Đề cương thực hành động cơ xăng P2

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
261
lượt xem
135
download

Đề cương thực hành động cơ xăng P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng con ngựa đặt lên chốt pitong, dùng lá cỡ đo khe hở hai điểm tiếp xúc hai bên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thực hành động cơ xăng P2

 1. Th c hành Đ ng cơ xăng _ Dùng “con ng a” đ t lên ch t pít tông, dùng lá c đo khe h 2 đi m ti p xúc 2 bên. N u c 2 đi m ti p xúc là t t, n u ch có 1 đi m ti p xúc ch ng t thanh truy n b xo n. _ Xoay “con ng a” l i 180o đ t lên ch t pít tông, đo khe h 2 đi m ti p xúc trên và dư i, n u ch có 1 đi m ti p xúc ch ng t thanh truy n b cong. Đ cong cho phép c a thanh truy n là 0,15mm/100mm chi u dài, đ xo n cho phép là 0,30mm/100mm chi u dài. N u vư t quá thì ph i n n l i trên d ng c n n chuyên dùng. b)N u không có d ng c chuyên dùng: _ L p tr c khu u, thanh truy n, pít tông (không có xéc măng) vào đ ng cơ _ Quay tr c khu u đ pít tông TĐT, dùng lá c đo khe h gi a pít tông và xy lanh 2 bên. _ Quay tr c khu u đ pít tông TĐH, đo khe h tương t . _ So sánh kích thư c gi a 2 bên và TĐT, TĐH ta xác đ nh đư c thanh truy n có b cong hay không. 3/ Ki m tra khe h d u b c lót thanh truy n: a)Dùng pan me: _ Đo đư ng kính c tr c thanh truy n 2 chi u vuông góc. _ Đo đư ng kính trong b c lót thanh truy n 2 chi u vuông góc (sau khi đã l p n p thanh truy n và b c lót vào đ u to thanh truy n và si t đúng ng u l c). _ L y đư ng kính trong b c lót thanh truy n tr đư ng kính c tr c thanh truy n ta có khe h d u. 15
 2. Th c hành Đ ng cơ xăng b)Dùng dây plastic: _ Làm s ch d u ho c ch t b n trên b m t ki m tra. _ C t 1 đo n dây plastic dài b ng chi u r ng c a b c lót thanh truy n. _ Đ t đo n dây plastic này d c theo c tr c thanh truy n. _ L p thanh truy n vào và si t bu lông cho đ u và đúng ng u l c, đo n dây plastic bên trong s b d p ra. _ Tháo đo n dây plastic ra, dùng c đo đ so sánh và đ c giá tr qui đ i c a dây đo, ta đư c khe h d u b c lót thanh truy n. Khe h cho phép là 0,09mm, n u l n hơn ph i thay b c lót m i, n u nh hơn ph i c o b c lót. 4/ Ki m tra khe h bên đ u to thanh truy n: _ L p thanh truy n vào tr c khu u. _ Dùng là c đo khe h gi a b c lót và má khu u. Khe h cho phép là 0,6mm, n u l n quá ph i thay, n u nh quá ph i mài b c lót. 5/ Ki m tra tình tr ng b c lót: Quan sát tình tr ng m t ti p xúc c a b c lót có th bi t đư c còn dùng đư c hay không và có th xác đ nh đư c 1 s hư h ng c a các chi ti t khác. Sau đây là đ c tính c a m t ti p xúc: _ Màu tr ng xám ch ng t khe h d u t t nh t. _ B nám đen là do khe h d u quá l n. _ Ló lưng b c lót: l p h p kim ch ng mòn b mòn quá nhi u. _ Lưng b c lót màu sáng là do b c lót b trư t. _ B tr y ho c đóng c n b n là do d u bôi trơn quá dơ ho c không lau s ch s khi l p. _ An mòn không đ u là do tr c khu u b mòn. 16
 3. Th c hành Đ ng cơ xăng _ M t ti p xúc c sát 1 bên là do tr c khu u b cong. _ B l m t m nhi u ch là do nư c l n trong d u ho c đ ng cơ b kích n . _ M t ti p xúc b th ng b nhi u mãnh có c nh bén là do s d ng quá t i. _ B cháy: do bôi trơn kém, khe h d u quá nh . 6/ Thay b c lót thanh truy n: Khi b c lót thanh truy n b hư h ng (cháy, r …) ho c khe h d u quá l n, ho c khi mài tr c khu u thì ph i thay b c lót m i. Căn c vào kích thư c tiêu chu n c a tr c khu u (cote) đ ch n b c lót m i. Khi dùng b c lót m i c n ph i ki m tra ch t lư ng như sau: _ Hai đ u b c lót ph i cao hơn m t ph ng l p ráp đ u to thanh truy n 0,05mm đ b c lót không b trư t trong l đ u to thanh truy n. _ B c lót không b r , không có ti ng rè khi gõ, không b xù xì … _ M u đ nh v ph i ăn kh p t t. _ L d u c a b c lót và l d u c a thanh truy n (n u có) ph i trùng nhau, không đư c l ch quá 0,5mm. _ Chênh l ch chi u dày c a 2 n a b c lót cùng c p không đư c l n hơn 0,05mm. V-KI M TRA TR C KHU U 1/ Ki m tra đ cong c a tr c khu u: Đ t tr c khu u lên 2 kh i ch V r i dùng so k đ t c tr c khu u gi a đ đo đ cong (chú ý s nh hư ng c a đ ovan c a c tr c khu u đ n đ chính xác khi đo). Đ cong cho phép là 0,1mm. 2/ Ki m tra v t n t: có th ki m tra b ng t trư ng ho c b ng dung d ch hóa ch t. 3/ Ki m tra khe h d c tr c: đư c ki m tra b ng lá c , tương t như ki m tra khe h bên đ u to thanh truy n, ho c có th dùng đ ng h so đ ki m tra, khe h cho phép là 0,3mm. 17
 4. Th c hành Đ ng cơ xăng 4/ Ki m tra b m t: cháy nám, cào xư c, r … 5/ Ki m tra đ côn và đ ovan: Dùng pan me đo ngoài đo đư ng kính các c tr c khu u và ch t kh yu các v trí sau: a)Hai v trí vuông góc nhau: hi u s 2 đư ng kính này là đ ovan. b)Hai v trí song song 2 đ u: hi u s là đ côn. Tr s cho phép: c tr c kh yu là 0,01mm, ch t kh yu là 0,005mm. N u đ côn và đ ovan nh hơn cho phép thì dùng gi y nhám m n rà l i và s d ng ti p, n u l n hơn tr s cho phép thì ph i mài tr c khu u theo kích thư c tiêu chu n (cote) c a b c lót m i. 6/ Ki m tra khe h d u b c lót tr c khu u: Dùng panme đo ho c dùng dây plastic tương t như ki m tra khe h d u b c lót thanh truy n, tr s cho phép là 0,1mm. 18
 5. Th c hành Đ ng cơ xăng VI-KI M TRA CƠ C U PHÂN PH I KHÍ 1/Ki m tra tr c cam: a)Ki m tra đ cong c a tr c cam: Dùng so k đ đo đ cong c a tr c cam, đ cong cho phép là 0,04mm. b)Ki m tra đ mòn c a m u cam: dùng pan me đo chi u cao c a m u cam, so sánh v i tr s tiêu chu n đ tính đ mòn, n u đ mòn vư t quá 0,2mm thì ph i thay tr c cam. c)Ki m tra khe h b c lót tr c cam (khe h d u): Đo đư ng kính trong c a b c lót tr c cam và đư ng kính ngòai c a c tr c cam, tr ra s đư c khe h . Cũng có th dùng dây plastic đ đo gi ng như đo khe h d u b c lót tr c khu u. Khe h cho phép là 0,12mm. d)Ki m tra khe h d c tr c cam: Dùng so k đ ki m tra tương t như phương pháp ki m tra khe h d c tr c kh yu. Tr s cho phép là 0,2mm e)Ki m tra đ vênh c a bánh răng tr c cam: Dùng so k đ ki m tra, đ vênh cho phép là 0,15mm. 19
 6. Th c hành Đ ng cơ xăng 2/Ki m tra xú páp: a)Ki m tra đ mòn gi a thân xú páp và ng d n hư ng: _Dùng so k đo đ rơ gi a thân xú páp và ng d n hư ng như hình v , đ rơ cho phép 0,2mm. _N u đ rơ vư t quá m c cho phép, ki m tra khe h gi a thân xú páp và ng d n hư ng b ng cách đo đư ng kính trong ng d n hư ng và đư ng kính ngòai thân xú páp, tr ra s đư c khe h . Khe h cho phép 0,08mm đ i v i xú páp hút và 0,1mm đ i v i xú páp thóat. _N u khe h vư t quá m c cho phép, ph i thay xú páp và ki m tra l i. N u khe h v n quá m c cho phép, thay luôn ng d n hư ng. b)Ki m tra đ u xú páp: xem bài “Mài rà xú páp” 3/Ki m tra lò xo xú páp: _Đo đ không vuông góc “S”, n u l n hơn 2,2mm ph i thay lò xo _Đo s c nén c a lò xo b ng d ng c chuyên dùng. Tr s cho phép là 40kg khi chi u dài lò xo đư c nén l i còn 29mm. 20
 7. Th c hành Đ ng cơ xăng Bài 3: ĐI U CH NH XÚ PÁP I-M C ĐÍCH Đi u ch nh xú páp là ch a 1 khe h (khe h nhi t) thích h p gi a đuôi xú páp và đ u c n m (đ i v i xú páp treo) ho c đ u con đ i (đ i v i xú páp đ ng). _ N u khe h quá nh ho c không có khe h thì xú páp s b đ i (đóng không kín), n d i b ch hòa khí ho c đư ng ng thoát, đ ng cơ b gi m công su t. _ N u khe h quá l n thì xú páp s b kêu (gõ xú páp), góc m c a các xú páp b gi m, đ ng cơ b gi m công su t, các chi ti t mau mòn. Tr s khe h này do nhà ch t o qui đ nh tùy lo i đ ng cơ, thông thư ng khe h c a xú páp hút kho ng 0,1 – 0,2mm, xú páp thoát kho ng 0,2 – 0,3mm. II-YÊU C U 1/ Xác đ nh th t xy lanh: _ Đ i v i đ ng cơ 1 hàng xy lanh, theo qui ư c chung, xy lanh s 1 đư c tính t đ u tr c khu u. _ Đ i v i đ ng cơ ch V, nhà ch t o có ghi s theo qui ư c riêng thì ta ph i theo qui ư c này. 2/ Xác đ nh xú páp hút, xú páp thoát: _ N u đ ng cơ đã tháo n p máy, có th quan sát đ u xú páp: đ u xú páp hút l n hơn đ u xú páp thoát, ho c xem d u ghi trên đ u xú páp: IN (Inlet) là xú páp hút, EX (Exhaust) là xú páp thoát. _ Quan sát ng góp: xú páp hút thông v i ng góp hút g n b ch hòa khí, xú páp thoát thông v i ng góp thoát g n đư ng ng thoát. _ Quay tr c khu u theo chi u quay và quan sát 2 xú páp c a 1 xy lanh, khi xú páp thoát v a đóng l i thì xú páp hút m ra li n. 3/ Xác đ nh chi u quay c a tr c khu u (qui ư c nhìn t phía trư c đ ng cơ): g m các phương pháp sau: _ Xem d u mũi tên ghi pu ly hay bánh tr n. _ Quan sát chi u nghiêng c a cánh qu t gió: đ i v i đ ng cơ ôtô, lúc h at đ ng, qu t gió luôn th i gió vào đ ng cơ. _ Quan sát m u kh i đ ng b ng tay quay n u có. _ Quay th (trư ng h p này ph i phân bi t đư c xúp hút và xúp páp thoát): quay th tr c khu u theo 1 chi u b t kỳ nào đó, khi th y xú páp thoát v a đóng l i mà xú páp hút m ra li n ch ng t chi u quay th là chi u quay đúng. Đa s các lo i đ ng cơ có chi u quay ph i (cùng chi u kim đ ng h ), nhưng cũng có 1 s ít đ ng cơ có chi u quay trái (ngư c chi u kim đ ng h ) 4/ Xác đ nh t đi m thư ng (TĐT) c a pít tông s 1: 21
 8. Th c hành Đ ng cơ xăng _ Xem d u ghi pu ly hay bánh tr n (d u ch T ho c TDC ho c s 0) _ Dùng que dò c m vào l bu gi s 1 (ch áp d ng cho lo i đ ng cơ có bu gi g n trên đ nh bu ng cháy). _ Xem 2 xú páp (c a xy lanh 1) trùng đi p: v trí này, pít tông s 1 đang TĐT nhưng cách này không chính xác l m. 5/ Xác đ nh th t thì n c a đ ng cơ: Đ i v i đ ng cơ nhi u xy lanh, c n ph i xác đ nh th t thì n (TTTN) c a đ ng cơ theo các phương pháp sau đây: a)Tìm s ghi s n trên đ ng cơ: Tìm ch FIRING ORDER (th t thì n ) b)Đánh d u xú páp hút: Dùng ph n đánh d u lên t t c các xú páp hút c a đ ng cơ, quay đ ng cơ theo chi u quay và quan sát th t m c a các xú páp hút chính là TTTN c a đ ng cơ. 22
 9. Th c hành Đ ng cơ xăng III-PHƯƠNG PHÁP THƯC HÀNH Ph i tuân theo các nguyên t c sau đây: _ Ph i đi u ch nh xú páp lúc đ ng cơ còn ngu i. _ Th t đi u ch nh xú páp ph i theo đúng TTTN c a đ ng cơ. _ Mu n đi u ch nh xú páp c a xy lanh nào, ph i đ pít tông c a xy lanh đó TĐT cu i thì nén, t c là 2 xú páp c a pít tông song hành v i nó trùng đi p. Các c p pít tông song hành c a đ ng cơ như sau: +Đ ng cơ 4 xy lanh: 1 – 4, 2 – 3 +Đ ng cơ 6 xy lanh: 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4 Thí d : Đi u ch nh xú páp c a 1 đ ng cơ 4 xy lanh có TTTN là 1342, phương pháp như sau: 1/ Đi u ch nh xú páp c a xy lanh 1: Quay tr c khu u theo chi u quay cho 2 xú páp c a xy lanh 4 trùng đi p. Ti n hành đi u ch nh xú páp c a xy lanh 1 như sau: ch n lá c có chi u dày theo qui đ nh đ ki m tra khe h c a xú páp, n u c m th y V A RÍT là đư c, n u quá ch t ho c quá l ng thì ph i đi u ch nh l i nơi vít đi u ch nh c n m (đ i v i xú páp treo) ho c con đ i (đ i v i xú páp đ ng). Chú ý n i l ng đai c khóa trư c khi đi u ch nh và si t ch t l i sau khi đi u ch nh xong. 2/ Đi u ch nh xú páp c a xy lanh 3: Quay tr c khu u theo chi u quay cho 2 xú páp c a xy lanh 2 trùng đi p (lúc này tr c khu u quay đư c 180o). Ti n hành đi u ch nh xú páp c a xy lanh 3 theo phương pháp tương t như trên. 3/ Đi u ch nh xú páp c a xy lanh 4: Quay tr c khu u theo chi u quay cho 2 xú páp c a xy lanh 1 trùng đi p (tr c khu u quay đư c 180o). 4/ Đi u ch nh xú páp c a xy lanh 2: Quay tr c khu u theo chi u quay cho 2 xú páp c a xy lanh 3 trùng đi p (tr c khu u quay đư c 180o). Cu i cùng quay tr c khu u 2 vòng đ ki m tra l i toàn b . Ghi chú: Phương pháp trên đi u ch nh xú páp trong 2 vòng quay tr c kh yu, có th đi u ch nh xú páp trong 1 vòng quay tr c kh yu như sau: 23
 10. Th c hành Đ ng cơ xăng 1/Quay tr c kh yu theo chi u quay cho 2 xú páp c a xy lanh 4 trùng đi p, ti n hành đi u ch nh các xú páp hút và thóat c a xy lanh 1, xú páp hút c a xy kanh 2 và xú páp thóat c a xy lanh 3. 2/Quay tr c kh yu theo chi u quay 1 vòng cho 2 xú páp c a xy lanh 1 trùng đi p, đi u ch nh các xú páp hút và thóat c a xy lanh 4, xú páp thóat c a xy lanh 2 và xú páp hút c a xy lanh 3. Chú ý: _Đ i v i cơ c u phân ph i khí dùng con đ i th y l c, không c n ph i đi u ch nh khe h xú páp. Khi đ ng cơ còn ngu i, khe h b tri t tiêu; khi đ ng cơ nóng, xú páp v n không b đ i. _Đ i v i cơ c u phân ph i khí có tr c cam l p n p máy đi u khi n tr c ti p xú páp, đi u ch nh khe h xú páp b ng cách thay mi ng chêm đi u ch nh con đ i. Con đ i th y l c 24
 11. Th c hành Đ ng cơ xăng Bài 4: KI M TRA H TH NG BÔI TRƠN I-TÌM M CH D U BÔI TRƠN _ Các chi ti t c a h th ng bôi trơn đã đư c tháo ra r a s ch s . _ Tìm m ch d u t c c te qua l c thô đ n bơm d u r i đ n l c tinh. _ L c tinh l p phía ngoài đ ng cơ, quan sát v trí l p l c tinh, c u t o c a l c tinh đ tìm đư ng d u chính. Chú ý có 2 ki u l p l c tinh: + L c m t ph n: l c tinh l p song song v i đư ng d u chính, 1 ph n d u t bơm ra (kho ng 30%) đ n l c tinh r i tr v c c te, ph n d u còn l i (kho ng 70%) đ n đư ng d u chính đ đi bôi trơn. + L c toàn ph n: l c tinh l p n i ti p v i đư ng d u chính, toàn b d u t bơm đ n l c tinh đ đi bôi trơn. _ T đư ng d u chính tìm m ch d u phân ph i đ n tr c khu u, tr c cam …. N u đ ng cơ có xú páp treo, đư ng d u đ n tr c c n m thưMáykhoan ng m trong ng mài xú páp thân máy và n p máy đ n 1 ho c 2 vít c y có khoan l l p tr c c n m . _ Dùng d u r a, gi lau, gió nén thông r a s ch s các m ch d u. II-KI M TRA CÁC CHI TI T 1/Ki m tra l c d u: a) L c thô: Ch c n r a s ch th i khô là xong, n u lư i l c b rách thì ph i thay m i. b) L c tinh: L c này g n bên ngoài đ ng cơ ta ph i ki m tra đ nh kỳ ho c khi có hi n tư ng hư h ng. _ Tháo r i t ng chi ti t 25
 12. Th c hành Đ ng cơ xăng _ Ki m tra lõi l c, r a s ch b ng d u, xong th i gió nén cho khô (th i t trong ra ngoài). N u quá đ nh kỳ ph i thay lõi l c m i. Đ i v i l ai l c d u nguyên c m không tháo r i đư c, ph i thay tòan b . _ N u lo i l c d u có g n van an toàn thì nh thông s ch m ch d u, ki m tra lò xo, van (n u m vít đi u ch nh thì ph i nh v trí đ khi ráp vào cho đúng). _ Ki m tra đ m kín (ph t) xem còn dùng đư c hay không. _ Ráp l i toàn b , chú ý đ m kín và lò xo. Th i gió nén l c tinh 2/ Ki m tra bơm d u: _ Tháo bơm ra t ng chi ti t, chú ý mi ng đ m n p bơm n u còn t t có th dùng l i. _ R a s ch s , th i khô các chi ti t. _ Ráp l i 2 bánh răng vào bơm (không l p n p bơm). _ Dùng lá c ki m tra: a) Khe h gi a v bơm và bánh răng (cho phép 0,1mm) b) Khe h gi a 2 bánh răng (0,15 – 0,35mm) c) Khe h gi a m t trên bánh răng v i n p bơm (chi u sâu v t lõm n p cho phép 0,1mm). _ Chú ý chi u dày mi ng đ m n p bơm n u thay m i. _ Ki m tra m ch d u c a van gi m áp. _ Ki m tra 2 m t ph ng ti p xúc gi a v bơm và n p bơm. 26
 13. Th c hành Đ ng cơ xăng 27
 14. Th c hành Đ ng cơ xăng 3/ Ki m tra tình tr ng c a d u bôi trơn _ D u có màu đen do l n l n v i khí th i l t t bu ng cháy xu ng và b oxy hóa. _ D u quá loãng và cao hơn m c n đ nh do xăng l t xu ng c c te (màng bơm xăng b rách). _ D u có màu tr ng đ c do có l n nư c trong d u ho c nư c l t t h th ng làm mát (đ m n p máy b cháy, xy lanh b n t …). _ D u có l n m t kim lo i là do b c lót b cháy ho c các b m t ma sát b mòn quá nhi u. III-B O DƯ NG H TH NG BÔI TRƠN 1/ Phương pháp thay d u bôi trơn: D u bôi trơn sau 1 th i gian làm vi c s m t tính ch t làm trơn, do đó ph i thay d u m i. Th i gian thay d u tùy theo nhà ch t o n đ nh ho c sau khi xe ch y đư c 2000 – 3000Km, phương pháp thay d u như sau: _ Cho đ ng cơ n kho ng 15 phút đ d u nóng, d ch y. _ T t máy, m vít x d u c c te, đ th i gian cho d u cũ ch y ra h t. _ V n vít l i, chăm d u m i vào đ n m c n đ nh (xem thư c đo d u). _ N u đ ng cơ dơ quá, ta ph i súc r a các b ph n trong c c te trư c khi chăm d u m i vào b ng cách: đ d u r a đ c bi t vào c c te lên t i m c trung bình. Cho đ ng cơ ho t đ ng kho ng 10 phút, x d u r a đó ra, v n vít x d u l i, chăm d u m i vào. 2/ Nh ng đi u c n chú ý trong vi c bôi trơn đ ng cơ: _ Đ ng đ kéo dài vi c s d ng đ ng cơ khi th y m c d u trong c c te ngày càng lên cao thay vì h xu ng (có xăng hay nư c l t vào c c te). _ Đ ng tăng ga l n li n khi đ ng cơ m i kh i đ ng, vì d u hãy còn ngu i và d u chưa lưu thông đ n kh p các b ph n. _ Dùng 1 lo i d u thích h p v i đ ng cơ, không pha l n nhi u lo i có tính ch t khác nhau. _ Không dùng d u l a đ súc r a, vì d u l a còn sót l i làm m t tính ch t làm trơn c a d u nh n (ch dùng d u r a đ c bi t ho c d u gasoil). 28
 15. Th c hành Đ ng cơ xăng Bài 5: KI M TRA H TH NG LÀM MÁT I-Đ I V I Đ NG CƠ ĐANG HO T Đ NG Ta ki m tra các ph n sau: 1/ Đ căng c a dây đai: _ Có th dùng d ng c đo ho c dùng tay n dây đai xu ng 1 l c kho ng 3Kg, đ võng c a dây đai t 10 – 15mm là đư c. _ N u đ võng quá nh là dây đai quá căng làm mau h ng b c đ n bơm nư c và máy phát đi n, t n hao công su t c a đ ng cơ. N u đ võng quá l n là dây đai quá chùng làm dây đai b trư t trong rãnh pu ly, hi u qu làm mát kém. _ Đi u ch nh l i đ căng dây đai b ng cách đi u ch nh máy phát đi n ra vào đ đ t đư c đ căng thích h p. 2/ Ki m tra tình tr ng c a bơm nư c và qu t gió: _ Cho đ ng cơ ho t đ ng, m n p két nư c ra. _ N u nư c bên trong chuy n đ ng ch ng t bơm nư c làm vi c, tăng ga l n thì nư c chuy n đ ng nhanh là t t. _ N u nư c bên trong không chuy n đ ng ch ng t bơm nư c không làm vi c, tăng ga l n thì nư c chuy n đ ng nh là bơm nư c quá y u. 3/Ki m tra két nư c: Ru t két nư c b ngh t: s tay c m giác nhi t đ , n u két nư c b ngh t nhi u thì nhi t đ két nư c trên và két dư i nư c chênh nhau l n. Có th ki m tra b ng cách m n p két nư c, tăng t c đ ng cơ vài l n, n u nư c trào ra càng nhi u ch ng t két nư c càng b ngh t. 4/ Ki m tra nư c làm mát: _ Nư c làm mát ph i dùng nư c trong, không có c n b n. 29
Đồng bộ tài khoản