Đề cương Tốt Nghiệp B9 năm 2009

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
94
lượt xem
23
download

Đề cương Tốt Nghiệp B9 năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chấn động não là thể nhẹ nhất của chấn thương sọ não, không có tổn thương thực thể của chất não mà chỉ có rối loạn hoạt động chức năng của não. Do chấn thương làm rung động mạnh dẫn tới dịch não tủy bị sóng va đập vào thành não thất gây rối loạn chức năng thần kinh của hệ lưới- vỏ não- dưới vỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Tốt Nghiệp B9 năm 2009

 1. Đề cương Tốt Nghiệp B9 năm 2009
 2. Đề cương Tốt Nghiệp B9 năm 2009 Câu 1: Chấn động não do chấn thương, lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên tắc chung về điều trị bảo tồn? Chấn động não là thể nhẹ nhất của chấn thương sọ não, không có tổn thương thực thể của chất não mà chỉ có rối loạn hoạt động chức năng của não. Do chấn thương làm rung động mạnh dẫn tới dịch não tủy bị sóng va đập vào thành não thất gây rối loạn chức năng thần kinh của hệ lưới- vỏ não- dưới vỏ. I. Triệu chứng lâm sàng : - Rối loạn tri giác ngay sau chấn thương: + Bn thấy choáng váng, mÊt ý thøc ngắn trong vμi chôc gi©y ®Õn vμi phót(< 30 phút) sau đó ý thức dần hồi phục. +Tuy nhiên có thể thấy đau đầu chóng mặt, quên ngược chiều( quªn c¸c sù viÖc x¶y ra tr−íc trong vμ sau khi bÞ tai n¹n). Các triệu chứng này có thể kéo dài từ 1-3 tuần. - Rối loạn thần kinh thực vật : có thể kéo dài vμi tuần: + §au đầu ,chóng mặt ,buồn nôn, nôn nhiều khi thay đổi tư thế. + Hồi hộp đánh trống ngực,m¹ch nhanh,s¾c mÆt nhît nh¹t,v· må h«i. + Hô hấp, tuần hoàn không bị ảnh hưởng. - Dấu hiệu thần kinh khu trú : ko cã - Hội chứng màng não : ko có II. Cận lâm sàng: 1
 3. - Sau 12-24h chọc ống sống thắt lưng thấy dịch não tủy mầu sắc bình thường, áp lực dịch não tủy có thể tăng nhẹ. - Chụp sọ qui ước thẳng nghiêng: Không thấy tổn thương xương. - CT scanner: không thấy tổn thương não và sọ. III. Nguyên tắc điều trị bảo tồn: 1. Bất động: - Bất động bn tại giường ,n»m ®Çu cao( 15o – 30o). - Trong 5-7 ngày(có thể lâu hơn) đến khi bn hết chóng mặt, hết buồn nôn, đỡ đau đầu thì có thể cho bn ngồi dậy và tập đi lại. - T¸c dông cña bÊt ®éng: + Nhanh chãng håi phôc l¹i chøc phËn cña TK thùc vËt : hÕt chãng mÆt ,buån n«n,n«n. + Håi phôc l¹i trÝ nhí. + §Ò phßng c¸c biÕn chøng : phï n·o tiÕn triÓn ,ch¶y m¸u n·o --> tô m¸u ,tôt kÑt n·o do t¨ng ¸p lùc sä n·o. + §Ò phßng c¸c di chøng : suy nh−îc thÇn kinh,®éng kinh,RL TKTV. 2. Giải quyết rối loạn hô hấp: - Hót ®êm d·i nÕu cã biÓu hiÖn ïn ø ,thë khß khÌ. - Thë oxy 2 – 4 l /phót. 3. An thần: - C§: khi Bn gi·y dôa ,la hÐt, kÝch thÝch t©m thÇn. 2
 4. - Thuèc: Seduxen 0,01 x 1 èng TB. Gardenal 0,1 x 1v uèng tèi. §«ng miªn: promedon 0,02 x1 « amynazin 0,025 x1« + 10 ml HTN 5% pipolphen 0,05 x1« Trén lÉn tiªm TM 2ml khi BN kÝch thÝch. - Sö dông khi cã ®iÒu kiÖn: + Chôp CLVT ko cã m¸u tô néi sä ,ko cã g·y xg sä ®Ì Ðp n·o. + Tù thë tho¶ ®¸ng. + Cho BN thë oxy liªn tôc. - NÕu BN tØnh t¸o nh−ng vÉn cßn biÓu hiÖn RL t©m thÇn sau chÊn th−¬ng: Haloperidol 1,5 mg x 2 v Aminazin 25 mg x 2 - 4 v 4. Chống phù não: MgSO4 25% x 5 -10 ml TB s©u. atropine 1/2 mg x 1 « TB hoÆc TDD. lasix 20 mg x 1 « TB NÆng: Manitol 15% x 150 ml liÒu 1g/kg thÓ träng /6 – 12 h ,tèc ®é truyÒn : thμnh dßng ( 120 g/ phót) 3
 5. 5. B¶o vÖ TK vμ bæ n·o: - Cerebrolysin 5 ml x 2« /ngμy. - Nootropyl 0,8 x 2- 4 v/ngμy. - Nivalin 5mg x 1 «/ngμy. 6. Các biện pháp khác: hạ sốt, KS ,tăng cường nuôi dưỡng. Câu 2: Vỡ nền sọ giữa do chấn thương, triệu chứng lâm sàng, hình ảnh cận lâm sàng và nguyên tắc chung về điều trị - Nền sọ có cấu trúc không đều, chỗ thì xương đặc, chỗ thì xương xốp, nền sọ có nhiều lỗ để cho mạch máu và thần kinh đi qua. 4
 6. Do đó khi chấn thương thì nền sọ thường yếu hơn so với vòm sọ. Khi vỡ nền sọ thì thường kèm theo dập não. I.Triệu chứng lâm sàng : gồm triệu chứng lâm sàng của vỡ xương nền sọ và giập não 1. Vỡ xương nền sọ giữa: - Chảy máu và dịch não tủy ra tai. - Bầm tím phía sau và trên vành tai. - Liệt dây thần kinh VII ngoại vi. 2. Giập não: 2.1 Rối loạn tri giác: - Mức độ nhẹ và vừa: bất tỉnh từ 5-10 phút rồi tỉnh lại, có thể tiếp xúc được nhưng chậm. Kích thích, dãy dụa, buồn nôn và nôn. - Mức độ nặng: bn mê ngay sau chấn thương, kéo dài từ 10-20 phút, sau đó tỉnh lại, kích thích dãy dụa , sau vài giờ tri giác có xu hướng xấu đi, nặng hơn có thể hôn mê sau chấn thương và kéo dài tới khi tử vong. 2.2.Rối loạn thần kinh thực vật: - Nhẹ: RLTKTV không nặng lắm: . Mạch nhanh 90-100l/p. . HAdm tăng nhẹ. . Tù thë ( f 25 - 30 lÇn /phót),ch−a cã ïn t¾c h« hÊp . - Nặng: RLTKTV nghiêm trọng: . Mạch chậm 60-65l/p. 5
 7. . HAdm tăng cao. . Thở chậm, ngừng thở. . Sốt cao 39-400 C, vã mồ hôi. . Rung cơ, có cơn duỗi cứng mất não. . Sau đó mÊt bï : M nhanh nhỏ, HAdm tụt. 2.3 Dấu hiệu TKKT : - Giãn đồng tử cùng bên ổ giập não. - LiÖt 1/2 người đối bên ổ giập não: th−êng lμ liÖt trung −¬ng. + BiÓu hiÖn: . T¨ng tr−¬ng lùc c¬, ko cã teo c¬. . T¨ng ph¶n x¹ g©n xg. . Cã ph¶n x¹ bÖnh lý bã th¸p: Babinski ( + ),Rossolimo (+),ph¶n x¹ tù ®éng tuû,rung giËt bμn ch©n (+). . RL c¬ vßng. + Møc ®é liÖt : cã 5 ®é : . §é 1: gi¶m søc c¬ nh−ng cßn vËn ®éng chñ ®éng ®−îc ch©n tay --> cßn ®i l¹i ®−îc . . §é 2: ko ®i l¹i ®ùoc nh−ng cßn n©ng ®−îc chi lªn khái mÆt gi−êng. . §é 3: Ko n©ng ®−îc chi lªn khái mÆt gi−êng nh−ng tú tay ch©n xuèng gi−êng cßn co duçi ®−îc chi thÓ. . §é 4 : Ko co duçi ®−îc chi thÓ nh−ng cßn biÓu hiÖn co c¬ khi g¾ng søc. 6
 8. . §é 5: liÖt hoμn toμn. - Tổn thương dây TK sä n·o: + D©y VII: liÖt VII kiÓu trung −¬ng: liÖt 1/4 d−íi mÆt bªn ®èi diÖn æ tæn th−¬ng. miÖng BN bÞ kÐo lÖch vÒ bªn lμnh, DH Charles - Bell : ( - ) + D©y III : l¸c ngoμi. + D©y IV : l¸c trong. - Cơn co giật động kinh cục bộ: C¬n b¾t nguån tõ ngän chi hoÆc mÆt,khëi ®Çu cã thÓ biÓu hiÖn b»ng hiÖn t−îng co rót hoÆc yÕu t¹m thêi ,thêi gian kho¶ng 10 - 30 phót,tiÕp ®ã lμ hiÖn t−îng co giËt t¨ng dÇn vÒ tÇn sè vμ c−êng ®é.HiÖn t−îng co giËt lan ra 1/2 th©n.Trong lóc co giËt côc bé th× BN ko mÊt ý thøc vμ khi co giËt lan ra ½ th©n bªn ®èi diÖn th× BN mÊt ý thøc vμ cã c¬n §K toμn thÓ. HoÆc chØ biÓu hiÖn co giËt ë 1/2 ng−êi hoÆc chØ co giËt c¬ mÆt1 bªn . - 1sè DH TKKT kh¸c : chØ ph¸t hiÖn ®−îc khi Bn ®· håi phôc søc khoÎ : RL ng«n ng÷, RL thÞ lùc, thÝnh lùc ,RL ngöi. 2.4Tăng áp lực nội sọ: + Đau đầu, buồn nôn và nôn. + Ứ phù đĩa thị, cổ cứng. + Kích thích tâm thần vận động: kÝch thÝch ,vËt v·,gi·y giôa do ®au ®ín,sau ®ã n»m im ®ê ®Én,mÊt ®Þnh h−íng,tri gi¸c xÊu dÇn h«m mª. + M chËm,HA t¨ng cao. II. Cận lâm sàng: 1.Chụp phim sä quy −íc : 2 phim thẳng nghiêng để tìm đường vỡ xương. 7
 9. 2.Chụp CLVT: Cho biết đầy đủ tổn thương ở xương và não - Khi chụp CLVT sọ não có mở cửa sổ xương thấy các đường rạn vỡ xương. - Tæn t−¬ng n·o: + VÞ trÝ æ dËp n·o : ë ngay d−íi chç xg sä bÞ chÊn th−¬ng hoÆc ë phÝa ®èi diÖn lùc chÊn th−¬ng. + DËp n·o ®¬n thuÇn: vïng gi¶m tû träng so víi m« n·o lμnh. + DËp n·o ch¶y m¸u: h×nh ¶nh muèi tiªu: lèm ®èm æ nhá t¨ng tû träng ( do ch¶y m¸u to nhá kh¸c nhau), trªn nÒn gi¶m tû träng ( tæ chøc n·o phï nÒ,dËp n¸t). + §ång thêi cã h×nh ¶nh: cho¸n chç ,chÌn ®Èy ®−êng gi÷a sang bªn vμ lμm thay ®æi h×nh d¸ng n·o thÊt ( bÞ thu nhá hoÆcbiÕn mÊt). III. Nguyên tắc chung về điều trị: 1. Bất động: - Bất động bn tại giường ,n»m ®Çu cao( 15o – 30o). - Trong 5-7 ngày(có thể lâu hơn) đến khi bn hết chóng mặt, hết buồn nôn, đỡ đau đầu thì có thể cho bn ngồi dậy và tập đi lại. - T¸c dông cña bÊt ®éng: + Nhanh chãng håi phôc l¹i chøc phËn cña TK thùc vËt : hÕt chãng mÆt ,buån n«n,n«n. + Håi phôc l¹i trÝ nhí. + §Ò phßng c¸c biÕn chøng : phï n·o tiÕn triÓn ,ch¶y m¸u n·o --> tô m¸u ,tôt kÑt n·o do t¨ng ¸p lùc sä n·o. + §Ò phßng c¸c di chøng : suy nh−îc thÇn kinh,®éng kinh,RL TKTV. 8
 10. 2. Giải quyết rối loạn hô hấp: - Hót ®êm d·i nÕu cã biÓu hiÖn ïn ø ,thë khß khÌ. - Thë oxy 2 – 4 l /phót. - Mở khí quản đối với trường hợp giập não nặng 3. An thần: - C§: khi Bn gi·y dôa ,la hÐt, kÝch thÝch t©m thÇn. - Thuèc: Seduxen 0,01 x 1 èng TB. Gardenal 0,1 x 1v uèng tèi. §«ng miªn: promedon 0,02 x1 « amynazin 0,025 x1« + 10 ml HTN 5% pipolphen 0,05 x1« --> Trén lÉn tiªm TM 2ml khi BN kÝch thÝch. - Sö dông khi cã ®iÒu kiÖn: + Chôp CLVT ko cã m¸u tô néi sä ,ko cã g·y xg sä ®Ì Ðp n·o. + Tù thë tho¶ ®¸ng. + Cho BN thë oxy liªn tôc. - NÕu BN tØnh t¸o nh−ng vÉn cßn biÓu hiÖn RL t©m thÇn sau chÊn th−¬ng: Haloperidol 1,5 mg x 2 v 9
 11. Aminazin 25 mg x 2 - 4 v 4.Chống phù não: - NhÑ: MgSO4 25% x 5 -10 ml TB s©u. atropine 1/2 mg x 1 « TB hoÆc TDD. lasix 20 mg x 1 « TB - NÆng: Manitol 15% x 150 ml,liÒu 1g/kg thÓ träng /6 – 12 h ,tèc ®é truyÒn : thμnh dßng ( 120 g/ phót). Lasix 20 mg x 2 - 3 « TB TruyÒn Dextran,nh÷ng chÊt thay thÕ m¸u...( ko nªn dïng glucose 20%,30%) 5. Chèng co th¾t m¹ch n·o : Nimotop 10 mg x 1 lä,TM b»ng b¬m kim tiªm ®iÖn : giê thø1 :1 mg,giê thø 2 :2 mg, NÕu ko h¹ HA th× tiÕp tôc truyÒn hÕt. Nimotop 30 mg x 6v /ngμy 4h uèng 2v. - T¸c dông : gi·n m¹ch m¸u n·o ,t¨ng l−u l−îng m¸u ®Ðn n·o ,t¨ng t−íi m¸u cho tæ chøc n·o tæn th−¬ng. Chèng co th¾t m¹ch n·o. - CC§: HAT§ < 90mmHg. Phï n·o cã tÝnh chÊt bÖnh lý. T¨ng ¸p lùc sä n·o nÆng. Phô n÷ cã thai. 10
 12. BN x¬ gan hoÆc suy gan nÆng. 6. B¶o vÖ TK vμ bæ n·o: - Cerebrolysin 5 ml x 2« /ngμy. - Nootropyl 0,8 x 2- 4 v/ngμy. - Nivalin 5mg x 1 «/ngμy. 7. Chèng co giËt ®éng kinh: gardenal 0,1 x1v uèng tèi Deparkin 0,2 x 1 - 2 v /ngμy 8.Các biện pháp khác: + Hạ sốt khi sốt cao > 39o : Efferalgan 500 mg x 1 v . + Kháng sinh : ceftriaxone 1g x 2 lä TM Gentamycin 80 mg x 2 « TB + Tăng cường nuôi dưỡng : nu«i d−ìng qua sonde nÕu BN h«n mª. + Chống toan máu. 9. §iÒu trÞ phôc håi chøc n¨ng: - LuyÖn tËp sím ngay tõ ngμy ®Çu: chèng teo c¬ cøng khíp ,phßng huyÕt t¾c ,loÐt ®iÓm tú b»ng trë m×nh ,xoa bãp ch©n tay 2h/lÇn. - Cã thÓ kÕt hîp xoa bãp víi ch©m cøu ,bÊm huyÖt,lý liÖu phôc håi chøc n¨ng. 11
 13. Câu 3: Vỡ tầng sọ trước do chấn thương? Triệu chứng lâm sàng, hình ảnh cận lâm sàng, nêu nguyên tắc chung về điều trị - Do đặc điểm cấu trúc nền sọ không đều, chỗ thì xương đặc, chỗ thì xương xốp và nền sọ có nhiều lỗ cho mạch máu và dây thần kinh đi qua, do vậy nền sọ yếu hơn vòm sọ và vỡ nền sọ thường kèm theo dập não. - Vỡ tầng sọ trước do chấn thương là vỡ tầng sọ ở phía trước, cao nhất, giới hạn đến rãnh thị giác và bờ sau cánh bướm nhỏ( tầng sọ trước gồm 2 rãnh thị và 2 lỗ thị giác, mào gà, gai trán, rãnh khứu và các lỗ 12
 14. khứu, ụ ổ mắt với các ấn điểm chỉ và lồi núm vú) mà nguyên nhân là do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, sinh hoạt. I. Triệu chứng lâm sàng : 1. Vỡ xương nền sä tr−íc: - Chảy máu lẫn dịch não tủy ra mũi. - Dấu hiệu “kính râm”: hai hốc mắt quầng tím do máu chảy vào tổ chức lỏng lẻo sau nhãn cầu. Cá biệt có trường hợp lồi mắt, đau nhức trong hốc mắt, giảm thị lực do máu tụ sau nhãn cầu. - Có thể tổn thương dây thần kinh thị giác trong ống thị do vỡ xương gây nên: thị lực giảm dần có thể dẫn tới mất hoàn toàn thị lực. - Khi có dập não thì có thêm các triệu chứng của dập não. 2. DËp n·o: 2.1 Rối loạn tri giác: - Mức độ nhẹ và vừa: bất tỉnh từ 5-10 phút rồi tỉnh lại, có thể tiếp xúc được nhưng chậm. Kích thích, dãy dụa, buồn nôn và nôn. - Mức độ nặng: bn mê ngay sau chấn thương, kéo dài từ 10-20 phút, sau đó tỉnh lại, kích thích dãy dụa , sau vài giờ tri giác có xu hướng xấu đi, nặng hơn có thể hôn mê sau chấn thương và kéo dài tới khi tử vong. 2.2.Rối loạn thần kinh thực vật: - Nhẹ: RLTKTV không nặng lắm: . Mạch nhanh 90-100l/p. . HAdm tăng nhẹ. . Tù thë ( f 25 - 30 lÇn /phót),ch−a cã ïn t¾c h« hÊp . 13
 15. - Nặng: RLTKTV nghiêm trọng: . Mạch chậm 60-65l/p. . HAdm tăng cao. . Thở chậm, ngừng thở. . Sốt cao 39-400 C, vã mồ hôi. . Rung cơ, có cơn duỗi cứng mất não. . Sau đó mÊt bï : M nhanh nhỏ, HAdm tụt. 2.3 Dấu hiệu TKKT : - Giãn đồng tử cùng bên ổ giập não. - LiÖt 1/2 người đối bên ổ giập não: th−êng lμ liÖt trung −¬ng + BiÓu hiÖn: . T¨ng tr−¬ng lùc c¬, ko cã teo c¬. . T¨ng ph¶n x¹ g©n xg. . Cã ph¶n x¹ bÖnh lý bã th¸p: Babinski ( + ),Rossolimo (+),ph¶n x¹ tù ®éng tuû,rung giËt bμn ch©n (+). . RL c¬ vßng. + Møc ®é liÖt : cã 5 ®é : . §é 1: gi¶m søc c¬ nh−ng cßn vËn ®éng chñ ®éng ®−îc ch©n tay --> cßn ®i l¹i ®−îc . . §é 2: ko ®i l¹i ®ùoc nh−ng cßn n©ng ®−îc chi lªn khái mÆt gi−êng. 14
 16. . §é 3: Ko n©ng ®−îc chi lªn khái mÆt gi−êng nh−ng tú tay ch©n xuèng gi−êng cßn co duçi ®−îc chi thÓ. . §é 4 : Ko co duçi ®−îc chi thÓ nh−ng cßn biÓu hiÖn co c¬ khi g¾ng søc. . §é 5: liÖt hoμn toμn. - Tổn thương dây TK sä n·o: + D©y VII: liÖt VII kiÓu trung −¬ng: liÖt 1/4 d−íi mÆt bªn ®èi diÖn æ tæn th−¬ng. miÖng BN bÞ kÐo lÖch vÒ bªn lμnh ,DH Charles - Bell : (-) + D©y III : l¸c ngoμi. + D©y IV : l¸c trong. - Cơn co giật động kinh cục bộ: C¬n b¾t nguån tõ ngän chi hoÆc mÆt,khëi ®Çu cã thÓ biÓu hiÖn b»ng hiÖn t−îng co rót hoÆc yÕu t¹m thêi ,thêi gian kho¶ng 10 - 30 phót,tiÕp ®ã lμ hiÖn t−îng co giËt t¨ng dÇn vÒ tÇn sè vμ c−êng ®é.HiÖn t−îng co giËt lan ra 1/2 th©n.Trong lóc co giËt côc bé th× BN ko mÊt ý thøc vμ khi co giËt lan ra ½ th©n bªn ®èi diÖn th× BN mÊt ý thøc vμ cã c¬n §K toμn thÓ. HoÆc chØ biÓu hiÖn co giËt ë 1/2 ng−êi hoÆc chØ co giËt c¬ mÆt1 bªn . - 1sè DH TKKT kh¸c : chØ ph¸t hiÖn ®−îc khi Bn ®· håi phôc søc khoÎ : RL ng«n ng÷, RL thÞ lùc, thÝnh lùc ,RL ngöi. 2.4Tăng áp lực nội sọ: + Đau đầu, buồn nôn và nôn. + Ứ phù đĩa thị, cổ cứng. + Kích thích tâm thần vận động: kÝch thÝch ,vËt v·,gi·y giôa do ®au ®ín,sau ®ã n»m im ®ê ®Én,mÊt ®Þnh h−íng,tri gi¸c xÊu dÇn h«m mª. 15
 17. + M chËm,HA t¨ng cao. II. Cận lâm sàng: 1.Chụp phim sä quy −íc : 2 phim thẳng nghiêng để tìm đường vỡ xương. 2.Chụp CLVT: Cho biết đầy đủ tổn thương ở xương và não - Khi chụp CLVT sọ não có mở cửa sổ xương thấy các đường rạn vỡ xương. Hình ảnh : rạn, vỡ, nứt tầng sọ trước(từ rãnh thị giác và bờ sau cánh bướm nhỏ ra trước) - Tæn t−¬ng n·o: + VÞ trÝ æ dËp n·o : ë ngay d−íi chç xg sä bÞ chÊn th−¬ng hoÆc ë phÝa ®èi diÖn lùc chÊn th−¬ng. + DËp n·o ®¬n thuÇn: vïng gi¶m tû träng so víi m« n·o lμnh. + DËp n·o ch¶y m¸u: h×nh ¶nh muèi tiªu: lèm ®èm æ nhá t¨ng tû träng ( do ch¶y m¸u to nhá kh¸c nhau), trªn nÒn gi¶m tû träng ( tæ chøc n·o phï nÒ,dËp n¸t). + §ång thêi cã h×nh ¶nh: cho¸n chç ,chÌn ®Èy ®−êng gi÷a sang bªn vμ lμm thay ®æi h×nh d¸ng n·o thÊt ( bÞ thu nhá hoÆcbiÕn mÊt). III. Nguyên tắc chung về điều trị: Chủ yếu là điều trị bảo tồn. 1. Bất động: - Bất động bn tại giường ,n»m ®Çu cao( 15o – 30o). - Trong 5-7 ngày(có thể lâu hơn) đến khi bn hết chóng mặt, hết buồn nôn, đỡ đau đầu thì có thể cho bn ngồi dậy và tập đi lại. - T¸c dông cña bÊt ®éng: + Nhanh chãng håi phôc l¹i chøc phËn cña TK thùc vËt : hÕt chãng mÆt ,buån n«n,n«n. 16
 18. + Håi phôc l¹i trÝ nhí. + §Ò phßng c¸c biÕn chøng : phï n·o tiÕn triÓn ,ch¶y m¸u n·o --> tô m¸u ,tôt kÑt n·o do t¨ng ¸p lùc sä n·o. + §Ò phßng c¸c di chøng : suy nh−îc thÇn kinh,®éng kinh,RL TKTV. 2. Giải quyết rối loạn hô hấp: - Hót ®êm d·i nÕu cã biÓu hiÖn ïn ø ,thë khß khÌ. - Thë oxy 2 – 4 l /phót. - Mở khí quản đối với trường hợp giập não nặng 3. An thần: - C§: khi Bn gi·y dôa ,la hÐt, kÝch thÝch t©m thÇn. - Thuèc: Seduxen 0,01 x 1 èng TB. Gardenal 0,1 x 1v uèng tèi. §«ng miªn: promedon 0,02 x1 « amynazin 0,025 x1« + 10 ml HTN 5% pipolphen 0,05 x1« --> Trén lÉn tiªm TM 2ml khi BN kÝch thÝch. - Sö dông khi cã ®iÒu kiÖn: + Chôp CLVT ko cã m¸u tô néi sä ,ko cã g·y xg sä ®Ì Ðp n·o. 17
 19. + Tù thë tho¶ ®¸ng. + Cho BN thë oxy liªn tôc. - NÕu BN tØnh t¸o nh−ng vÉn cßn biÓu hiÖn RL t©m thÇn sau chÊn th−¬ng: Haloperidol 1,5 mg x 2 v Aminazin 25 mg x 2 - 4 v 4.Chống phù não: - NhÑ: MgSO4 25% x 5 -10 ml TB s©u. atropine 1/2 mg x 1 « TB hoÆc TDD. lasix 20 mg x 1 « TB - NÆng: Manitol 15% x 150 ml,liÒu 1g/kg thÓ träng /6 – 12 h ,tèc ®é truyÒn : thμnh dßng ( 120 g/ phót). Lasix 20 mg x 2 - 3 « TB TruyÒn Dextran,nh÷ng chÊt thay thÕ m¸u...( ko nªn dïng glucose 20%,30%) 5. Chèng co th¾t m¹ch n·o : Nimotop 10 mg x 1 lä,TM b»ng b¬m kim tiªm ®iÖn : giê thø1 :1 mg,giê thø 2 :2 mg, NÕu ko h¹ HA th× tiÕp tôc truyÒn hÕt. Nimotop 30 mg x 6v /ngμy 4h uèng 2v. - T¸c dông : gi·n m¹ch m¸u n·o ,t¨ng l−u l−îng m¸u ®Ðn n·o ,t¨ng t−íi m¸u cho tæ chøc n·o tæn th−¬ng. Chèng co th¾t m¹ch n·o. 18
 20. - CC§: HAT§ < 90mmHg. Phï n·o cã tÝnh chÊt bÖnh lý. T¨ng ¸p lùc sä n·o nÆng. Phô n÷ cã thai. BN x¬ gan hoÆc suy gan nÆng. 6. B¶o vÖ TK vμ bæ n·o: - Cerebrolysin 5 ml x 2« /ngμy. - Nootropyl 0,8 x 2- 4 v/ngμy. - Nivalin 5mg x 1 «/ngμy. 7. Chèng co giËt ®éng kinh: gardenal 0,1 x1v uèng tèi Deparkin 0,2 x 1 - 2 v /ngμy 8.Các biện pháp khác: + Hạ sốt khi sốt cao > 39o : Efferalgan 500 mg x 1 v . + Kháng sinh : ceftriaxone 1g x 2 lä TM Gentamycin 80 mg x 2 « TB + Tăng cường nuôi dưỡng : nu«i d−ìng qua sonde nÕu BN h«n mª. + Chống toan máu. 9. §iÒu trÞ phôc håi chøc n¨ng: 19
Đồng bộ tài khoản