intTypePromotion=3

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 21

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
74
lượt xem
13
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 21', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 21

 1. Bài : 20754 So sánh quá trình nguyên phân t bào th c v t vào t bào đ ng v t, ngư i ta th y: 1: Chúng đ u di n ra qua các giai đo n tương t như nhau. 2: kì cu i t bào đ ng v t có s co th t t bào ch t gi a, còn t bào th c v t là t bào ch t không co th t gi a mà hình thành m t vách ngăn chia t bào thành 2 t bào con. 3: T 1 t bào m qua nguyên phân t o thành 2 t bào con gi ng nhau và gi ng v i t bào m . 4: Quá trình nguyên phân di n ra t t c các lo i t bào trong cơ th đ ng v t và th c v t. 5: Nh nguyên phân mà cơ th sinh v t l n lên đư c. Câu tr l i đúng là: A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 3, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 1, 2, 3, 4, 5 Đáp án là : (D) Bài : 20753 Trong quá trình nguyên phân nhi m s c th kép đư c hình thành giai đo n nào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Giai đo n trung gian; B. Đ u kì đ u; C. Gi a kì đ u; D. Đ u kì gi a; Đáp án là : (A) Bài : 20752 Ho t đ ng quan tr ng nh t c a nhi m s c th trong quá trình nguyên phân là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S t nhân đôi và s đóng xo n; B. S t nhân đôi và s t p trung v m t ph ng xích đ o đ phân li khi phân bào; C. S phân li đ ng đ u v hai c c c a t bào; D. S đóng xo n và tháo xo n;
 2. Đáp án là : (B) Bài : 20751 Trong t bào, b ph n nào đóng vai trò quan tr ng nh t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Màng t bào: gi vai trò b o v t bào và ch n l c các ch t trong s trao đ i ch t v i môi trư ng; B. Ch t t bào: nơi di n ra m i ho t đ ng s ng c a t bào; C. Nhân: trung tâm đi u khi n m i ho t đ ng s ng c a t bào và gi vai trò quy t đ nh trong di truy n; D. L c l p: nơi di n ra quá trình quang t ng h p c a các ch t h u cơ; Đáp án là : (C) Bài : 20750 Nhân là trung tâm đi u khi n m i ho t đ ng s ng c a t bào, b i vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân ch a đ ng t t c các bào quan c a t bào; B. Nhân là nơi th c hi n trao đ i ch t v i môi trư ng quanh t bào; C. Nhân có th liên h v i màng và t bào ch t nh h th ng lư i n i ch t; D. Nhân có ch a nhi m s c th - là v t ch t di truy n c p đ t bào; Đáp án là : (D) Bài : 20749 Nh ng thành ph n nào sau đây ch có t bào th c v t mà không có t bào đ ng v t: 1: Màng nguyên sinh 2: Màng xenllulôzơ 3: Di p l c 4: Không bào Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 3 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 1, 2, 3 Đáp án là : (B)
 3. Bài : 20748 Màng sinh ch t đư c c u t o b i: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các phân t prôtêin B. Các phân t lipit C. Các phân t prôtêin và lipit D. Các phân t prôtêin, gluxit và lipit Đáp án là : (C) Bài : 20747 Ch c năng quan tr ng nh t c a nhân t bào là; Ch n m t đáp án dư i đây A Trung tâm đi u khi n m i ho t đ ng s ng c a t bào; B. Ch a đ ng thong tin di truy n (nhi m s c th ); C. T ng h p nên ribôxôm; D. C A và B; Đáp án là : (A) Bài : 20746 Bào quan nào gi vai trò quan tr ng trong quá trình hô h p c a t bào; Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti th ; B. Di p l c; C. L p th ; D. Không bào; Đáp án là : (A) Bài : 20745 Vai trò cơ b n nh t c a t bào ch t là; Ch n m t đáp án dư i đây A. B o v nhân; B. Là nơi ch a đ ng t t c thong tin di truy n c a t bào; C. Là nơi di n ra m i ho t đ ng s ng c a t bào; D. Là nơi th c hi n trao đ i ch t tr c ti p c a t bào v i môi trư ng; Đáp án là : (C) Bài : 20744
 4. Màng sinh ch t có vai trò: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngăn cách t bào ch t v i môi trư ng ngoài; B. B o v kh i sinh ch t c a t bào; C. Th c hi n s trao đ i ch t gi a t bào v i môi trư ng; D. C B và C; Đáp án là : (D) Bài : 20743 Sơ đ nào sau đây th hi n đúng m c đ ti n hóa c a th c v t: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o rêu h t tr n h t kín quy t th c v t B. T o → quy t th c v t → rêu → h t kín → h t tr n; C. Rêu → t o → quy t th c v t → h t tr n → h t kín; D. T o → h t kín → h t tr n → rêu → quy t th c v t; Đáp án là : (C) Bài : 20742 Nh ng đ c đi m này sau đây th hi n s ti n hóa c a sinh gi i: Ch n m t đáp án dư i đây A. S ph c t p hóa d n v hình th c t ch c cơ th B. S chuyên hóa v ch c năng ngày càng cao C. S lien h v i môi trư ng ngày càng ch t ch D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20741 S ph c t p hóa trong t ch c cơ th c a sinh v t đa bào đư c th hi n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh v t càng cao s t bào và càng nhi u B. S phân hóa v c u t o ngày càng ph c t p C. S chuyên hóa v ch c năng ngày càng cao D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20740 Các t p đoàn đơn bào đư c coi là d ng trung gian gi a cơ th đơn bào và cơ th đa bào vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th g m nhi u cá th
 5. B. Chưa có s phân hóa v c u t o cơ quan rõ r t C. Chưa có s chuyên hóa v ch c năng rõ r t D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20739 S gi ng nhau gi a vi khu n lam và t o đơn bào là: Ch n m t đáp án dư i đây A. L nh ng sinh v t chưa có nhân chính th c B. Đ u có ch t di p l c nên có kh năng s ng t dư ng C. Ch t di p l c t n t i trong l c l p D. C A và B Đáp án là : (B) Bài : 20738 Sinh v t đơn bào g m: 1: Đ ng v t nguyên sinh 2: T o đơn bào 3: Th ăn khu n 4: Vi khu n 5: Virut 6: Vi khu n lam Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 5, 6 C. 1, 2, 3, 6 D. 1, 2, 4, 6 Đáp án là : (D) Bài : 20737 Vi khu n, vi khu n lam, t o đơn bào đ ng v t nguyên sinh gi ng nhau đi m nào sau đây:
 6. Ch n m t đáp án dư i đây A. S ng t do B. Cơ th đư c c u t o b i màng, ch t nguyên sinh và nhân có màng nhân C. Cơ th đư c c u t o b i 1 t bào D. Gây b nh cho th c v t, đ ng v t và ngư i Đáp án là : (C) Bài : 20736 Cho các đ c đi m sau: 1: Có kích thư c bé 2: S ng kí sinh và gây b nh 3: Cơ th ch có 1 t bàoư 4: Chưa có nhân chính th c 5: Sinh s n r t nhanh Nh ng đ c đi m nào sau đây có t t c m i vi khu n: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 5 D. 1, 2, 4, 5 Đáp án là : (C) Bài : 20735 Virut gây h i cho cơ th v t ch vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Virut s ng kí sinh trong t bào v t ch B. Virut s d ng nguyên li u c a t bào v t ch C. Chúng phá h y t bào v t ch D. C A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20734
 7. Virut và th ăn khu n đư c dùng làm đ i tư ng đ nghiên c u s s ng (di truy n, sinh t ng h p protein, lai ghép gen…) nh chúng có: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ s v t ch t di truy n tương đ i ít và kh năng sinh s n r t nhanh. B. Kích thư c tương đ i bé C. Kh năng gây b nh cho ngư i và gia súc D. Đ i s ng kí sinh Đáp án là : (A) Bài : 20733 tr ng thái ho t đ ng virut t n t i các d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. S ng kí sinh trong cơ th sinh v t B. S ng ho i sinh C. S ng t do D. S ng kí sinh và ho i sinh Đáp án là : (A) Bài : 20732 Thành ph n c u t o c a virut g m: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các phân t axít nucleic k t h p v i nhau B. Ch có các phân t protein C. 1 phân t axit nucleic (AND ho c ARN) và v b c protein D. Màng ch t t bào và nhân Đáp án là : (C) Bài : 11306 M t cơ th có t bào ch a c p nhi m s c th gi i tính XAXa. Trong quá trình gi m phân phát sinh giao t , m t s t bào c p nhi m s c th này không phân li trong l n phân bào II. Các lo i giao t có th đư c t o ra t cơ th trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D.
 8. Đáp án là : (A) Bài : 11305 Đ ch n t o các gi ng cây tr ng l y thân, lá, r có năng su t cao, trong ch n gi ng ngư i thư ng s d ng phương pháp gây đ t bi n. Ch n m t đáp án dư i đây A. m t đo n B. d b i C. chuy n đo n D. đa b i. Đáp án là : (D) Bài : 5995 Hai phương pháp nghiên c u di truy n mà Menđen đã thư ng xuyên s d ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân tích di truy n cơ th lai và lai phân tích B. T th ph n và giao ph i c n huy t C. Phân tích di truy n cơ th lai và lai xa D. Lai phân tích và lai xa Đáp án là : (A) Bài : 5425 Phát bi u sau đây có n i dung đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lư i th c ăn l n hơn chu i th c ăn B. Chu i th c ăn l n hơn lư i th c ăn C. Thành ph n loài c a chu i th c ăn nhi u hơn so v i c a lư i th c ăn D. Thành ph n loài c a lư i th c ăn nhi u hơn so v i c a chu i th c ăn Đáp án là : (D) Bài : 5424 Trong chu i th c ăn, nguyên nhân d n đ n sinh kh i c a b c dinh dư ng sau nh hơn sinh kh i c a b c dinh dư ng trư c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th b c dinh dư ng sau h p thu kém hơn cơ th b c dinh dư ng trư c B. S n lư ng sinh v t b c dinh dư ng sau cao hơn so v i b c dinh dư ng trư c
 9. C. Quá trình bài ti t và hô h p các cơ th s ng D. S tích lu ch t s ng b c dinh dư ng sau kém hơn so v i b c dinh dư ng trư c Đáp án là : (C) Bài : 5423 Vai trò c a sinh v t s n xu t thu c nhóm nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng v t ăn th c v t B. Cây xanh và m t s t o C. Vi khu n và n m D. T o và n m ho i sinh Đáp án là : (B) Bài : 5422 Vi sinh v t nào sau đây là sinh v t phân hu trong h sinh thái? Ch n m t đáp án dư i đây A. Vi khu n lam B. T o đơn bào C. N m và vi khu n ho i sinh D. Đ ng v t nguyên sinh Đáp án là : (C) Bài : 5421 Trong h sinh thái, sinh v t nào sau đây không ph i là sinh v t tiêu th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng v t ăn th c v t B. Đ ng v t ăn th t C. Cây xanh D. Con ngư i Đáp án là : (C) Bài : 5420 Trong h sinh thái, t sinh c nh dùng đ ch : Ch n m t đáp án dư i đây A. Khu v c s ng c a qu n xã B. Thành ph n loài trong qu n xã C. Đ đa d ng c a qu n xã D. Nơi sinh s n c a qu n xã
 10. Đáp án là : (A) Bài : 5419 Trong h sinh thái, đ ng v t đóng vai trò là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh v t tiêu th B. Sinh v t phân hu C. Sinh v t cung c p D. Sinh v t s n xu t Đáp án là : (A) Bài : 5418 H sinh thái là m t h th ng hoàn ch nh, tương đ i n đ nh, bao g m …………. T đi n đúng vào ch tr ng c a câu trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Qu n th và khu v c s ng c a qu n th B. Qu n xã và khu v c s ng c a qu n xã C. Qu n th sinh v t và qu n xã sinh v t D. Các cơ th sinh v t và môi trư ng s ng c a chúng Đáp án là : (B) Bài : 5416 Di n th nào sau đây là di n th phân hu Ch n m t đáp án dư i đây A. S bi n đ i t đ i tr c thành r ng B. S t o thành đ o gi a bi n C. T o h t m t vùng đ t trũng D. Di n th trên xác c a m t đ ng v t Đáp án là : (D) Bài : 5415 Di n th x y ra trên môi trư ng đã có m t qu n xã nh t đ nh đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Di n th trên c n B. Di n th dư i nư c C. Di n th nguyên sinh D. Di n th th sinh Đáp án là : (D)
 11. Bài : 5414 Tác nhân gây ra di n th phân hu là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Vi khu n, n m ho i sinh B. Th c v t b c th p C. Th c v t b c cao D. Đ ng v t Đáp án là : (A) Bài : 5413 K t qu c a di n th phân hu là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra m t qu n xã n đ nh B. T o ra s phân h y dư i tác đ ng c a nhân t sinh h c C. T o ra qu n xã trung tâm D. T o ra qu n xã tiên phong Đáp án là : (B) Bài : 5412 Có ba lo i di n th sinh thái là: di n th nguyên sinh, di n th th sinh và: Ch n m t đáp án dư i đây A. Di n th dư i nư c B. Di n th trên c n C. Di n th phân hu D. Di n th môi trư ng tr ng Đáp án là : (C) Bài : 5411 Nhóm sinh v t đ u tiên đ n s ng m t môi trư ng tr ng, m đ u cho m t di n th nguyên sinh. Nhóm sinh v t trên đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Qu n xã nguyên sinh B. Qu n xã tiên phong C. Qu n th m đ u D. Qu n th g c Đáp án là : (B)
 12. Bài : 5410 Trong di n th sinh thái, h sinh v t nào sau đây có vai trò quan tr ng trong vi c hình thành qu n xã m i? Ch n m t đáp án dư i đây A. H th c v t B. H đ ng v t C. Vi sinh v t D. H đ ng v t và vi sinh v t Đáp án là : (A) Bài : 5409 Trong các nguyên nhân sau đây c a di n th sinh thái, nguyên nhân có nh hư ng m nh m và nhanh chóng nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các nhân t vô sinh B. Con ngư i C. Các bi n đ ng đ a ch t D. Thiên tai như lũ l t, bão… Đáp án là : (B) Bài : 5408 Đi m gi ng nhau gi a hai hi n tư ng: kh ng ch sinh h c và c ch - c m nhi m là: Ch n m t đáp án dư i đây A. X y ra trong qu n xã sinh v t B. Đ u là m i quan h c nh tranh cùng loài C. Đ u là m i quan h h tr khác loài D. Là quan h gi a v t ăn th t v i con m i Đáp án là : (A) Bài : 5407 Đ c đi m c a hi n tư ng kh ng ch sinh h c khác v i c ch - c m nhi m là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Loài này ki m hãm s phát tri n c a loài khác B. X y ra trong m t khu v c s ng nh t đ nh C. Y u t kìm hãm là y u t sinh h c D. Th hi n m i quan h khác loài Đáp án là : (C)
 13. Bài : 5406 Trong m t qu n xã có m t vài qu n th có s lư ng cá th phát tri n m nh hơn. Các qu n th đó đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Qu n th ch y u B. Qu n th ưu th C. Qu n th trung tâm D. Qu n th chính Đáp án là : (B) Bài : 5405 Hi n tư ng phát tri n s lư ng c a qu n th này d n đ n kìm hãm s lư ng c a qu n th khác trong qu n xã đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Kh ng ch sinh h c B. c ch - c m nhi m C. Cân b ng qu n xã D. C nh tranh cùng loài Đáp án là : (A) Bài : 5404 Vùng chuy n ti p gi a các qu n xã sinh v t đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Vùng đ m B. Vùng đ c l p c a qu n xã C. Vùng đ c trưng c a qu n xã D. Vùng bi n đ i c a hai qu n xã Đáp án là : (A) Bài : 5403 T p h p sau đây không ph i m t qu n xã sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A M t khu r ng B. M t h nư c t nhiên C. Các con chu t chũi trên m t th o nguyên D. Các con chim m t cánh r ng Đáp án là : (C)
 14. Bài : 5402 T p h p nào sau đây là qu n xã sinh v t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Các con lươn trong m t đ m l y B. Các con d mèn trong m t bãi đ t C. Các con h trong m t khu r ng D. Các con cá trong m t h t nhiên Đáp án là : (D) Bài : 5401 Hi n tư ng kh ng ch sinh v t là y u t d n đ n: Ch n m t đáp án dư i đây A. S tiêu di t c a m t loài nào đó trong qu n xã B. S phát tri n c a m t loài nào đó trong qu n xã C. Tr ng thái cân b ng sinh h c trong qu n xã D. S bi n đ i c a qu n xã Đáp án là : (C) Bài : 5400 S lư ng qu n th khác nhau trong qu n xã th hi n …………. c a qu n xã đó T đi n đúng vào ch tr ng c a câu trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th i gian t n t i B. T c đ bi n đ i C. Đ đa d ng D. Kh năng c nh tranh Đáp án là : (C) Bài : 5399 Căn c vào th i gian t n t i c a qu n xã trong t nhiên, ngư i ta phân chia làm hai lo i qu n xã là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Qu n xã n đ nh và qu n xã nh t th i B. Qu n xã nhi u năm và qu n xã m t năm C. Qu n xã t m th i và qu n xã vĩnh vi n D. Qu n xã bi n đ i và qu n xã không bi n đ i Đáp án là : (A)
 15. Bài : 5398 R ng có th đư c xem là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Qu n xã B. Qu n th C. Các qu n th đ c l p D. Nhóm cá th cùng loài Đáp án là : (A) Bài : 5397 Qu n xã sinh v t có đ c đi m khác v i qu n th sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T p h p nhi u cá th sinh v t B. Các cá th trong qu n xã luôn giao ph i ho c giao ph n đư c v i nhau C. G m các sinh v t khác loài D. Có khu phân b xác đ nh Đáp án là : (C) Bài : 5396 Cơ ch c a tr ng thái cân b ng c a qu n th là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. S đi u ch nh t p tính dinh dư ng c a qu n th B. S thay đ i kh năng c nh tranh c a qu n th C. S th ng nh t m i tương quan gi a t l sinh và t l t vong c a qu n th D. S tăng cư ng kh năng đ u tranh c a qu n th Đáp án là : (C) Bài : 5395 Hi n tư ng m i qu n th có xu hư ng đi u ch nh s lư ng cá th m t tr ng thái n đ nh đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S đi u hoà qu n th B. Tr ng thái cân b ng c a qu n th C. S thích nghi c a qu n th D. S đi u ti t qu n th Đáp án là : (B) Bài : 5394
 16. S c nh tranh gi a các cá th cùng loài v ngu n th c ăn, nơi n u x y ra thư ng căng th ng vì lí do ch y u nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. S cá th đông B. Các cá th có nhu c u thư ng gi ng nhau C. Môi trư ng tác đ ng lên qu n th m nh hơn so v i các cá th D. S cách li gi a chúng khó x y ra Đáp án là : (C) Bài : 5393 S phát tán ho c di cư c a các cá th cùng loài t qu n th này sang qu n th khác có ý nghĩa nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Tránh s giao ph i c n huy t B. Đi u ch nh s lư ng và phân b l i các cá th phù h p v i ngu n s ng C. Gi m b t tính ch t căng th ng c a s c nh tranh D. T t c các ý nghĩa trên Đáp án là : (D) Bài : 5392 Các d ng bi n đ ng s lư ng cá th c a qu n th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Do con ngư i, theo mùa và do môi trư ng B. Do s c b t thư ng, theo mùa, theo chu kì nhi u năm C. Theo mùa, do con ngư i, do s c b t thư ng D. Do môi trư ng, theo mùa, theo chu kì nhi u năm Đáp án là : (B) Bài : 5391 Y u t có vai trò quy t đ nh đ i v i s lư ng c a qu n th chim vào mùa hè là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th c ăn B. S c nh tranh nơi làm t C. Đ m c a không kh D. S di trú Đáp án là : (B) Bài : 5390
 17. Đ i v i sâu b ăn th c v t, nhân t có vai trò quy t đ nh đ n s bi n đ ng s lư ng cá th c a qu n th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Khí h u B. K thù C. Nhi t đ D. Ánh sáng Đáp án là : (A) Bài : 5389 Đ c đi m nào sau đây là c a qu n th đ ng v t? Ch n m t đáp án dư i đây A. G m các cá th khác loài B. Các cá th giao ph i đư c v i nhau và sinh s n bình thư ng C. S ng nhi u khu v c đ a lý khác nhau D. Cách bi t v i môi trư ng s ng Đáp án là : (B) Bài : 5388 T p h p nào sau đây không ph i là qu n th sinh v t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Các cây thông trên m t khu đ i B. Các con voi trong m t khu r ng Châu Phi C. Các con cá trong h D. Các cây rau mác trên cùng m t bãi b i Đáp án là : (C) Bài : 5387 Nhóm các sinh v t nào sau đây là qu n th sinh v t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Các đ ng v t ăn c trên m t th o nguyên B. Các con chim trong m t khu r ng C. Các con giun đ t trên m t bãi đ t D. Nh ng con h trong m t vư n bách thú Đáp án là : (C) Bài : 5386 Các nhân t c a ngo i c nh nh hư ng đ n s lư ng cá th c a qu n th thông qua ho t đ ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây
 18. A. S sinh s n B. S t vong C. S phát tán c a các cá th trong qu n th D. T t c các ho t đ ng trên Đáp án là : (D) Bài : 5385 Ngoài nhân t ánh sáng, y u t nào sau đây có tác d ng đ n hi n tư ng hoá nh ng và ng đông c a sâu sòi Hà N i? Ch n m t đáp án dư i đây A. V t ăn th t B. Đ m không khí C. Th c ăn D. S phát tri n c a chim ăn sâu Đáp án là : (C) Bài : 5384 Ho t đ ng nào sau đây x y ra theo mùa? Ch n m t đáp án dư i đây A. S ra hoa c a cây phù dung B. Ng đông c a g u B c c c C. S khép và m lá c a cây h đ u D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (B) Bài : 5383 Hi n tư ng nào dư i đây là nh p sinh h c theo mùa? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ng đông c a đ ng v t bi n nhi t B. S di trú c a m t s loài chim C. S hoá nh ng c a sâu sòi Hà N i D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 5382 Y u t có vai trò quan tr ng trong s hình thành nh p sinh h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi t đ B. Môi trư ng C. Di truy n
 19. D. Di truy n và môi trư ng Đáp án là : (D) Bài : 5381 Nguyên nhân hình thành nh p sinh h c ngày đêm là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S thay đ i nh p nhàng gi a sáng và t i trong ngày B. S chênh l ch v nhi t đ gi a ngày và đêm C. Do c u t o c a cơ th thích nghi v i ho t đ ng vào ban ngày ho c ban đêm D. Do tính di truy n c a loài quy đ nh Đáp án là : (A) Bài : 5380 Hi n tư ng nào sau đây không ph i là nh p sinh h c? Ch n m t đáp án dư i đây A. Lá c a m t s cây h đ u x p là lúc hoàng hôn và m ra lúc sáng s m B. Cây vùng ôn đ i r ng lá vào mùa đông C. Cây trinh n x p lá khi có v t đ ng vào D. Dơi ng ban ngày và ho t đ ng v đêm Đáp án là : (C) Bài : 5379 Nh p sinh h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S thay đ i v t p tính c a đ ng v t B. S thay đ i đ c đi m c u t o cơ th theo tác đ ng môi trư ng C. Ph n ng cơ th v i nh ng thay đ i mang tính chu kỳ c a môi trư ng D. S thay đ i các ho t đ ng sinh v t theo đi u ki n môi trư ng Đáp án là : (C) Bài : 5378 Loài đ ng v t nào sau đây có kh năng làm thay đ i màu s c cơ th đ phù h p v i màu c a môi trư ng s ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. C c ké B. Tê tê C. Chu t chũi D. Đà đi u Đáp án là : (A)
 20. Bài : 5377 Đ c đi m nào sau đây là c a cây c l c đà? Ch n m t đáp án dư i đây A. Thân cây m ng nư c B. R cây m c nông và lan r ng đ hút sương đêm C. R cây m c r t sâu trong đ t D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 5376 Ngư i ta l p đư c b ng khái quát v nh hư ng c a nhi t đ môi trư ng nư c lên s phát tri n c a hai loài cá như sau: Tên loài Gi i h n dư i Gi i h n trên C c thu n Cá chép Biên đ nhi t c a gi i h n ch u đ ng loài cá chép là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 5375 M i nhân t sinh thái tác đ ng không gi ng nhau lên các ch c ph n s ng khác nhau là bi u hi n c a quy lu t sinh thái nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Quy lu t tác đ ng t ng h p c a các nhân t sinh thái B. Quy lu t gi i h n sinh thái C. Quy lu t tác đ ng không đ ng đ u c a các nhân t sinh thái D. Quy lu t tác đ ng qua l i gi a sinh v t v i sinh v t Đáp án là : (C) Bài : 5374 Hai hình th c bi u hi n s ng trong quan h gi a các sinh v t cùng loài là: Ch n m t đáp án dư i đây A. H i sinh và c ng sinh B. Qu n t và cách ly C. C ng sinh và qu n t D. Qu n t và h i sinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản