N % Nam 47 23 15,86 N÷ 98 40 27,58 Tæng sè 145 63 43,44 TØ lÖ m¾c bÖnh gi÷a nam vµ n÷ kh¸c nhau ®¸ng kÓ, ë n÷ nhiÒu h¬n nam (1/1,74). 26
  3. TCNCYH 36 (3) - 2005 2. TØ lÖ m¾c bÖnh theo tuæi vµ thêi gian B¶ng 2. Mèi liªn quan tuæi vµ thêi gian bÞ bÖnh Thêi gian 6 th-1 n¨m 2-5 n¨m 6-10 n¨m TS (%) Tuæi n (%) n (%) 20 -30t 6 9 1 16 (25,39) 1 - 40t 8 18 3 29 (46,03) 41 - 50t 3 5 1 9 (14,28) 51 - 60 2 3 1 6 (9,52) > 60 1 2 - 3 (4,76) TS 20 (31,74%) 37 (58,53%) 6 (9,52%) 63 (100) Rèi lo¹n trÇm c¶m ë c¸c bÖnh nh©n néi khoa th−êng gÆp nhãm tuæi 31-40 (46,03%), vµ nhãm tuæi 20-30 (25,39%), rÊt Ýt gÆp ë tuæi>60 (4,76%). PhÇn lín gÆp ë løa tuæi tõ 20-40 (71,42%), løa tuæi cã nhiÒu cèng hiÕn søc lao ®éng cho x· héi. Thêi gian bÞ bÖnh dao ®éng tõ 6 th¸ng ®Õn 10 n¨m. Th−êng gÆp nhiÒu h¬n c¶ lµ tõ 2-5 n¨m (58,53%) (b¶ng 2). 3. Nh÷ng yÕu tè t©m lý t¸c ®éng trªn bÖnh nh©n néi khoa B¶ng 3. Nh÷ng yÕu tè t©m lý t¸c ®éng Sè l−¬ng BN §Æc ®iÓm sang chÊn t©m lý Sè BN (%) Vî chång bÊt hoµ kÐo dµi 18 Gia ®×nh Con h− 5 36(57,14%) Kinh tÕ thÊp, khã kh¨n liªn miªn 10 Ng−êi th©n chÕt 3 YÕu tè Xung ®ét víi hµng xãm 3 Ngoµi M©u thuÉn trong c¬ quan (víi ®ång nghiÖp) 7 x· héi C«ng viÖc kh«ng thÝch hîp 6 18(28,57%) BÞ sa th¶i, mÊt viÖc 2 ThÓ Rèi lo¹n tiÒn m·n kinh 6 9(14,28%) chÊt ChÊn th−¬ng sä n·o cò 3 Tæng sè (%) 63 (100%) Nghiªn cøu cña chóng t«i nhËn thÊy trong tiÒn sö cña c¸c bÖnh nh©n phÇn lín lµ c¶m xóc ©m tÝnh mµ hä ph¶i tr¶i qua l©u dµi trong qu¸ khø. Ng−êi bÖnh ph¶i øc chÕ l©u dµi sù béc lé nh÷ng t×nh c¶m, c¶m xóc cña m×nh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, trong ®êi sèng gia ®×nh vµ x· héi dÉn ®Õn sù c¨ng th¼ng l©u dµi cña qu¸ tr×nh øc chÕ, h×nh thµnh Stres c¶m xóc: 57,14% do hoµn c¶m xung ®ét trong gia ®×nh (vî chång bÊt hoµ, con c¸i h− háng, kinh tÕ khã kh¨n, ng−êi th©n èm nÆng chÕt); 28,57% lµ nh÷ng xung ®ét ngoµi x· héi vµ 14,28% lµ yÕu tè thÓ chÊt bÞ biÕn ®æi trong tiÒn sö (chÊn th−¬ng sä n·o, rèi lo¹n tiÒn m·n kinh) (b¶ng 3). 27
  4. TCNCYH 36 (3) - 2005 4. C¸c triÖu chøng trÇm c¶m kÝn ®¸o liªn quan ®Õn c¸c rèi lo¹n c¬ thÓ- B¶ng 4 TriÖu chøng Sè l−¬ng BN (%) - KhÝ s¾c gi¶m 54 (85,71%) - Gi¶m ho¹t ®éng 46 (73,01) - NÐt mÆt ®¬n ®iÖu, kÐm linh ho¹t 50 (79,36) - H¹n chÕ giao thiÖp, thô ®éng khi trß chuyÖn 54 (85,71) - Giäng nãi nhá, tr¶ lêi chËm ng¾t qu·ng 46 (73,01) - Ýt quan t©m chó ý ®Õn chung quanh 42 (66,66) - MÖt mái v« lùc 50 (79,36) - Rèi lo¹n giÊc ngñ 45 (71,42) - Gi¶m, mÊt ham muèn t×nh dôc 45 (71,42) - Hay lo l¾ng, chi li, dÔ xóc ®éng, dÔ kÝch thÝch, hay ngê vùc 42 (66,66) Rèi lo¹n trÇm c¶m th−êng gÆp, ®ã lµ: khÝ s¾c gi¶m (85,71%), h¹n chÕ giao thiÖp (85,71%), t×nh tr¹ng mÖt mái v« lùc, kÐm linh ho¹t (79,36%), rèi lo¹n giÊc ngñ (71,42%) (b¶ng 4). C¸c triÖu chøng nµy rÊt kÝn ®¸o, ph¸t hiÖn ®−îc nhê kû n¨ng kh¸m xÐt chuyªn khoa 5. C¸c triÖu chøng c¬ thÓ, thùc vËt- néi t¹ng liªn quan ®Õn trÇm c¶m- B¶ng 5 TriÖu chøng Sè BN % Rèi lo¹n tiªu ho¸ 28 44,4 - §au bông - Rèi lo¹n c¶m gi¸c: 26 92,8 + C¶m gi¸c nãng r¸t bông 27 96,4 + C¶m gi¸c ®Ì nÐn bông 25 89,2 + C¶m gi¸c buån n«n, n«n 24 85,7 + C¶m gi¸c ®Çy bông, cuén bông ; 23 82,1 + Rèi lo¹n ®¹i tiÖn(t¸o, láng, t¸o-láng lu©n phiªn) 23 82,1 Rèi lo¹n tim m¹ch 20 31,7 - §au vïng tim - Rèi lo¹n c¶m gi¸c: 18 90 + C¶m gi¸c nãng ran ngùc 18 90 + C¶m gi¸c co th¾t, ®Ì Ðp vïng tr−íc tim khi thë 14 70 + C¶m gi¸c tim ®Ëp nhanh, m¹nh 16 80 + C¶m gi¸c ngõng tim 12 60 + C¶m gi¸c nghÑn häng, tøc thë 14 70 28
  5. TCNCYH 36 (3) - 2005 Rèi lo¹n thÇn kinh 15 23,8 - §au ®Çu - Rèi lo¹n c¶m gi¸c: 14 93,3 + C¶m gi¸c “mñ nÆng”, “vßng siÕt” 12 80 + C¶m gi¸c nãng lan 13 65 + C¶m gi¸c chãng mÆt, buån n«n... 10 50 C¸c triÖu chøng c¬ thÓ, TKTV-néi t¹ng th−êng gÆp liªn quan ®Õn trÇm c¶m: rèi lo¹n tiªu ho¸ (44,4%), rèi lo¹n tim m¹ch (31,7%), rèi lo¹n thÇn kinh (23,58%). C¸c rèi lo¹n nµy næi bËt che lÊp rèi lo¹n c¶m xóc trÇm c¶m nhÑ, kÝn ®¸o (b¶ng 5). 6. §¸nh gi¸ møc ®é trÇm c¶m vµ c¸c h×nh th¸i cña nã trªn b/n nghiªn cøu B¶ng 6: Møc ®é vµ c¸c h×nh th¸i trÇm c¶m Møc ®é vµ h×nh th¸i Sè BN % TrÇm c¶m: - NhÑ 54 85,7 - Võa 9 14,28 - NÆng - - TrÇm c¶m - lo ©u 23 36,5 TrÇm c¶m - Nghi bÖnh 9 14,28 TrÇm c¶m - Lo¹n c¶m gi¸c b¶n thÓ 7 11,11 TrÇm c¶m - Suy nh−îc 19 30,15 TrÇm c¶m - ¸m ¶nh 5 7,93 PhÇn lín bÖnh nh©n nghiªn cøu cã khoa kh¸c theo dâi, ch−a bao giê ®Õn møc ®é trÇm c¶m nhÑ (85,7%), mét sè kh¸m b¸c sÜ chuyªn khoa t©m thÇn. BÖnh nhá biÓu hiÖn trÇm c¶m võa (14,28%), kÐo dµi víi khuynh h−íng lµm tæn h¹i ®Õn kh«ng cã trÇm c¶m møc ®é nÆng. ë mét søc lao ®éng chung cho x· héi. §iÒu nµy sè bÖnh nh©n cã biÓu hiÖn sù phèi hîp cã ý nghÜa trong viÖc ph¸t hiÖn sím vµ trÇm c¶m víi lo ©u (36,5%), suy nh−îc ch÷a trÞ kÞp thêi cho ng−êi bÖnh nh»m gi¶m (30,15%), nghi bÖnh 14,28%), lo¹n c¶m ®−îc nh÷ng tæn thiÖt lín cho b¶n th©n, gia gi¸c b¶n thÓ (11,11%), ¸m ¶nh (7,93%) ®×nh vµ x· héi. (b¶ng 6). 2. NhËn xÐt vÒ c¸c yÕu tè t©m lý liªn iv. bµn luËn quan ®Õn rèi lo¹n trÇm c¶m. Khi t×m hiÓu nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng 1. NhËn xÐt vÒ tuæi vµ thêi gian bÞ t©m lý vµ ®Æc ®iÓm tÝnh c¸ch cña bÖnh bÖnh. nh©n nghiªn cøu, b»ng kü thuËt kh¸m xÐt Nghiªn cøu biÓu hiÖn cña rèi lo¹n trÇm chuyªn khoa vµ kü n¨ng khai th¸c cã c¶m cho thÊy bÖnh th−êng gÆp ë tuæi lao ®Þnh h−íng chóng t«i t×m thÊy trong tiÒn ®éng. §a sè bÖnh nh©n bÖnh tiÕn triÓn liªn sö ng−êi bÖnh yÕu tè khëi ®Çu vµ ph¸t tôc trë nªn m¹n tÝnh. Hä ®· tr¶i qua l©u dµi triÓn tiÕp theo cña bÖnh c¶nh cã liªn c¸c dÞch vô y tÕ ban ®Çu vµ c¸c chuyªn quan ®Õn nh©n tè t©m lý (nh÷ng sù kiÖn 29
  6. TCNCYH 36 (3) - 2005 ®êi sèng khã chÞu hoÆc nh÷ng khã kh¨n ®au nhãi, Ðp chÆt, lµm ®¶o lén, chµ x¸t, hay xung ®ét (B¶ng 3). Ph©n tÝch kû c¸c ®au nh− c¾t, nh− khoan. Nh÷ng c¶m gi¸c yÕu tè t©m lý, ®iÒu ®¸ng chó ý lµ trong tiÒn sö ®au l¹ lïng kh«ng gièng mét c¸i g× cè cña bÖnh nh©n nh÷ng xung ®ét vôn vÆt kÐo ®Þnh vµ bÖnh nh©n kh«ng hiÓu ®−îc ®ã dµi cã thÓ ®ãng vai trß kh«ng kÐm phÇn quan ®· lµm tæn h¹i ®Õn khÝ s¾c nhiÒu h¬n lµ träng so víi nh÷ng nçi ®au buån to lín ngét thÓ chÊt, lµm giµy vß t©m hån nhiÒu h¬n ng¹t. ViÖc b¾t buéc tù kiÒm chÕ m×nh trong lµ th©n thÓ. thêi gian dµi râ rµng gi÷ vai trß yÕu tè + VÒ c−êng ®é, tõ c¶m gi¸c mê nh¹t chÊn th−¬ng t©m lý. YÕu tè cã tÝnh chÊt ®Õn c¶m gi¸c ®au nh− gi»ng xÐ, nh− dao khëi ®éng vµ lµm biÕn ®æi nh÷ng ph¶n c¾t, bÖnh nh©n khã chÞu vËt v·. øng sinh lý b×nh th−êng, h×nh thµnh nh÷ng ph¶n øng sinh lý kÐo dµi th«ng + VÒ khu tró, tõ ®au dai d¼ng ë mét qua hÖ thèng thÇn kinh thùc vËt vµ c¬ ®iÓm tíi ®au lan réng mét vïng mét c¬ quan néi c¶m thô t¸c ®éng ®Õn c¸c c¬ quan, c¶m gi¸c lan to¶ vµ thay ®æi cho quan g©y ra nh÷ng biÕn ®æi chøc n¨ng nhau khã x¸c ®Þnh. kh¸c nhau. §iÒu ®ã cho thÊy sù h×nh + VÒ thêi gian, ®au xuÊt hiÖn vµ mÊt ®i thµnh rèi lo¹n trÇm c¶m c¬ thÓ theo c¬ mét c¸ch tù ph¸t, ®au nhiÒu vÒ ®ªm gÇn chÕ t©m-sinh häc phøc t¹p mµ Korkina s¸ng, ®au chíp nho¸ng, ®au kÐo dµi... M.V.,1995[3] ®· nhÊn m¹nh trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu. + VÒ liªn quan, ®au kh«ng liªn quan g× ®Õn chÕ ®é ¨n uèng. Nh÷ng chøng ®au 3. NhËn xÐt vÒ c¸c biÓu hiÖn cña rèi xuÊt hiÖn vµ nÆng lªn liªn quan ®Õn c¶m lo¹n trÇm c¶m xóc c¨ng th¼ng. C¸c h×nh th¸i ®au vµ C¸c biÓu hiÖu l©m sµng chung ë ng−êi lo¹n c¶m gi¸c khëi ®Çu vµ diÔn biÕn liªn bÖnh kh¸ phong phó, ®a d¹ng vµ kh«ng râ quan ®Õn nh÷ng yÕu tè t©m lý c¸ nh©n rµng liªn quan ®Õn t×nh tr¹ng c¶m xóc trÇm (B¶ng 3: Nh÷ng biÕn ®æi néi dung cuéc c¶m. TuyÖt ®¹i ®a sè bÖnh nh©n cã khÝ s¾c sèng, xung ®ét gi÷a c¸c c¸ nh©n, c¨ng gi¶m ®−îc x¸c ®Þnh b»ng pháng vÊn l©m sµng th¼ng kÐo dµi...) vµ test trÇm c¶m. TÝnh c¸ch lo l¾ng t¨ng lªn Rèi lo¹n tim m¹ch (31,7%): bÖnh nh©n thiªn vÒ nh÷ng ph¶n øng buån rÇu, hä dÔ bÞ kªu ®au nhãi vµ co th¾t vïng tim, ®au ®au khæ, vµ th−êng cã c¶m gi¸c c« ®¬n trong d−íi m¹ng s−ên, c¶m gi¸c nãng ran ë nh÷ng t×nh huèng g©y cÊn. ngùc vµ tim ®Ëp m¹nh. Rèi lo¹n tiªu ho¸ C¸c biÓu hiÖu l©m sµng khu tró næi bËt (44,4%): bÖnh nh©n m« t¶ cã c¶m gi¸c ®au trong tÊt c¶ c¸c rèi lo¹n trªn bÖnh nh©n ©m Ø, kh«ng cã khu tró cô thÓ, co th¾t khã nghiªn cøu ®ã lµ chøng ®au vµ lo¹n c¶m chÞu vïng th−îng vÞ, d−íi s−ên, vïng chËu gi¸c. §©y lµ hai triÖu chøng næi tréi thu h«ng vµ di chuyÓn toµn bé æ bông. Rèi hót sù chó ý cña bÖnh nh©n vµ l«i cuèn lo¹n thÇn kinh (23,8%): c¶m gi¸c nÆng nÒ ®Õn víi nhiÒu thÇy thuèc c¸c chuyªn khã chÞu trong ®Çu, nãng lan, chÌn Ðp, khoa kh¸c nhau, víi c¸c ®Æc ®iÓm : c¶m gi¸c mò nÆng, vßng siÕt, nÆng g¸y, nhøc tr¸n chãng mÆt, buån n«n. + C¶m gi¸c ®au cã ®Æc ®iÓm lµ kh«ng æn ®Þnh: kÐo dµi, ®Ì nÆng, lµm tøc thë, 30
  7. TCNCYH 36 (3) - 2005 §iÒu ®¸ng chó ý ë ®©y, nÕu kh«ng cã l©m sµng chñ yÕu lµ c¸c rèi lo¹n chøc kû n¨ng kh¸m xÐt chuyªn s©u th× khã n¨ng vÒ c¬ thÓ, thÇn kinh thùc vËt néi ph¸t hiÖn ®−îc c¸c triÖu chøng trÇm c¶m t¹ng. Mäi kÕt qu¶ kh¸m xÐt vÒ l©m sµng mê nh¹t, kÝn ®¸o, còng nh− kh«ng lµm râ vµ cËn l©m sµng cña c¸c thÇy thuèc ®−îc vai trß cña c¶m xóc ®èi víi c¸c triÖu chuyªn khoa ®Òu kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc chøng c¬ thÓ, TKTV-néi t¹ng. Nh− vËy, sù tæn th−¬ng thùc thÓ nµo t−¬ng xøng. biÓu hiÖn l©m sµng cña rèi lo¹n trÇm c¶m BÖnh ph¸t sinh vµ tiÕn triÓn liªn quan ®Õn rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, ®−îc coi lµ c¸c nh©n tè t©m lý, h×nh thµnh chu kú vÒ mét phøc bé rèi lo¹n thuéc vÒ t©m thÇn- t©m - thÓ ®iÓn h×nh. c¬ thÓ, thÇn kinh thùc vËt néi t¹ng. Phøc bé triÖu chøng ®ã thuéc vÒ c¸c chuyªn V. KÕt luËn khoa kh¸c nhau ph¶n ¶nh mèi quan hÖ Nghiªn cøu biÓu hiÖn l©m sµng cña rèi tuyÕn tÝnh cña sù t¸c ®éng t©m thÇn vµ c¬ lo¹n trÇm c¶m trªn 45 bÖnh nh©n ë c¸c thÓ b»ng c¸c nh©n tè liªn quan (sang chuyªn khoa néi, chóng t«i rót ra mét sè chÊn t©m lý, yÕu tè thÓ chÊt vµ ®Æc tÝnh nhËn xÐt: nh©n c¸ch), phï hîp víi nghiªn cøu cña Korkina.MV.,1995[3]. - BÖnh th−êng gÆp ë tuæi ®ang cßn kh¶ n¨ng lao ®éng: Tõ 20-40 tuæi (71,42%). 4. Møc ®é vµ c¸c h×nh th¸i trÇm Khuynh h−íng tiÕn triÓn liªn tôc, trë nªn c¶m. m¹n tÝnh: 6 th¸ng-1n¨m (31,74%), 2-5 n¨m (58,53%), 6-10 n¨m (9,25%). BiÕn ®æi c¶m xóc chñ yÕu lµ trÇm c¶m nhÑ, biÓu hiÖn kÝn ®¸o kh«ng ®iÓn h×nh. BÖnh c¶nh biÓu hiÖn sù liªn quan râ Nçi buån, sù øc chÕ ho¹t ®éng t©m thÇn rµng ®Õn c¶m xóc c¬ thÓ. Sang chÊn t©m ë vÞ trÝ thø yÕu, ®»ng sau; chñ yÕu lµ c¸c lý lµ yÕu tè khëi ®Çu, chñ yÕu lµ nh÷ng rèi lo¹n chøc n¨ng vÒ c¬ thÓ, thÇn kinh xung ®ét trong gia ®×nh (57,14%), ngoµi thùc vËt néi t¹ng ®a d¹ng phong phó x· héi (28,57%) vµ t¸c ®éng cña yÕu tè ®øng hµng ®Çu trong bÖnh c¶nh. Ng−êi thÓ chÊt (14,28%). Tõ ®ã h×nh thµnh bÖnh than phiÒn rèi lo¹n giÊc ngñ, gi¶m nh÷ng h×nh ¶nh l©m sµng víi nh÷ng phøc ngon miÖng, c¶m gi¸c mÖt mái suy kiÖt hÖ triÖu chøng rÊt ®a d¹ng chñ yÕu lµ rèi mét c¸ch l¹ th−êng, chËm ch¹p vÒ t©m lý lo¹n c¬ thÓ, thÇn kinh thùc vËt néi t¹ng vËn ®éng ... Trªn nÒn lo l¾ng vÒ søc khoÎ kh«ng cã b»ng chøng vÒ tæn th−¬ng thùc cña m×nh, ë hä xuÊt hiÖn c¸c triÖu chøng thÓ. lo¹n c¶m gi¸c b¶n thÓ, t¨ng c¶m gi¸c mÖt mái sinh thÓ, gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng kÐo Ng−êi thÇy thuèc thùc hµnh cÇn nhËn dµi vµ cuèi cïng ng−êi bÖnh trë nªn suy d¹ng, ph¸t hiÖn ®−îc sím rèi lo¹n trÇm nh−îc, h×nh thµnh c¸c h×nh th¸i trÇm c¶m c¶m trong c¸c bÖnh lý néi khoa. BiÕt kh¸c nhau, chñ yÕu lµ trÇm c¶m-lo ©u, ph©n tÝch kû mèi quan hÖ t©m thÇn-c¬ thÓ trÇm c¶m-suy nh−îc, trÇm c¶m-nghi trong chÈn ®o¸n nh»m ®−a ra quyÕt ®Þnh bÖnh,... (B¶ng 6). ®iÒu trÞ hîp lý cã hiÖu qu¶ cho ng−êi bÖnh. Nh− vËy, rèi lo¹n trÇm c¶m ë bÖnh nh©n néi khoa th−êng gÆp møc ®é nhÑ, kÝn ®¸o kh«ng ®iÓn h×nh. C¸c biÓu hiÖn 31
  8. TCNCYH 36 (3) - 2005 Tµi liÖu tham kh¶o development in diseases of the gastrointestinal tract", Zh-Nevropato- 1. Hardy P.(1991), "Depressions et Psikhiatr-im-S-S-Korsakova, 95 (6), pp. maladies somatiques", La depression 43 - 47. Ðtudes. Masson Paris Milan Barcelone Bonn, pp. 175-195. 4. Loper Ibor.(1973), "Depression masquÐe et ÐquivalÐnt depressifs", Etats 2. Kielholz P.(1975), "Condition depressifs, 3(2), pp. 38-43 diagnostiques du traitement des DÐpression", Etats Depressifs. Berne 5. Wayne katon MD., Nievienberg MD. Stuttgart Vienne, pp.11 - 13. (1991), "Recogntion of depression", Editorial services by NCM Publishers, Inc Washington, 3. Korkina M.V, Marilov V.V.(1995), 1, pp. 5-27. "Variants of psychosomatic personality Summary Clinical feature of depressive disorder on internal diaseases Studying clinical feature of 63 patients offered from depressive disorder on internal diseases, the author concede as folows. The occurrence and development of disease are effected by psychological factor (the difficile and conflict of life ...). The disease is commonly at age from 20-40 (71,42%). Clinical symptoms are variety including mental and physical disorders. However depressive features are not typical and it is masked by vegatative and physical symptoms. In patients with functional disorder, the depression is mild, atypical and it usually combine with anxiety (36,5%), obsession (7,93%) , hypochondry (14,28%), cenestopathie (11,11%). Disease develope chronically with a lot of handicap on health and economy for their family and the community. 32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản