Đầu máy Diezel P7

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
4
download

Đầu máy Diezel P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình tổng quát xử lý số liệu thống kế xác định đặc trưng hao mòn cổ trục , cổ biên , bạc trục, bạc bine6 động cơ đầu máy diezel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel P7

  1. B¶ng 2.9. M« h×nh tæng qu¸t xö lý sè liÖu thèng kª x¸c ®Þnh ®Æc tr−ng hao mßn cæ trôc, cæ biªn, b¹c trôc, b¹c biªn ®éng c¬ ®Çu m¸y diezel tt Hao mßn Hao mßn Hao mßn Hao mßn Hao mßn tæng hîp sè cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc cæ trôc, b¹c trôc liÖu cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn hoÆc khe hë hoÆc khe hë hoÆc khe hë hoÆc khe hë hoÆc khe hë cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn cæ trôc, cæ biªn sè 1 sè 2 sè 3 sè ... sè m 1 X11 X21 X31 ... Xm1 X11, X21,..., Xm1 2 X12 X22 X32 ... Xm2 X12, X22,..., Xm2 3 X13 X23 X33 ... Xm3 X13, X23,..., Xm3 . . . . ... . ........ . . . . ... . ........ . . . . ... . ......... n X1n X2n X3n ... Xmn X1n, X2n,..., Xmn TËp H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè H m mËt ®é ph©n bè v n v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè v ®Æc tr−ng b»ng sè ®Æc tr−ng b»ng sè sè hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë hao mßn hoÆc khe hë liÖu cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ trôc, b¹c trôc, cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn cæ biªn, b¹c biªn sè 1 sè 2 sè 3 sè ... sè m tæng hîp (TËp n.m sè liÖu) Trong ®ã: - Sè sè liÖu thèng kª vÒ hao mßn : i = 1, 2,..., n - Sè l−îng cæ trôc, cæ biªn hoÆc b¹c trôc, b¹c biªn cña ®éng c¬ cÇn kh¶o s¸t : j = 1,2,..., m * §éng c¬ ®Çu m¸y D9E : mt = 7; mb = 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D12E : mt = 7; mb = 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D13E : mt = 7; mb = 6 * §éng c¬ ®Çu m¸y D18E : mt = 9: mb = 8 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản