intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá tác động của DSM đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện đô thị

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

87
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này giới thiệu bài toán " Đánh giá tác động của DSM (Demand Side Management- Quản lý nhu cầu điện năng) đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi áp dụng DSM trong Hệ thống cung cấp điện đô thị" và kết quả khi áp dụng tính toán cho Hệ thống cung cấp điện đô thị của thị xã Tuyên Quang, những phân tích, khuyến nghị đối với các nhà quản lý Thị xã Tuyên Quang về việc áp dụng các biện pháp DSM vào HTCCĐĐT của Thị xã Tuyên Quang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tác động của DSM đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện đô thị

^ Hdi nghi Khoa hgc ky niem 35 ndm Viin Khoa hgc vd Cdng nghe Viet Nam - Hd Ndi 10/2010<br /> <br /> <br /> DANH GIA TAC DONG CUA DSM DEN CAC CHI TIEU KINH TE - KY<br /> T H U A T ciuA HE THONG CUNG CAP DIEN DO THI<br /> • • • •<br /> <br /> Nguyen Quang Ninh<br /> Vien Khoa hoc nang lugng<br /> Nha A9, sd 18 - Hoang Quoc Viet, Ciu Giiy, Ha Ndi<br /> Email: quangninh82vn(a),gmail.com<br /> Tom tat:<br /> Bdi viit ndy gidi thiiu bdi todn "Ddnh gid tdc ddng cita DSM (Demand Side<br /> Management- Qudn ly nhu cdu dien ndng) din cdc chi tieu kinh ti - ky thudt khi<br /> dp dung DSM trong Hi thdng cung cdp dien dd thi" vd kit qud khi dp dung tinh<br /> todn cho Hi thdng cung cdp diin dd thi cua thi xd Tuyen Quang, nhiing phdn tich,<br /> khuyen nghi ddi vdi cdc nhd qudn ly Thi xd Tuyin Quang vi viec dp dung cdc biin<br /> phdp DSM vdo HTCCDDT ciia Thi xd Tuyin Quang<br /> Abstract:<br /> This article introduces the mathematical problem of Evaluating effect of DSM<br /> (Demand Side Management) on economic-technical criteria when applying DSM<br /> in urban electricity providing system; calculated results when applying the<br /> problem into Tuyen Quang urban electricity providing system; and<br /> recommendations to Tuyen Quang town's authorities.<br /> <br /> <br /> l.DATVANDE<br /> Muc tieu quan ly cdng tac dieu do, van hanh sao cho hieu qua, an toan, tiet kiem, va chii<br /> trgng nang cao chat lugng cung cap dien nang bang cac bien phap DSM da va dang dugc<br /> nganh dien va toan xa hdi quan tam, nghien ciiu va img dung. Nghien ciiu Ddnh gid tdc ddng<br /> cita DSM den cdc chi tiiu kinh ti - ky thudt khi dp dung DSM trong He thdng cung cdp dien<br /> dd thi (HTCC DDT) cua thi xd Tuyin Quang se cung cap cac thdng tin can thiet giup cac co<br /> quan quan ly ciia thi xa Tuyen Quang ciing nhu Dien luc Tuyen Quang cd quyet dinh diing<br /> dan trong viec sir dung cac bien phap dieu chinh nhu cau dien nang, gdp phan quan trgng lam<br /> giam nhu cau dau tu them cac hang muc ludi dien mdi va nang cao chat lugng dien nang.<br /> <br /> <br /> 2. BAI TOAN DANH GIA TAC DONG CUA DSM<br /> DEN CAC CHI TIEU KT -KT CUA HTCCDDT<br /> DSM bao gom nhieu boat ddng do Chinh phii ciing nhu nganh dien de xudng nham<br /> khuyen khich cac hd tieu thu tu nguyen thay doi each thiic sir dung dien cua bg ma khong can<br /> den nhung thoa hiep ve chat lugng dich vu ciing nhu su thoa man cua hd tieu thu.<br /> Danh gia tac ddng ciia DSM doi vdi cac chi tieu kinh te- ky thuat khi ap dung DSM vao<br /> mdt ciu tnic HTCCDDT la phan tich sir thay ddi va hieu qua thay ddi cua cac chi tieu sau day<br /> theo sir thay ddi cua dd thi phu tai (DTPT) dien hinh dudi tac dong cua DSM [2-4]:<br /> Chi tiiu 1: Tdn thdt diin ndng trong HTCCDDT<br /> Chi tiiu 2: Sudt ddu tu cdng sudt ddt trung binh HTCCDDT<br /> <br /> <br /> <br /> 351<br /> Tieu ban: Mdi tru&ng vd Ndng lugng ISBN: 978-604-913-013-7<br /> <br /> <br /> Dua tren cac thay ddi cua ty le tdn that dien nang va suat dau tu cdng suat dat tmng binh<br /> se danh gia dugc sir thay ddi va hieu qua thay ddi cua suat chi phi cung cap dien nang tmng<br /> binh cua HTCCDDT dudi tac ddng ciia DSM.<br /> De danh gia tac ddng cua DSM den cac chi tieu kinh te - ky thuat, bai toan sir dung phuong<br /> phap xay dung quan he giira sir bien ddi cua DTPT dien hinh trong van hanh dudi tac ddng cua<br /> DSM va cac chi tieu kinh t6 - ky thuat cua HTCCDDT do tac gia Bach Quoc Khanh (2001) d6<br /> xuat [1]. Viec xay dung quan he nay chinh la xac dinh cac chi tieu kinh te - ky thuat dua tren<br /> DTPT van hanh dien hinh bien ddi dudi tac ddng cua DSM. Quan he nay dugc xay dung tren:<br /> - Md phdng sir bien ddi cua DTPT dudi tac ddng ciia DSM<br /> - Phuong phap xac dinh cac chi tieu kinh te - ky thuat ciia HTCCDDT dua tren cau tnic<br /> HTCCDDT thuc te, thdng ke cac sd lieu ve thdng sd cau tnic va tinh toan cac che do<br /> van hanh cua HTCCDDT. Tir dd, xac dinh cac chi tieu kinh te - ky thuat chinh xac cho<br /> HTCCDDT dang xet trong timg che do nhat dinh. Cd the tdm tat cac budc thuc hien bai<br /> toan nhu sau:<br /> 2.1 Danh gia tac dong cua DSM d£n t6n that dien nang trong HTCCDDT<br /> - Budc 1: Thu thap sd lieu DTPT dien hmh trong van hanh cua HTCCDDT can nghien ciiu.<br /> - Buac 2: Bien ddi dang tri DTPT ve dang DTPT thdi gian keo dai 2 doan tuySn tinh va<br /> md phdng bien ddi ciia DTPT thdi gian keo dai theo lugng giam cdng suit dinh 5Pmax va<br /> lugng giam dien nang dinh AAd.<br /> - Budc 3: Tinh toan he sd tdn that cdng suat dua tren cac thdng sd dac trung cua doi tugng<br /> HTCCDDT can nghien ciin.<br /> - Budc 4: Dua tren ham tdn that va DTPT thdi gian keo dai, xay dimg quan he giiia t6n<br /> that dien riang vdi cac dac tnmg tac ddng cua DSM, va kk luan sir tac ddng cua DSM<br /> den tdn that dien nang trong HTCCDDT.<br /> - Budc 5: Tinh toan ty le thay ddi tdn that dien nang theo giam cdng suit dinh va giam<br /> dien nang dinh cua DTPT. K6t luan hieu qua thay ddi tdn thit dien nang trong<br /> HTCCDDT dudi tac ddng cua DSM.<br /> 2.2 Danh gia tac dong cua DSM den cac chi tieu kinh te-ky thuat cua HTCCDDT<br /> - Budc 1: Thu thap sd lieu DTPT ngay diin hinh cua ddi tugng HTCCDDT cin nghien ciiu.<br /> - Buoc 2: BiSn ddi ding tri DTPT \k dang DTPT thdi gian keo dai hai doan tuygn tinh va<br /> md phdng tac ddng cua DSM theo cac dac trung tac ddng cua DSM.<br /> - Budc 3: Tinh toan cac chi tieu kinh te-ky thuat va tinh toan cac he sd tdn thit cdng suit<br /> cua HTCCDDT khdng xet den tac ddng ciia DSM.<br /> - Budc 4: Tinh toan tdn thit dien nang trong HTCCDDT va tinh chi phi tdn thit dien<br /> nang trong HTCCDDT theo cac dac trung tac ddng cua DSM.<br /> - Buoc 5: Tinh toan suat dau tu cdng suat dat CPtb'. Tinh toan chi phi diu tu hang nam<br /> cua HTCCDDT va chi phi tiet kiem dugc nhd hoan diu tu cdng suit dat theo cac dac<br /> trung tac ddng cua DSM.<br /> - Budc 6: Tinh toan chi phi cung cap dien nang hang nam, suit chi phi cung cip dien<br /> nang hang nam CEtb' theo cac dac tnmg tac ddng cua DSM. K^t luan tac ddng ciia<br /> DSM thdng qua cac do thi ket qua.<br /> <br /> <br /> 352<br /> //p/ nghi Khoa hgc ky nijm 35 ndm Vien Khoa hgc vd Cdng nghi Viet Nam - Hd Ndi 10/2010<br /> <br /> Ap dung bai toan Ddnh gid tdc ddng ciia DSM ddi vdi cdc chi tieu kinh ti- ky thudt khi dp<br /> dung DSM vdo 1 cdu true HTCCDDT cho ludi dien Thi xa tinh Tuyen Quang, theo cac budc<br /> tinh toan d tren, nhan dugc ket qua nhu trong bang 1.<br /> Bdng I: Kit qud tinh todn ddnh gid tdc ddng ciia DSM din tdn thdt diin ndng ngdy (AA) ciia<br /> ludi diin phdn phdi thi xd Tuyen Quang<br /> <br /> tsPmax Pmax' Tmax' Td dAd AAd AA 3i ra<br /> [kW] [kW] [Gia] [Gid] rp<br /> [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [10-']<br /> <br /> 0,00 8931,00 0,78 5564,06 - - -<br /> <br /> 69,57 8861,43 1,13 1,10 65,48 65,48 5563,47 0,59 0,008 0,90<br /> <br /> 139,14 8791,86 1,49 1,45 89,62 155,10 5562,67 0,80 0,011 0,89<br /> <br /> 208,71 8722,29 1,85 1,81 114,45 269,55 5561,67 1,01 0,014 0,88<br /> <br /> 278,29 8652,71 2,23 2,17 139,99 409,55 5560,45 1,21 0,017 0,87<br /> <br /> 347,86 8583,14 2,62 2,55 166,28 575,82 5559,03 1,42 0,020 0,85<br /> <br /> 417,43 8513,57 3,02 2,94 193,33 769,15 5557,41 1,63 0,023 0,84<br /> <br /> 487,00 8444,00 3,43 3,34 221,20 990,35 5555,57 1,83 0,026 0,83<br /> <br /> 556,57 8374,43 3,86 3,75 249,91 1240,26 5553,53 2,04 0,029 0,82<br /> <br /> 626,14 8304,86 4,30 4,17 279,51 1519,77 5551,28 2,25 0,032 0,80<br /> <br /> 695,71 8235,29 4,75 4,61 310,03 1829,80 5548,83 2,46 0,035 0,79<br /> <br /> 765,29 8165,71 5,22 5,06 341,53 2171,32 5546,17 2,66 0,038 0,78<br /> <br /> 834,86 8096,14 5,71 5,53 374,04 2545,36 5543,30 2,87 0,041 0,77<br /> <br /> 904,43 8026,57 6,21 6,01 407,62 2952,98 5540,22 3,08 0,044 0,75<br /> <br /> 974,00 7957,00 6,73 6,51 442,32 3395,31 5536,94 3,28 0,047 0,74<br /> <br /> 1043,57 7887,43 7,26 7,02 478,21 3873,51 5533,44 3,49 0,050 0,73<br /> <br /> 1113,14 7817,86 7,82 7,55 515,33 4388,84 5529,75 3,70 0,053 0,72<br /> <br /> 1182,71 7748,29 8,39 8,10 553,76 4942,60 5525,84 3,91 0,056 0,71<br /> <br /> 1252,29 7678,71 8,99 8,67 593,56 5536,17 5521,73 4,11 0,059 0,69<br /> <br /> 1321,86 7609,14 9,60 9,26 634,82 6170,99 5517,41 4,32 0,062 0,68<br /> <br /> <br /> <br /> 353<br /> Tieu ban: Mdi trudng vd Ndng lugng ISBN: 978-604-913-013-7<br /> <br /> <br /> <br /> APmax Pmax' Tmax' Td dAd AAd AA m rp<br /> ra<br /> [kW] [kW] [Gio] [Gio] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [10-']<br /> <br /> 1391,43 7539,57 10,25 9,87 677,61 6848,60 5512,88 4,53 0,065 0,67<br /> <br /> 1461,00 7470,00 10,91 10,51 722,01 7570,61 5508,15 4,73 0,068 0,66<br /> <br /> 1530,57 7400,43 11,61 11,17 768,13 8338,74 5503,21 4,94 0,071 0,64<br /> <br /> 1600,14 7330,86 12,33 11,85 816,06 9154,81 5498,06 5,15 0,074 0,63<br /> <br /> 1669,71 7261,29 13,08 12,56 865,92 10020,73 5492,70 5,36 0,077 0,62-<br /> <br /> 1739,29 7191,71 13,86 13,31 917,81 10938,54 5487,14 5,56 0,080 0,61<br /> <br /> 1808,86 7122,14 14,68 14,08 971,88 11910,42 5481,37 5,77 0,083 0,59<br /> <br /> 1878,43 7052,57 15,53 14,88 1028,25 12938,67 5475,39 5,98 0,086 0,58<br /> <br /> 1948,00 6983,00 16,42 15,72 1087,08 14025,75 5469,21 6,18 0,089 0,57<br /> <br /> 2017,57 6913,43 17,36 16,59 1148,53 15174,27 5462,82 6,39 0,092 0,56<br /> <br /> 2087,14 6843,86 18,33 17,51 1212,78 16387,05 5456,22 6,60 0,095 0,54<br /> <br /> 2156,71 6774,29 19,36 18,47 1280,03 17667,08 5449,42 6,81 0,098 0,53<br /> <br /> 2226,29 6704,71 20,43 19,47 1350,49 19017,58 5442,40 7,01 0,101 0,52<br /> <br /> 2295,86 6635,14 21,56 20,52 1424,40 20441,98 5435,18 7,22 0,104 0,51<br /> <br /> 2365,43 6565,57 22,75 21,62 1502,02 21944,00 5427,76 7,43 0,107 0,49<br /> <br /> 2435,00 6496,00 24,00 22,78 1583,63 23527,63 5419,69 8,06 0,116 0,51<br /> <br /> Tir ket qua Bang 1 ta nit ra cac danh gia sau:<br /> + Sir thay ddi cua tdn that dien nang cua ludi dien phan phdi thi xa Tuyen Quang dudi<br /> tac ddng cua DSM:<br /> - Khi khdng cd tac ddng cua DSM, tdn that dien nang ldn nhit<br /> AAngay = 5564,06 kWh/ngay.<br /> - Khi cd tac ddng cua DSM, 6Pmax hoac AAd tang, tdn thit dien nang AAngay giam va dat<br /> cue tiiu bing 5419,69kWh/ngay khi DTPT dugc san phing (SP^ax = Pmax-Ptb)- Ty le<br /> giam tdn that dien nang ldn nhat 2,7%o so vdi khi khdng cd DSM. Ty le giam nay<br /> khdng ldn do DTPT thuc te ciia ludi dien phan phoi thi xa Tuyen Quang khdng cd tin<br /> so bien ddng cao, do nhap nhd khdng nhieu. Neu dd thi phu tai cang bing phing thi ty<br /> le tren day cang nhd.<br /> <br /> <br /> <br /> 354<br /> Hdi nghi Khoa hgc ky niem 35 ndm Vien Khoa hgc vd Cdng nghe Viet Nam - Hd Ndi 10/2010<br /> <br /> <br /> + Hieu qua thay ddi ton that dien nang cua ludi dien phan phdi thi xa Tuyen Quang dudi<br /> tac ddng ciia DSM:<br /> - Ty le giam tdn that dien nang khi giam cdng suat dinh 1 kW (rp) tang din khi 5Pmax<br /> tang, trong tinh toan tren gia tri rp = 0,116 khi 6Pmax = 2435 kW.<br /> - Ty le giam tdn that dien nang khi giam dien nang dinh IkWh (rA) giam din khi SPmax tang.<br /> Hieu qua thay ddi tdn that dien nang nhu tren la do sir thay doi lugng giam tdn thit dien<br /> nang dinh va lugng tang tdn that thap diem theo cac dac tnmg cua DSM.<br /> - Tir ket qua danh gia hieu qua giam ton that dien nang cho thay giam ton thit la do su<br /> dich chuyen cua dien nang dinh nen danh gia hieu qua giam ton that se thich hgp hon<br /> neu dua vao dac trung tdng lugng giam dien nang dinh. Rd rang sir bien ddi nhanh hay<br /> cham cua dinh DTPT da lam cho bieu qua giam tdn that dien nang khi giam dien nang<br /> dinh 1 kWb giam dan khi DTPT cang bang phang.<br /> - Hieu qua giam tdn that dien nang tren day chi la ddi vdi sir thay ddi ciia cac dac trung<br /> cho tac ddng cua DSM (5Pmax va AAd), chua phai la hieu qua khi danh gia kinh te. Sir<br /> thay ddi DTPT tuong ung vdi 5Pmax va AAd chi la he qua tac ddng khi ap dung DSM.<br /> Ciing vi the ma chi phi cho DSM la bam sd cua 6Pmax va AAd. Sir thay ddi ciia chi phi<br /> cho DSM theo 6Pmax va AAd chi dugc xac dinh trong dieu kien cu the. Hieu qua kinh<br /> te chi dugc danh gia chinh xac khi so sanh chi phi cho DSM va cac Igi ich thu dugc<br /> trong dd cd Igi ich giam tdn that dien nang.<br /> Ket qua tinh toan danh gia tac ddng ciia DSM den suat dau tu cho thay [3]:<br /> - Suat dau tu cdng suat dat ciia HTCCDDT thuoc ludi dien phan phdi thi xa Tuyen Quanc<br /> giam khi tang 5Pmax va AAd. Quan he suat dau tu cdng suat dat Cptb' theo 6Pmax la tuyen<br /> tinh. Do dd, hieu qua giam suat dau tu cdng suat dat dudi tac dong cua DSM khdng doi doi<br /> vdi 6Pmax- Ddi vdi dac trung AAd suat dau tu cdng suat dat giam deu va cham dan.<br /> - Suat chi phi cung cap dien nang deu giam khi SPmax va AAd tang. Dd la do tac dong cua<br /> DSM lam giam chi phi tdn that va tang Igi ich do tri hoan vdn dau tu trong khi khong<br /> lam thay ddi cac thanh phan chi phi khac. Doi vdi dac tnmg 6Pmax, hieu qua giam Cetb'<br /> cang ldn khi DTPT cang bing phang. Trong khi dd, ddi vdi dac tnmg AAd, hieu qua<br /> giam suit chi phi cung cap dien nang giam cham dan khi DTPT tuong ddi bang phang.<br /> <br /> <br /> 3. KET LUAN<br /> Ket qua tinh toan, phan tich danh gia hieu qua khi ap dung DSM ddi vdi ludi dien cung<br /> cip thi xa Tuyen Quang cho thiy, khi lugng cong suit dinh giam 2,435MW thi tdn that dien<br /> nang trong ngay cua thi xa Tuyen Quang giam cue dai 144,3 7kWh/ngay (chiem 2,7%, tuong<br /> duong vdi 52,7MWh/nam, tilt kiem dugc khoang 36,89 ty dong tien dien ton thit moi nam),<br /> suit diu tu cdng suit dat giam tir 278Tr.d/MW/nam xudng 202Tr.d/MW/nam.<br /> Khi nha may xi mang Tan Quang tren dia ban xa Trang Da va cac nha may thep, nha may<br /> luyen gang trong khu cdng nghiep Long Binh An di vao boat dong, do thi phu tai cua thi xa<br /> Tuyen Quang sebiln ddng ldn. Khi dd viec ap dung DSM d thi xa Tuyen Quang se dem lai<br /> hieu qua cao hon va la cin thiit cho viec dam bao chat lugng dien nang cung cap tdi ngudi<br /> tieu dimg.<br /> Viec ap dung DSM vao ludi dien phan phdi thi xa Tuyen Quang la hieu qua va can dugc<br /> phd bien ap dung rdng rai trong cac hd tieu thu dien.<br /> <br /> 355<br /> Tiiu ban: Mdi tru&ng vd Ndng lugng ISBN: 978-604-913-013-7<br /> <br /> Giai quyet bai toan ddnh gid tdc ddng ciia DSM din cdc chi tieu kinh ti - ky thudt ciia<br /> HTCCDDT se cung cap nhiing thdng tin hiiu ich, hd trg cho cac nha quan ly ndi chung va cac nha<br /> quan ly nang lugng ndiriengtrong qua trinh ra quyet dinh ap dung DSM vao HTCCDDT ciia minh.<br /> <br /> <br /> TAI LIEU THAM KHAO<br /> 1. Bach Qudc Khanh, 2001, "Ddnh gid tdc ddng ciia qudn ly nhu cdu diin din cdc chi<br /> tieu kinh ti ky thudt, thdng sd cdu true hi thdng cung cdp diin dd thi vd khd ndng ung<br /> dung dieu khiin phu tdi bdng sdng trong HTCCDDT Viet Nam ", Luan an tien sy,<br /> Tmdng Dai hgc Bach Khoa Ha Ndi.<br /> 2. Tran Dinh Long, Dang Qudc Thdng, Nguyen Thudng, La Van Ut, Nguyen Van Dam,<br /> Dao Kim Hoa, 2004, "Nghiin cuu khd ndng ung dung DSM a Viet Nam ", Bao cao<br /> khoa hgc. Ma sd: KCDL-95.04.10, Bd KHCNMT, Ha Ndi.<br /> 3. Nguyen Quang Ninh, 2009, "Ddnh gid tdc ddng cua DSM den cdc chi tiiu kinh ti - ky<br /> thudt khi dp dung DSM trong hi thdng cung cdp diin do thi cua Thi xd Tuyen<br /> Quang", Luan van thac sy khoa hgc, Trudng Dai hgc Bach Khoa Ha Ndi.<br /> 4. Dang Qudc Thdng, Nguyen Thudng, Dao Kim Hoa, Bach Qudc Khanh, Nguyen Dinh<br /> Thang, 1998, "Ddnh gid tiim ndng tiit kiim diin ndng vd hiiu qud cua viec ieng dung<br /> DSM a Viet Nam", Bao cao khoa hgc. Ma sd: KHCN09.08.02, Bd KHCNMT, Ha Noi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 356<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2