ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

Chia sẻ: Hoàng Phượng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
361
lượt xem
86
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Chuẩn là gì ? a. Chuẩn là mặt, đường hoặc điểm của chi tiết dùng để xác định các vị trí khác trên chi tiết. b. Chuẩn là nơi kẹp chặt của chi tiết khi gia công. c. Chuẩn là nơi để kiểm tra kích thước khi gia công. d. Cả a, c điều đúng. e. Tất cả điều sai. Câu 2 : Giữa chuẩn thiết kế và chuẩn chế tạo có gì khác nhau ? a. Giống nhau hoàn toàn c.Có thể giống nhau hoặc khác nhau tuỳ trường hợp. b. Khác nhau hoàn toàn d. Tất cả điều đúng. e. Tất cả điều sai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

  1. ÑEÀ  CÖÔNG OÂN THI NAÂNG BAÄC COÂNG  NHAÂN KYÕ THUAÄT NAÊM 2004 *** I/. PHAÀN LYÙ THUYEÁT: Caâu 1: Chuaån laø gì ? a.Chuaån laø maët, ñöôøng hoaëc ñieåm cuûa chi  tieát duøng ñeå xaùc ñònh caùc vò trí khaùc  treân chi tieát. b.Chuaån laø nôi keïp chaët cuûa chi tieát khi  gia coâng. c.Chuaån laø nôi ñeå kieåm tra kích thöôùc khi  gia coâng. d.Caû a, c ñieàu ñuùng. e.Taát caû ñieàu sai. Caâu 2 : Giöõa chuaån thieát keá vaø chuaån cheá  taïo coù gì khaùc nhau ? a. Gioáng nhau hoaøn toaønc.Coù theå gioáng  nhau hoaëc khaùc nhau tuyø  tröôøng hôïp. b. Khaùc nhau hoaøn toaøn d. Taát caû ñieàu  ñuùng. e. Taát caû ñieàu sai Caâu 3: Chuaån ñònh vò coù maáy loaïi ? a. 1 c. 3 b. 2 d. 4 e. Soá lieäu khaùc  Caâu 4:Coù maáy nguyeân taéc choïn chuaån thoâ ? a. 2 c. 3 b. 4 d. 5 e. Soá lieäu khaùc Caâu 5: Ñoà gaù coù taùc duïng gì ? a.Gaù laép nhanh khi gia coâng, taêng naêng  suaát b.Ñaûm baûo ñoä chính xaùc quy ñònh c.Oån ñònh kích thöôùc gia coâng  d.Xaùc ñònh vò trí töông ñoái giöõa dao vaø  vaät gia coâng e.Taát caû ñieàu ñuùng Caâu 6 :löôïng dö gia coâng laø gì ? a. Lôùp kim loaïi seõ caét boû ñi khi gia coâng 
  2. b.Laø söï sai leäch kích thöôùc vaø sau khi gia  coâng c.Phaàn kim loaïi chöøa ñeå ñaûm baûo chaát  löôïng gia coâng d.Caû a,b,c ñeàu ñuùng e.Taát caû ñieàu sai Caâu 7 :Cheá ñoä caét goït khi gia coâng goàm nhöõng  yeáu toá naøo ? a.Chieàu saâu caét, löôïng chaïy dao vaø vaän  toác caét b. Chieàu saâu caét, vaät toác caét vaø vaät  lieäu gia coâng c.Chieàu saâu caét, vaän toác caét vaø vaät  lieäu dao d.Chieàu saâu caét, vaän toác caét vaø ñöôøng  kính vaät gia coâng  e.Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 8 : Cheá ñoä caét aûnh höôûng ñeán nhöõng yeáu  toá naøo khi gia coâng? a.Naêng suaát gia coâng  b. Chaát löôïng beà maët saûn phaåm c. Ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc cuûa saûn phaåm d. Tuoåi thoï dao, khaû naêng laøm vieäc vaø  tuoåi thoï cuûa maùy e. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 9 : Keát caáu dao tieän coù taát caû bao nhieâu  goùc ? a. 2 c. 5 b. 6 d. 8 e. 10 Caâu 10 : Khi maøi dao ngöôøi ta thöôøng bo troøn  nheï muõi dao coù taùc duïng gì ? a. Taêng ñoä boùng chi tieát gia coâng e.  Taát caû ñeàu ñuùng  b. Taêng ñoä beàn, traùnh meû muõi dao c.Taêng ñoä chính xaùc khi gia coâng d.Taêng ñoä saéc cuûa dao, giaûm löïc caét Caâu 11: Yeâu caàu tính chaát cô baûn vaät lieäu  laøm dao tieän laø : a. Tính cöùng nguoäi c. Tính deûo dai b. Tính cöùng noùng  d. Caû a,b,c ñeàu  ñuùng e. Caû a,b,c ñeàu sai
  3. Caâu 12 : Loå taâm treân truïc coù taùc duïng gì ? a.Taïo chuaån thoáng nhaát trong suoát quaù  trình gia coâng b.Taïo chuaån giaû trong quaù trình gia coâng c.Baét buoäc phaûi coù khi tieän truïc d.Laøm chuaån maøi sau khi tieän ñoái vôùi  truïc yeâu caàu chính xaùc e.Caû a, b, d ñeàu ñuùng Caâu 13 : Anh chò haõy trình baøy caùc nguyeân taéc  ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø naêng suaát khi vaän  haønh maùy tieän.(vieát ngaén goïn, moãi yù phaûi  gaïch ñaàu doøng) Caâu 14  Söï khaùc nhau giöõa quy trình coâng ngheä vaø    : nguyeân coâng laø: f. Khaùc nhau hoaøn toaøn g. Gioáng nhau hoaøn toaøn h. Nguyeân coâng laø moät phaàn cuûa quy trình coâng ngheä i. Coâng ngheä laø moät phaàn cuûa nguyeân coâng j. Taát caû ñieàu sai. Caâu 15  Coâng thöùc tính tæ soá truyeàn giöõa hai caëp    : baùnh raêng ñuùng laø : + Z1, D1, n1 laø: Soá raêng, ñöôøng kính, soá voøng quay baùnh I + Z2, D2, n2 laø: Soá raêng, ñöôøng kính, soá voøng quay baùnh II Z1 D1 n1 Z1 D2 n2 a. i = = = c. i = = = Z 2 D2 n 2 Z 2 D1 n1 Z1 D2 n1 Z1 D1 n2 b. i = = = d. i = = = Z 2 D1 n2 Z 2 D2 n1 e. Taát caû ñieàu sai Caâu 16  Theá naøo laø chieàu saâu caét (t)?    : a. Lôùp kim loaïi caét ñi ñeå taïo saûn phaåm hoaøn chænh b. Khoaûng tieán dao vuoâng goùc vôùi truïc chi tieát cuûa moät lôùp caét c. Beà daøy phoi thoaùt ra sau moãi lôùp caét d. Laø söï cheânh leäch kích thöôùc giöõa phoâi vaø chi tieát hoaøn chænh
  4. e. Caû b, c ñeàu ñuùng Caâu17  Theá naøo laø böôùc tieán dao khi tieän (s)?    : a. Khoaûng tieán dao doïc truïc chi tieát sau moät voøng quay chi tieát b. Toác ñoä chaïy dao doïc truïc chi tieát tính theo (mm/phuùt ) c. Khaû naêng caét nhanh lôùn nhaát cuûa maùy d. Caû a, b, ñeàu ñuùng e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng Caâu 18  Theá naøo laø vaän toác caét (v) ?    : f. Laø toác ñoä dòch chuyeån cuûa muõi dao so vôùi toác ñoä voøng chi tieát g. Laø vaãn toác giöõa löôõi caét vaø ñieåm caét treân chi tieát (m/phuùt ) h. Laø vaän toác quay lôùn nhaát cuûa maùy (voøng/phuùt ) i. Caû a,b ñeàu ñuùng j. Taát caû ñeàu sai Caâu 19  Tính naêng gia coâng dao tieän theùp gioù vaø dao    : tieän hôïp kim a.Gioáng nhau hoaøn toaøn b.Khaùc nhau hoaøn toaøn c.Vaän toác caét hôïp kim cao hôn theùp gioù d.Tuyø thuoäc vaøo vaät lieäu gia coâng choïn dao vaø cheá ñoä caét phuø hôïp e.Taát caû ñeàu sai Caâu 20  Quy taéc choïn chuaån aûnh höôûng ñeán chi tieát    : gia coâng theá naøo? c. Khoâng aûnh höôûng d. Aûnh höôûng hoaøn toaøn c. Aûnh höôûng ñeán kích thöôùc gia coâng d. Aûnh höôûng ñeán ñoä boùng chi tieát e. Taát caû ñeàu sai Caâu 21  Löôïng dö gia coâng tinh cho pheùp nhoû nhaát    : laø: a. 0.2r c. 0.7r b. 0.5r d. 0.9r e. Taát caû ñeàu sai Caâu 22  Cho sô ñoà nhö hình veõ:    :
  5. 51 Þ268 60 21 18 30 39 15 Truï chính c M 55 K Þ154 72 n =1460 voøg/phuù n t 60 Toác ñoä quay cuûa truïc chính nhìn theo K (voøng/phuùt ) laø: e. 12.72 voøng/phuùt c. 13.09 voøng/phuùt f. 14.31 voøng/phuùt d. 18.48 voøng/phuùt e. 17.63 voøng/phuùt Caâu 23  Cheá ñoä caét aûnh höôûng ñeán chaát löôïng gia    : coâng theá naøo ? a. Naêng suaát gia coâng b. Chaát löông beà maët saûn phaåm c. Ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc cuûa saûn phaåm d. Tuoåi thoï dao, khaû naêng laøm vieäc vaø tuoåi thoï maùy e. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 24  Coù maáy quy taéc choïn chuaån tinh ?    : a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 e. Soá lieäu khaùc Caâu25 : Yeâu caàu vaät lieäu laøm dao coù tính chaát cô baûn naøo ? a. Tính cöùng noùng c. Tính cöùng nguoäi b. Tính deûo dai d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng e. Caû a, b, c ñeàu sai Caâu 26 : Khi tieän ren kyù hieäu nhö sau : Daïng sai hoûng  Khaéc phuïc    1. Böôùc ren sai A. Boâi trôn, maøi laïi dao, giaûm t,v 2. Ren chöa nhoïn B. Gaù laïi dao kieåm tra baèng döôõng 3. Ren khoâng ñuùng goùc C. Ñieàu chænh laïi theo baûng 4. Ren bò ñoã D. Ñeå löôïng dö, sau khi tieän ren xeùn laïi maët ñaàu
  6. 5. Voøng ren ñaàu thöû khoâng vaøo E. Maøi laïi dao, gaù dao ñuùng taâm, maøi goùc muõi dao bôùt 6. Ren khoâng boùng F. Chænh laïi du xích khi aên saâu * Söï keát hôïp ñuùng laø : a. 1­C ; 2­A ; 3­B ; 4­E ; 5­D ; 6­F b. 1­C ; 2­F ; 3­E ; 4­B ; 5­D ; 6­A c. 1­F ; 2­C ; 3­B ; 4­A ; 5­E ; 6­D d. 1­A ; 2­B ; 3­C ; 4­D ; 5­E ; 6­F e. 1­F ; 2­E ; 3­D ; 4­C ; 5­B ; 6­A Caâu 27 : Khi choïn vaät lieäu dao ta döïa vaøo yeáu toá naøo ? a. Vaät lieäu gia coâng c. Ñoä boùng beà maët b. Naêng suaát gia coâng d. Ñoä phöùc taïp chi tieát e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng Caâu 28 : Vaät lieäu laøm dao coù nhöõng nhoùm vaø tính chaát sau :    Nhoùm 1 : P9 ; P12 A. Tieän vôùi naêng suaát trung bình     2 : P9K15 ; P9þ2K10 B. Tieän vaät lieäu cöùng söùc beàn cao     3 : TK   C. Tieän vôùi naêng suaát cao, vaät lieäu cöùng, deûo     4 : BK D. Tieän gang vaø kim loaïi maøu     5 : TTK E. Tieän theùp * Keát hôïp ñuùng giöõa nhoùm vaät lieäu vaø  tính chaát laø : a. 1­A ; 2­B ; 3­C ; 4­D ; 5­E b. 1­E ; 2­D ; 3­C ; 4­B ; 5­A c. 1­B ; 2­C ; 3­D ; 4­E ; 5­A d. 1­C ; 2­D ; 3­E ; 4­A ; 5­B e. 1­A ; 2­C ; 3­E ; 4­D ; 5­B Caâu 29 : Khi tieän truïc loã taâm ñöôïc gia coâng coù taùc duïng : a. Chæ khoan khi tieän truïc daøi b. Khoan sau khi tieän ñeå laøm chuaån maøi c. Ñöôïc khoan treân taát caû caùc loai truïc d. Taïo chuaån thoáng nhaát trong suoát quaù trình gia coâng e. Taát caû ñeàu sai
Đồng bộ tài khoản