intTypePromotion=3

Đề cương bài giảng: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
155
lượt xem
17
download

Đề cương bài giảng: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương bài giảng "Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia" cung cấp cho các bạn những thông tin về môn học như: Mục tiêu, yêu cầu, thông tin giảng viên, nội dung tóm tắt bài Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA Giảng viên : Nguyễn Hồ Thanh LONG XUYÊN - 2009
  2. TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Khóa đào tạo: DH9 Môn học : Giáo dục quốc phòng - an ninh 2. Mã môn học: MIS110 Bài giảng : Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 1. Thông tin về giảng viên Giảng viên của bộ môn Stt Họ và tên Thông tin cá nhân 1 Nguyễn Hồ Thanh Điện thoại: 0913. 024. 061 2 Trần Văn Duân Điện thoại: 01673242858 3 Nguyễn Chí Hải Điện thoại: 0987. 656. 890 Văn phòng Bộ môn Bộ môn Giáo dục quốc phòng Đầu dãy D, khu A Trường Đại học An Giang. Điện thoại: 0763. 945. 454 - 145 Giờ làm việc: Theo giờ hành chính.
  3. 2. Bài học kế tiếp Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chông địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 3. Mục tiêu chung - Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những nội dung, quan điểm chủ yếu về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay. - Kỹ năng: Xây dựng lòng tin chiến thắng trước mọi âm mưu, thủ đoạn kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, nắm vững nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, đề cao cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của tuổi trẻ, nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 4. Mục tiêu chi tiết MỤC TIÊU BẬC I BẬC II BẬC III NỘI DUNG I. Xây dựng và IA1. Nêu được IB1. Hiểu được IC1. Chỉ được sơ các khái niệm: quốc gia, lãnh thổ đồ lãnh thổ, sơ đồ bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh quốc gia, chủ quyền khu vực biên giới lãnh thổ quốc gia thổ quốc gia, quốc gia, chủ quyền biển của Việt chủ quyền quốc lãnh thổ quốc gia. Nam gia, chủ quyền lãnh thổ quốc IB2. Phân tích được gia. các nội dung xây IC2. Nhận thức IA2. Nêu được dựng và bảo vệ chủ tầm quan trọng các nội dung quyền lãnh thổ. của chủ quyền xây dựng và bảo lãnh thổ đối với vệ chủ quyền sự toàn vẹn, thống lãnh thổ. nhất lãnh thổ II. Xây dựng và IIA1. Nêu được IIB1. Hiểu được IIC1. Xác định bảo vệ biên giới khái niệm biên biên giới quốc gia, đường biên giới quốc gia giới quốc gia biên giới quốc gia quốc gia trên đất
  4. theo Luật Biên trên đất liền, trên liền giữa nước ta giới quốc gia biển, trên không, với các nước tiếp Việt Nam và trong lòng đất. giáp. biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trên không, trong lòng đất. IIB2. Phân tích được IIC2. Đánh giá vai IIA2. Nêu được các nội dung xây trò phân định biên các nội dung dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. xây dựng và bảo giới quốc gia. vệ biên giới quốc gia. III. Quan điểm IIIA1. Nêu quan IIIB1.Phân tích IIIC1. Thực hiện của Đảng và Nhà quan điểm của Đảng điểm của Đảng và Nhà nước ta về trách nhiệm của nƣớc ta về xây dựng và bảo vệ và Nhà nước ta xây dựng và bảo vệ công dân trong chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền lãnh về xây dựng và biên giới quốc gia xây dựng và bảo thổ, biên giới bảo vệ chủ vệ chủ quyền lãnh quốc gia quyền lãnh thổ, thổ, biên giới biên giới quốc quốc gia gia. 5. Tóm tắt nội dung: - Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia - Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia - Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 6. Nội dung chi tiết A. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia: 1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia 1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia - Quốc gia - Lãnh thổ quốc gia
  5. + Vùng đất quốc gia (kể cả các đảo và quần đảo Nội thuỷ Lãnh hải Lãnh thổ quốc gia đặc + Vùng trời quốc gia - Chủ quyền quốc gia - Chủ quyền lãnh thổ quốc gia 2. Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia B. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia 1. Biên giới quốc gia - Biên giới quốc gia trên đất liền. - Biên giới quốc gia trên biển. - Biên giới quốc gia trên - Biên giới quốc gia trong lòng - Khu vực biên giới 2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia C. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 1. Quan điểm - Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. - Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định; giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau. - Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lí thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang là nòng cốt
  6. 2. Trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 7. Học liệu Sách 7.1. Sách nghiên cứu: Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (dùng cho các trường Đại học, cao đẳng), tập 1, Nxb Giáo dục, 2009. 7.2. Sách tham khảo: - Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006. - Quân đội nhân dân Việt Nam Quân chủng Hải quân, Một số vấn đề về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2008. - Bộ giáo dục và đào tạo Vụ giáo dục quốc phòng, Giáo trình Một số nội dung cơ bản về lãnh thổ, biên giới quốc gia (Dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học), NXB Quân đội nhân dân Việt Nam, Hà Nội, 2007. 8. Webside: Giaoducquocphong.org.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản