Đề chính thức BDG kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 môn Sử khối C

Chia sẻ: Love Love | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
166
lượt xem
21
download

Đề chính thức BDG kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 môn Sử khối C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức bdg kỳ thi tuyển sinh đh 2007 môn sử khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề chính thức BDG kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 môn Sử khối C

  1. Bé GI¸O DôC Vμ §μO T¹O §Ò THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2007 M«n: LÞch sö, khèi C §Ò CHÝNH THøC Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH C©u I. (2,0 ®iÓm) Phong trµo yªu n−íc cña c¸c tÇng líp tiÓu t− s¶n trÝ thøc ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1919 - 1926. C©u II. (3,5 ®iÓm) QuyÒn d©n téc c¬ b¶n cña ViÖt Nam ®−îc ghi nhËn nh− thÕ nµo trong HiÖp ®Þnh s¬ bé (6-3-1946), HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ (21-7-1954) vµ HiÖp ®Þnh Pari (27-1-1973)? Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ®Êu tranh cña nh©n d©n ta ®Ó tõng b−íc giµnh c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n sau mçi hiÖp ®Þnh trªn. C©u III. (2,5 ®iÓm) Sau ®¹i th¾ng mïa Xu©n n¨m 1975, qu¸ tr×nh thèng nhÊt ®Êt n−íc vÒ mÆt nhµ n−íc ë ViÖt Nam ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ nµo? ý nghÜa cña viÖc hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt n−íc vÒ mÆt nhµ n−íc. PhÇn tù chän (ThÝ sinh chØ ®−îc chän lµm mét trong hai c©u: IV.a hoÆc IV.b) C©u IV.a. Theo ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban (2,0 ®iÓm) Sù sôp ®æ cña “ trËt tù hai cùc Ianta” ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nµo? C©u IV.b. Theo ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban (2,0 ®iÓm) Tr×nh bµy nh÷ng thay ®æi lín cña thÕ giíi tõ sau “chiÕn tranh l¹nh”. .......................................... HÕt........................................... C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh.................................................... Sè b¸o danh..........................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản