Danh sách các host free hỗ trợ FTP, mail part 4

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
101
lượt xem
5
download

Danh sách các host free hỗ trợ FTP, mail part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Free Stats; File sizelimit 1 Domai MB; n or Bandwidt Subdo h limit main 1200 MB/mont h Bandwidt h limit 10GB/mo nth; Domai Xpanel; n or File Subdo sizelimit main 20MB; Freehosti ng instant activation Bandwidt h limit 3 GB/mont h; POP3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách các host free hỗ trợ FTP, mail part 4

  1. Inter Spa Their Your Uplo Scripti Pre- Your Provider Misc. ests ce Ads Ads ad ng Scripts URL Free Stats; File sizelimit 1 Perso Banner Domai FTP, Email- MB; nal, 100 -Top Allow n or 00 Free Host Brow - Form, Bandwidt Busin MB or ed Subdo ser Some h limit ess Pop-up main 1200 MB/mont h Bandwidt h limit 10GB/mo nth; Perso Domai 500 FTP, Xpanel; nal, Textlin Allow n or 0Moola 0 Brow - - File Busin ks ed Subdo MB ser sizelimit ess main 20MB; Freehosti ng instant activation Bandwidt h limit 3 GB/mont CGI, h; POP3, PHP, Perso Banner Domai Forwardin FTP, SSI, nal, 100Webspac 100 + Allow n or g, Web- Brow FrontP - Busin e MB Textlin ed Subdo based ser age ess ks main Email; Extensi SSL; ons MySQL database; Stats Bandwidt h limit Perso Domai 200 FTP, 100 nal, Allow n or 110mb 0 No Brow PHP - GB/mont Busin ed Subdo MB ser h; ess main MySQL databases;
  2. File sizelimit 5 MB; Host additional domain names free; Instant account activation Bandwidt h limit 50 GB/mont h; MySQL databases Perso TextLi Domai and PHP FTP, nal, 5 nk- Allow n or My 1111mb Brow PHP Some Busin GB Botto ed Subdo Admin; ser ess m main File sizelimit 8MB; LayeredP anel control panel Bandwidt h limit 10GB/mo nth; Perso Domai Cpanel FTP, Mailing- nal, 225 Banner Allow n or and 225mb Brow PHP List, Busin MB -Top ed Subdo Fantastico ser Some ess main scripts installer; MySQL databases; Email Perso FTP, GuestBoo Domai Bandwidt 275 Banner CGI, nal, 275mb No Brow k, n or h limit 5 MB -Top PHP Busin ser Message b Subdo GB/mont
  3. ess oard, main h; Xpanel Some web panel; MySQL database; Filesize limitation 5 MB Bandwidt h limit 8GB/mon th; XPanel web control Perso Domai panel; 400 FTP, nal, Allow Message b n or Filesize 4000Webs 0 No Brow PHP Busin ed oard Subdo limit MB ser ess main 500KB; MySQL database; Instant free site hosting account activation Bandwidt h limit 14 GB/mont h; LayeredP anel Perso Domai 444 FTP, control nal, TextLi Allow n or 4444mb 4 Brow PHP Some panel; Busin nks ed Subdo MB ser MySQL ess main databases; Awstats traffic statistics; Instant activation
  4. POP3 Email; Unlimited Perso Domai FTP, bandwidt nal, 60 Allow n or 50Webs No Brow - - h; Filesize Busin MB ed Subdo ser limit ess main 300KB; Addon domains Bandwidt h limit 50 GB/mont Perso Domai 100 FTP, h; nal, Allow n or 789mb 00 No Brow PHP - Layered Busin ed Subdo MB ser Panel web ess main site panel; MySQL databases Bandwidt h limit 5 GB/mont h; POP3 Email, Web- based Mail; CGI, MySQL PHP, database; Perso Domai FTP, SSI, Webtraffi nal, 200 Allow n or AgilityHoster No Brow FrontP - c Busin MB ed Subdo ser age statistics; ess main Extensi Add-on ons domain name (TLD); File sizelimit 500 KB; Instant account activation
  5. Bandwidt h limit 10 GB/mont h; MySQL databases; Cpanel with Fantastico ; Addon Chat, domain Counter, names; Email- Crontab Form, CGI, allowed; GuestBoo PHP, Stats; SSL Perso k, Domai FTP, SSI, Secure nal, 500 Allow Mailing- n or AstaHost No Brow FrontP Server; Busin MB ed List, Subdo ser age POP3, ess Message b main Extensi SMTP, oard, ons Forwardin Shopping g, Web- Cart, based SiteSearch Email; , Some Password- protected files; Custom error pages; SSH Secure Shell; TCL Bandwidt h limit 30 GB/mont Perso Domai Message b h; Xpanel nal, 333 Allow Brow n or AtbHost No PHP oard, control Busin MB ed ser Subdo Some panel; ess main MySQL database; Stats;
  6. Filesize limit 1 MB; Instant activation Bandwidt h limit 500MB/m onth; MySQL Perso Domai database; CGI, nal, 50+ Allow n or Web- AtHost Banner FTP PHP, - Busin MB ed Subdo based SSI ess main mail, POP3 Email; Password- protected pages Unlimited bandwidt Perso Domai FTP, h; POP3 nal, 50 Allow n or AtSpace No Brow - - Email; Busin MB ed Subdo ser File size ess main limit 200 KB Bandwidt h limit 5GB/mon th; CGI, MySQL PHP, database; Perso Domai FTP, SSI, POP3; nal, 200 Allow n or AwardSpace No Brow FrontP - Web- Busin MB ed Subdo ser age based ess main Extensi Email; ons Custom MX Records; Addon domainna
  7. mes; File size limit 500 KB Bandwidt h limit 8 GB/mont h; Layered Panel web site control Perso Domai panel; 800 FTP, nal, AwesomeWe Allow n or MySQL 0 No Brow PHP Some Busin bspace ed Subdo databases; MB ser ess main Awstats web statistics; File sizelimit 8 MBs; Add-on domain names Stats; 90- days Inactivity limit; Perso Banner Domai Bandwidt nal, 50 s-Top Allow Brow n or h limit BraveNet - Some Busin MB + Pop- ed ser Subdo 1500 ess ups main MB/mont h; File size limit 150 KB; Review Cpanel; Perso Domai MySQL FTP, nal, 250 Allow PHP, n or databases; ByetHost No Brow Some Busin MB ed SSI Subdo Web- ser ess main based Email and
  8. Email Forwardin g; Bandwidt h limit 30 GB/mont h; Custom error pages; Cron; Web Stats; Addon domain names Bandwidt h limit 2.5 GuestBoo GB/mont Perso Domai FTP, k, h; nal, 150 Allow n or Cafe150 Banner Brow PHP Message b MySQL Busin MB ed Subdo ser oard, database; ess main Some File sizelimit 1 MB Con vừa tạo cho chú một Host miễn phí dung lượng lớn, chú tha hồ upload và lấy link hàng loạt thoải mái. Vào CuteFTP. Nhập Ftp site: utbinh.hostonmars.com Username: utbinh Password: utbinh Và upload. Link sau khi upload có dạng: http://utbinh.hostonmars.com/upload/...tên_file CHú nhớ upload vào thư mục upload con tạo nha. Nguyễn Văn Đô
  9.  
Đồng bộ tài khoản