intTypePromotion=3

Đề cương môn Khởi sự và tinh thần kinh doanh

Chia sẻ: Huỳnh Thị Lệ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:16

0
122
lượt xem
19
download

Đề cương môn Khởi sự và tinh thần kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn Khởi sự và tinh thần kinh doanh đưa ra những câu hỏi về Khởi sự và tinh thần kinh doanh. Thông qua đó sẽ giúp cho các bạn nắm được những nội dung chính trong môn học để có thể học tập và luyện thi một cách tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn Khởi sự và tinh thần kinh doanh

 1.               ̀ ƯƠNG MÔN KHỞI SỰ VA TINH THÂN KINH DOANH                  ĐÊ C ̀ ̀                                                            ……………………….***…………………….  Câu 1 : Lây 1 vi du vê 1 nganh nghê đê phân tich môi quan hê gi ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ữa kiên th ́ ức nghê ̀ nghiêp va đam mê vê nghê nghiêp đo ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ? (4đ ) Bai lam : ̀ ̀ ́ ưc nghê nghiêp : la nh  Kiên th ́ ̀ ̣ ̀ ưng hiêu biêt cua con ng ̃ ̉ ́ ̉ ươi vê t ̀ ̀ ự nhiên,xa hôi va  ̃ ̣ ̀ con ngươi .Tri th ̀ ưc co nhiêu câp đô khac nhau:tri th ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ưc thông th ́ ường được hinh  ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ́ ́ ́ ̉ thanh do hoat đông hăng ngay  cua môi ca nhân,mang tinh chât cam tinh tŕ ực  ̀ ̀ ơi rac; tri th tiêp ,bê ngoai va r ́ ̀ ̀ ̣ ưc khoa hoc phan anh trinh đô cua con ng ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ười đi sâu  ̣ vao nhân th ̀ ưc thê gi ́ ́ ới hiên th ̣ ực. ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ực lam viêc  hăng say va sông ,thich   Đam mê nghê nghiêp :la long yêu nghê,nô l ̀ ̣ ̀ ́ ́ với nghê nghiêp ma đa chon . ̀ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ưa kiên th  Môi quan hê gi ̃ ́ ức nghê nghiêp va đam mê nghê nghiêp đôi v ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ới nghê bac si : ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ưc chăc va rông vê ca li                  Nghê Bac si đoi hoi ban phai co môt nên tang kiên th ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́  ́ ̀ ực hanh chuyên môn .Nh thuyêt  va th ̀ ững kiên th ́ ưc nay bao gôm tri th ́ ̀ ̀ ưc kinh nghiêm va ́ ̣ ̀  tri thưc khoa hoc trong suôt qua trinh sông va hoc tâp cua cac bac si .Kiên th ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ́ ưc nghê ́ ̀  ̣ nghiêp Cung v ̀ ơi nh́ ưng thanh t ̃ ̀ ựu khoa hoc m ̣ ơi nhât cua khoa hoc ,công nghê đa gop ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ́  phân giup đ ̀ ́ ỡ cac l ́ ương y cưu ng ́ ươi ch̀ ưa bênh thanh công.Không môt Bac si nao ma ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̀  ̣ ̣ khi lam viêc lai không co chut kiên th ̀ ́ ́ ́ ức nao vê nganh ma minh theo đuôi.Kiên th ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ức   ̀ ̀ ̀ ́ ̣ nganh y gôm nhiêu khia canh  nh ư  : Kiên th ́ ưc :́ ­ Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sang . ̀ ­ Có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh; ­ Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu  khoa học; ­ Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân   dân.  Kỹ năng 
 2. ­ Chẩn đoán và xử lý các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường; ­ Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa; ­ Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản   phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường; ­ Đề  xuất những biện pháp xử  lý thích hợp để  chăm sóc, nâng cao sức khoẻ  cộng  đồng và bảo vệ môi trường; ­ Thực hiện được công tác tư  vấn, giáo dục sức khoẻ, tổ  chức chăm sóc, bảo vệ  và  nâng cao sức khoẻ nhân dân . ̣ ́ ́ ới nganh y noi riêng va moi nganh nghê khac noi chung                  Bên canh đo , đôi v ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ,muôn thanh công cung nh ́ ̀ ̃ ư phat huy đ ́ ược năng lực lam viêc con ng ̀ ̣ ười cân co môt  ̀ ́ ̣ niêm đam mê l ̀ ơn trong công viêc đăc biêt la nh ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ưng ng ̃ ươi m ̀ ơi vao nghê.Đam mê nghê  ́ ̀ ̀ ̀ ̣ nghiêp phat sinh t́ ư tinh cam cua con ng ̀ ̀ ̉ ̉ ươi vê nghê nghiêp ,t ̀ ̀ ̀ ̣ ừ đo no se la  s ́ ́ ̃ ̀ ự duy tri ̀ cung nh ̃ ư đông l ̣ ực giup ban gi ́ ̣ ư l ̃ ửa va lam viêc tôt . ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ức  đôi v        Vi vây ,đam mê va kiên th ́ ới nghê y co môi quan hê mât thiêt v ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ới nhau : ­ ̉ Khi tim hiêu  nghiên c ̀ ưu va co hiêu biêt  vê  môt  loai bênh nao đo ,bac si se dân  ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ̃ ̀ ̉ ̀ co tâm huyêt  tim cach đê tim ra ph ́ ́ ̀ ́ ương phap ch ́ ưa tri cho bênh nhân,t ̃ ̣ ̣ ừ đo co  ́ ́ ̉ tinh cam dân đên đam mê v ̀ ̃ ́ ới viêc c ̣ ứu người . ­ Ngược lai,đam mê lai la đông l ̣ ̣ ̀ ̣ ực thôi thuc bac si phai tim toi nghiên c ́ ́ ̃ ̉ ̀ ̀ ứu kiên  ́ thưc m ́ ới ,tư đo linh hôi đ ̀ ́ ̃ ̣ ược thêm nhiêu kiên th ̀ ́ ức chuyên môn va bô sung kiên  ̀ ̉ ́ thưc nghê nghiêp cho nganh . ́ ̀ ̣ ̀ ­ Tư khi con la cac sinh viên nganh y ,đ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ược hoc tâp va tim hiêu cac kiên th ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ức cơ  ̉ ̉ bân cua nganh đa  ̀ ̃ươn mâm cho niêm đam mê nghê nghiêp cua cac bac si . ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ­ Thê nh ́ ưng , do ap l ́ ực va c ̀ ương đô lam viêc .Niêm đam mê cua cac bac si co thê  ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̃ ́ ̉ ̉ giam  dân va mât đi  theo th ̀ ̀ ́ ơi gian ,nên cân nuôi d ̀ ̀ ưỡng va phat triên niêm đam  ̀ ́ ̉ ̀ mê tư nh ̀ ưng nguôn cam h ̃ ̀ ̉ ưng  va s ́ ̀ ự cam nhân vê long th ̉ ̣ ̀ ̀ ương người đôi v ́ ới  ̣ ̉ bênh nhân cua cac bac si.Khi nhin thây nh ́ ́ ̃ ̀ ́ ững bênh nhân đ ̣ ược minh ch ̀ ữa tri hôi  ̣ ̀ ̣ ̉ phuc ,đo chinh la thanh qua công s ́ ́ ̀ ̀ ức nô l ̃ ực cua bac si bo la x ̉ ́ ̃ ̉ ̀ ưng đang cung nh ́ ́ ̃ ư  nhân đ̣ ược nhưng l̃ ơi cam  ̀ ̉ ơn cua bênh nhân se giup tiêp thêm niêm đam mê nghê ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̀  nghiêp . ̣ ­ sự đam mê cưu ng ́ ươi thanh công ây băt nguôn t ̀ ̀ ́ ́ ̀ ừ  những kiên th ́ ức vê tinh  ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ương phap ch trang căn bênh  va ph ́ ưa tri đung. ̃ ̣ ́
 3. ̣ ̉ ưa đu đê điêu tri thanh công ma con phai nh ­ Trinh đô chuyên môn gioi ch ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ờ vao  ̀ ̣ ửa đam mê va long th ngon l ̀ ̀ ương ngươi . ̀ ­ Đứng trươc môt ca phâu thuât tim nguy hiêm ,cac bac si phai th ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̉ ực sự co kiên  ́ ́ thưc hiêu biêt vê chuyên môn,cach phâu thuât ,s ́ ̉ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ức khoe tôt  cung v ̉ ́ ̀ ới đam mê nô ̃ lực hêt s ́ ưc đê c ́ ̉ ứu ngươi m ̀ ơi co thê  can đam ,tinh tao va tinh thân v ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ững vang đê ̀ ̉  ̀ ̀ ̃ ̣ hoan thanh ca phâu thuât . ́ ưc nghê nghiêp cung v ­ Kiên th ́ ̀ ̣ ̀ ơi đam mê giup bac si kiên tri s ́ ́ ́ ̃ ̀ ự nhân nai,ti mi  ,tân tuy ̃ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣   với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tôn trọng, cảm thông   và hết lòng phục vụ người bệnh ­  Nhờ co kiên th ́ ́ ưc nghê nghiêp va đam mê giup cac bac si trau dôi  Kh ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̀ ả năng giao tiếp  tốt, phong thái cởi mở, biết cách tạo sự tin cậy, cảm thông chia sẻ với bệnh  nhân . ­ Vơi nh ́ ưng bac si đam mê nghê nghiêp giup ho co trach nhiêm v ̃ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ới bênh nhân hơn ,bât́  cứ luc nao co ca câp c ́ ̀ ́ ́ ứu khân câp du không tr ̉ ́ ̀ ực khi cân giup đ ̀ ́ ỡ ho cung phai nhanh ̣ ̃ ̉   chong đi c ́ ưu ng ́ ười.không ngai vât va ,mêt moi . ̣ ́ ̉ ̣ ̉ Câu 2: Chon 1 san phâm va phân tich   câu truc cua no ? ( 4đ ) ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́         DONG SAN PHÂM XE MAY CUA CÔNG TY YAMAHA ̀ ̉ ̉ ́ ̉  Lợi ich côt loi ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ : la dich vu hay l ợi ich c ́ ơ ban ma khach hang mua . ̉ ̀ ́ ̀ ̣          Khi mua xe may Yamaha ,đo la khach hang đa  mua môt ph ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ương tiên  đi lai ̣ ̣  ca nhân,môt ph ́ ̣ ương tiên cât gi ̣ ́ ữ tai san,1 ph ̀ ̉ ương tiên lam ăn,1 ph ̣ ̀ ương tiên lam ̀   ̉ ̣ ̉ ̉ sang .Không chi vây ,no con thoa man nhu câu vê 1 san phâm th ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ời trang ,thể  ̣ thao,hiên đai. ̣ ̉ ̉  San phâm chung  ̀ ̣ : la dang c ơ ban cua san phâm . ̉ ̉ ̉ ̉       Bao   gôm ̀   cać   bộ   phân ̣   câu ́   taọ   chung   như   banh ́   xe   ,   hôp̣   sô,đen ́ ̀   ,khung  ́ ̀ ̉ ́ xe,thăng,binh xăng,tay ga ,…………Không chi co xe Yamaha ma hâu hêt cac ̀ ̀ ́ ́  ̉ dong xe cua cac công ty khac cung đêu câu tao nên t ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ừ những bô phân nay . ̣ ̣ ̀ ̉ ̉  San phâm mong đợi :la tâp h ̀ ̣ ợp cac thuôc tinh va điêu kiên ma khach hang mong ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀   đợi  va châp nhân khi mua san phâm . ̀ ́ ̣ ̉ ̉
 4. ́ ơi dong san phâm Mio : la dong xe tay ga v                + Đôi v ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ơi m ́ ưc gia trung ́ ́   ̀ ơi kiêu dang trang nha ,mau săc phong phu ( đo ,trăng,xanh bac ,vang …) binh,v ́ ̉ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀   ,ca tinh phu h ́ ́ ̀ ợp cho nư gi ̃ ơi . ́                   +Nouvo : la dong xe tay ga v ̀ ̀ ơi m ́ ưc cao h ́ ơn ,kiêu dang thê thao ,ân ̉ ́ ̉ ́  tượng ,mau săc đôc đao ,cach phôi mau manh me ,sang trong ,ca tinh ,phu h ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̀ ợp   với ca nam va n ̉ ̀ ư.̃ ̉ ̉                    +  Sirius : la dong san phâm v ̀ ̀ ới mưa gia trung binh ,kiêu dang nho ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉  ̣ ́ ̣ gon ,mau săc đa dang ,tiêt kiêm nhiên liêu . ̀ ́ ̣                     + Exciter : la mâu xe m ̀ ̃ ơi v ́ ới công nghê m ̣ ới trong kiêu dang thê thao ̉ ́ ̉   ̣ ̃ ̉ manh me điên hinh  h ̀ ợp thơi trang ,mang lai s ̀ ̣ ự cân đôi hoan hao gi ́ ̀ ̉ ưa kha năng ̃ ̉   ̣ vân hanh tôi  ̀ ́ ưu va kiêu dang sanh điêu sang trong . ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ưng san phâm xe may đa dang va phong phu vê mâu ma,kiêu          Chinh la nh ́ ̃ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̃ ̃ ̉   ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̉ dang ,mau săc va cac tinh năng khac cua sân phâm , ma khach hang ngay cang ̀ ́ ̀ ̀ ̀   mong đợi thêm nhiêu san phâm tôt khac .Trên th ̀ ̉ ̉ ́ ́ ực tê khach hang tim mua nh ́ ́ ̀ ̀ ưng ̃   lợi ich côt loi thông qua nh ́ ́ ̃ ưng san phâm mong đ ̃ ̉ ̉ ợi nay cua xe may .Nh ̀ ̉ ́ ờ có  chung ma doanh nghiêp m ́ ̀ ̣ ơi khăng đinh s ́ ̉ ̣ ự  hiên diên cua minh trên thi tr ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ương̀   ̀ ́ ̉ con khach hang thi co thê phân biêt đ ̀ ́ ̀ ̣ ược san phâm cua Yamaha v ̉ ̉ ̉ ới  cac hang ́ ̃   khac .́ ̉ ̉ ̣ la môt san phâm bao gôm ca nh  San phâm hoan thiên :  ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ưng dich vu va l ̃ ̣ ̣ ̀ ợi ich thêm ́   ̉ ̉ ̣ lam cho san phâ khac biêt . ̀ ́ ́ ơi san phâm hoan thiên thi Yamaha       Đôi v ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉  bô sung nh ưng cai tiên vê chât ̃ ̉ ́ ̀ ́  lượng , đô an toan cao h ̣ ̀ ơn ,tiêt kiêm nhiên liêu h ́ ̣ ̣ ơn .Ngoai ra,ki mua san phâm ̀ ̉ ̉   ́ ̉ xe may cua Yamaha ,khach hang se co đ ́ ̀ ̃ ́ ược  những san phâm bô sung rât  ̉ ̉ ̉ ́ ưu viêṭ   như : + Tư vân ban hang đê KH co s ́ ́ ̀ ́ ự lựa chon phu h ̣ ̀ ợp cho minh . ̀ ́ ́ ̣ ̣ ươc ,trong va sau ban hang nh  + Cung câp cac dich vu tr ́ ̀ ́ ̀ ư dich vu hâu mai ,dich ̣ ̣ ̣ ̃ ̣   ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ vu chăm soc KH ,bao hanh ,bao tri sân phâm trong vong 1 năm,kiêm tra miên phi ́ ̀ ̀ ̃ ́  3 lân trong năm. ̀ ̉ ̉  + Mua san phâm theo hinh th ̀ ưc tra gop… ́ ̉ ́
 5. ̉ ̉ ̀ ̉  :  la nh  San phâm tiêm ân ̀ ưng san phâm hoan thiên va biên đôi ma san phâm đo co ̃ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ́  ̉ ự dung trong t thê s ̣ ương lai. Công ty đang hương đên Nh ́ ́ ưng san phâm xe sô va xe tay ga không nh ̃ ̉ ̉ ́ ̀ ững đa   ̣ dang h ơn vê mâu ma ,mau săc,an toan va tiên l ̀ ̃ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ ợi hơn khi sử dung,tiêt kiêm nhiên ̣ ́ ̣   ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ liêu ma con co kha năng vân hanh tôi ̀ ́ ưu,than thiên v ̣ ới môi trường.Đây la san ̀ ̉   ̉ phâm mang tinh  ́ ưu viêt co thê đat m ̣ ́ ̉ ̣ ưc cao nhât trong th ́ ́ ời gian tơi đê thoa man ́ ̉ ̉ ̃  ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ nhu câu khac hang  va tăng kha năng canh tranh v ới cac DN khac . ́ ́ Câu 3 : Hay phân tich it nhât 2 y t ̃ ́ ́ ́ ́ ưởng trong kinh doanh ( 8 y t ́ ưởng kd) mà  ban thich nhât ? ( 4đ ̣ ́ ́ ) ́ ̣ 1.Nguyên tăc van năng :dựa trên sự kêt h ́ ợp nhiêu ch ̀ ưc năng trên 1 san phâm. ́ ̉ ̉   Khái niệm nhà mini chắc đã không còn quá xa lạ với nhiều người, đặc biệt trong  thời buổi đất chật người đông như hiện nay. Với kích thước khiêm tốn, việc thiết kế  sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng hằng ngày là vấn đề cần được giải quyết.  Ra đời từ lý do đó,nhiêu  m ̀ ẫu thiết kế tổ hợp nội thất đa năng chỉ với kích thước nho ̉ được xem như một giải pháp hữu hiệu cho cuộc sống tại những đô thị hiện đại ngày  ̀ ́ ưởng kinh doanh mới ,hiên đai va dê thanh công . nay. Đây la 1 y t ̣ ̣ ̀ ̃ ̀         Nội thất đa năng, tiết kiệm không gian được sử  dụng một cách tuyệt đối trong  thiết kế của căn hộ. Tất cả những gì cần có để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày   đều được gói gọn trong tổ hợp tí hon này. Bạn sẽ phải bất ngờ với khả năng phục vụ  cho nhu cầu sử dụng của nhưng san phâm van năng nay. ̃ ̉ ̉ ̣ ̀           +  Với một chiếc giường được đặt trên gác xép và một chiếc giường Murphy có  thể  gập vào tường khi không cần thiết  co thê biên thanh  1 chiêc g ́ ̉ ́ ̀ ́ ương lơn đê nhin ́ ̉ ̀  ̉ ngăm ban thân . ́              + vơi 1 bô ghê sofa tiêp khach vao buôi sang,thi vao buôi tôi chi cân m ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ở ra đã  thanh gi ̀ ương ngu . ̀ ̉            +  1 chiêc ban uông tra cho 4 ng ́ ̀ ́ ̀ ươi ,chi viêc keo dan ra la thanh ban ăn cho 10 ̀ ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̀   ngươi . ̀           +  Giương tâng v ̀ ̀ ưa la tu đ ̀ ̀ ̉ ửng đô v̀ ưa la ban hoc cho tre nho . ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̀            + tu quân ao cung co thê thanh ban ăn . ̀ ́ ̃ ̀ Với thiết kế thông minh, chỉ với diện tích khiêm tốn của mình, tổ hợp nội thất này vẫn   có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản một cách thoải mai .Giup tân dung s ́ ́ ̣ ̣ ự co săn ́ ̃ 
 6. ̉ ̉ ̉ trong san phâm đê mang đên môt ch ́ ̣ ưc năng khac nhăm tiêt kiêm không gian,th ́ ́ ̀ ́ ̣ ời gian   ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ực hiên . ,vât liêu,tiên bac va đê th ̣ 2.Nguyên tăc th ́ ực hiên s ̣ ơ bô : ̣        Ngay nay,v ̀ ơi cuôc sông phat triên nhanh con ng ́ ̣ ́ ́ ̉ ươi tâp trung nhiêu th ̀ ̣ ̀ ời gian   ̣ ̉ ơi va lam viêc ,đăc biêt đôi v vao viêc nghi ng ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ới cac ba nôi tr ́ ̀ ̣ ợ  thi con phai danh ̀ ̀ ̉ ̀   thơi gian cho viêc nha va chăn soc con cai.Cho nên ,viêc tôn nhiêu time cho viêc ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣   ̉ phai  mua th ực phâm va gia vi đê s ̉ ̀ ̣ ̉ ơ chê va chê biên thi ho cân  nh ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ững thực phâm̉   đa ̃ươp săn v ́ ̃ ới nhiêu mon khac nhau nh ̀ ́ ́ ư  + thay vi mua chai n ̀ ươc t ́ ương,nươc măn va gia vi đê vê nha lam n ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ước châm thi ́ ̀  ̣ ́ ̉ ho co thê mua nh ưng loai n ̃ ̣ ươc t ́ ương chinsu hay nươc măm nam ng ́ ́ ư  đa đ ̃ ược  ̀ ươc châm v lam săn thanh n ̀ ̃ ́ ́ ới toi , ̉ ớt va cac loai gia vi khac . ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣    +Trong siêu thi ta th ương thây  ̀ ́ ở  quân th ̀ ực phâm th ̉ ường bay ban nh ̀ ́ ưng hôp ̃ ̣   ́ ̣ ca,thit,..đa ̃  được   sơ   chế  săñ   để   nâu ̀   cać   moń   ăn   khać   nhau   như  ́   thanh ́ ̀ ̉ ̣ canh,lâu,kho…khach hang chi viêc mua vê nâu lên ma thôi . ̃ ̀ ́ ̀               Y t́ ưởng nay giup khach hang v ̀ ́ ́ ̀ ưa tiêt kiêm time v ̀ ́ ̣ ừa giai quyêt đ ̉ ́ ược  nhưng yêu kem trong kha năng nôi tr ̃ ́ ́ ̉ ̣ ợ  .   Con ng ̀ ươi kinh doanh thi m ̀ ̀ ở  rông ̣   lượng khach hanh,đây nhanh san phâm tiêu thu ,thu đ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ược lợi nhuân nhanh va ̣ ̀  nhiêu . ̀ 3. Nguyên tăc t ́ ự  phuc vu : ̣ ̣  la khach hang t ̀ ́ ̀ ự  lam môt sô thao tac đ ̀ ̣ ́ ́ ơn gian đê ̉ ̉  ̣ ̣ ̣ ̣ hoan thanh 1 công đoan hoăc 1 quy trinh phuc vu . ̀ ̀ ̀        Môt trong nh ̣ ưng đia điêm vui ch ̃ ̣ ̉ ơi thu hut nhiêu ng ́ ̀ ươi đăc biêt la gi ̀ ̣ ̣ ̀ ới trẻ   ̣ hiên nay ,đo la  ̣ ́ ̀  khu da ngoai Trung L ̃ ương .Đên đây ,du khach se đ ́ ́ ̃ ược vui   chơi,tham quan ,căm trai tân h ́ ̣ ̣ ưởng không khi yên binh gân gui v ́ ̀ ̀ ̃ ới thiên nhiên . Khi khach hang co nhu câu  ́ ̀ ́ ̀ ở  lai qua đêm tai đây ,thi se đ ̣ ̣ ̀ ̃ ược công ty chuân bi ̉ ̣  ̀ ̣ ̣ cho lêu trai,nhac cu.l ̣ ửa trai  va th ̣ ̀ ưc ăn đ ́ ược sơ chê săn .Viêc hoat đông vui ch ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ơi  ̀ ̣ ̃ con lai se do khach t́ ự phuc vu nḥ ̣ ư tự nương thit đê ăn,t ́ ̣ ̉ ự  chơi nhac,va t ̣ ̀ ự  doṇ   ̣ ̣ dep chô lêu trai minh .Điêu nay đa đem lai nh ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ưng trai nghiêm m ̃ ̉ ̣ ới ,đem lai nhiêu ̣ ̀  ̀ ̉ ̣ niêm vui ,nhiêu ki niêm kho quên va giup cho moi ng ̀ ́ ̀ ́ ̣ ươi ̀ được tự  nhiên vui  chơi ,gân gui v ̀ ̃ ơi nhau h ́ ơn.Công ty thi se giam b ̀ ̃ ̉ ơt đ ́ ược công nhân phuc vu nâu ̣ ̣ ́ 
 7. ̣ ̣ ̃ ̉ ơn canh tranh v đô ăn,công nhân don dep va gia thanh cung se re h ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̣ ơi cac doanh ́ ́   ̣ nghiêp khac ap  ́ ́ ̣ dung hinh th ̀ ưc toan bô. ́ ̀ ̣ Câu 4 : Lây 1 vi du vê nganh nghê kinh doanh hay 1 công viêc nao đo đê phân ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉   tich “ chi phi cua môt th ́ ́ ̉ ̣ ư la cai ma phai t ́ ̀ ́ ̀ ̉ ư bo đê co đ ̀ ̉ ̉ ́ ược “. Vi con ng ̀ ươi luôn phai đôi măt v ̀ ̉ ́ ̣ ới sự đanh đôi,nên qua trinh  ra quyêt đinh đoi ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀  hoỉ   sự   so   sanh ́   giưã   chi   phí  va ̀ lợi  ich ̉ cać   phương  ań   hanh  ́   cua  ̣   khać   ̀ đông nhau.song trong nhêu tr ̀ ương h ̀ ợp ,chi phi cua môt hanh đông nao đo không phai ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉  luc nao cung ro rang nh ́ ̀ ̃ ̃ ̀ ư biêu hiên ban đâu cua no . ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ví dụ:        Bạn có 100.000USD,ban đ ̣ ược ban thân khuyên  g ̣ ửi tiền vào ngân hàng với lãi suất  5%/năm, nhưng bạn quyết định cùng góp vốn đầu tư vào một cửa hàng quần áo của  một người quen, bạn vẫn đi làm công việc trước đây . Cuối năm bạn có khoản thu  nhập từ việc đầu tư là 10.000USD. Vậy chi phí cơ hội ở đây được xác định như thế  nào? Một số người sẽ nói rằng: chi phí  của quyết định đầu tư của bạn là 5000USD mà bạn  đã bỏ qua khi không gửi tiết kiệm. Điều này là chưa rõ ràng, chúng ta cần hiểu là  chúng ta đầu tư thì chúng ta mong được gì? Rõ ràng đó là những lợi ích từ đầu tư, và ở  đây lợi ích là 10.000 USD. Như vậy, khi bạn nói điều trên thì người ta có thể hiểu  ngầm nó là: chi phí cơ hội của 100.000 USD tiền đầu tư và 10.000 USD tiền lãi từ  quyết định đầu tư là 5.000 USD và điều này là không đúng. 100.000 USD ở đây là biểu hiện của sự đánh đổi, mặt khác để có được 5.000 USD thì  bạn cũng phải bỏ ra 100.000 USD gửi vào ngân hàng và nó cũng là một sự đánh đổi.  Nếu bạn triệt tiêu hai sự đánh đổi này thì chỉ còn lại sự so sánh giữa hai đối tượng có  cùng tính chất: lợi ích từ sự đánh đổi. Đó là sự so sánh giữa 10.000 USD và 5.000 USD.  Điều này mới hợp lý. Như vậy, để nói một cách chính xác hơn thì chi phí cơ hội của  việc bạn có được 10.000 USD từ quyết định đầu tư là 5.000 USD bạn đã bỏ qua không  đầu tư vào ngân hàng.
 8. Tuy nhiên vẫn còn thiếu cái gì đó. Nếu như bạn thấy rằng bạn vẫn có thể có một cơ  hội đầu tư khác là vào thị trường chứng khoán, bạn dự định mua cổ phiếu của công ty  ABC (nhưng bạn đã không mua) và cuối năm với 100.000 USD bạn đầu tư thì bạn có  thể nhận được một khoản cổ tức là 6.000 USD từ quyết định của chia cổ tức từ đại  hội đồng cổ đông. Vậy thì đâu mới là chi phí cơ hội thực sự của bạn (của 10.000  USD), đó là 6.000 USD. Bạn sẽ tính toán chi phí cơ hội dựa trên nguyên tắc nó là lợi  ích tốt nhất trong những lợi ích mà bạn đã bỏ qua. Như vậy chi phí cơ hội cần phải tính cho khoản ích lợi thu được từ khoản đầu tư, chứ  không phải tính cho cả khoản đầu tư. Và nó chính là phần lợi ích tốt nhất trong tập  hợp những lợi ích mà bạn đã bỏ qua. Đến đây bạn cũng có thể suy ra là tại sao nếu chỉ  có một cơ hội đánh đổi duy nhất thì chi phí cơ hội không xảy ra. Đơn giản là vì bạn  không có các lợi ích bị bỏ qua.        Trên thực tế, giá trị thực sự của chi phí cơ hội nhiều khi rất khó xác định vì nó  chịu tác động của nhiều yếu tố. Từ ví dụ trên nhưng bây giờ bạn mua đứt cửa hàng và  làm chủ, bạn cũng từ bỏ mức lương 20.000 USD một năm.  Thu nhập một năm của bạn từ việc làm chủ cửa hàng là 28.000 USD. Vậy đâu là chi  phí cơ hội cho những lợi ích của bạn từ việc làm chủ? Đó là 20.000 USD + 10.000  USD = 30.000 USD. (ta cộng 10.000 USD vì đây là phần lợi ích tốt hơn so với lợi ích  từ việc cho vay là 5.000 USD). Nhưng liệu như vậy đã đủ ? Khi không làm chủ, bạn  có thể có nhiều thời gian rảnh để làm chuyện khác hơn, ít phải suy nghĩ hơn. Một ví dụ đơn giản của chi phí cơ hội là khi lựa chọn việc đến lớp nghe giáo sư giảng bài, một học viên sẽ mất cơ hội gặp gỡ ký kết hợp đồng với một đối tác làm ăn, hoặc mất cơ hội tham dự một hội thảo khác cũng đang được tổ chức trong thời gian đó. Thời gian là nguồn lực khan hiếm nên không thể cùng một lúc thực hiện được cả ba phương án. Nếu lựa chọn đến lớp nghe giáo sư giảng bài, thì phương án tốt nhất bị bỏ qua đối với người học viên là gặp mặt đối tác để ký kết hợp đồng. Cụ thể hơn, nếu hợp đồng đó mang lại cho anh ta 10 triệu đồng, thì có thể nói là chi phí cơ hội của việc đến lớp nghe giáo sư giảng bài là giá trị của phương án tốt nhất đã bị bỏ qua đó, tức là 10 triệu đồng. Câu 4+1 :phân tich ki năng mêm trong kinh doanh  ́ ̃ ̀          Kinh doanh là gì? Là tất cả những yếu tố về truyền thông, các mối quan hệ,   sự quảng bá công ty, bản thân và các ý tưởng theo hướng tích cực & tạo ấn tượng   mạnh. Trong kinh doanh,vơi ky năng c ́ ̃ ưng , suy nghĩ và hành đ ́ ộng hợp lý thôi chưa   đủ. Chúng ta kinh doanh nghĩa là chúng ta tiếp xúc lâu dài với rất nhiều người, chịu   nhiều tác  động  tương  quan  qua  lại  giữa  con người với  nhau.  Vì  vậy,  kỹ  năng   “mềm” ­ với xuất phát nhắm vào quan hệ giữa con người và con người ­ trở thành   một phần rất quan trọng trong kinh doanh, bởi nó giúp ta hiểu rõ hơn về tâm lý của  
 9. bản thân và người đối diện, cải tạo được những thói quen không tốt trong giao   tiếp, giúp ta tác động vào các mối quan hệ  theo hướng tích cực, giúp ta vượt qua   những trở ngại, vướng mắc chỉ bằng lời nói của mình. ̣ ̃ ̀ ̣ ̣  Vây ki năng mêm la gi? La môt thuât ng ̀ ̀ ̀ ữ xa hôi hoc găn liên v ̃ ̣ ̣ ́ ̀ ới chi sô tri tuê ,cam ̉ ́ ́ ̣ ̉   ́ ̀ ́ ̣ ưng cua môi con ng xuc,la cac đăc tr ̉ ̃ ười. ̣ ́ ̃ Môt sô ki năng mêm cân thiêt : ̀ ̀ ́ a) Kỹ năng đàm phán :                Hầu hết mọi người đều đàm phán một cách không chính thức trong cuộc sống  hàng ngày mà không nhận thức được điều đó. Còn những cuộc đàm phán chính thức là  kỹ  năng có thể học  hỏi thông qua kinh nghiệm và luyện tập. Những người hay tham   gia đàm phán có xu hướng khéo léo, sắc sảo hơn những người ít khi đàm phán . Người  có kinh nghiệm  biết cần phải nói gì, khi nào nên và không nên nói, hay khi nào nên  nhượng bộ  hoặc không nhượng bộ. Giống như  trước khi bước vào một cuộc chiến,   bạn phải xác định được mục tiêu của mình là gì, thì khi bước vào bàn đàm phán bạn  cũng cần vạch rõ đâu là những điều mình cần phải đạt được khi kết thúc đàm phán  (và sẽ chỉ kết thúc khi đạt được những điều này). Xác định rõ ngay từ ban đầu, bạn sẽ  dễ dàng hơn trong quá trình đàm phán, bởi bạn sẽ biết được đâu là những điều có thể  nhượng bộ, đâu là những điều nhất định phải đạt được để  đảm bảo quyền lợi của   mình. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc, cuộc đàm phán sẽ  đi theo những hướng khác ngoài  tầm kiểm soát, không phải rõ ràng như bạn xác định ban đầu Chìa khóa quan trọng ở  đây là cần biết làm thế  nào để  phát triển một cuộc  đàm phán win­win cho mọi bên  tham gia, nhưng cùng lúc đó vẫn phải xác định bạn cũng muốn đạt được kết quả  tốt   nhất cho mình.Ki năng nay đôi v ̃ ̀ ́ ới ngươi lam kinh doanh rât quan trong,no quyêt đinh ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣   ̉ đên kha năng thanh công va l ́ ̀ ̀ ợi ich cua viêc h ́ ̉ ̣ ợp tac đem lai. ́ ̣ b)Kỹ năng giao tiếp ́  hiệu quả luôn được xem là yếu tố then chốt đối với sự phát                 ky năng giao tiêp ̃ triển toàn diện của một người, dù là trong công việc hay các mối quan hệ riêng tư. Vì  vậy, nghệ thuật giao tiếp ­ hiểu người và làm cho người khác hiểu mình.là một trong   những kỹ năng quan trọng cần phải rèn luyện để thực sự thành công  Thế nào là giao tiếp hiệu quả?            Nhiều người nhầm lẫn giữa giao tiếp với nói chuyện dài dòng. Giao tiếp hiệu   quả không phải là nói nhiều liên miên mà đây là nghệ thuật truyền tải thông điệp nhẹ  nhàng, cô đọng để hầu hết số đông đều hiểu và nắm bắt được thông tin nhanh chóng.  Trên thực tế, có những người rất tài năng và đạt được nhiều thành quả  trong công  việc nhưng lại gặp phải khó khăn trong giao tiếp. Họ  không thể  diễn đạt hay giải  thích rõ ràng công việc với người khác. Sống và làm việc trong thế giới hiện đại ngày   nay, mỗi cá nhân cần có mức độ  kỹ  năng giao tiếp hiệu quả  tối thiểu. Bạn sẽ nhận   được câu trả lời tốt nếu bạn biết đặt câu hỏi hợp lý. Sự giao tiếp giúp bạn đặt câu hỏi 
 10. hợp lý. Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa những gì bạn biết và   những gì bạn muốn biết. Đặc biệt, để  đạt được hiệu quả  trong kinh doanh, bạn cần   phải giao tiếp tốt. Chìa khóa là phải biết cách kết nối hiệu quả tầm nhìn của bạn với   đam mê và niềm tin của mình  c.Hoạch định chiến lược Hoạch định chiến lược là một hoạt động rất quan trọng trong kinh doanh. Nó là quá   trình xác định chiến lược công ty của bạn hay phương hướng và quyết định việc phân  bổ nguồn vốn cũng như nhân sự. Chìa khóa ở đây là việc biết làm thế nào để dự kiến  được khả  năng hoạt động của công ty bạn trong tương lai từ 3 đến 5 năm tới với kế  hoạch kinh doanh chi tiết. d.       Kỹ năng lãnh đạo Lãnh đạo là một kỹ  năng quản lý quan trọng , thể  hiện khả  năng để  thúc đẩy một   nhóm người cùng hướng tới một mục tiêu chung. Nó cũng thể  hiện  ở  khả  năng chịu   trách nhiệm, hình thành và thúc đẩy nhóm. Chìa khóa ở đây là biết làm thế nào để tạo  được mối quan hệ  và  ảnh hưởng lâu dài  với khách hàng tương lai, khách hàng, nhà  cung cấp, nhân viên và các nhà đầu tư. những nhà quản lý thành công nhất là những  người luôn được nhân viên tôn trọng và dễ  dàng làm theo họ. Họ  khơi nguồn cảm   hứng để nhân viên tự nguyện cống hiến sức lực của mình cho sự  thành công của các   đồng nghiệp xung quanh và cho doanh nghiệp. E .Kỹ năng làm việc nhom ́   Bạn không thể lúc nào cũng làm việc một mình, dù ở bất kỳ môi trường làm việc nào   cũng sẽ có lúc phải làm việc nhóm. Điều kiện cần để làm việc nhóm là bạn phải biết  cách kết hợp hài hoà với cách thành viên trong đội để có được kết quả  cuối cùng tốt  nhất. Vậy kỹ năng làm việc nhóm rất cần thiết cho quá trình thăng tiến của bạn, khi  làm việc nhóm cũng là cơ  hội để  bạn thể  hiện năng lực, sự  nhiệt tình của bản thân  trong công việc chung. Mọi người là việc trong nhóm có thể  tạo ra những giải pháp   tốt hơn và có hiệu suất cao hơn là một cá nhân làm việc độc lập. Chìa khóa ở  đây là   biết  làm thế nào để xây dựng nhóm nhân viên, đối tác, tư vấn và nhóm nhà đầu tư có   thể giúp bạn đưa việc kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. f.       Kỹ năng phân tích Môi trường làm việc hiện nay ngày càng trở  nên tiến bộ  về  công nghệ  và phức tạp   hơn. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ như  vậy, nhu cầu về tư  duy phân   tích cũng cao hơn. Tư duy phân tích là khả năng tiếp cận tình hình kinh doanh của công  ty bạn một cách khách quan để quyết định bạn sẽ ở đâu trong tương lai và phải làm gì  để thu hẹp khoảng cách giữa hiện tại và tăng trưởng của tương lai. Chìa khóa ở đây là   biết làm thế nào để thu thập, xem xét và đánh gía dữ liệu cần thiết để xây dựng những  lập luận thuyết phục.
 11. g)  Kỹ năng quản lý thời gian Thời gian là vàng, một giây trôi đi là mất đi mãi mãi, vì vậy hãy sắp xếp công việc   một cách khoa học nhất, theo thứ  tự  yêu tin và xác định thời gian cụ  thể  thực hiện  công việc đó. Quản lý thời gian là một tập hợp các kỹ năng thông thường để giúp bạn   có thể  sử  dụng thời gian hiệu quả và năng suất nhất. Kỹ  năng quản lý thời gian rất  quan trọng để  làm chủ. Kỹ  năng này sẽ  giúp bạn đạt được nhiều lợi ích và sử  dụng  thời gian một cách thông minh. Chìa khóa là biết cách quản lý thời gian hiệu quả  và   tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp bạn. h.Kỹ năng ra quyết định   Kỹ  năng này đóng vai trò then chốt đến thành công hay thất bại của bạn và tổ  chức.   Nếu là một nhân viên, khi nhận nhiệm vụ  từ  cấp trên điều đầu tiên bạn phải xem   nhiệm vụ  đó có vừa sức của mình hay không. Nếu bạn làm được và nhận nhiệm vụ  thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu đó là một nhiệm vụ khó, vượt qua khả năng   của bạn thì chắc chắn bạn phải từ  chối hoặc nhờ sự hỗ trợ. Nhưng làm sao dám từ  chối khi đó là nhiệm vụ của cấp trên, lúc này kỹ năng ra quyết định sẽ giúp được bạn.   Trường hợp nếu là người lãnh đạo, việc ra quyết định càng quan trọng hơn. Quyết  định đúng hay sai sẽ tác động trực tiếp tới tổ chức và cả  cá nhân người lãnh đạo. Do  vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định điều gì để có lợi cho tổ chức và cả bản   thân mình.   l.Ki năng thuyêt trinh ̃ ́ ̀ :  Ngày nay, cùng với nhu cầu phát triển của xã hội, mỗi người trong chúng ta sẽ ít nhất  phải đứng trước công chúng vài ba lần trong đời. Bạn phải thay mặt nhóm học ở  lớp   thuyết trình cho bài tập được giao trước lớp, bạn phải bảo vệ  luận văn tốt nghiệp   trước Hội đồng các thầy cô, và sau này, bạn còn thuyết phục khách hàng về tính khả  thi của dự án mà bạn đang đảm nhận… Và, sẽ  có lúc bạn tự  hỏi: tại sao có người nói chuyện trước đám đông lại tự  tin và  cuốn hút đến vậy, trong khi bạn hay những người khác lại không thể  nào hoàn thành   bài thuyết trình một cách xuất sắc, dù bạn đã chuẩn bị rất kỹ? Kỹ  năng thuyết trình yếu kém sẽ  khiến bạn mất đi nhiều cơ hội nghề  nghiệp, thăng  tiến và chứng tỏ năng lực của mình với người khác. Và đây là kỹ  năng bạn hoàn toàn  có thể rèn luyện được. M .Ky năng Đ ̃ ộng viên  Mọi người đều có thể đạt được những thành tích đáng kể nếu họ được lãnh đạo động  viên đúng lúc. Để phát huy nội lực, lòng nhiệt tình và sinh lực của nhóm một cách hiệu 
 12. quả, bạn phải tỏ ra mình là một người lãnh đạo đáng tin cậy, là người có thể làm  gương để truyền cảm hứng làm việc cho nhân viên. Động viên cũng là chia sẻ mục đích Điểm mấu chốt của việc kích thích mọi người là truyền đạt ý thức mạnh mẻ về mục  đích chung. Dĩ nhiên, điều đó chỉ có thể phát triển bằng cách chia sẻ mục đíchm mời  mọi người tham gia và các kế hoạch, những buổi xét duyệt và thu hoạch kết quả. Hãy tạo ra những ước vọng thành công không chỉ để tạo ra sự hài lòng cho mỗi cá  nhân mà còn có ý thức xác định mục tiêu chung cho cả nhóm. Lời khuyên 1. Nên hạn chế áp dụng kỹ luật, nhưng nếu cần hãy áp dụng kịp thời và hiệu quả 2. Thể hiện chính sách củ cà rốt nhưng hãy dấu cây gậy đi 3. Đừng bao giờ tìm cách đạt được kết quả bằng cách bắt nạt thuộc cấp 4. Làm gương cho mọi người Một người lãnh đạo cương quyết, nếu sẵn sàng chấp nhận thay đổi và thể hiện động  lực cá nhân, sẽ phát triển những phẩm chất tương tự ở những người khác. Mọi người  sẽ phát huy cao hơn khả năng của mình khi được lãnh đạo bởi những người có sức  mạnh và sự khôn ngoan thực sự được họ tin tưởng. Kiểm tra sự tín nhiệm của bạn Nếu bạn đồng ý với những điều dưới đây, bạn sẽ là người lãnh đạo tin cậy 1. Mình làm việc hết năng lực 2. Mình chấp nhận sáng kiến và mạo hiểm 3. Mình điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi 4. Mình ra quyết định nhanh chóng 5. Mình làm việc một cách hợp tác như thành viên của nhóm 6. Mình luôn cở mở, đặc biệt luôn chia sẻ thông tin và kiến thức 7. Mình tin tưởng mọi người và được mọi người tin tưởng 8. Mình tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình Duy trì mức độ động viên cao Khi vấn đề  hoặc thất bại xảy ra, người lãnh đạo gởi sẽ  trực tiếp đối mặt với chúng   và tìm hiểu nguyên nhân trước khi sử dụng để đến thành công. Sau khi phân tích cẩn thận lý do thất bại, hãy sẵn sàng nhận trách nhiệmv ề những sai   sót của chính mình. Hãy thảo luận với nhân viên về những điều có thẻ học hỏi từ lần   thất bại này và đảm bảo họ được trang bị đầy đủ để thực hiện tốt hơn cho lần sau.  N.Ky năng tô ch ̃ ̉ ưc cuôc hop : ́ ̣ ̣
 13. Người điều hành chính là người chịu trách nhiệm về  nội dung và kết quả  của cuộc   họp. Trước hết bạn phải tuân thủ  chính xác về thời gian. Bạn cũng phải giám sát quá  trình tranh luận chặt chẽ  và khéo léo điều khiển để  tránh nảy sinh mâu thuẫn và cãi  lộn. Cuộc họp là nơi để trao đổi và bàn bạc vì vậy thường có không khí trang trọng. Nếu  cuộc họp không được chuẩn bị chu đáo sẽ trở nên kém hiệu quả và mất thời gian. Do vậy người điều hành cuộc họp cần có những kỹ năng cơ bản nhất về cách thức để  tổ chức một cuộc họp thành công.                   +   Chuẩn   bị     những   thứ   cần   thiết Bởi vậy hai điều quan trọng nhất trong công tác chuẩn bị một cuộc họp là: Đặt ra mục  đích   rõ   ràng,   thực   tế   và   chuẩn   bị   những   vấn   đề   cần   bàn   bạc   một   cách   cụ   thể.           Cần phân chia thời gian hợp lý cho từng vấn đề và chú thích thời gian trong                          Thể   hiện   vai   trò   của   người   điều   hành   một   cách   hiệu   quả Người điều hành chính là người chịu trách nhiệm về  nội dung và kết quả  của cuộc   họp.            +Tổng hợp cuộc họp là bước rất quan trọng. Trước khi kết thúc cuộc họp bạn   hãy tổng kết lại những vấn đề  cốt lõi đã được giải quyết hay còn tồn đọng và giao  việc cụ  thể  cho từng thành viên. Điều này giúp bạn rút kinh nghiệm và làm tốt hơn  những lần sau. Hãy cố gắng tổng hợp cuộc họp trong vòng 24h sau khi kết thúc. S.Ky năng networking  ̃ trong thời đại hiện nay, khi việc tương tác, hỗ trợ lẫn nhau là cách nhanh nhất để đạt   mục tiêu thì việc biết đúng người cần thiết là điều quan trọng. Vì thế  kết nối kinh   doanh (business networking) là kỹ năng cần có của nhà quản lý cho đến các nhân viên.   Theo tổ chức BNI (Business Networking International – Tổ chức l ớn nhất trên thế giới  hiện nay về kết nối kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ), 73% hội viên của   họ  nói rằng phần lớn việc thành công trong kinh doanh đều thông qua việc kết nối  kinh doanh. Người kết nối kinh doanh giỏi là người đạt được nhiều thành công. Họ  biết học hỏi  từ những kiến thức, kinh nghiệm của những người trong mối quan hệ của họ. Họ biết   cách tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và tiềm năng, giúp họ quảng bá thương hiệu  của chính mình và công ty, giúp xây dựng các mối quan hệ bền vững. P.Kĩ năng giai quyêt vân đê ̉ ́ ́ ̀ : Trong cuộc sống hàng ngày cũng như  công việc, có rất nhiều sự  việc phức tạp buộc  chúng ta phải có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Dù giải quyết theo hướng nào nhưng  những kỹ năng cần thiết dưới đây đều giúp chắc rằng bạn đang đi đứng hướng.
 14. Hiểu rõ nguồn gốc vấn đề,Phân tích vấn đề,Đơn giản hoá mọi việc,Lật ngược vấn  đề,Nhìn   nhận   vấn   đề   từ   nhiều   khía   cạnh   khác   nhau,Chọn   giải   pháp,Đề   ra   mục  tiêu,Thực hiện,Đánh giá lại kết quả vấn đê.̀ Để  có được những kỹ  năng trên bạn hãy thường xuyên rèn luyện cho mình bằng   những tình huống thực tế. Đừng chủ  quan nghĩ rằng bạn sẽ  không bao giờ  phải giải   quyết vấn đề  gì bởi mọi việc bạn làm đều đã được tính toán kỹ  lưỡng, như  vậy sẽ  khiến bạn dễ rơi vào thế bị động khi gặp phải vấn đề khó.  T.Ki năng giai quyêt xung đôt: ̃ ̉ ́ ̣ Trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ không tránh khỏi những ý  kiến trái ngược. Điều cần thiết là phải làm thế nào để giải quyết xung đột một cách  nhanh chóng, liên kết mọi người lại cùng hướng về một mục tiêu. Vậy  làm  thế nào  đểgiải quyết xung đột đây? Xác định nguyên nhân xung đột Nút thắt của xung đột Lắng nghe trước khi nói Đưa ra nhiều lựa chọn Công bằng Nhận định lại vấn đề Không đặt cái tôi cá nhân khi giải quyết xung đột Tranh cãi trong môi trường công sở  không phải lúc nào cũng xấu, tuy nhiên dù cuộc  xung đột có mang lại lợi ích cho cá nhân, tập thể cũng cần phải tìm cách tháo gỡ. Bởi   nếu để lâu xung đột sẽ càng lớn và nó sẽ trở thành một điều không tốt cho cả cá nhân   lẫn tập thể. câu cuôi : Đong vai tro la  ng ́ ́ ̀ ̀ ươi phong vân trong DN nh ̀ ̉ ́ ưng yêu tô nao la quan ̃ ́ ́ ̀ ̀   trong đê tuyên 1 nhân viên?  ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣  Nêu la môt nha tuyên dung  thi trong  qua trinh phong vân ,em se quan tâm nhât  2 yêu ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̃ ́ ́  tô năng l ́ ực kinh nghiêm va đinh h ̣ ̀ ̣ ướng nghê nghiêp cua  ̀ ̣ ̉ ứng viên .  Đôi v ́ ơi năng l ́ ực kinh  nghiêm : câu tra l ̣ ̉ ời cua  ̉ ưng viên se cho ta biêt đ ́ ̃ ́ ược khả  ̣ năng ,trinh đô ,tinh thân , năng  l ̀ ̀ ực lam viêc  cua ho . Kinh nghiêm cua ho co giup ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́  ́ ược công viêc ,cho công ty va Ban se biêt  ich đ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ứng viên co phu h ́ ̀ ợp vơi vi tri ́ ̣ ́  ̉ ̣ tuyên dung hay  la sinh viên m ̀ ới ra trương  co thê  qua đao tao  đ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ược hay không ?   Kinh nghiêm lam viêc  ̣ ̀ ̣  cung la yêu tô tham khao đê th ̃ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ương lượng mưc l ́ ương   lam viêc . ̀ ̣  Đôi v ́ ơi đinh h ́ ̣ ướng nghê nghiêp : ̀ ̣ Yêu tô nay thê hiên nh ́ ́ ̀ ̉ ̣ ững muc tiêu ngăn han va dai han cua  ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ưng viên.No thê hiên ́ ́ ̉ ̣   ̣ đinh h ương ,kê hoach phat triên ban thân cua  ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ưng viên trong  t ́ ương lai.Dựa vaò   ̣ ̣ ̉ ̣ muc tiêu nghê nghiêp ,nha tuyên dung se đanh gia thăng tiên va phat triên trong s ̀ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ự  ̣ nghiêp va năng l ̀ ực tiêm ân cua  ̀ ̉ ̉ ưng viên nêu ho  biêt v ́ ́ ̣ ́ ươn lên , co khat vong tiên ́ ́ ̣ ́ 
 15. tơi trong s ́ ự nghiêp ,co  s ́ ự chăm chi phân đâu lam viêc, nô l ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ực cô găng trao dôi ki ́ ́ ̀ ̃  năng   và  kiên ́   thưć   công   viêc̣   cuả   ưng ́   viên   .   Con ́   họ   chỉ   “an   phân ̀   nêu ̣   thủ   thương”,”dâm chân tai chô” lam hêt công viêc đ ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ược giao thi cho thây ho k co hi ̀ ́ ̣ ́   ̣ vong hay  ươc m ́ ơ  phat triên trong công viêc .T ́ ̉ ̣ ừ đây ,nha tuyên dung đanh gia ̀ ̉ ̣ ́ ́  mưc đô phu h ́ ̣ ̀ ợp cua  ̉ ưng viên đôi v ́ ́ ới công viêc d ̣ ự  tuyên ,cung nh ̉ ̃ ư  đường lôí  ̉ ̉ phat triên cua công ty. ́   Ky năng giao tiêp : ̃ ́ ̀ ̃ ̣ Đây la ki năng quan trong nhât trong suôt  qua trinh  phong vân.D ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ựa vao cach ma ̀ ́ ̀  ứng viên ưng x ́ ử  trong cac tinh huông bât ki đê co thê đ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ưa ra những nhân xet s ̣ ́ ơ  ̣ ̀ứng viên. bô vê        Ki năng  giup  ̃ ́ ưng viên nhanh nhen  ́ ̣ ưng đôi trong suôt qua trinh phong vân ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́  ,cach ́   mở   lơì   chao,ph ̀ ương   thưć   giơí   thiêu ̣   ban ̉   thân   phaỉ   gây   được   ân ́  tượng,nhưng l ̃ ơi đôi đap trong suôt qua trinh phong vân,câu tra l ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ời cho nhưng ̃   câu hoi kho đ ̉ ́ ược đưa ra,co đăt lai câu hoi nǵ ̣ ̣ ̉ ược lai cho nha tuyên dung ,cach ̣ ̀ ̉ ̣ ́   ưng viên trinh bay co ro rang,mach lac,đung trong điêm,điêu đo thê hiên kha ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̉  ̉ năng   hiêu biêt vê công viêc ,s ́ ̀ ̣ ự    tự  tin,sự  tương tac chu đông cua  ́ ̉ ̣ ̉ ưng viên. ́   Cach lăng nghe sau đo tra l ́ ́ ́ ̉ ời cho thây kha năng tiêp thu va x ́ ̉ ́ ̀ ử li thông tin nhay ́ ̣   ̉ ưng viên.  cua  ́ Ưng viên không nên qua vôi vang tra l ́ ́ ̣ ̀ ̉ ơi ma nên suy nghi vai giây ̀ ̀ ̃ ̀   ̉ ̣ ̉ đê  tao cam giac chăc chăn ,cân thân gây thiên chi v ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ới nha tuyên dung . ̀ ̉ ̣  Phong thai bên ngoai : ́ ̀ Ve ngoai t̉ ̀ ự tin va phong thai ăn măc chinh chu,không câu ki hay trang điêm ua ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ́  ̀ ̣ ̃ le loet se gây đ ược ân t ́ ượng tôt va thê hiên đ ́ ̀ ̉ ̣ ược sự  tôn trong v ̣ ới nha tuyên ̀ ̉   ̣ dung.Viêc chuân bi ky tr ̣ ̉ ̣ ̃ ươc khi phong vân va đi đung gi ́ ̉ ́ ̀ ́ ờ la đon bây tôt nhât đê ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉  co đ ́ ược phong thai bên ngoai t ́ ̀ ự tin . ́ ́ ̣ Cac cach ăn măc phong thai bên ngoai con thê hiên đ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ược tac phong lam viêc va ́ ̀ ̣ ̀  ́ ̣ ́ ới cv cua  thai đô đôi v ̉ ưng viên . ́ Đôi v ́ ới môt sô nganh nghê  đoi hoi  ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ứng viên phai co ngoai hinh va không bi môt ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣  ́ ̣ sô tât hay  bênh  không phu h ̣ ̀ ợp vơi công  viêc . ́ ̣ ̉  Kha năng chuyên môn : Viêc ch ̣ ưng minh kha năng va năng l ́ ̉ ̀ ực trong linh v ̃ ực ưng tuyên cua  ́ ̉ ̉ ứng viên là  điêu hêt s ̀ ́ ưc quan trong.Nh ́ ̣ ưng kinh nghiêm tich luy  ̃ ̣ ́ ̃  từ trươc cho thây đ ́ ́ ược  ̉ kha năng quen viêc,x ̣ ử  li cv hiêu qua cua  ́ ̣ ̉ ̉ ưng viên va s ́ ̀ ự  sang tao ,chu đông ́ ̣ ̉ ̣   trong cv mơi.No cho thây ban linh lam viêc cua  ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ̉ ưng viên ntn?T ́ ừ đo nha tuyế ̀ ̉  ̣ dung se thây đ ̃ ́ ược tiêm năng va s ̀ ̀ ự phu h ̀ ợp cua  ̉ ưng viên v ́ ới công viêc . ̣  Ky năng quan sat : ̃ ́ Cung nh ̃ ư  ki năng giao tiêp  ̃ ́ việc quan sát có mục đích giúp  ưng viên thu th ́ ập  thông tin và đưa ra nhận định, đánh giá thông tin đó. Ngay khâu vao phong vân, ̀ ̉ ́   khi bước vào một công ty, chỉ cần để ý một chút, ưng viên s ́ ẽ  biết được nhịp  độ làm việc, thái độ và cả kỹ luật của nhân viên ở đây. Môt va câu hoi vê vân ̣ ̀ ̉ ̀ ́  ́ ̀ ́ ̉ đê quan sat nay co thê cho thây  Nh ̀ ́ ững dữ liệu ấy co giúp ích cho vi ́ ệc ra quyết  
 16. định của  ưng viên có thích n ́ ơi đó hay không. Ngoai ra ,t ̀ ừ  việc quan sát, ghi   nhớ và xâu chuỗi tốt những điều liên quan, ưng viên s ́ ẽ nhận ra bản chất vấn   đề tốt hơn và từ đó hướng tới việc giải quyết công việc nhanh chóng, tối ưu   hơn. . ̉ ̣ ́ ực va nhay ben h Chu đông tich c ̀ ̣ ́ ơn trong công viêc va kha năng đanh gia năng ̣ ̀ ̉ ́ ́   lực câp d ́ ươi se tôt h ́ ̃ ́ ơn.                 …………………….CLTO + HBPT……………………….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản