Đau đầu vì con ghen tị

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
7
download

Đau đầu vì con ghen tị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo các chuyên gia tâm lý, những đứa trẻ đang là trung tâm của cả gia đình, “tự nhiên” bị đẩy ra rìa khi có em bé xuất hiện thì các em sẽ có cảm giác hẫng hụt như bị bỏ rơi. Các em chưa đủ hiểu biết để nhận ra tình máu mủ với em bé, nên bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều hướng vào em nhỏ. Bị cha mẹ mắng mỏ, chê trách những trẻ này chỉ biết dồn nén những nỗi ấm ức của mình vào lòng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đau đầu vì con ghen tị

  1. au u vì con ghen t T ngày có em trai, bé Bông – 5 tu i – con gái l n c a ch Ng c Hoa (Biên Hòa, ng Nai) r t hay ghen t , so o. Có l n, ch Hoa phát ho ng khi vô tình nghe th y Bông nói v i em “ch r t ghét em, ch mu n i em cho m y ngư i bán ve chai!”. Chưa h t, cô bé thư ng gi n d i nói v i m “Sao lúc nào m cũng yêu thương em hơn con v y!”, ho c “Con ghét em bé l m, em còn bé mà áo qu n còn nhi u hơn c con”. M i khi th y v y, ch Hoa thư ng m ng con gái: “con không bi t x u h khi ghen t v i em à? Con mà t n nh v i em là hư h ng, không ai thèm chơi v i con n a!”. Tuy nhiên, cách d a n t này dư ng như vô tác d ng, b i bé Bông không nh ng không thay i cách suy nghĩ, mà còn t v ch ng i, không nghe l i cha m và im l ng. “Tôi c m th y l ng vô cùng. Làm sao bé Bông không còn ghen t và tr l i thương yêu em bé? Ph i chăng tôi ã không công b ng i v i con gái?”, ch băn khoăn h i nhà tâm lý.
  2. Trư ng h p cháu Long, 10 tu i Qu n 1, TPHCM cũng có bi u hi n ghen t tương t . Vào ngày th 7 ch Thanh, m cháu, ưa Long v quê n i chơi, có chu n b m t s ph n quà bánh k o chia cho các cháu quê. Ch nghĩ Long ã có y , ăn th a m a bánh k o quanh năm nên không c n quà n a. Tuy nhiên, khi th y m i a tr u có quà mà mình thì không, c u bé lăn ra làm mình làm m y, h n d i m vì cho r ng ba m không thương con, mà thương các b n quê hơn. M i l i gi i thích c a ch Thanh lúc này u không có tác d ng. Sau cùng ch ph i l i mua quà nhi u g p ôi s quà ã chia cho các b n thì Long m i ch u. Theo các chuyên gia tâm lý, nh ng a tr ang là trung tâm c a c gia ình, “t nhiên” b y ra rìa khi có em bé xu t hi n thì các em s có c m giác h ng h t như b b rơi. Các em chưa hi u bi t nh n ra tình máu m v i em bé, nên bao nhiêu c m xúc tiêu c c u hư ng vào em nh . B cha m m ng m , chê trách nh ng tr này ch bi t d n nén nh ng n i m c c a mình vào lòng. Khi cha m khi n cho tr c m th y t i l i vì ghen t v i ngư i khác, nh t là v i em bé, chúng s che gi u c m xúc th t c a mình, không dám b c l ra, và s ng khép mình hơn v i m i ngư i. ây là m t trong nh ng lý do d n n tr b m t cân b ng tâm lý và r i lo n hành vi th nh .
  3. Ngoài ra, s chi u chu ng quá m c c a gia ình, cha m không bi t giúp con tr hòa nh p trong m i quan h v i m i ngư i xung quanh, luôn bao che ho c khép kín trong khuôn kh gia ình thì nh ng a tr cũng hình thành tính ích k , cá nhân, h p h i, không bi t s chia s , quan tâm n nh ng ngư i khác. h n ch tính ghen t c a tr , cha m ph i g n gũi, chia s v i con, và th c hi n các bi n pháp sau: - Tâm s nh nhàng v i tr , cho bé bi t r ng cha m r t hi u c m giác ghen t v i ngư i khác – ó là c m giác khi th y mình chưa b ng ngư i ta ho c chưa hi u úng v b n thân – và r ng ôi khi chính cha m cũng có c m giác y. Ban u bé s th y g n gũi b n vì s “thú nh n” này. Nhưng ph i nh nói thêm v i bé r ng chưa bao gi b n c m giác ó t n t i lâu, vì i u ó s làm mình luôn th y bu n phi n, lo l ng. C m giác ghen t c a bé s nguôi ngoai, vì bé r t s ph i s ng trong bu n chán. - Khuy n khích bé nói ra s ghen t c a mình. Bày t c m xúc tiêu c c giúp tr th y nh nhõm hơn. Cha m không nên b o tr che gi u s ghen t . N u ph t l tính ghen t c a tr , cha m không th giúp bé t b ư c tính x u này. Hãy giúp bé th l , thông qua các ho t ng, s ghen t d n d n s m t i. - Hãy tìm hi u nguyên nhân sâu xa khi n bé ghen t . Cha m hãy giúp tr gi i to nh ng n i b c xúc trong lòng, gi i thích cho bé hi u vì sao không nên hành ng như th . Khi rơi vào tâm tr ng này, tr r t c n s giúp c a cha m có th ki m soát c m xúc c a mình. - i x công b ng nhưng không ph i là như nhau v i t t c các con. Nhi u b c ph huynh thư ng cho r ng cách t t nh t tránh s ghen t gi a các con là ph i i x như nhau gi a các bé. Nhưng th c t cách x lý này là sai l m và không hi u q a, b i i u ó cũng có nghĩa là, s có m t a ho c c hai không nh n ư c th mà chúng thích ho c c n. Cách i x “cá mè m t l a” cho th y cha m không quan tâm n i s ng tâm lý c a m i bé, không xu t phát t s thích, nguy n v ng c a các con. Vì th , không nh ng không kh c ph c ư c tính ghen t c a tr mà còn không phát tri n ư c cá tính c a m i bé.
  4. - Ngay t nh ng năm u i hãy d y con cách chia s v i m i ngư i xung quanh, hãy t nh ng bài h c trong gia ình và nhà trư ng giúp tr bi t cách th hi n th hi n lòng v tha v i các thành viên trong gia ình cũng như v i ngư i xung quanh. Cha m ph i khéo léo giúp tr nh n ra r ng luôn có s khác bi t gi a m i cá nhân, m i ngư i có m t th m nh khác nhau, i u ki n hoàn c nh khác nhau, nên s nh n ư c s i x khác nhau t m i ngư i. Vì th , ph i bi t ki m soát hành vi c a mình, không tính k phá v cu c s ng. Ngoài ra, s không quan tâm úng m c, tránh né ho c tho mãn tính ghen t c a con tr u làm cho chúng không bi t cách ki m soát c m xúc d n n l ch l c trong quá trình phát tri n cá tính.
Đồng bộ tài khoản