Đảng sử dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp lực lượng sản xuất trong đổi mới - 2

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
85
lượt xem
19
download

Đảng sử dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp lực lượng sản xuất trong đổi mới - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Tất cả chúng ta đều biết, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là hai mặt hợp thành của phương thức sản xuất có tác động qua lại biện chứng với nhau. Việc đẩy quan hệ sản xuất lên quá xa so với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một hiện tượng tương đối phổ biến ở nhiều nước xây dựng xã hội chủ nghĩa. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đảng sử dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp lực lượng sản xuất trong đổi mới - 2

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2 . Qui luật quan hệ sản xuất phù h ợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Tất cả chúng ta đều biết, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là hai m ặt hợp thành của phương thức sản xuất có tác động qua lại biện chứng với nhau. Việc đẩy quan hệ sản xuất lên quá xa so với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một hiện tượng tương đối phổ biến ở nhiều nước xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nguồn gốc của tư tưởng sai lầm này là bệnh chủ quan, duy ý chí, muốn có nhanh chủ nghĩa xã hội thuần nhất bất chấp qui luật khách quan. Về mặt phương pháp lu ận, đó là chủ nghĩa duy vật siêu hình, quá lạm dụng mối quan hệ tác động ngược lại của quan hệ sản xuất đ ối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự lạm dụng n ày biểu hiện ở "Nhà nước chuyên chính vô sản có khả năng chủ động tạo ra quan h ệ sản xuất mới để mở đường cho sự phát triển của lực lượng sản xuất". Nhưng khi thực hiện người ta đ ã quên rằng sự "chủ động" không đồng nghĩa với sự chủ quan tuỳ tiện, con ngư ời không thể tự do tạo ra bất cứ h ình thức nào của quan h ệ sản xuất mà mình muốn có. Ngược lại quan hệ sản xuất luôn luôn bị qui định một cách nghiêm ngặt bởi trạng thái của lực lượng sản xuất, bởi quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lư ợng sản xuất. Quan hệ sản xuất chỉ có th ể mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển khi m à nó được ho àn thiện tất cả về nội dung của nó, nhằm giải quyết kịp thời những mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lư ợng sản xuất. + Lực lượng sản xuất quyết đ ịnh sự h ình thành biến đổi của quan hệ sản xuất: lực lượng sản xuất là cái biến đổi đầu tiên và luôn biến đổi trong sản xuất con người muốn giảm nhẹ lao động nặng nhọc tạo ra năng su ất cao phải luôn tìm cách cải tiến 9
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com công cụ lao động. Chế tạo ra công cụ lao động mới. Lực lượng lao đ ộng qui định sự h ình thành và biến đổi quan hệ sản xuất ki quan hệ sản xuất không thích ứng với trình độ, tính chất của lực lượng sản xuất th ì nó kìm hãm th ậm chí phá hoại lực lượng sản xuất th ì nó kìm hãm thậm chí phá hoại lực lượng sản xuất và ngược lại. + Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất khi đã được xác lập thì nó độc lập tương đối với lực lượng sản xuất và trở thành nh ững cơ sở và những thể chế xã hội và nó không thể biến đổi đồng thời đối với lực lượng sản xuất. Thường lạc hậu so với lực lượng sản xuất và nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất, tính chất của lực lượng sản xuất thì nó thúc đ ẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. Nếu lạc hậu so với lực lượng sản xuất dù tạm thời thì nó kìm hãm sự phát triển của lực lư ợng sản xuất. Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lượng sản xuất vì nó qui định mục đ ích của sản xuất qui đ ịnh hệ thống tổ chức quản lý sản xuất và quản lý xã hội, qui đ ịnh phương thức phân phối và phần của cải ít hay nhiều mà người lao động được hưởng. Do đó nó ảnh hưởng tới thái độ tất cả quần chúng lao động. Nó tạo ra những đ iều kiện hoặc kích thích hoặc hạn chế sự phát triển công cụ sản xuất, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất hợp tác phân công lao động quốc tế. Chương II Sự vận dụng của đ ảng ta trong đ ường lối đổi mới ở việt nam I/ Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Sau khi giành được chính quyền từ tay đế quốc Pháp nền kinh tế nước ta đ i lên theo n ền kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp, nền sản xuất nhỏ trình độ khoa học kém phát triển, quan hệ giữa lực lượng sản xuất với trình độ sản xuất rời rạc, tẻ nhạt. Đánh 10
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com th ắng đế quốc Pháp th ì giặc Mỹ lại xâm chiếm đ ánh phá nước ta. Thế rồi non sông về một mối cả n ước đi lên chủ nghĩa xã hội với một lực lượng sản xuất lớn và tiềm n ăng mọi mặt còn non trẻ đòi hỏi nước ta phải có một chế độ kinh tế phù hợp với nước nhà và do đó nền kinh tế hàng hoá nhiều thành ph ần ra đời. Nhìn thẳng vào sự th ật chúng ta thấy rằng, trong thời gian qua do quá cường đ iệu vai trò của quan hệ sản xuất do quan niệm không đúng về mối quan hệ giữa sở hữu và quan h ệ khác, do quên mất đ iều cơ bản là nư ớc ta quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội từ một xã hội tiền tư b ản chủ nghĩa. Đồng nhất chế độ công hữu với chủ nghĩa xã hội lẫn lộn đồng nhất giữa hợp tác hoá và tập thể hoá. Không thấy rõ các bước đi có tính qui luật trên con đường tiến lên CNXH nên đ ã tiến h ành ngay cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với n ền kinh tế quốc dân và xét về thực chất là theo đường lối "đẩy m ạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, đưa quan hệ sản xuất đi trư ớc mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Thiết lập chế độ công hữu thuần nhất giữa hai h ình thức sở hữu toàn dân và tập thể". Quan niệm cho rằng có thể đ ưa quan hệ sản xuất đi trước đ ể tạo địa bàn rộng rãi, thúc đ ẩy lực lượng sản xuất phát triển đ ã b ị bác bỏ. Sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội này đã mâu thu ẫn với những cái phân tích trên. Trên con đường tìm tòi lối thoát của m ình từ trong lòng nền xã hội đã nảy sinh những hiện tượng trái với ý muốn chủ quan của chúng ta có nhiều hiện tượng tiêu cực nổi lên trong đ ời sống kinh tế như quản lý kém, tham ô,... Nhưng thực ra mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất với những h ình thức kinh tế - xã hội xa lạ được áp đ ặt một cách chủ quan kinh tế thích hợp cần thiết cho lực lượng sản xuất m ới nảy sinh và phát triển. Khắc phục những hiện tượng tiêu cực trên là cần thiết về m ặt n ày trên thực tế chúng ta chưa làm h ết nhiệm vụ m ình ph ải làm. Ph ải giải quyết 11
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đúng đắn giữa mâu thuẫn lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất từ đó khắc phục những khó khăn và tiêu cực của nền kinh tế. Thiết lập quan hệ sản xuất mới với những hình thức và b ước đi phù hợp với trình đ ộ phát triển của lực lượng sản xuất luôn luôn thúc đ âỷ sản xuất phát triển với h iệu quả kinh tế cao. Trên cơ sở củng cố những đỉnh cao kinh tế trong tay nhà nước cách mạng. Cho phép phục hồi và phát triển chủ nghĩa tư bản và buôn bán tự do rộng rãi có lợi cho sự phát triển sản xuất. Quan đ iểm đổi mới từ đ ại hội VI cũng đã kh ẳng định không nhưng khôi phục thành phần kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế cả thế m à phải phát triển chúng rộng rãi theo chính sách của Đảng và Nhà nư ớc. Nh ưng điều quan trọng là phải nhận thức được vai trò của thành ph ần kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá đ ộ. Để thực hiện vai trò n ày một mặt nó phải thông qua sự n êu gương về các mặt năng su ất, chất lượng và h iệu quả. Thực hiện đầy đ ủ đối với nhà nước. Đối với thành phần kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế cá thể thực hiện chính sách khuyến khích phát triển. Tuy nhiên với thành ph ần kinh tế này ph ải có những biện pháp đ ể cho quan hệ sản xuất thực hiện phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ. Vì như thế mới thực sự thúc đẩy sự phát triển của lực lượng lao động. II/ vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hoá, trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Thuộc phạm trù của lực lượng sản xuất và vận động không ngoài biện chứng nội tại của phương thức sản xuất, vấn đề công nghiệp hoá gắn chặt với hiện đại hoá, trư ớc h ết phải được xem xét từ tư duy triết học. Trước khi đi vào công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá và muốn thành công trên đất nước th ì ph ải có tiềm lực về kinh tế con người, 12
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trong đó lực lượng lao động là một yếu tố quan trọng. Ngoài ra phải có sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển lực lượng sản xuất đâ y m ới là nhân tố cơ bản nhất. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá với tiềm năng lao động lớn cần cù, thông minh, sáng tạo và có kinh nghiệm lao động nh ưng công cụ của chúng ta còn thô sơ. Nguy cơ tụt hậu của đất nư ớc ngày càng đư ợc khắc phục. Đảng ta đang triển khai mạnh mẽ một số vấn đề của đ ất nước về công nghiệp hoá - h iện đại hoá trước hết trên cơ sở một cơ cấu sở hữu hợp quy luật gắn liền với một cơ cấu các thành phần kinh tế hợp qui luật, cũng nh ư cơ cấu một xã hội hợp giai cấp. Cùng với thời cơ lớn, những thử thách ghê gớm phải vượt qua để ho àn thành sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá đ ất nước vì dân giàu nước mạnh công b ằng văn minh hãy còn phía trước mà nội dung cơ b ản trong việc thực hiện là ph ải nhận thức đúng đắn về qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong giai đoạn hiện nay của nư ớc ta. III. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội cơ sở lý luận của sự nghiệp công n ghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta. Chúng ta đ ều biết rằng, từ trước đến nay, công nghiệp hoá - h iện đại hoá là khuynh hướng phát triển tất yếu của các nước. Đối với nước ta, từ một nền kinh tế tiểu nông muốn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, nhanh chóng đạt tời trình độ của một nước phát triển tất yếu phải đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá như là một cuộc cách m ạng toàn diện và sâu sắc. Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng đ ã khẳng định "Xây d ựng nước ta thành một nư ớc công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đ ại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù h ợp với trình độ phát triển 13
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh th ần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh". Theo quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lịch sử sản xuất vật chất của nhân loại đ ã h ình thành mối quan hệ khách quan phổ biến: Một mặt con ngư ời phải quan h ệ với giới tự nhiên nh ằm biến đổi giới tự nhiên đó , quan hệ này được biểu hiện ở lực lượng sản xuất mặt khác con người phải quan hệ với nhau để tiến h ành sản xuất, quan hệ này được biểu hiện ở quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất và quan h ệ sản xuất là 2 m ặt đối lập nhau biện chứng của một thể thống nhất không thể tách rời. Tuy nhiên nếu lực lượng sản xuất là cái cấu th ành của to àn bộ lịch sử nhân loại thì quan hệ sản xuất là cải tạo thành cơ sở kinh tế của xã hội, là cơ sở hiện thực của hoạt động sản xuất tinh thần và những thiết chế tương ứng trong xã hội. C.Mác đ ã đưa ra kết luận rằng xã hội loài người phát triển trải qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, ứng với mỗi giai đo ạn của sự phát triển đó là một h ình thái kinh tế - xã hội nhất định - rằng tiến bộ xã hội là sự vận động theo hướng tiến lên của các hình thái kinh tế - xã hội khác m à gốc rễ sâu xa của nó là sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất. Rằng sự vận động và phát triển của các h ình thái kinh tế - xã hội là do tác động của các qui lu ật khách quan. Mác và Ănghen đ ã đ ưa ra nhiều lý luận, nhiều tư tưởng. Những lý luận tư tư ởng cơ bản đó trong học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội chính là cơ sở lý luận cho phép chúng ta khẳng định sự nghiệp công n ghiệp hoá - h iện đại hoá theo đ ịnh hướng XHCN ở nước ta hiện nay là phù h ợp với qui luật kh ách quan trong quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại. Đối với nước ta để phù hợp với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đảng ta đã nêu công nghiệp hoá phải đ i đôi với hiện đại hoá, kết hợp những bước tiến tuần tự về 14
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com công nghệ với việc tranh thủ những cơ hội đ i tắt, đón đầu, hình thành những mũi nhọn phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa học công nghệ thế giới. Mặt khác chúng ta phải chú trọng xây dựng và phát triển nền kinh tế h àng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trư ờng, có sự đ iều tiết của nhà nước và theo định hướng XHCN. Đây là hai nhiệm vụ được thực hiện đồng thời. Chúng luôn tác động thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Bởi lẽ "nếu công nghiệp hoá - h iện đại hoá tạo n ên lực lượng sản xuất cần thiết cho chế độ xã hội mới thì việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần chính là để xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất phù h ợp đưa nước ta tiến lên từng ngày như Đảng và Nhà nước ta mong muốn đa và đang thực hiện. c- Kết luận Chúng ta cần phải hiểu và vận dụng một cách tốt nhất qui luật quan hệ sản xuất phù h ợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trên thực tế bất cứ ở đ âu và vào lúc nào cũng không thể có được sự phù hợp tuyệt đối giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nhưng phải tuỳ theo tình hình thực tế mà chọn giải pháp phù hợp. Trong quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nói chung cũng có sự ràng buộc xuất phát từ chúng. Tuy nhiên chính bản thân các quan hệ sản xuất lại có mối quan hệ chặt chẽ với lực lư ợng sản xuất. Vấn đề đặt ra là ta sử dụng mối quan hệ ấy như thế nào cho phù hợp. Đặc biệt quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất lại có nhiều lộn xộn trong việc n ghiên cứu, sử dụng và phát triển các phương thức sản xuất tức là quá trình "Đa d ạng hoá" cụ thể hơn là quá trình "phù h ợp hoá" các loại phương thức sản xuất vào đ iều kiện thực tế hiện nay của nư ớc ta. Nếu chúng ta sử dụng đúng các qui lu ật trên 15
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cộng với đ iều hoà quan hệ lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất thì không lâu sau nước ta sẽ tiến nhanh cùng với các nước phát triển tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đ • chọn. Qua bài viết này phần nào tôi hiểu và biết được tình hình kinh tế nước nh à. Những cái, nh ững điều kiện mà Đảng và nhà nước ta đ ang làm để phát triển đ ất nước. Từ đó tôi có đôi lời kiến nghị sau: - Không ngừng phát triển lực lư ợng sản xuất bằng việc nhanh chóng đưa các tiến bộ k ỹ thuật của những nước đ i trước và tăng cường công tác giáo dục, hư ớng dần cho n gười lao động có thể tiếp thu đ ược những công nghệ mới. - Bình thường hoá quan hệ sản xuất, có cách nhìn đúng đ ắn giữa người làm thuê với ông chủ của m ình. Đây là m ột yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm làm ra. Quan hệ sản xuất tốt người lao động đ ược hưởng mọi quyền lợi họ sẽ tích cực làm việc từ đó năng su ất và sản phẩm không ngừng tăng. Đó là đôi lời kiến nghị của tôi, mong rằng nó góp một phần nhỏ bé cùng đất n ước đi lên theo con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nay./. tài liệu tham khảo 1 . Tài liệu Lênin toàn tập - tập 38 - NXB Matxcơva 1977 2 . Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7. 3 . Tạp chí cộng sản số 13 tháng 6 năm 1996 4 . Tạp chí phát triển kinh tế "Công nghiệp hoá nhìn từ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan h ệ sản xuất". PTS. Lưu Hà Vi. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản