intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề cương môn học Kinh doanh quốc tế - ThS. Trương Mỹ Diễm

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
82
lượt xem
12
download

Đề cương môn học Kinh doanh quốc tế - ThS. Trương Mỹ Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn học Kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về vai trò của môn học đối với ngành đào tạo, đối tượng nghiên cứu môn học, yêu cầu các kiến thức tiên quyết. Cấu trúc môn học và tóm tắt nội dung cảu các chương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học Kinh doanh quốc tế - ThS. Trương Mỹ Diễm

 1. KINH DOANH QU C T H ðÀO T O: V A LÀM V A H C ‘2009 ThS Trương M Di m
 2. Tên môn h c Ti ng Vi t Kinh Doanh Qu c T Ti ng Anh International Business B t bu c hay ð c tính môn Tín ch 3 B t bu c H ñào t o V a làm – v a h c l a ch n • “Kinh doanh qu c t ” là môn h c thu c kh i ki n th c chuyên ngành qu n tr kinh doanh qu c t . • H c ph n “Kinh doanh qu c t ” cung c p nh ng ki n th c c n thi t ñ có th th c Vai trò c a hi n ñư c các nghi p v kinh doanh qu c t , am hi u s khác bi t gi a các qu c môn h c gia s nh hư ng tr c ti p hay gián ti p trư c khi ra quy t ñ nh xâm nh p th ñ i v i ngành trư ng toàn c u, bi t thi t l p các phương án kinh doanh, l a ch n phương th c ñào t o ho t ñ ng giao d ch và ñ u tư thích h p ñ có th tăng l i nhu n cũng như mang l i hi u qu t i ưu t vi c m r ng th trư ng ngoài nư c. V i n i dung y, “Kinh doanh qu c t ” chính là môn ch l c c a chuyên ngành qu n tr kinh doanh qu c t , thu c kh i ki n th c qu n tr kinh doanh. • Xu hư ng h i nh p kinh t qu c t ñang lôi cu n h u h t các qu c gia trên toàn th gi i nh p cu c trên c hai c p ñ khu v c hóa và toàn c u hóa, nh m m c ñích là tương tác qua l i v i nhau, và thúc ñ y nhau cùng phát tri n. ð i tư ng nghiên c u • Trong b i c nh kinh t toàn c u, ñ i tư ng nghiên c u c a môn h c “Kinh doanh qu c t ” chính là các ch th kinh t ; bao g m nh ng cá nhân, doanh nghi p, c a môn h c nh ng t p ñoàn ña qu c gia ho t ñ ng trong h th ng kinh doanh toàn c u; là các qu c gia, các t ch c qu c t v i ch c năng h tr , ñi u ti t m i quan h kinh t c a các ch th kinh t th gi i. ð h c t t môn này, trư c tiên sinh viên c n ph i hoàn t t chương trình ñ i cương, k t thúc các h c ph n cơ s c a kh i ngành và kh i ki n th c ngành. C th sinh viên c n trang b nh ng ki n th c v : • Kinh t vi mô, Kinh t vĩ mô, các môn h c liên quan ñ n qu n tr chi n lư c, marketing, tài chính, nhân s , d án,... Khi ñã h c xong nh ng h c ph n trên, sinh Yêu c u v viên s ti p thu bài gi ng m t cách nhanh chóng và d dàng hơn. các ki n th c • Kinh t - xã h i : b t nh p ñư c dòng ch lưu th i s v i nh ng thông tin liên quan tiên quy t ñ n n n kinh t th gi i, tình hình tài chính trong khu v c và toàn c u; chính sách kêu g i và ưu ñãi ñ u tư c a các qu c gia, các chính b o h , thu quan,… • S hi u bi t v mô hình ho t ñ ng c a các t p ñoàn ña qu c gia cũng s góp ph n h tr cho SV trong quá trình h c t p và nhanh chóng tích lũy ki n th c t môn h c này. BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 2/12
 3. C U TRÚC C A MÔN H C Ph n 1: T NG QUAN Chương 1: TOÀN C U HOÁ Chương 2: B N CH T C A KINH DOANH QU C T Ph n 2: KHÁC BI T QU C GIA Chương 3: NH HƯ NG C A MÔI TRƯ NG CHÍNH TR & LU T PHÁP Chương 4: S KHÁC BI T GI A CÁC QU C GIA V KINH T Chương 5: S KHÁC BI T V VĂN HOÁ – XÃ H I Ph n 3: MÔI TRƯ NG KINH DOANH QU C T Chương 6: THƯƠNG MAI QU C T Chương 7: ð U TƯ NƯ C NGOÀI Chương 8: H TH NG TI N T TOÀN C U Ph n 4: H I NH P KINH T QU C T Chương 9: HO CH ð NH CHI N LƯ C TOÀN C U Chương 10: THÂM NH P TH TRƯ NG TH GI I N I DUNG TÓM LƯ C C A T NG CHƯƠNG Chương 1 : TOÀN C U HOÁ 1. M c tiêu c a chương: • Cung c p nh ng khái ni m v toàn c u hoá, ñ c bi t toàn c u hoá trong ph m vi kinh t h c. Gi i thích n n kinh t th gi i ñang tr nên toàn c u như th nào và các ñ ng cơ thúc ñ y toàn c u hoá. • Ngoài ra, chương này cũng cung c p cho sinh viên các ki n th c v nh hư ng c a toàn c u hoá, cũng như nh ng cơ h i và thách th c do toàn c u hoá t o nên mà các qu c gia cũng như doanh nghi p s g p ph i. 2. N i dung chính: 2.1.Toàn c u hoá là gì? - Trong ph m vi kinh t h c, m t ñ nh nghĩa khái quát nh t v toàn c u hoá và ñã ñư c dùng trong lĩnh v c kinh doanh qu c t là kinh t toàn c u. Kinh t toàn c u hay toàn c u BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 3/12
 4. hoá là s h p tác qu c t trong vi c giao thương hàng hoá, trao ñ i khoa h c k thu t và công ngh tiên ti n, lưu thông ti n t qu c t và ñ y m nh dòng v n ñ u tư t nh ng cá nhân, doanh nghi p hay t ch c c a qu c gia n ñ n qu c gia kia và ngư c l i. 2.2.Các nhân t ñ y nhanh ti n ñ toàn c u hoá: t p trung vào hai y u t vĩ mô ñ y m nh dòng ch y toàn c u hoá: - Gi m hàng rào thương m i. - Vai trò c a k thu t công ngh . 2.3.Tranh lu n v toàn c u hoá: V n ñ ñ t ra ñây là, có ph i toàn c u hoá (t c là chuy n d ch s phát tri n c a n n kinh t toàn c u theo hư ng h i nh p hơn và ph thu c hơn) là ñi u t t? L p lu n gi a hai nhóm ngư i ng h và phê phán toàn c u hoá hòan toàn trái ngư c. ð có th hi u sâu hơn nh ng nh hư ng c a toàn c u hoá, phân m c này s nêu lên 3 v n ñ tranh lu n ñư c s quan tâm ñông ñ o c a qu n chúng. - Tác ñ ng c a toàn c u hoá lên vi c làm và thu nh p. - nh hư ng c a toàn c u hoá trong chính sách lao ñ ng và b o v môi trư ng. - S tranh lu n v toàn c u hoá và ch quy n qu c gia. 2.4.S thay ñ i b c tranh kinh t toàn c u: Cùng v i khuynh hư ng toàn c u hoá, b c tranh kinh t toàn c u ñã có nhi u thay ñ i ñáng k trong hơn 30 năm qua. - S thay ñ i s n lư ng th gi i và b c tranh thương m i th gi i. - S thay ñ i b c tranh ñ u tư nư c ngoài tr c ti p. - B n ch t thay ñ i c a các công ty ña qu c gia. - S thay ñ i tr t tư th gi i. - Kinh t toàn c u th k 21. 3. S ti t h c d ki n: 5 ti t Chương 2 : B N CH T C A KINH DOANH QU C T 1. M c tiêu c a chương: • Hi u khái ni m v kinh doanh qu c t , các phương th c ho t ñ ng trong n n kinh t toàn c u cùng các th lo i doanh thương qu c t khác nhau. • Bên c nh ñó, sinh viên cũng n m v ng ñâu là nh ng nhân t bên ngoài tác ñ ng tr c ti p hay gián ti p ñ n ho t ñ ng kinh doanh, ñ t ñó có th lên chi n lư c qu n lý phù h p. 2. N i dung chính: 2.1. Khái ni m kinh doanh qu c t : - Kinh doanh qu c t là bao hàm t t c nh ng giao d ch thương m i – bán hàng, ñ u tư, và v n chuy n – ñư c di n ra t hai hay nhi u nư c tr lên. 2.2. T i sao công ty tham gia vào th trư ng qu c t ? Cơ b n chúng ta t p trung vào ba m c tiêu chính mà m t khi công ty ti n hành thâm nh p th trư ng nư c ngoài phác th o k ho ch ngay t bu i ñ u. ðó chính là: - M r ng th trư ng BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 4/12
 5. - Tìm ki m thêm ngu n l c - Gi m thi u r i ro 2.3. Các phương th c giao d ch trong kinh doanh qu c t : Trư c khi thâm nh p th trư ng ngoài nư c, doanh nghi p c n thi t ph i quy t ñ nh lo i hình qu n tr nào phù h p v i kh năng và ti m l c ñ có th phát tri n. H u h t, chúng ta thư ng th y các doanh nghi p s d ng phương th c xu t nh p kh u là ph bi n nh t; bên c nh ñó là phương th c ñ u tư nư c ngoài cho c hai lo i hình ñ u tư tr c ti p và ñ u tư gián ti p. Bên trong các lo i phương th c này, chúng ta s tìm hi u thêm v hình th c liên doanh, như ng quy n thương hi u, chuy n như ng gi y phép, d án chìa khoá trao tay,…. 2.4. Phân bi t các lo i hình doanh thương qu c t : - Công ty ña qu c gia (MNC). - Công ty xuyên qu c gia (TNC). - Công ty toàn c u (GC). 2.5. Các nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng kinh doanh qu c t : - Các nhân t xã h i (h th ng chính tr , ñi u lu t, văn hoá và môi trư ng kinh t ) - Nhân t t nhiên ( nh hư ng ñ a lý) - Nh ng y u t c nh tranh (s lư ng và th m nh c a ñơn v cung ng ngu n nguyên li u, khách hàng, ñ i th c nh tranh,…) 2.6. Qu n lý trong n n kinh t toàn c u: - Khi n n kinh t th gi i th c s chuy n d ch theo hư ng h i nh p toàn c u thì r t nhi u công ty cũng s tham gia vào ho t ñ ng kinh doanh qu c t . Và m t khi công ty h i nh p sâu vào các ho t ñ ng thương m i và ñ u tư xuyên qu c gia, nhà qu n tr c n s m ñưa ra nh ng chi n lư c qu n lý phù h p t i th trư ng nư c s t i. Ti u m c này s nêu các chi n d ch qu n tr c n lưu tâm. 3. S ti t h c d ki n: 5 ti t Chương 3 : NH HƯ NG B I H TH NG CHÍNH TR – LU T PHÁP 1. M c tiêu c a chương: • M i qu c gia ñư c ñ c trưng b i s khác bi t v khuôn kh , th ch chính tr , h th ng lu t pháp và m c ñ phát tri n kinh t . Gi i qu n lý doanh nghi p c n ph i phân tích k lư ng gi a các chính sách c a công ty và các môi trư ng v th ch , chính tr và kinh t ñ t i ña hoá hi u qu . • Sau khi h c xong chương này, sinh viên s hi u nh ng tác ñ ng c a h th ng chính tr – lu t pháp nh hư ng ñ n nh ng quy t ñ nh trong giao d ch qu c t , ñ n như l i nhu n, giá c , và r i ro c a doanh nghi p. 2. N i dung chính: 2.1. H th ng chính tr : H th ng chính tr ñư c n ñ nh d a trên hai th th c. Th nh t là c p ñ mà chính ph c a qu c gia ñ c bi t nh n m nh ch nghĩa t p th hay ch nghĩa cá nhân. Th hai là c p ñ ño lư ng trong tính dân ch hay c c quy n. Nh ng th th c này có s tương quan l n nhau. Nhưng ph n l n hi n nay, có nhi u qu c gia t n t i trong th ch lư ng ñôi. BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 5/12
 6. 1.1.1. Ch nghĩa t p th và ch nghĩa cá nhân. - Xã h i ch nghĩa - Tư b n ch nghĩa 1.1.2. Xã h i dân ch và qu c gia c c quy n. 2.2. H th ng pháp lu t: H th ng pháp lu t c a m t nư c có t m quan tr ng l n lao ñ i v i thương m i qu c t , xác ñ nh cách th c mà ñó nh ng giao d ch thương m i ph i ñư c thi hành và l p nên nh ng quy n l i và nghĩa v cho nh ng ai tham gia vào. 1.2.1. Quy n s h u tài s n: - Quy n s h u liên quan t i nhi u quy n l i h p pháp thông qua s d ng tài s n ñ t o thu nh p t tài s n. 1.2.2. Quy n s h u trí tu : - Có th thi t l p quy n s h u d a vào tài s n trí tu (k ch b n phim, ph n m m máy tính, công th c hoá h c,…) thông qua b ng sáng ch , b n quy n, nhãn hi u. 1.2.3. Khác bi t trong lu t h p ñ ng: - Lu t h p ñ ng có th khác nhau gi a các nư c và như th nó s nh hư ng ñ n các lo i h p ñ ng mà giao d ch qu c t dùng khi g p tranh ch p. 3. S ti t h c d ki n: 4 ti t Chương 4 : S KHÁC BI T GI A CÁC QU C GIA V KINH T 1. M c tiêu c a chương: • Cung c p nh ng ki n th c v h th ng kinh t chính tr và nh ng v n ñ then ch t trong các qu c gia công nghi p và qu c gia ñang phát tri n. • Giúp sinh viên hi u s khác bi t trong n n kinh t s nh hư ng ñ n vi c l a ch n ñ i tác liên minh, xây d ng chi n lư c nhân s , và các ho t ñ ng khác,…trư c khi ra quy t ñ nh thương m i và ñ u tư m t qu c gia bên ngoài. 2. N i dung chính: 2.1. H th ng kinh t : 2.1.1. Kinh t th trư ng: - Hàng hoá, d ch v ñư c s n xu t không theo s ñi u khi n c a b t c ai. Và t t c các ho t ñ ng s n xu t ñư c quy t ñ nh b i s tác ñ ng qua l i gi a cung và c u; và tín hi u ñ n ngư i s n xu t s ñư c thông qua h th ng giá. N u c u vư t cung, giá s tăng ñòi h i s n xu t nhi u hơn; và ngư c l i n u cung vư t c u, giá s gi m và s n lư ng hàng hoá s n xu t c n ñi u ch nh ít l i. 2.1.2. Kinh t ho ch ñ nh (do nhà nư c qu n lý): - S n lư ng hàng hoá, d ch v , giá c ,…ñ u b ñi u khi n b i s qu n lý c a nhà nư c. 2.1.3. Kinh t h n h p: - Nhìn vào kinh t th trư ng và kinh t do Nhà nư c qu n lý s tìm th y n n kinh t h n h p. Có nhi u phân khúc th trư ng ñư c qu n lý b i tư nhân, tuy nhiên, nhi u phân khúc khác, chính ph l i có khuynh hư ng nh y vào. BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 6/12
 7. 2.2. Các v n ñ kinh t then ch t các qu c gia công nghi p và các qu c gia ñang phát tri n: 2.2.1. Tăng trư ng kinh t 2.2.2. L m phát 2.2.3. Chi n lư c thương m i 2.2.4. M t cân b ng thanh toán 2.2.5. N qu c gia 2.2.6. S nghèo ñói 2.3. ði u ki n phát tri n kinh t : Nh ng khác bi t v kinh t , chính tr , lu t pháp có th nh hư ng sâu s c ñ n m c ñ phát tri n kinh t c a m t qu c gia. 2.3.1. Nh ng khác bi t trong phát tri n kinh t . 2.3.2. kinh t chính tr và ti n b kinh t . 2.3.3. Các y u t quy t ñ nh khác: ñ a lý và giáo d c 3. S ti t h c d ki n: 3 ti t Chương 5 : S KHÁC BI T V VĂN HOÁ 1. M c tiêu c a chương: • Khám phá nh ng khác bi t v văn hoá nư c ngoài và trong nư c có th nh hư ng ñ n thương m i qu c t . • Chương này t p trung th o lu n v văn hoá. Sau ñó nêu lên nh ng khác bi t trong c u trúc xã h i, ngôn ng và giáo d c nh hư ng ñ n văn hoá c a m t qu c gia. 2. N i dung chính: 2.1. Văn hoá là gì? 2.1.1. Giá tr và tiêu chu n: - Giá tr hình thành nên n n t ng văn hoá, trong khi tiêu chu n là quy lu t xã h i chi ph i hành ñ ng gi a ngư i v i ngư i. 2.1.2. Văn hoá, xã h i và qu c gia 2.2. C u trúc xã h i: - Có nhi u khía c nh c u trúc xã h i, nhưng có hai khuynh hư ng chính n i b t lên khi gi i thích s khác bi t gi a các n n văn hoá. Th nh t ñ c p ñ n s ñ i l p gi a cá nhân và t p th . Khía c nh th hai là m c ñ mà xã h i phân chia thành giai c p. 2.2.1. Cá nhân và t p th 2.2.2. S phân c p xã h i 2.3. Ngôn ng : - Ngôn ng giúp m i ngư i giao ti p v i nhau. ð ng th i b n ch t ngôn ng hình thành con ñư ng cho chúng ta nh n bi t th gi i. 2.4. Giáo d c: - vi n c nh kinh doanh qu c t , khía c nh giáo d c ñóng vai trò quan tr ng như y u t quy t ñ nh l i th qu c gia. - Chu n b s n sàng ngu n nhân l c t t, có trình ñ giáo d c và k năng s n sàng BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 7/12
 8. tham gia vào th trư ng th gi i chính là s n ph m c a h th ng giáo d c qu c gia t t. 3. S ti t h c d ki n: 3 ti t Chương 6 : THƯƠNG M I QU C T 1. M c tiêu c a chương: • Cung c p cái nhìn toàn di n v ho t ñ ng thương m i qu c t trên cơ s phân tích các h c thuy t & chính sách thương m i, phân tích tác ñ ng c a thương m i qu c t ñ n n n kinh t c a m i qu c gia và các nhân t nh hư ng ñ n n n kinh t c a m i qu c gia và các nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng thương m i qu c t . 2. N i dung chính: 2.1. Lý thuy t thương m i qu c t : 2.1.1.Thuy t tr ng thương 2.1.2.Adam Smimth v i thuy t l i th tuy t ñ i 2.1.3.Quy lu t l i th so sánh c a David Ricardo 2.1.4.Lý thuy t chi phí cơ h i c a haberler 2.1.5.Lý thuy t hi n ñ i c a Heckscher-Ohlin 2.1.6.Thuy t v chu kỳ s ng c a s n ph m 2.1.7.Lý thuy t thương m i m i 2.1.8.L i th c nh tranh qu c gia: Porter’s Diamond 2.2. Các công c và chính sách thương m i qu c t : 2.2.1. Thu quan 2.2.2. Hàng rào phi thu quan 2.2.3. B o h m u d ch 2.2.4. Chính sách phá giá 2.3. Nh ng tình hu ng v s can thi p c a chính ph 2.4. S phát tri n h th ng thương m i toàn c u: - T th i Smith ñ n ñ i kh ng ho ng. - 1947-1979: GATT, t do hoá thương m i và tăng trư ng kinh t . - 1980-1993: khuynh hư ng r i lo n - Vòng ñàm phán Uruguay và t ch c thương m i th gi i 3. S ti t h c d ki n: 5 ti t Chương 7 : ð U TƯ NƯ C NGOÀI 1. M c tiêu c a chương: • Truy n t i nh ng n i dung v ñ u tư tr c ti p nư c ngoài trên c s phân tích nh ng h c thuy t, tìm hi u dòng ch y v n c a FDI, ích l i và b t l i c a c hai qu c gia: nơi nh n ñ u tư và nơi mang ngu n l c ñi ñ u tư. 2. N i dung chính: 2.1. ð u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI): BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 8/12
 9. V n ñ quan tr ng khi bàn v ñ u tư tr c ti p nư c ngoài là phân bi t gi a dòng v n và tích lu v n. Dòng v n FDI là t ng s FDI th c hi n trong th i gian nh t ñ nh. V n FDI tích lu là t ng tài s n nư c ngoài s h u m t th i ñi m nh t ñ nh. 2.1.1. S tăng trư ng c a FDI 2.1.2. Hư ng phát tri n c a FDI 2.1.3. Ngu n v n c a FDI 2.2. Hình th c ñ u tư gián ti p 2.3. Lý thuy t v ñ u tư tr c ti p nư c ngoài: Xem xét nh ng lý thuy t ti p c n hi n tư ng ñ u tư nư c ngoài t 3 khía c nh: - Nhóm lý thuy t tìm cách gi i thích t i sao doanh nghi p l i ch n ñ u tư nư c ngoài thay cho hai gi i pháp s n có là xu t kh u và nhương quy n. - Nhóm thuy t tìm cách gi i thích t i sao công ty cùng ngành thư ng th c hi n ñ u tư cùng lúc và ñ u tư tr c ti p vào cùng m t vùng xác ñ nh. - Thuy t v l i th ñ a ñi m riêng bi t. 2.4. Ý th c h chính tr và ñ u tư tr c ti p nư c ngoài: Ph n này chúng ta ñ c p ñ n chính sách c a chính ph v FDI. Chính sách c a chính ph ñư c ñ nh hư ng b i ý th c h chính tr . 2.4.1.Quan ñi m b o th 2.4.2.Quan ñi m th trư ng t do 2.4.3.Ch nghĩa dân t c th c d ng 2.5. B t l i và ích l i c a FDI: 2.5.1. Nh ng nh hư ng ñ i v i qu c gia nh n ñ u tư 2.5.2. Nh ng nh hư ng ñ i v i qu c gia ñ u tư. 3. S ti t h c d ki n: 5 ti t Chương 8 : H TH NG TI N T TOÀN C U 1. M c tiêu c a chương: • Tìm hi u l ch s phát tri n c a h th ng ti n t qu c t , và gi i thích h th ng ti n t này ho t ñ ng như th nào. Cùng v i vi c xem xét chính sách t giá h i ñoái c a chính ph có tác ñ ng quan tr ng gì cho tri n v ng v ho t ñ ng kinh doanh c a qu c gia. 2. N i dung chính: 2.1. Tiêu chu n vàng: - Tìm hi u l ch s , b n ch t, và s c m nh c a giá tr vàng như m t ñơn v trao ñ i, tính toán, và phương ti n c t gi . 2.2. H th ng Bretton Woods v i s ra ñ i c a t giá c ñ nh 2.3. S s p ñ c a h th ng t giá c ñ nh 2.4. H th ng t giá th n i: - Theo sau s s p ñ c a h th ng t giá c ñ nh, chính sách t giá th n i ñư c hình thành. 2.4.1. Tho thu n Jamaica 2.4.2. T giá h i ñoái 1973 BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 9/12
 10. 2.5. Chính sách t giá trên th c ti n 2.6. Bài h c t các cu c kh ng ho ng ti n t trên th gi i 3. S ti t h c d ki n: 5 ti t Chương 9 : HO CH ð NH CHI N LƯ C TOÀN C U 1. M c tiêu c a chương: • Tìm hi u khái ni m và cách thi t l p chi n lư c kinh doanh qu c t . Nghiên c u các chi n lư c khác nhau mà doanh nghi p áp d ng khi c nh tranh qu c t , xem xét nh ng thu n l i và khó khăn c a các chi n lư c này, và th o lu n các y u t khác nhau nh hư ng ñ n l a ch n chi n lư c. ð t ñó bi t cách th m ñ nh ñâu m t chi n lư c kinh doanh có hi u qu .. • Xem xét t i sao công ty tham gia liên minh chi n lư c v i ñ i th c nh tranh khác trên toàn c u. Tìm hi u nh ng l i ích, chi phí, và r i ro c a liên minh chi n lư c. 2. N i dung chính: 2.1. Chi n lư c kinh doh qu c tê: 2.1.1. Khái ni m v chi n lư c: - Chi n lư c c a công ty ñư c ñ nh nghĩa như là hành ñ ng mà nhà qu n tr th c hi n ñ ñ t m c tiêu ñ ra. 2.1.2. Thi t l p chi n lư c: Thi t l p chi n lư c là ti n trình ñánh giá môi trư ng và nh ng th m nh c a công ty. - Dùng phương pháp phân tích SWOT ñ ñánh giá ñi m m nh, ñi m y u c a doanh nghi p ñ i v i th trư ng; cũng như cơ h i và thách th c mà doanh nghi p có th ñ i m t trư c khi m r ng ho t ñ ng kinh doanh. Trên cơ s thu th p ñư c nh ng thông tin c n thi t sau khi phân tích, nhà qu n tr xác ñ nh m c tiêu c th . 2.1.3. Th c thi chi n lư c: 2.2. L i ích t m r ng toàn c u: M r ng toàn c u cho phép công ty tăng l i nhu n c a h theo cách không có s n ñ i v i m t doanh nghi p n i ñ a thu n tuý. Tuy nhiên, kh năng c a m i công ty mu n tăng l i nhu n l i b gi i h n b i nh ng nhu c u tuỳ bi n, chi n lư c marketing, chi n lư c kinh doanh khác nhau gi a ñi u ki n c a các qu c gia. Do ñó, c n thi t ph i xem xét nh ng y u t : 2.2.1. Chuy n c nh tranh ñ c quy n. 2.2.2. Nh n bi t kinh t vùng. 2.2.3. Nh n bi t kinh t ñư ng cong kinh nghi m 2.3. Áp l c gi m chi phí và yêu c u c a qu c gia nh n ñ u tư 2.4. L a ch n chi n lư c: - Chi n lư c qu c t - Chi n lư c ña th trư ng n i ñ a. - Chi n lư c toàn c u - Chi n lư c xuyên qu c gia. 2.5. Liên minh chi n lư c: - Liên minh chi n lư c ti n hành m t lo t t lien doanh ñ n tho thu n h p ñ ng ng n h n, theo ñó hai công ty ñ ng ý h p tác v m t nhi m v riêng bi t. BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 10/12
 11. 2.5.1. S thu n l i c a liên minh chi n lư c 2.5.2. Nh ng b t l i c a liên minh chi n lư c 2.6. Phương th c ho t ñ ng c a liên minh: - Ph n này ñi sâu vào th o lu n s thành công c a liên minh như là hàm s c a ba y u t : l a ch n ñ i tác, cơ c u liên minh, và tình tr ng mà liên minh ñư c qu n lý. 3. S ti t h c d ki n: 5 ti t Chương 10 : THÂM NH P TH TRƯ NG TH GI I 1. M c tiêu c a chương: • Cung c p cái nhìn toàn di n v con ñư ng ra “bi n l n” c a m t doanh nghi p, trên cơ s phân tích làm th nào ñ thâm nh p th trư ng nư c ngoài, xác ñ nh th i gian, qui mô và l a ch n mô hình thâm nh p. 2. N i dung chính: 2.1. Quy t ñ nh cơ b n v vi c thâm nh p th trư ng: Trong ph n này, chúng ta xem xét ba quy t ñ nh căn b n mà m t công ty m r ng xu t kh u ph i th c hi n: th trư ng c a qu c gia nào phù h p cho chi n lư c phát tri n c a MNC? khi nào thì thâm nh p? và qui mô như th nào? 2.1.1. Th trư ng nư c ngoài 2.1.2. th i gian thâm nh p 2.1.3. Qui mô và chi n lư c thâm nh p 2.2. Mô hình thâm nh p: - M t khi công ty tham gia vào th trư ng nư c ngoài, câu h i là mô hình t t nh t là gì? - Có 6 mô hình ñ m t công ty có th l a ch n ñ tham gia th trư ng nư c ngoài: • Xu t kh u • Chuy n như ng gi y phép. • Như ng quy n thương hi u. • Chìa khóa trao tay. • Liên doanh. • S h u hoàn toàn (100% v n nư c ngoài) 2.3. L a ch n mô hình thâm nh p: Thu n l i và khó khăn c a m i hình th c ñư c xác ñ nh b i các y u t bao g m chi phí v n chuy n, hàng rào thương m i, r i ro chính tr , r i ro kinh t và chi n lư c công ty. L a ch n thâm nh p t i ưu khác nhau ph thu c vào các y u t . ð hi u rõ hơn v n ñ v s l a các mô hình, ti u m c này gi i thi u hai v n ñ c t lõi: - Y u t c nh tranh c t lõi c a doanh nghi p và mô hình thâm nh p. - Áp l c gi m chi phí và mô hình thâm nh p. 3. S ti t h c d ki n: 5 ti t BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 11/12
 12. GIÁO TRÌNH CHÍNH & TÀI LI U THAM KH O T a và Tác gi Nhà xu t b n Năm Nguy n ðông Phong, etc., Kinh doanh NXB Lao ñ ng & 2007 Giáo trình H ct p toàn c u ngày nay, Xã H i, TpHCM McGraw-Hill, 2007 Hill, C, International Business: New York. Tài li u Tham kh o competing in the global marketplace, Bùi Lê Hà, etc., Qu n tr kinh doanh Nhà xu t b n 2003 qu c t , Th ng Kê. Ball, D, et.al., International Business: McGraw-Hill, 2006 the Challenge of Global Competition, New York. Rugman, et.al., International Business, FT prentice 2003 Hall, Harlow. http://www.thitruongnuocngoai.vn - B công thương WEBSITE c a các t http://www.forbes.com - Forbes Global magazine ch c phi http://www.wsj.com - The Wall Street Journal chính ph , cơ quan http://www.cnn.com - CNN World News thông t n. http://www.businessweek.com - Business week magazine http://www.bloomberg.com - Bloomberg News http://www.coca-cola.com WEBSITE c a các t p http://www.acnielsen.com ñòan ña http://www.lenovo.com qu c gia http://www.pwc.com http://www.kfc.com BAN PHÁT TRI N H C LI U Phòng 214, 97 Võ Văn T n, Phư ng 6, Qu n 3, Tp.HCM Tel: (84-8) 9 300 210 - Website: www.ou.edu.vn - Copyright©2009 by Truong My Diem Trang 12/12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản