Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
428
lượt xem
202
download

Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan hệ Việt Nam - Lào được gọi là quan hệ đặc biệt bởi khái niệm đó là sự tổng hợp, khái quát đúng đắn về truyền thống lịch sử, địa lý, về lý luận và thực tiễn của sự kết hợp nguyên tắc dân tộc tự quyết và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, chủ nghĩa nhân văn cao cả, tính tất yếu và quy luật dẫn tới thắng lợi và thành công của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Mối quan hệ đặc biệt ấy có nhiều đặc điểm riêng biệt và giá trị lịch sử sâu sắc đối với sự phát triển bền vững của mối quan hệ quốc gia dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

NHAN VAT-SU'KIEN<br /> <br /> D0C DIEM Vff Y NGHIfi LICH SQ<br /> cdfi QUfiN HE D0C BIET VIET NffM - LflO<br /> GS, TS TRINH NHU<br /> <br /> Chu tich Ho Chi Minh ciing Quoc vuong Lao XLxavang Vatthana mua Lamvong voi cac dien vien Lao<br /> tai buoi le mimg Quoc vuong sang tham hiru nghi Viet Nam, Ha Noi, ngay 12-3-1963<br /> Duoi dnh sdng cua chii nghia Mac-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh vd hogt dong<br /> thuc tien ciia cdc lire luong cdch mgng, quan he dodn ket dac biet Viet Nam - Ldo timg<br /> buoe duoc xdy dimg vd phdt trien. Id nhdn to co bdn gan bd hai ddn toe, tgo nen sire<br /> mgnh v6 dich chien thang moi ke thii, khdc phuc nhieu kho khan, tro luc tren con duong<br /> cdch mgng. Do Id qud trinh hai ddn toe tir nguyen den von nhau tren co so cimg gidc<br /> ngg ly tudmg cdch mgng gidi phong ddn toe, gicinh tu do, hgnh phiic cho nhdn ddn, xdc<br /> lap quyen binh ddng ddn toe, giiip do lan nhau tu vuon len vd truong thdnh.<br /> Quan he Viet Nam - Ldo duoc goi Id quan he dac biet boi khdi niem do Id sir<br /> tong hop, khdi qudt dung dan ve truyen thong lich sir, dia ly, ve ly luan vd thuc din<br /> cua su ket hop nguyen tdc ddn toe tu quyet vd tinh thdn quoc te vd sdn trong sdng. chu<br /> nghia nhdn van cao cd, tinh tdt yeu vd quy lugt ddn ten thdng loi vd thdnh eong ciia<br /> hai ddn toe Viet Nam, Ldo. Moi quan he dac biet dy cd nhiiu dac diim rieng biet vd<br /> gid tri lich sir sdu sac doi voi suphdt trien ben vitng cua moi qudc gia. ddn toe.<br /> * Hgc vien CT-HC quoc gia Ho Chi Minh<br /> TAP CHi UCH SU' OANG - SO 1/2011<br /> <br /> 49<br /> <br /> NHAN VAT - SU'KIEN<br /> <br /> 1. Dac diem ciia quan he dac biet Viet<br /> Nam - Lao<br /> Quan he Viet Nam - Ldo phdt trien tie<br /> quan he truyen thong len quan he dac biet<br /> Viet Nam va Lao la hai nuac lang gieng.<br /> Trong lich sir che do phong kien, diem n6i<br /> bat ve quan he giiia hai dan tgc va moi bang<br /> giao giira cac trieu dai la than thien, hiru hao;<br /> khong C su ap birc va n6 dich nhau, kh6ng<br /> O<br /> C hiem khich dan tgc, mat khae, lai da timg<br /> O<br /> giiip da nhau trong nhieu cuge dau tranh<br /> ch6ng xam luge. Nhan dan eu trii tai hai ben<br /> bien giai Viet Nam, Lao thuang qua lai trao<br /> doi san vat hang boa va giao luu, tham vieng,<br /> do hg la nhiing nguoi eiing dong hg.<br /> Tir nira sau the ky XDC, hai nuoc deu bi thuc<br /> dan Phap xam luge va dat duoi sir th6ng tri cua<br /> che do thugc dia. Chiing thi hanh ehinh sach<br /> boe lot rat nang ne bang thue khoa, ke ea thue<br /> than thoi phong kien ma each mang Phap da xoa<br /> bo. nhung ehiing van ap dung tai Dong Duong'.<br /> Thuc dan Phap eon ra sire vo vet tai<br /> nguyen khoang san, n6ng san, lam san; doe<br /> chiem thi truong mua ban hang hoa, cuop<br /> doat rugng dat cua nong dan, chiem doat<br /> nguon nhan c6ng re mat. D6ng thoi, chiing<br /> chen ep sir phat trien kinh te eua eac dan tgc<br /> tai Dong Duong. Ben canh do chung thi hanh<br /> chinh sach dau doc nguai Dong Duong bing<br /> rugu e6n, thu6e phien di lien vai thu doan<br /> ngu dan va dan ap kh6e liet nhung nguoi yeu<br /> nuoc dau tranh ch6ng chi do thugc dia ha<br /> khae, khien "nha hi nhieu hon truong hgc".<br /> Nhan dan hai nuac Viet Nam, Lao v6n eo<br /> fruyen th6ng yeu nuae, kien cuong ehIng<br /> <br /> 50<br /> <br /> ngoai xam, cam ghet ehi do thugc dia da lien<br /> tue n6i day va iing hg, giiip da lan nhau de<br /> eiing chong ke thii chung.<br /> Tir khi phong trao Can vuong biing no<br /> duoi nggn co yeu nuoc ciia vua Ham Nghi<br /> va T6n That Thuyet (thang 7 nam 1885) den<br /> nhirng nam 20 the ky XX, dien ra nhieu eugc<br /> khoi nghia va cae boat dong dau tranh cua<br /> nhan dan Viet Nam. Nhieu phong trao trong<br /> so do nhan dugc sir iing bg, giiip do cua nhan<br /> dan Lao tai vimg sat bien gioi Lao - Viet<br /> chay dai tir Ha Lao, Trung Lao len Thugng<br /> Lao. Dae biet, trong nhung nam dau the ky<br /> XX, eugc khoi nghia eiia nguai Lao do Ong<br /> Keo va Ong Commadam lanh dao (keo dai tir<br /> nam 1901 den 1937) da ph6i hgp voi nghia<br /> quan dan toe Xe dang a Tay Nguyen do tii<br /> truang Ire lanh dao cimg tan eong pha vo<br /> d6n canh C6ng ca tu eua thuc dan Phap<br /> (ngay27-5-1901).<br /> Cac phong trao do bi chinh quyen thuc<br /> dan dan ap, dap tat. Song m6i quan he giira<br /> nhan dan Viet Nam va nhan dan Lao trong<br /> nhung nam dau chong sir xam luge va ach ap<br /> birc, boc lot eiia thuc dan Phap ciing eho thay<br /> nhan thire eua hai dan tgc ve xay dung khoi<br /> doan ket dau tranh da tra thanh mot nhu cau<br /> khach quan cap bach. Viee xae dinh con<br /> duong cim nuac diing dan va m6i quan he<br /> doan ket giiia cac dan tgc tren ban dao D6ng<br /> Duong van la nhirng nhiem vu dat ra eho cae<br /> nha lanh dao phong trao yeu nuoc va each<br /> mang tai xii nay.<br /> Chinh Nguyen Ai Qu6e vai long yeu<br /> nuac nong nan va nghi lire phi thuang vugt<br /> <br /> TAP CHi UCH S I / D A N G - S O 1/2011<br /> <br /> NHAN VAT - SU'KIEN<br /> <br /> len mgi kho khan, gian kbi dl di vao kham<br /> pha the gioi tu ban chu nghia va cac dan tgc<br /> thugc dia, nham phat hien chan ly cu-u nuoc.<br /> Bang each do, Nguai tilp nhan va van dung<br /> chii nghia Mae-Lenin vao dilu kien cu thi cua<br /> D6ng Duong de xac dinh con duong giai<br /> ph6ng cae dan tgc Viet Nam, Lao, Campuehia<br /> theo quy dao each mang v6 san. Nguai chi<br /> dao Hoi nghi thanh lap Dang Cgng san Viet<br /> Nam vao dau nam 1930, den thang 10 eiing<br /> nam d6i ten thanh Dang Cgng san D6ng<br /> Duong, lanh dao each mang D6ng Duong.<br /> Nhirng sir kien tren dua quan be doan ket Viet<br /> Nam-Lao tir truyen thong len quan he dac biet.<br /> Quan he dac biet Viet Nam - Lao gan ket<br /> ben chat, thuy chung, trong sang ; hai dan tgc<br /> Viet Nam, Lao, trai qua nhieu thir thaeh khae<br /> nghiet day by sinh, gian kh6 vi doc lap, tu<br /> do, hanh phiic cua hai dan tgc va nhan dan<br /> hai nuae, da tra thanh quy lugt song con vd<br /> sire mgnh ky dieu dua tai nhieu thang Igi vi<br /> dai cua Viet Nam va Lao trong dau tranh<br /> gianh ehinh quyen, khang chien eh6ng de<br /> quoc Phap, My xam luge va tien hanh thanh<br /> eong sir nghiep d6i moi dua hai nuoc cimg<br /> phat trien theo dinh huong xa bgi ebii nghia.<br /> Quan he dac biet Viet Nam - Ldo do Chii<br /> tich Ho Clii Minh xay dung nen mong vd<br /> chinh Nguoi ciing dong chi Cayxon<br /> Phomvihan, dong chi Xuphanuvong vd cdc<br /> the he lanh dao hai Dang, hai Nha nu&c day<br /> eong vun ddp; dat duvisuldnh dao ciia Dang<br /> Cgng san Dong Duong, Dang Nhan dan each<br /> mang Lao va Dang Cgng san Viet Nam<br /> Vao nira sau thap ky 20 the ky XX, lanh tu<br /> Nguyin Ai QuIc phat hien tinh tat yeu va<br /> phuang phap hiru hieu de nhan dan D6ng<br /> <br /> TAP CHi UCH SU' O A N G - SO 1/2011<br /> <br /> Duong lat do ach th6ng tri ciia ehu nghia de<br /> quIe Phap, gianh doc lap, tu do nhu tren da<br /> vilt. Tren cac ehang duong phat trien cua<br /> each mang Viet Nam va each mang Lao, lanh<br /> hJ Nguyen Ai Qu6c tiep tue dua ra nhirng<br /> quylt dinh quan trgng nham that chat quan he<br /> doan kit dac biet Viet Nam - Lao, dan duong<br /> eho qua trinh dau tranh gianh ehinh quyen va<br /> cae cuge khang chien ch6ng giac ngoai xam<br /> cua nhan dan hai nuoc gianh dugc thang Igi.<br /> Nhiing quan diem va ehii truong ciia<br /> Nguoi dugc lanh dao va nhan dan Viet Nam,<br /> Lao linh hoi, thue bien nhu: giiip Bgn Id<br /> minh tu giiip minh; dem sire ta md tu gidi<br /> phong cho ta; Viet - Ldo dodn ket, truang ky<br /> khdng chien, tu luc canh sinh; thd hy sinh tdt<br /> cd, chir nhdt dinh khong chiu mat nuac, nhdt<br /> dinh khong chiu Idm no le; khong co gi quy<br /> han doc lap tu do... da la anh sang va ngu6n<br /> c6 " U nhan dan Viet Nam, Lao chien dau va<br /> V<br /> chien thang. Trong thoi ky doi moi, tu tuong<br /> Ho Chi Minh van giii nguyen nhthig gia tri<br /> eao quy, chi duong eho hai Dang va hai dan<br /> tgc Viet Nam, Lao tien buac.<br /> Trong tu tuong, tinh cam eiia minh, lanh<br /> tu Ho Chi Minh coi nhan dan Lao ciing nhu<br /> d6ng bao cua minh. Tai Hoi nghi Ban Chap<br /> hanh Trung uong Dang Lao dong Viet Nam,<br /> thang 6 - 1959, Nguai noi: "D6ng bao (tire<br /> nhan dan Lao - GS T.N) doi ta phai giai<br /> quyet sam ban. Phai san s6c ehu dao...<br /> Truac mat chii y gao, muli". Lanh hi H6 Chi<br /> Mmh rat chu trgng den nhiing vin dl co ban<br /> cua each mang Lao nhu: c6ng tae xay dung<br /> Dang ve tu tuong, t6 ehirc va can bg. Nguai<br /> vira gop y kien, vira trirc tilp ehi dao nhilu<br /> boat dong eua hai Dang Cgng san Viet Nam<br /> <br /> 51<br /> <br /> NHAN VAT-SU'KIEN<br /> <br /> va Dang Nhan dan Cach mang Lao cimg thuc<br /> hien... Dong chi Cayxon Phomvihan da timg<br /> tran trgng viet ve eong lao eiia Nguai doi vai<br /> each mang Lao: "Tu tuong va tinh cam eiia<br /> Bae la nggn du6c soi duong, la ngu6n eo "vii<br /> sire manh doan ket dau tranh ciia nhan dan cae<br /> bg tgc Lao ehiing toi. Tir ngay each mang Lao<br /> con trung nuae eho den liic da truong thanh,<br /> Bac Ho lu6n quan tam dan duong ehi loi"^.<br /> Tiep thu y kien ehi dao ciia lanh tu H6 Chi<br /> Minh va Trung uong Dang Cgng san D6ng<br /> Duong, dgi ngii can bg Dang, Mat tran, Chinh<br /> phu khang chien ciia Lao va Viet Nam luon<br /> lu6n sat canh ben nhau trao d6i y kien, xac lap<br /> chii truong, bien phap tien hanh cae nhiem -vu<br /> chung ciia quan he Viet Nam - Lao. Phuang<br /> phap boat dong do ngay cang dugc phat huy,<br /> cai tien va phat trien, nhat la khi thuc bien<br /> nhirng nhiem vu lich sir quan trgng nhu Khoi<br /> nghia Thang Tam nam 1945; viec xay dung<br /> khu khang chien trong khang chien eh6ng<br /> Phap; xay dimg can cii dia Trung uong cua<br /> each mang Lao trong giai doan ch6ng My;<br /> nhung chien dich Ion dien ra tren dat Lao co<br /> tae dong tich cue true tiep toi chien truong<br /> Viet Nam; Hoi nghi thanh lap Mat tran Lao<br /> Itxala va Chinh phii khang chien Lao Itxala...<br /> Khi Dang Cgng san Dong Duong phat trien<br /> thanh ba Dang tir sau Dai hoi Dang lan thii hai<br /> (1951), hai Trung uong Dang Nhan dan Lao<br /> (nam 1972 ggi la Dang Nhan dan Cach mang<br /> Lao) va Trung uong Dang Lao dong Viet<br /> Nam tiep tuc that chat va mo rgng quan he<br /> dac biet trong qua trinh lanh dao hai dan tgc<br /> tien hanh cuge khang chien chIng thue dan<br /> Phap va hep sau la khang chiln chIng dl<br /> quoc My xam luge lau dai (21 nam), ae liet.<br /> <br /> 52<br /> <br /> Moi quan he Viet - Lao dugc the hien a cae<br /> linh vue th6ng nhat ehu truong chien luge,<br /> sach luge dau tranh tren cac mat tran quan sir,<br /> ehinh tri, binh van, ngoai giao, xay dung lire<br /> lugng khang chien; giup da lan nhau trong tae<br /> chien, giao th6ng van tai, trong kinh te, van<br /> hoa, giao due, dao tao can bg...<br /> Thai ky hai nuae Viet Nam, Lao sau khi<br /> hoan thanh thang Igi su nghiep chong ngoai<br /> xam, nhiing ban chat t6t dep eua quan he dac<br /> biet lai dugc ma rgng va phat trien len tam cao<br /> mai, ben canh linh vue qu6c phong, an ninh,<br /> cac Imh vue khae nhu kinh te, tai chinh, dao<br /> tao can bg, nhan lire, hgp tae ngoai giao theo<br /> huong da phuang boa, da dang hoa, bgi nhap<br /> khu •vue va quoc te; hgp tac nghien ciiu khoa<br /> hgc va ly luan chinh tri... cang phat trien.<br /> Quan he dac biet Viet Nam - Ldo la sy<br /> nghiep cua nhdn ddn Viet Nam, Ldo<br /> Hoat dong ly luan va to ehirc thue tien ciia<br /> lanh tu Nguyen Ai Qu6c tir thap nien hai<br /> muai the ky truac da mo duong tien tai<br /> thanh hinh quan he dac biet Viet Nam - Lao,<br /> lay nen tang la siic manh doan ket to Idn cua<br /> nhan dan hai nuoc dugc khoi day nhu Nguai<br /> da chi dan trong tae pham Duong cdch menh:<br /> "Dan khi manh thi quan linh nao, siing Ing<br /> nao ciing khong chong lai"''.<br /> Y nghia va gia tri quy bau eiia luan dilm<br /> ay da dugc dong chi Cayxon Ph6mvihan,<br /> Ting Bi thu Ban Chip hanh Trung uong<br /> Dang Nhan dan Lao khing dinh trong Diiu<br /> van truy dieu Chu tich Ho Chi Minh: "Dii o<br /> dau va liic nao Chu tich H6 Chi Minh eiing<br /> lu6n luon nhac nha nhirng nguofi each mang<br /> la muon lam each mang thang Igi thi phai<br /> doan ket trong ngi bg Dang, phai doan kit<br /> <br /> TAP CHi UCH SU" D A N G - SO 1/2011<br /> <br /> NHAN VAT - SU'KIEN<br /> <br /> toan dan. Dong chi da noi la ba dan tgc Viet<br /> Nam, Khmer, Lao phai doan kit dl cimg<br /> nhau dau tranh, dong thai phai doan kit<br /> rgng rai vai cac dan tgc bi ap biic tren thi<br /> giai, ket hgp chat che tinh thin yeu nuac<br /> chan ehinh voi tinh than quIc tl v6 san, do<br /> la siie manh biing hau de dau tranh vai dich,<br /> dua thang Igi lai eho each mang. Day la lai<br /> giao huan rat quy bau ma nhiing nguoi cgng<br /> san chung ta phai gbi nha va thuc hien that<br /> dung dan"''.<br /> Nhiing mue tieu phan dau eua quan he dac<br /> biet Viet Nam - Lao bao quat nhiing nguyen<br /> vgng tha thiet cua nhan dan Viet Nam va Lao.<br /> Do la doan ket, giiip do nhau ciing ch6ng ke<br /> tbii de quoc xam luge va tay sai ciia ehiing,<br /> gianh doe lap, tu do cho dan tgc va nhan dan<br /> hai nuoc, xay dung quan he brnh dang, tu chii,<br /> hiru nghi, hgp tae giiia hai quoc gia.<br /> Nhan dan hai nuac ciing hieu rang chi co<br /> chii nghia Mae-Lenin, tu tuong H6 Chi Minh<br /> soi duong. chi eo dang cgng san chan ehinh<br /> voi duong loi each mang va phuong phap<br /> doan ket chan thanh, ton trgng quyen doc lap,<br /> tu chu cua m6i qu6c gia dan tgc mai co the<br /> thuc hien nhiing nguyen vgng d6.<br /> Xuat phat tir nhan thire ehinh tri va niem<br /> tin ay ma nhan dan hai nuae da kh6ng quan<br /> gian kh6, hy sinh, dong gop sire nguoi, siie<br /> eua de thuc hien nhirng mue tieu cua quan he<br /> Viet Nam - Lao. Trong gan mot the ky qua,<br /> hg chung sire, chung long, vira xdy dung luc<br /> luong, vira anh diing, sdng tgo, giir vung muc<br /> tieu cdch mgng, duang ddu voi nhieu ke thu.<br /> hung mgnh vd gidnh thdng lai hodn todn, md<br /> khong tilth thiet han, chi ddnh cho nhau su<br /> quy men, trdn trong vd biet on sdu nang.<br /> <br /> TAP CHi UCH SLF D A N G - SO 1/2011<br /> <br /> Truyin thing tit dep do tiep tuc dugc phat<br /> huy tren tran tuyen bao ve va xay dimg T6<br /> quIc tren eon duong d6i mai eiia hai nuac.<br /> Quan he dac biet Viet Nam - Ldo mang<br /> tinh xuyen suot, todn dien vd bin viing<br /> Dan tgc doc lap, nhan dan dugc huong<br /> quyIn tu do, hanh phiie, dat nuac giau manh<br /> theo dinh huong xa bgi chii nghia la mue tieu<br /> song triing cua hai dan tgc Viet Nam, Lao.<br /> D6 ciing la phuong huong, la dong lire xay<br /> dung va phat trien quan he dac biet Viet Nam<br /> - Lao, Lao - Viet Nam.<br /> Trong sir nghiep dau tranh lau dai eua hai<br /> dan tgc, quan he dac biet Viet Nam - Lao,<br /> Lao - Viet Nam la nhan t6 xuyen suot cac<br /> ehang duong va buoe truac chuan bi cho<br /> buoe sau n6i tiep phat trien, tir dau tranh<br /> gianh ehinh quyen, khang chien eb6ng thuc<br /> dan, de quoc xam luge den bao ve To quoc<br /> va xay dung dat nuac vai nhieu gian kh6 va<br /> hy sinh de di tai nhiing ky tich lich sir cua hai<br /> nuoc Viet Nam, Lao.<br /> M6i thai ky lich sir tuong iing vai mot<br /> nhiem 'vu chien luge each mang eua hai nuoc<br /> va gan bo chat che voi su van dong eiia quan<br /> he Viet Nam - Lao tren cac linh •vue tu tuong,<br /> duong loi, ehinh tri, quan su, ngoai giao, kinh<br /> te, xa hoi, giao due, van boa. Tuy moi thoi ky<br /> CO nhung nhiem vu trgng tam, song nhin t6ng<br /> the, van nhan ro tinh todn dien, phong phu<br /> mang ban chat each mang, nhan van trong tu<br /> tuong va boat dong thuc tien, trong ly tri va<br /> tinh cam tham thiet ciia hai dan tgc.<br /> Quan he dac biet Viet Nam - Lao trai qua<br /> nhieu thay d6i eua lich sir va nhiing muu dl<br /> pha hoai eua nhieu the lire thii dich hi ben<br /> trong va ben ngoai, van giir nguyen tinh ben<br /> <br /> 53<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản