ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

Chia sẻ: Hoang Van Trong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
773
lượt xem
72
download

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 (1đ) Nước ta lâm vào thời kì chia cắt là do đâu? - Câu 2 (2đ) Mục đích của quân Tây Sơn khi tiến ra Thăng Long là gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

  1. Trường………………………………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Môn: Lich Sử 4. ̣ Họ tên:………………………………. Lớp: 4….. Năm học: 2010 - 2011 . Điểm Lời phê giáo viên Bài làm Câu 1 (1đ) Nước ta lâm vao thời kì chia căt là do đâu? ̀ ́ Câu 2 (2đ) Muc đich cua quân Tây Sơn khi tiên ra Thăng Long là gì? ̣́ ̉ ́ Câu 3 (1,5đ) : Em hay nôi ý ở côt A với ý ở côt B cho phù hợp: ̃ ́ ̣ ̣ A B ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ 1) Chiêu khuyên nông a) Phat triên giao duc 2) Mở cửa biên, mở cửa biên giới ̉ ́ ̉ ́ b) Phat triên buôn ban ́ ̣̣ ́ ̉ ̣ 3) Chiêu hoc tâp c) Phat triên nông nghiêp Câu 4 : (2,5đ) : Hay điên từ ngữ : a) lâp căn cứ; b) khởi nghia; c) lât đô; d) họ Nguyên; ̃ ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̃ e) toan bộ vung đât, vao chỗ trông cho thich hợp : ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ Ba anh em Nguyên Nhac, Nguyên Lữ, Nguyên Huệ lên vung Tây Sơn ̃ ̣ ̃ ̃ ̀ …………………..dựng cờ ………………………... Trước khi tiên ra Thăng Long, ́ Nguyên Huệ đã lam chủ ………………………………………………….Đang Trong, ̃ ̀ ̀ ́ ̀ …………………………chinh quyên ……………………… Câu 5 (3đ) Nhà Hâu Lê đã lam gì để khuyên khich hoc tâp ? ̣ ̀ ́ ́ ̣̣
  2. ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 4 Câu 1 : (1đ) Cac tâp đoan phong kiên xâu xé nhau tranh gianh quyên lợi. ̣́ ̀ ́ ̀ ̀ Câu 2 : (2đ) Môi ý viêt đung được 1 điêm. ̃ ́ ́ ̉ - Mở rông căn cứ cua nghia quân Tây Sơn. ̣ ̉ ̃ - Thông nhât Giang Sơn. ́ ́ Câu 3 : 1,5đ) Môi ý được 0,5 điêm ̃ ̉ A B ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ 1) Chiêu khuyên nông a) Phat triên giao duc 2) Mở cửa biên, mở cửa biên giới ̉ ́ ̉ ́ b) Phat triên buôn ban ́ ̣̣ ́ ̉ ̣ 3) Chiêu hoc tâp c) Phat triên nông nghiêp Câu 4 : (2,5đ) Thứ tự cac từ cân điên là : ́ ̀ ̀ a) lâp căn cứ; b) khởi nghia; e) toan bộ vung đât, c) lât đô; d) họ Nguyên; vao chô ̃ ̣ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ trông cho thich hợp : ́ ́ Câu 5 : (3đ) Môi ý đung được 1 điêm . ̃ ́ ̉ - Tổ chức lễ đoc tên người đô. ̣ ̃ - Lễ đon rước người đỗ cao về lang. ́ ̀ - Khăc bia đá tên những người đỗ cao rôi đăt ở Văn Miêu ́ ̣̀ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản