Danh sách từ vựng thiết yếu dùng cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Chia sẻ: Trương Ngọc Quang Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

3
1.385
lượt xem
1.025
download

Danh sách từ vựng thiết yếu dùng cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu do thầy Nguyễn Đặng Hoàng Duy và Lê Ngọc Thạch biên soạn dành cho những bạn "ngán" môn tiếng Anh. Với tài liệu này hằng ngày bạn lấy ra xem sẽ vơi đi nỗi lo lắng về kỳ thi tốt nghiệp. Hãy học một cách nghiêm túc và có kế hoạch để trước khi bước vào kỳ thi , bạn sẽ không còn bị ám ảnh bởi từ vựng nữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách từ vựng thiết yếu dùng cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

  1. Chào các em h c sinh thân yêu! K thi t t nghi p s p n r i. Có l hai th y không th a khi m t l n n a kh ng nh không ít h c sinh “ngán” môn ti ng Anh. Hai th y ã t ng nói v i các em m t trong các nguyên nhân làm cho các em “s ” ti ng Anh là v n t còn khá h n ch . giúp các em ít lo l ng h n, th y Duy và th y Th ch cung c p cho các em “DANH SÁCH T V NG THI T Y U DÙNG CHO ÔN T P T T NGHI P THPT MÔN TI NG ANH”. Danh sách này c ng ã c ghi âm và ghi ra a CD. H NG NGÀY các em hãy l y danh sách này ra xem và k t h p v i nghe CD. Các em nên nghe m t cách ch m chú và ôi lúc không c n ch m chú, ngh a là m CD v i âm l ng v a ph i trong khi ang làm vi c khác ho c tr c khi i ng . Hai th y chân thành khuyên các em h c NGHIÊM TÚC và CÓ K HO CH trong th i gian h n m t tháng s p t i, các em s b t i (ho c không còn) b “ám nh” b i t v ng n a. K t qu nh ý mu n ang ch các em phía tr c. Chúc các em h c sinh thân yêu m i s t t lành và t k t qu cao nh t trong k thi t t nghi p s p t i. Th y Nguy n ng Hoàng Duy và Lê Ng c Th ch DANH SÁCH T V NG THI T Y U DÙNG CHO ÔN T P T T NGHI P THPT MÔN TI NG ANH 1. ability (n): kh n ng 29. attract someone’s attention: thu hút s chú ý 2. accept (v): ch p nh!n c a ai ---> acceptable (a): có th ch p nh!n c 30. attraction (n): s thu hút 3. accident (n): tai n n 31. attractive (a): h p d%n 4. action (n): hành ng 32. attractively (adv): m t cách h p d%n 5. advantage (n): thu!n l i 33. award (n): ph n th ng (th ng 1 cu c thi) " disadvantage (n): b t l i 34. aware of (a): ý th&c v# 6. adventure (n): cu c phiêu l u ---> awareness (n): ý th&c 7. advertising (n): qu ng cáo 35. beach (n): bãi bi n 8. advise (v): khuyên 36. beauty (n): s c 'p ---> advice (n): l i khuyên ---> beautiful (a): xinh 'p 9. affect (v): nh h ng ---> beautifully (adv) 10. agriculture (n): nông nghi p beautify (v): làm 'p 11. airport (n): sân bay 37. believe (v): tin 12. alcohol (n): r u c n 38. biodiversity (n): s a d ng sinh h c 13. allow (v): cho phép 39. biography (n): ti u s( 14. amazing (a): ng c nhiên 40. biologist (n): nhà sinh v!t h c 15. ambitious (a): tham v ng 41. brave (a): can m 16. annoy (v): làm phi#n, qu y r y 42. bright (a): sáng " dark (a): t i 17. appearance (n): v$ b# ngoài 43. bronze medal (n): huy ch ng ng 18. applicant (n): ng i xin vi c 44. buffet (n): ti c &ng 19. application form (n): n xin vi c 45. busy (a): b!n r n 20. approach (n/v): (s ) n g n " free (a): r nh r)i 21. appropriate (a): phù h p 46. by myself/himself…: m t mình (= alone) 22. arrange (v): s p x p 47. cactus (n): cây x ng r ng 23. arrive (v): n 48. camel (n): con l c à 24. association (n): hi p h i 49. camp (v): c m tr i 25. athlete (n): v!n ng viên 50. campus (n): khuôn viên tr ng 26. attend (v): tham d 51. cancel (v): h y b* 27. attitude (n): thái 52. cancer (n): ung th 28. attract (v): thu hút 53. candidate (n): &ng viên (xin vi c) 1
  2. 54. capital (n): th ô 100. cut down (v): n, ch t cây 55. careful (a): c+n th!n ---> carefully (adv) 101. cycling (n): vi c ch y xe p " careless (a): b t c+n ---> carelessly (adv) 102. cyclist (n): ng i ch y xe p 56. caring (a): quan tâm ng i khác 103. damage (n/v): s /gây thi t h i 57. cause (n/v): nguyên nhân/gây ra 104. dance (v): múa, khiêu v 58. certificate (n): gi y ch&ng nh!n, ch&ng ch, 105. dangerous (a): nguy hi m 59. chemical (n): hóa ch t 106. deal with (v): i phó, gi i quy t 60. childbearing (n): vi c sinh con 107. decline (n): s suy gi m 61. civilization (n): n#n v n minh 108. decorate (v): trang trí 62. clean (v/a): lau, chùi/s ch s$ 109. delay (v/n): hoãn l i/s trì hoãn 63. climate (n): khí h!u 110. delighted (a): vui m ng 64. close-knit (a): quan h kh ng khít 111. deny (v): ph nh!n 65. colleague (n): ng nghi p 112. describe (v): mô t 66. collect (v): s u t!p 113. desert (n): sa m c ---> collection (n): b s u t!p 114. despite (prep): m c dù 67. college (n): tr ng cao ng (l u ý: không có DESPITE OF) 68. comfort (n): s tho i mái 115. destroy (v): phá h y 69. comfortable (a): tho i mái ---> destruction (n): s phá h y " uncomfortable (a): không tho i mái 116. digest (v): tiêu hóa 70. comic book (n): truy n tranh 117. disappear (v): bi n m t 71. comment (n): nh!n xét " appear (v): xu t hi n 72. commit a foul (v): ph m l)i 118. disappointed (a): th t v ng 73. commitment (n): s cam k t 119. discourage (v): làm n n lòng 74. common (a): ph- bi n " encourage (v) khuy n khích, ng viên 75. communicate (v): giao ti p 120. discover (v): khám phá 76. company (n): công ty ---> discovery (n): s khám phá 77. comparison (n) s so sánh 121. discriminate (v): phân bi t i x( 78. competitor (n): ng i thi u, i th c nh ---> discrimination (n): s phân bi t i x( tranh 122. disturb (v): qu y r y 79. complicated (a): ph&c t p 123. dive (v): l n 80. compliment (n/v): (l i) khen ng i 124. diverse (a): a d ng 81. compulsory (a): b t bu c ---> diversity (n): s a d ng 82. concentrate on (v): t!p trung vào 125. divide into (v): chia thành 83. confide in someone(v): giãi bày tâm s v i ai 126. divorce (v): li hôn 84. confident (a): t tin 127. do the gardening: làm v n ---> confidence (n): s t tin 128. drought (n): h n hán 85. conserve (v): gi gìn, b o t n 129. drugstore (n): nhà thu c tây 86. consist of (v): bao g m 130. earthquake (n): tr!n ng t 87. contaminated (a): b ô nhi.m 131. easy (a): d. dàng " difficult (a): khó kh n 88. contribute to (v): óng góp vào 132. economical (a): ti t ki m 89. convenient (a): ti n l i 133. economy (n): n#n kinh t " inconvenient (a): b t ti n 134. education system (n): h th ng giáo d/c 90. conversation (n): cu c nói chuy n 135. effect (n): hi u qu , tác d/ng 91. co-operation (n): s h p tác 136. eject (v): u-i (kh*i sân) 92. course (n): khóa h c 137. electricity (n): i n 93. create a good impression on someone (n): 138. embarrassed (a): lúng túng t o n t ng t t v i ai 139. emergency (n): tr ng h p kh+n c p 94. creative (a): sáng t o 140. employ (v): thuê (ai) làm 95. crop (n): mùa v/ 141. employee (n): nhân viên, ng i c thuê 96. crossbar (n): xà ngang 142. employer (n): ng i thuê, ông ch 97. culture (n): v n hóa 143. endanger (v): gây nguy hi m 98. curriculum (n): ch ng trình gi ng d y ---> endangered (a): b nguy hi m, nguy c 99. customer (n): khách hàng 144. enormous (a): to l n, kh-ng l 2
  3. 145. enough (adv): 186. get wet (exp): b t 146. enrich (v): làm giàu 187. give me a hand (exp): giúp tôi ---> enrichment (n): s làm giàu 188. glad (a): vui v$ 147. entertainment (n): s gi i trí 189. goal (n): m/c tiêu 148. entrance examination (n): k thi tuy n sinh 190. goalie (n): th môn = goalkeeper (n) 149. environment (n): môi tr ng 191. gold medal (n): huy ch ng vàng 150. epidemic (n): n n d ch 192. graduate (v): t t nghi p 151. equal (a): ngang nhau, bình ng ---> graduation (n) s t t nghi p 152. event (n): s ki n 193. habitat (n): môi tr ng s ng 153. excellent (a): xu t s c 194. hardworking (a): ch m ch, 154. excursion (n): chuy n tham quan ng n ngày 195. harm (v): gây tác h i 155. expect (v): mong ch , trông i 196. have/take a bath: t m 156. expensive (a): t ti#n 197. headquarters (n): tr/ s chính " cheap (a): r$ ti#n 198. heavy traffic (n): xe c nhi#u 157. expedition (n): cu c thám hi m 199. helpful (a): hay giúp 1 158. explain (v): gi i thích 200. high school (n): tr ng THPT ---> explanation (n): l i gi i thích 201. hobby (n): s thích 159. exploit (v): khai thác 202. honest (a): trung th c ---> exploitation (n): s khai thác 203. hour (n): gi 160. explorer (n): nhà thám hi m 204. household (n): h gia ình 161. express (v): bày t* 205. household chore (n): vi c v t trong nhà 162. extinct (a): tuy t ch ng 206. humorous (a): hài h c 163. eye contact (n): s giao ti p b0ng m t 207. hunt (v): s n b t 164. fail (v): th t b i 208. identity card (n): gi y ch&ng minh th 165. famine (n): n n ói 209. idol (n): th n t ng 166. fast (a/adv): nhanh " slow (a): ch!m 210. illegal (a): b t h p pháp ---> slowly (adv) " legal (a): h p pháp 167. fertile (a): màu m1 211. improve (v): c i thi n 168. final exam (n): k thi cu i khóa 212. in danger (exp): ang g p nguy hi m 169. finish (v): hoàn thành 213. in general (exp): nói chung 170. flight (n): chuy n bay 214. income (n): thu nh!p 171. fluent (a): trôi ch y, l u loát 215. incredible (a): không th tin c ---> fluently (adv) 216. individual (n): cá nhân fluency (n): s trôi ch y 217. industry (n): công nghi p 172. force (v): b t bu c 218. inflation (n): s l m phát 173. forest (n): r ng 219. influence (v): nh h ng 174. form of communication: hình th&c giao ti p 220. informal (a): thân m!t 175. form of transport (n): ph ng ti n i l i " formal (a): trang tr ng 176. found (v): thành l!p 221. information (n): thông tin ( ây là ng t h p qui t c, 222. initiative (n): sáng ki n khác v i find-found-found) 223. injured (a): b th ng 177. friend (n): ng i b n 224. integration (n): s hòa h p ---> friendly (a): thân thi n 225. interest (n): ti#n lãi friendliness (n): s thân thi n 226. international (a): qu c t friendship (n): tình b n 227. interview (v/n): ph*ng v n/bu-i ph*ng v n 178. fuel (n): nhiên li u 228. invent (v): phát minh 179. fund (n): qu2 229. join (v): tham gia 180. future (n): t ng lai 230. join hands to: cùng nhau (làm) 181. generation (n): th h 231. journey (n): chuy n i, cu c hành trình 182. gesture (n): c( ch,, i u b 232. keep fit (exp): gi thân th kh*e m nh 183. get a job: có vi c làm 233. kind (a): t( t , t t b/ng 184. get drunk: say r u 234. kiss (v/n): hôn/n/ hôn 185. get exercise (exp): t!p th d/c 235. knowledge (n): ki n th&c 3
  4. 236. labour-saving (a): ti t ki m s&c lao ng 287. outdoor activity (n): ho t ng ngoài tr i 237. language (n): ngôn ng 288. paint (v): s n, v 238. late (a): tr. 289. participate (v): tham gia 239. lately (adv): g n ây ---> participation (n): s tham gia 240. laugh (v): c i to ---> participant (n): ng i tham gia 241. letter of application (n): th xin vi c 290. pass the exam (v): thi !u 242. letter of recommendation (n): th gi i thi u 291. passenger (n): hành khách 243. library (n): th vi n 292. patient (a): kiên nh%n 244. lie (v): nói d i (phân bi t v i lie – lay – lain: " impatient (a): không kiên nh%n n0m) 293. patient (n/a): b nh nhân/kiên nh%n 245. life span (n): tu-i th (s ng t i … tu-i/n m) 294. peace (n): hòa bình 246. limited (a): có h n " unlimited (a): vô h n 295. penalize (v): ph t 247. literacy (n): s bi t vi t, bi t c 296. perform (v): trình di.n " illiteracy (n) ---> performance (n): màn trình di.n 248. lock (v): khóa (c(a) " unlock (v): m 297. perfume (n): mùi th m 249. loosen (v): n i l*ng 298. pessimistic (a): bi quan 250. lorry (n): xe t i ---> pessimist (n): ng i bi quan 251. luggage (n): hành lý optimistic (a): l c quan 252. machine (n): máy móc ---> optimist (n): ng i l c quan 253. make an effort to (n): n) l c 299. pick up (v): nh t lên 254. make up your mind: quy t nh " put down (v): xu ng 255. male (a): gi ng c " female (a): gi ng cái 300. pilot (n): phi công 256. manager (n): giám c 301. plan (n/v): k ho ch/l!p k ho ch 257. marriage (n): hôn nhân 302. point at someone: ch, vào ai ó 258. marvelous (a): k di u 303. point of view (n): quan i m 259. meal (n): b a n 304. policy (n): chính sách 260. mean (v): có ngh a 305. polite (a): l ch s 261. measure (n): gi i pháp " impolite (a): không l ch s 262. medicine (n): thu c 306. politician (n): nhà chính tr 263. midnight (n): n a êm (12g) 307. pollute (v): làm ô nhi.m 264. mischievous (a): tinh ngh ch 308. pollution (n): s ô nhi.m 265. mission (n): s& m nh 309. pool (n): cái h 266. moon (n): m t tr ng 310. popular (a): ph- bi n 267. mystery (n): i#u bí +n 311. position (n): v trí 268. natural disaster (n): thiên tai 312. poverty (n): s nghèo kh- 269. natural resources (n): tài nguyên thiên nhiên 313. power (n): s&c m nh, quy#n l c 270. near (a/adv): g n 314. practise (v): th c hành 271. nervous (a): h i h p 315. prepare (v): chu+n b 272. news (n): tin t&c 316. preserve (v): b o t n 273. novel (n): ti u thuy t 317. primary education (n): giáo d/c ti u h c 274. nowadays (adv): ngày nay 318. primary school (n): tr ng ti u h c 275. nurse (n): y tá 319. problem (n): v n # 276. obedient (a): bi t vâng l i 320. produce (v): s n xu t 277. ocean (n): i d ng 321. professor (n): giáo s 278. oil (n): d u h*a 322. property (n): tài s n 279. on my own (exp): m t mình 323. protect (v): b o v 280. on the one hand (exp): m t m t 324. protest (against) (v): ph n i 281. on the other hand (exp): m t khác 325. prove (v): ch&ng minh 282. on time: úng gi ---> in time: k p lúc 326. purse (n): ví ti#n 283. operation (n): ca ph%u thu!t 327. quarter (n): hi p u 284. opponent (n): i th 328. rain (v/n): m a 285. opportunity (n): c h i 329. rainfall (n): l ng m a 286. organize (v): t- ch&c 4
  5. 330. raise people’s awareness: nâng cao ý th&c 375. season (n): mùa ng i dân 376. secondary education (n): giáo d/c trung h c 331. raise your hand (v): gi tay lên 377. secondary school (n): tr ng THCS 332. rank (v): x p h ng 378. secret (n): i#u bí m!t 333. rare (a): hi m 379. selfish (a): ích k3 334. reason (n): lí do 380. semester (n): h c k = term (n) 335. receive (v): nh!n 381. share (v): chia s$ 336. recognise (v): nh!n ra (ai ó) 382. shift (n): ca làm vi c 337. record (n): k3 l/c 383. show me how to use …: set/break a record: l!p/phá k3 l/c ch, tôi cách s( d/ng… 338. referee (n): tr ng tài 384. shy (a): m c c1 339. reference book (n): sách tham kh o 385. silent (a): yên l ng 340. reform (v): c i cách 386. silver medal (n): huy ch ng b c 341. rely on (v): tin vào 387. ski (v): tr t tuy t 342. represent (v): i di n cho 388. skiing (n): môn tr t tuy t 343. require (v): òi h*i, yêu c u 389. sky (n): b u tr i 344. requirement (n): òi h*i, yêu c u 390. sleeplessness (n): s không ng c 345. research paper (n): bài nghiên c&u 391. sleepy (a): bu n ng 346. reserve (n/v): (khu) b o t n 392. slow (a): ch!m 347. responsible (a): có trách nhi m 393. slowly (adv): m t cách ch!m ch p ---> responsibility (n): trách nhi m 394. smile (v/n): m m c i/n/ c i 348. result (n): k t qu 395. soil (n): t 349. result from (v): do b i 396. solidarity (n): s oàn k t 350. result in (v): d%n n 397. solution (n): s gi i quy t 351. résumé (n): b n tóm t t lí l ch 398. solve (v): gi i quy t 352. retire (v): v# h u 399. son (n): con trai, daughter (n): con gái ---> retirement (n): s v# h u 400. song (n): bài hát 353. return home: tr v# nhà 401. sound (n): âm thanh 354. return the book: tr l i sách 402. source of energy: ngu n n ng l ng 355. review (v): ôn l i 403. species (n): gi ng, loài 356. reviewer (n): nhà phê bình sách 404. spirit (n): tinh th n (thi u) 357. reward (n): ph n th ng 405. sports event (n): s ki n th thao (làm vi c gì ó, vd: b t t i ph m) 406. stability (n): s b#n v ng 358. ride a bike: ch y xe p 407. star (n): ngôi sao 359. right (n): quy#n 408. status (n): a v 360. road (n): con ng 409. step (n): b c ( i/làm) 361. rob (v): c p 410. storm (n): c n bão 362. romance (n): s lãng m n 411. stranger (n): ng i l ---> romantic (a): lãng m n 412. street (n): ng ph 363. rude (a): thô l) 413. stressful (a): c ng th ng 364. sacrifice (v): hi sinh 414. struggle (v/n): u tranh/cu c chi n 365. safe (a): an toàn 415. subsidy (n): s bao c p ---> safety (n): s an toàn 416. succeed (v): thành công 366. salary (n): l ng ---> success (n): s thành công 367. sand (n): cát successful (a): thành công 368. satisfaction (n): s hài lòng " unsuccessful (n): không thành công 369. science (n): khoa h c 417. suffer (v): ch u ng 370. science (n): khoa h c 418. suggest (v): # ngh ---> scientific (a) 419. sun (n): m t tr i 371. score (v/n): ghi bàn/t, s 420. support (v): ng h 372. scuba-diving (n): môn l n có bình d 1ng khí 421. surprise (v): gây ng c nhiên 373. sea (n): bi n 422. survive (v): s ng sót 374. SEA Games title (n): danh hi u SEA Games 423. swallow (v): nu t 5
  6. 424. take place (v): di.n ra 440. valuable (a): có giá tr 425. technology (n): công ngh 441. verbal (a): b0ng l i 426. teenager (n): thanh thi u niên " non-verbal (a): phi ngôn ng 427. terrorism (n): s kh ng b 442. victim (n): n n nhân ---> terrorist (n): k$ kh ng b 443. view (n): quang c nh 428. thought (n): suy ngh 444. volunteer (v/n): tình nguy n (viên) 429. threat (n): m i hi m h a 445. vote (v): b* phi u, i b u ---> threaten (v): e d a 446. warn (v): c nh báo 430. tie (n): hòa = draw (n) 447. water polo (n): môn bóng n c 431. touch (v): ch m vào 448. weather (n): th i ti t 432. tourism (n): du l ch 449. whereas (conj.): ng c l i, trong khi ó 433. toy (n): ch i 450. wife (n): v , husband (n): ch ng 434. traffic jam (n): k't xe 451. wilderness (n): vùng hoang dã 435. trust (n/v): (s ) tin c!y 452. wildlife (n): i s ng hoang dã 436. umbrella (n): cây dù 453. willing (a): s4n lòng 437. underdeveloped (a): kém phát tri n 454. working condition (n): i#u ki n làm vi c 438. university (n): tr ng i h c 455. worsen (v): tr nên t h n 439. upset (a): bu n bã, th t v ng NG T + GI I T /TR NG T 456. accuse … of: bu c t i … vì 490. look up: tra t i n 457. apologize to s.o. for sth: xin l)i ai vì vi c gì 491. object to: ph n i 458. apply for a job: n p n xin vi c 492. participate in: tham gia vào 459. apply to the company: n p n cho công ty 493. pay attention to: chú ý n 460. ask … for: yêu c u … cho 494. pay for: tr ti#n cho 461. believe in: tin vào 495. point…at: ch, … vào 462. belong to: thu c v# 496. prefer … to: thích … h n 463. blame … for: - l)i 497. prepare for: chu+n b 464. catch up with: theo k p 498. put off: trì hoãn 465. concentrate on: t!p trung 499. remind … of: nh c nh 466. congratulate … on: chúc m ng 500. shout at: la, hét 467. consist of: bao g m 501. speak to: nói chuy n v i 468. decide on: quy t nh v# 502. stare at: nhìn ch0m ch0m 469. depend on: tùy thu c vào 503. succeed in: thành công v# 470. die of: ch t vì (b nh) 504. suffer from: au, ch u ng 471. divide into: chia (ra) 505. take after: gi ng 472. dream of / about: m v# 506. take care of = look after: ch m sóc 473. escape from: thoát kh*i 507. take off " put on: c i ra " m c vào 474. explain … to: gi i thích … cho ai 508. take off: c t cánh 475. fill in: i#n vào 509. talk about: th o lu!n (= discuss) 476. get on with: hòa thu!n v i L u ý: sau discuss không có gi i t . 477. get over: v t qua 510. think about / of: ngh v# 478. get up: th&c d!y 511. throw … at/to: ném … vào/cho 479. give up: t b* 512. try on: th( (qu n áo) 480. glance at: li c nhìn 513. try out: th( ( v!t xem có ho t ng t t 481. hold up: hoãn l i không) 482. invite … to: m i… n 514. turn on/off: m /t t 483. laugh at: c i ch nh o 515. turn up: xu t hi n 484. leave (A) for B: r i A n B 516. wait for: ch 485. listen to: l ng nghe 517. wake up: ánh th&c 486. live on: s ng nh vào 518. warn … about: c nh báo … v# 487. look at: nhìn vào 519. wash up: r(a bát a 488. look for: tìm ki m 520. write to: vi t th cho 489. look forward to: mong i 6
  7. GO + GI I T 521. go after: u-i theo, theo sau 526. go on: x y ra, di.n ra, ti p t/c 522. go away: i kh*i 527. go out: i ra ngoài, i ch i 523. go by: (th i gian) trôi qua 528. go out: t t, d p t t 524. go down: (giá c ) gi m (" go up: t ng) 529. go over: xem xét, ki m tra k2 525. go off: cháy, n-, reo 530. go with: h p v i M TS CÂU GIAO TI P 531. Congratulations! chúc m ng 532. Could you tell me where …? anh có th cho tôi bi t n i…? 533. Good luck! Chúc b n may m n 534. Have a good day! chúc m t ngày vui v$ 535. Have a good time: chúc vui v$ 536. How do you do? hân h nh làm quen (l n u tiên g p nhau) 537. I agree with you completely: tôi hoàn toàn ng ý v i b n 538. I completely disagree with you: tôi hoàn toàn không ng ý v i b n 539. I’d love to: tôi thích l m ( áp l i l i m i) 540. It’s nice of you to say so: anh r t t t khi nói th ( áp l i l i khen) 541. Neither do I / Neither am I: tôi c ng không 542. Not too bad: không t l m 543. Poor you! tôi nghi p b n quá 544. See you later: h'n g p l i 545. So do I / So am I: tôi c ng th 546. That’s a good idea: ý ki n hay 547. That’s a nice compliment: ó là 1 l i khen hay 548. The same to you! b n c ng th nhé ( áp l i l i chúc) 549. You are welcome: không có chi ( áp l i l i c m n) 550. You must be kidding: b n nói ùa à 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản