intTypePromotion=3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:17

0
95
lượt xem
15
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trình bày nội dung cơ bản của quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Từ 1980-1911: thời kì hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng. Bác tiếp thu tinh hoa dân tộc, hấp thu văn hóa Quốc học, Hán học, tiếp xúc văn hóa phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân, nên Bác nảy ý định ra đi tìm đường cứu nước, xem thế giới làm gì rồi trở về giúp nước. b. Từ 1911-1920: thời kì tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc. 1911, Bác lên đường sang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 1. CÂU HOI ĐÊ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN TƯ TƯƠNG HÔ CHI MINH ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ 1. Trinh bay nôi dung cơ ban cua quá trinh hinh thanh và phat triên tư tưởng ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ Hồ Chí Minh? a. Từ 1980-1911: thời kì hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng. Bác tiếp thu tinh hoa dân tộc, hấp thu văn hóa Quốc học, Hán học, tiếp xúc văn hóa phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân, nên Bác nảy ý định ra đi tìm đường cứu nước, xem thế giới làm gì rồi trở về giúp nước. b. Từ 1911-1920: thời kì tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc. 1911, Bác lên đường sang Pháp. 1912-1913, Bác rời Pháp sang Mỹ, chiến tranh thế giới thứ 1 bùng nổ, Bác sang Anh tham gia công đoàn thủy thủ Anh và tìm hiểu xã hội tư bản. Năm 1917, trở lại Pháp và tìm hiểu cách mạng tháng 10 Nga. Năm 1919, gia nhập Đảng Xã Hội Pháp, gia nhập Quốc tế thứ 3. 8/1919, gửi đến hội nghị Véc-xay Bản yêu sách của nhân dân An Nam. 1920, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp. Giai đoạn này đánh dấu sự phát triển vượt bậc thế giới quan của Hồ Chí Minh từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc đ ến giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lenin, từ chiến sĩ chống thực dân trở thành chiến sĩ cộng sản Vi ệt Nam. c. Từ 1921-1930: thời kì hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp: tích cực hoạt động trong ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng Xã Hội Pháp, (1921-1923) cho ra đời tờ báo Người cùng khổ (Le Paria). 1923-1924, sang Liên Xô dự Quốc tế Nông Dân, dự đại hội 5 Quốc tế Cộng Sản. 1924, tại Quảng Châu-Trung Quốc Bác thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng để đào tạo cán bộ. 1925, xuất bản cuốn Bản án chế độ thực dân. 1927, xuất bản tác phẩm Đ ường Cách Mạng. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 1 ̃ ̣ ̃ ̣
 2. 3/2/1930, thông qua chính cương vắn tác, sách lược vắn tắc Người hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tóm lại: cùng với chủ nghĩa Mác_Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm 20 của thế kỉ XX được truyền bá vào Việt Nam, làm cho phong trào dân tộc và giai cấp ở nước ta là phong trào tự giác. d. Từ 1931-1945: thời kì thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm Đây là thời kì thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh cả về phương diện lý luận và phương diện thực tiễn. Khẳng định quan điểm của Hồ Chí Minh về con đ ường cách mạng Việt Nam là đúng đắn. Thời kì này Người và Quốc tế Cộng Sản mâu thuẫn trong nhận thức về liên minh cá lực lượng cách mạng, Người đã giữ vững quan điểm cách mạng của mình , vượt qua thử thách kiên định với sự lựa chọn của mình, lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi. Điều này phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, giá trị và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Hay trinh bay tư tưởng Hồ Chí Minh về vân đề dân tôc? Đang ta đã vân dung ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ tư tưởng Hồ Chí Minh về vân đề dân tôc trong công cuôc đôi mới hiên nay như thế ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ nao? a. Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng và bấc khả xâm phạm  Đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản, nếu không khẳng định được quyền này thì chưa thể gọi là một dân tộc.  Độc lập dân tộc gắn với sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, làm cho nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc. Độc lập tự do là quý báu, quý giá vô ngần.  Độc lập dân tộc gắn với quyền tự quyết của nhân dân. Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.  Kiên quyết chống lại sự xâm phạm độc lập dân tộc. Thể hiện rỏ nhất ở trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” Người đã khẳng định “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Không có gì quý hơn độc lập tự do. b. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 2 ̃ ̣ ̃ ̣
 3.  Chủ nghĩa yêu nước là một động lực lớn của đất nước • Người khẳng định: ở một nước thuộc địa, chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn, vĩ đại cho sự nghệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. • Người đánh giá cao sức mạnh truyền thống dân tộc và sức mạnh nhân dân. • Người nhận thức được mới quan hệ chặt chẽ giữa dân tộc và giai cấp. Không phải làm ngày cách mạng vô sản trước mà phải giành độc lập trước rồi mới tiến hành cách mạng vô sản.  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội • Cách mạng Việt Nam gắn liền 2 giai đoạn: tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. • Năm 1960, Người xác định “chỉ có Chủ nghĩa Xã hộ, Chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. • Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với các mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng con người.  Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc khác • Hồ Chí Minh quan niệm độc lập của dân tộc mình quý giá thì độc lập của dân tộc khác cũng quý giá. • Nêu cao tinh thần tự quyết của dân tộc, song không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình trong việc giúp đỡ các Đảng cộng sản quốc tế. Giúp bạn là tự giúp mình. Vận dụng: Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 3 ̃ ̣ ̃ ̣
 4. - Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc. Xác đ ịnh rõ nguồn lực con người là quan trọng nhất, là động lực để chiến thắng kẻ thù, xây dựng và phát triển kinh tế. - Giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp công nhân. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên mình công-nông và trí thức do Đảng lãnh đạo. Dùng bạo lực cách mạng chống bạo lực phản cách mạng. Kiên trì mục tiêu độc l ập dân t ộc và chủ nghĩa xã hội. - Chăm lo xây dựng khối đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em. Luôn đặt vấn đề đân tộc và đại đoàn kết dân tộc lên vị trí cao chi ến lược. Chăm lo phát triển các đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. 3. Hay trinh bay nôi dung cơ ban cua tư tưởng Hồ Chí Minh về cach mang giai ̃ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ phong dân tôc? Theo anh (chi) luân điêm nao trong những nôi dung noi trên có tinh ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ sang tao nhât? Tai sao? a. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thành công phải đi theo con đường của cách mạng vô sản.  Thất bại của phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chứng tỏ cách mạng chưa có đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn.  Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản, tức là phải theo đường lối Mác Lenin.  Người chỉ rõ “CNĐQ là con đĩa hai vòi, 1 vòi bám vào chính quốc, 1 vòi bám vào thuộc địa. Muốn đánh bại CNĐQ phải cắt cả 2 vòi”, phải kết hợp CMVS ở chính quốc và CM GPDT ở thuộc địa.  Bác khẳng định: Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. b. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo  Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn giải phóng dân tộc thành công “trước hết phải có đảng cách mệnh… đảng có vững cách mệnh mới thành công”.  Cách mạng giải phóng dân tộc phải có đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo theo nguyên tắc đảng kiểu mới của Lenin. Chỉ có cuộc cánh mạng do chính Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 4 ̃ ̣ ̃ ̣
 5. đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo mới thức hiện được sự thống nhất gi ữa giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.  02/1930, Người thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chính đảng của phong trào cách mạng nước ta. c. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc  Cách mạng giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người, phải đoàn kết toàn dân “dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa là đoàn kết “sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”. Trong đó lực lượng công-nông là chủ cách mạng.  Mục tiêu cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến giành độc lập dân tộc. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất, để huy động sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân.  Toàn dân đánh giặc, mỗi một người dân là một chiến sĩ. Đây là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược về tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân c ủa Hồ Chí Minh. d. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc  Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc có mối liên hệ mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Do đó phải liên minh chiến đấu giữa cách mạng vô sản chính quốc với cách mạng thuộc địa.  Người kết luận: công cuộc giải phóng anh, em chỉ có thế thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Khối liên minh cách dân tộc thuộc địa sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng thế giới.  Nhiệm vụ của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc tuy có khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đây là luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn; cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh vào kho tàng của chủ nghĩa Mác-Lenin. Cách mạng Việt Nam đã chứng minh luận điểm của Hồ Chí minh là đúng đắn. e. Cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện bằng con đường bạo lực Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 5 ̃ ̣ ̃ ̣
 6.  Bạo lực cách mạng là một sự chuẩn bị chu đáo, không phải là một cuộc nổi loạn.  Cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền.  Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị lẫn đấu tranh vũ trang. Người chủ trương giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thương lượng, chấp nhận nhượng bộ có nguyên tắc. Tư tưởng bạo lực cách mạng với tư tưởng nhân đạo hòa bình thống nhất biện chứng.  Phải xây dựng căn cứ địa cách mạng, đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng tổ chức chính trị của quần chúng, lập đội du kích vũ trang, đón thời cơ, phát động Tổng khởi nghĩa.  HCM cho rằng CM thuộc địa và CMVS chính quốc có mối liên hệ mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống đế quốc. Luận điểm về con đĩa 2 vòi nêu trên cho thấy rất cần thiết phải thực hiện liên minh chiến đấu giữa CMVS chính quốc với CM thuộc địa. Năm 1924, Người đã nói: CM thuộc địa không những không phụ thuộc vào CMVS ở chình quốc mà có thể giành thắng lợi trước. Theo Người thì ở đâu con người khổ nhất, bị áp bức nhất thì ở đó sẽ đấu tranh quật khởi nhất. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, HCM đã phân biệt về nhiệm vụ của CMVS và CMGPDT và cho rằng: 2 thứ CM tuy có khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đây là luận điểm sáng tạo, có giá tr ị lí luận và thực tiễn to lớn. 4. Hay trinh bay quan điêm Hồ Chí Minh về muc tiêu và đông lực cua CNXH? ̃ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ Chung ta vân dung quan điêm Hồ Chí Minh như thế nao để phat huy cac đông lực ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̉ cua CNXH? a. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội:  Mục tiêu chung: là độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân.  Mục tiêu chính trị: là chế dộ do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mọi người dân đều có quyền bầu cử và ứng c ữ vào c ơ quan nhà nước. Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 6 ̃ ̣ ̃ ̣
 7.  Mục tiêu kinh tế: nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công-nông nghiệp hiện đại, khoa học-kĩ thuật tiên tiến, bóc lột dần bị xóa bỏ, cải thiện đời sống. Chú trọng chế độ khoán lao động.  Mục tiêu văn hóa – xã hội: văn hóa là mục tiêu cơ bản, xóa mù chữ, phát triển nghệ thuật, thực hiện nếp sống mới, nâng cao dân trí, phải luôn lấy hạnh phúc của cộng đồng là mục tiêu vươn tới của văn hóa. Trau dồi phẩm chất đạo đức, xây dựng một xã hội văn minh công bằng, hợp lí. b. Động lực của chủ nghĩa xã hội  Phát huy các nguồn động lực về vật chất và tư tưởng cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội: vốn, khoa học công nghệ, con người trong đó con người làm động lực quan trọng và quyết định.  Phát huy động lực con người trên cả hai phương diện: cộng đồng và cá nhân. Phát huy động lực của cộng đồng là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết-động lực chủ yếu để phát triển đất nước. Phát huy động lực cá nhân là kích thích hành động gắn liền với lợi ích vật chất chính đáng của người lao động.  Người coi trọng động lực về kinh tế, phát triền sản xuất, kinh doanh, giải phóng mọi năng lực sản xuất, làm cho mọi người, mọi nhà trở nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn liền với phát triển kinh tế - kĩ thuật, kinh tế-xã hội. Chú ý các yếu tố tác động cả về chính trị-tinh thần trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động và ý thức làm chủ. Cần chú ý quan tâm đến văn hóa, khoa học, giáo dục.  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, sử dụng những thành quả khoa học kỹ thuật thế giới.  Các yếu tố kìm hảm, triệt tiêu nguồn động lực vốn có: căn bệnh thoái hóa, biến chất của cán bộ, chủ nghĩa các nhân, tham ô lãng phí, bè cánh… phá ho ại đạo đức cách mạng, làm suy giảm uy tín và năng trở sự nghiệp cách mạng của Đảng-giặc nội xâm. Vận dụng: Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 7 ̃ ̣ ̃ ̣
 8. Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ nền độc lập dân tộc, kiên định với chủ nghĩa xã hội,giữ vững độc lập thì mới xây dựng và phát triển tổ quốc. Đảm bảo thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước,phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị-xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 5. Trinh bay những quan điêm cơ ban cua Hồ Chí Minh về đai đoan kêt dân tôc? ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ Đang ta đã vân dung tư tưởng đai đoan kêt cua HCM trong giai đoan phat triên cua ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ nước ta hiên nay như thế nao? ̣ ̀ a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng. Là chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn của dân tộc chống kẻ thù của dân tộc, của giai cấp. Trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng, nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng  Trong từng thời kì cách mạng có thể phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng nhưng đại đoàn kết toàn dân tộc phải là vấn đề sống còn của cách mạng  Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi…đoàn kết là then chốt của thành công. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đ ại thành công. b. Đại đoàn kết là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng  Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc được quán triệt trong mọi đường lối, chính sách của Đảng và cách mạng nhưng phải luôn đứng đầu.  Mục địch của Đảng: đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc.  Đại đoàn kết không đơn thuần là phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng, mà đó là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.  Vấn đề đại đoàn kết dân tộc phải xuất phát từ đòi hỏi khách quan của cách mạng do quần chúng tiến hành. Đại đoàn kết dân tộc là một chính sách chứ Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 8 ̃ ̣ ̃ ̣
 9. không thể là một thủ đoạn chính trị. Đảng phải có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn chuyển những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành hiện thực có tổ chức, thành sức mạnh vô địch của cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. c. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân  Đại đoàn kết toàn dân là đoàn kết với tất cả nhân dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, giai cấp. đoàn kết với mỗi người dân cụ thể, với toàn thể đông đảo quần chúng và cả hai đối tượng trên đều là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc.  Trong khi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phải tin vào dân, dựa vào dân và phấn đấu vì quyền lợi nhân dân.  Cần xóa bỏ hết mọi thành kiến, cần thật thà đoàn kết với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân. d. Đại đoàn kết phải tổ chức thành mặt trận dân tộc thống nhất dưới s ự lãnh đạo của Đảng  Khối đại đoàn kết dân tộc phải được giác ngộ về mục tiêu, tổ chức thành khối vững chắc và hoạt động theo một đương lối chính trị đúng đắn, phù hợp với từng giai tầng, từng lứa tuổi, giới tính, ngành nghề, tông giáo, phù hợp với từng bước tiến của phong trào cách mạng.  Từng thời kì mặt trận có từng tên gọi khác nhau nhưng đó phải là mặt trận chính trị rộng rãi tập hợp đông đảo các lực lượng phấn đ ầu vì hòa bình, vì mục tiêu của nhân dân. e. Đại đoàn kết quốc tế  Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là kết tinh mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc với giai cấp, nhân loại. Mở rộng khối đại đoàn kết đ ến đâu thì giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc, giai cấp, nhân loại đến đó.  Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Cách mạng Việt Nam chỉ thắng lợi khi đoàn kết với phong trào cách mạng thế giới. Vận dụng: - Tăng cường cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 9 ̃ ̣ ̃ ̣
 10. - Huy động sức mạnh của dân tộc vào việc xây dựng đất nước. - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận. 6. Trinh bay tưởng HCM về kêt hợp sức manh dân tôc và sức manh thời đai? Ý ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ nghia cua viêc vân dung tư tưởng nay trong giai đoan phat triên đât nước ta hiên ̃ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ nay như thế nao? ̀ a. Đặt cách mạng Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới  Cách mạng An Nam là bộ phận của cách mạng thế giới. Ai làm cách mạng trong thế giới đều là động chí của nhân dân An Nam.  Người kiến nghị lên ban phương Đông của Quốc tế cộng sản: làm cho các dân tộc hiểu nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một liên mình phương Đông tương lai, khối liên mình này chắc chắn sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản thế giới. b. Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng  Người kêu gọi: Vì nền hòa bình thế giới, vì tự do ấm no, những người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và chống bọn áp bức.  Phải biến chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu Tổ quốc gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội , nhờ đó chủ nghĩa yêu nước có thêm sức mạnh và phát triển thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới. c. Giữ vững độc lập tự chủ, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời không quền nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình  Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính.  Tự giải phóng là tư tưởng, quan điểm lớn của Hồ Chí Minh.  Chỉ sức mạnh bên trong là không đủ cần nổ lực tranh thủ sức mạnh bên ngoài. Sức mạnh bên ngoài chỉ phát huy tác dụng khi thông qua sự mạnh mẽ của sức mạnh bên trong. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 10 ̃ ̣ ̃ ̣
 11.  Kết hợp chặt chẽ mục tiêu đấu tranh cho độc lập dân tộc mình với bốn mục tiêu của thời đại: hòa binh, độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội.  Mổ rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng làm bạn với tất c ả mọi nước dân chủ.  Bác là người đầu tiên đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.  Chính sách ngoại giao của Chính phủ Việt Nam thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hòa, thái độ c ủa Việt Nam đối với những nước Á châu là thái độ anh em, đối với ngũ c ường là thái độ bạn bè.  Sức mạnh thời đại là sức mạnh của ba dòng thác cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho hòa bình dân chủ. Phát huy sức mạnh thời đại là phải biết huy động các phong trào cách mạng trên thế giới phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Vận dụng: - Cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới có mỗi quan hệ chặt chẽ. HCM luôn đặt tư duy của mình trong dòng chảy của thời đại, gắn CM nước ta với CMVS thế giới của giai cấp công nhân và CM giải phóng của các dân tộc thuộc địa, nên đã dịnh ra được đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn , phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử, đưa sự nghiệp CM nước ta vượt qua mọi khó khăn và đi t ới nh ững thắng lợi ngày cảng vẻ vang. - Phát huy nội lực đi đôi với hợp tác quốc tế. Trong thời kì đẩy mạnh CN hóa, hiện đại hóa hiệ nay, chúng ta phải mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tranh thủ vốn, kinh nghiệm quản lí, công nghệ bà gia nhập thị trường quốc tế, nhưng phải trên cơ sở độc lập tự chủ, pháy huy đầy đủ các yếu tố nội lực, dựa vào nguồn lực trong nước là chính, bao gồm nguồn lực con người, đ ất đai, tài nguyên , trí tuệ, truyền thống (lịch sử và văn hóa). Nếu không đ ộc lập tự ch ủ, không phát huy đầy đủ nội lực thì không thể đứng vững và đi lên 1 cách vững chắc, lâu bền và cũng không thể hội nhập kinh tế quốc tế một các vững chắc. - Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 11 ̃ ̣ ̃ ̣
 12. • Tư tưởng và hoạt động ngoại giao của HCM đã tạo tiền đề thuận lợi cho công tác đối ngoại của Đảng và nhân dân ta trong thời kì mới. • Hiện nay cục diện thế giới và khu vực đang còn nhiều biến động, đang tồn ân ̉ nhiều nhân tố gây mất ổn định. Trước bối cảnh đó, để đứng vững và phát triển, chúng ta phải xử lí khéo léo các mối quan hệ, nghĩa là phải chủ động thực hiện đa ph ương hóa, đa dạng hóa, cải thiện và mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước có chế độ xã hội và con đường phát triển khác nhau. • Càng vững vàng được độc lập tự chủ càng có điều kiện để đa dạng hóa, đa phương hóa. Ngược lại, càng thực hiện có hiệu quả đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại càng củng cố được độc lập tự chủ. 7. Trinh bay quan điêm HCM về phâm chât đao đức cơ ban cua con người VN ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ trong giai đoan mới? Tai sao trong giai đoan hiên nay Đang và Nhà Nước ta lai mở ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ cuôc vân đông “ Hoc tâp và lam theo tâm gương đao đức HCM “? ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ a. Trung với nước, hiếu với dân  Trong mối quan hệ đạo đức thì mối quan hệ giữa mỗi người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc là mỗi quan hệ lớn nhất. Trung, hiếu là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất.  Trung với nước là trung thành với sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Nước là của dân, còn nhân dân là chủ của đất nước. Đây là chuẩn mực đạo đ ức có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.  Trung với nước hiếu với dân là suốt đời phải hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.  Đối với cán bộ Đảng viên phải suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, là điều then chốt của đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân…Phải nắm vững dân tình, hiểu rỏ dân tâm, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí để dân hiểu được quyền và trách nhiệm của người chủ đất nước. b. Yêu thương con người và nhân dân  Hồ Chí Minh xác định tình yêu thương con người là phẩm chất con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 12 ̃ ̣ ̃ ̣
 13.  Nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác. Phải có tình nhân ái với cả những ai có sai lầm, đã nhận rõ và cố gắng sửa chữa, đánh thức những gì tốt đẹp trong mỗi con người.  Đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, trên nguyên tắc phê và tự phê. c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư  Cần là lao động cần cù siêng năng, có kết hoạch, năng suất cao, lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm.  Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của nhân dân, của đất nước, của bản thân mình. Tiết kiệm từ cái nhỏ đ ến cái to, không xa sỉ, không hoang phí, không bừa bãi  Liêm là phải luôn giữ mình trong sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng. Không tâng bốc mình. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.  Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắng với minh với người với viêc: ̀ ̣ không tự cao tự đại, luôn chịu khó học tập tiến bộ, luôn kiểm điểm mình để sửa đổi điều dở, phát huy điều hay,không nịnh hót, khinh người, phải luôn chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, để việc công việc nước lên trên và lên trước việc nhà, không ngại khó khăn nguy hiểm. Cần, kiệm, liêm, chính cần thiết với tất cả mọi người. HCM viết: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người”  Chí công vô tư là làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lợi ích cách mạng. Chí công vô tư là đức tính tốt, gồm 5 điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là để vững vàng qua mọi thử thách. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 13 ̃ ̣ ̃ ̣
 14. d. Tinh thần quốc tế trong sáng  Đoàn kết nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiếng bộ trên thế giới vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội. Sự ddaonf kết là nhằm vào mục tiêu lớn của thời đại hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. ∗ Đảng và Nhà nước định hướng học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM:  Chúng ta nhận thức rằng, qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và ngoại giao đã t ạo thế và lực mới cho CMVN. Có thể nói, chưa bao giờ thế và lực của đất nước ta mạnh như hiện nay, vị thế của nước ta cao như hiện nay. Chính những thắng lợi to lớn đó là nhân tố quyết định tạo ra thời cơ lớn cho nước ta phát triển nhanh hơn thời gian tới.  Thứ hai, Đảng ta phát động cuộc vận động này trên cơ sở sau 20 năm th ực hi ện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có bước trưởng thành trong điều kiện mới, những cũng đối mặt với những nguy cơ và thách thức rất lớn. Đó là sự suy thoái về t ư tưởng chính trị và cả về đạo đức, lối sống trong 1 bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đại hội X đã tổng kết, đánh giá là cuộc vận động đã đạt đ ược kết quả bước đầu, nhưng trong Đảng tình trạng về suy thoái về tư tưởng ctrị, đạo đức, lối sống trong 1 bộ phận cán bộ, Đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi mà ngày càng diễn biến phức tạp. Tình hình trên là rất nghiêm tr ọng nên Đại hội X của Đảng nhận định, nếu chúng ta không ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng ctrị, đạo đức, lối sống, tham nhũng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ XHCN  Thứ ba, Đảng ta đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII đạt 1 số kết quả nhất định, nhưng Đại hội X đánh giá là không đạt yêu cầu đề ra. Xuất phát từ yêu cầu sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong giai đoạn mới và rút kinh nghiệm từ hai cuộc vận đ ộng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh nghiên cứu, học tập tư tưởng HCM, trung ương Đảng quyết định phát động cuộc vận động chính trị: “Học tập và làm tấm Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 14 ̃ ̣ ̃ ̣
 15. gương đạo đức HCM” với quyết tâm cao nhất là ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tham nhũng trong cán bộ, Đ ảng viên; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới. 8. Trinh bay tư tưởng HCM về môt số linh vực cua văn hoa? Sinh viên đong gop ̀ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ́ ́ như thế nao trong viêc xây dựng cac linh vực văn hoa noi trên? ̀ ̣ ́ ̃ ́ ́  Tư tưởng HCM về 1 số lĩnh vực của văn hóa: a. Văn hóa giáo dục  Bác nhận định nền văn hóa phong kiến là nền văn hóa đồi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn cả sự dốt nát.  Mục tiêu của văn hóa là giáo dục và thực hiện cả ba chức năng c ủa văn hóa bằng dạy và học. Đó là đạo tạo những con người mới có đức có tài đ ể kế tục sự nghiệp cách mạng xây dựng đất nước giàu mạnh và văn minh.  Cải cách tri thức cũ, đào tạo tri thức mới, xây dựng hệ thống trường, lớp với chương trình và nội dung dạy học thật khoa học, hợp lí, phù hợp với bước phát triển của ta. Phương châm giáo dục: gắn giáo dục với thực tiễn Việt Nam, học đi đôi với hành, học kết hợp lao động sản xuất, thực hiện bình đẳng dân chủ trong giáo dục. Học không biết chán, học không bao giờ đủ, còn sống còn phải học b. Văn hóa văn nghệ  Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng xã hội mới, con người mới.  Văn nghệ phải gắn liền với thực tiễn đời sống nhân dân. Thực tại đem lại nguồn sinh khí vô tận cho văn nghệ.  Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước và của dân tộc. Phản ánh cho hay, cho chân thật sự nghiệp cách mạng c ủa nhân dân. c. Văn hóa đời sống Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 15 ̃ ̣ ̃ ̣
 16.  Là quan điểm độc đáo của Hồ Chí Minh về văn hóa. Bao 3 nội dung: đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Ba nội dung có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, và phải tiến hành đồng thời.  Đạo đức mới: là thực hành đời sống mới trước hết là thực hành đ ạo đ ức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính.  Lối sống mới: là lối sống có đạo đức, văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại.  Nếp sống mới mà chúng ta xây dựng phải kế thừa những truyền thống tình thần tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục lâu đời của nước ta. ́ ́ ̉  Đong gop cua sinh viên: Sinh viên cân tiêp nhân, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống dựa trên nguyên ̀ ́ ̣ tắc lựa chọn và duy trì nguyên vẹn những cái gì? Cái gì cần dẹp bỏ? Cái gì cần bổ sung, lam mới? ̀ Thứ nhất: Xây dựng và vận dụng bảng giá trị văn hoá Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Có xây dựng được một nền kinh tế vững mạnh mới tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật ngang tầm v ới trình độ văn minh thế giới. Sinh viên cân cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn ̀ luyện, lao động để làm ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sinh viên cân năm vững: ̀ ́ Một là: Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội Hai là: Tự lập, tự cường, lập thân, lập nghiệp Ba là: Hoà đồng dân tộc, khoan dung văn hoá Bốn là: Nếp sống văn minh, môi trường trong sạch Năm là: Cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động Sáu là: Suốt đời học tập, thích ứng với cái mới Bảy là: Giữ gìn gia đình, Bảo vệ Tổ quốc Đây chính là sự bổ sung, làm mới những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 16 ̃ ̣ ̃ ̣
 17. Thứ hai: Gop phân xây dựng các khuôn mẫu ứng xử và thể chế xã hội - văn hoá ́ ̀ mới. Thứ ba: Chủ động phòng chống lối sống thực dụng, phá hoai đạo đức, đảo lộn các ̣ bậc thang giá trị xã hội và sự phá hoại phong tục tập quán truyền thống cách mạng. Sinh viên có thể tham gia vao việc trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử; làm phim ̀ về lịch sử, in sách hoặc thi viết, thi tìm hiểu về lịch sử hay tìm hiểu văn hoá truy ền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình ..) Như vậy, sinh viên phai "hiểu" và từ "hiểu" đến chỗ "cần" rồi phải "tự thân vận ̉ động" để trang bị những kiến thức về văn hoá truyền thống, có ý thức để rồi tự ý thức về những điều cần làm với những giá trị quý báu của văn hoá truyền thống dân tộc. Nguyên Thi My Hanh – DH10DL ­ 10157057Trang 17 ̃ ̣ ̃ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản