intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HKII môn Ngân hàng thương mại (2009-2010)

Chia sẻ: Bich Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
705
lượt xem
242
download

Đề kiểm tra HKII môn Ngân hàng thương mại (2009-2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề 5 Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm:Cho biết câu sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (5đ) 1. Tiền gửi thanh toán nhạy cảm hơn với biến động của lãi suất so với tiền gửi tiết kiệm. 2. Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ 3. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng làm giảm thuế thu nhập phải nộp cho Nhà nước. 4. Căn cứ được sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HKII môn Ngân hàng thương mại (2009-2010)

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề 5 Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm:Cho biết câu sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (5đ) 1. Tiền gửi thanh toán nhạy cảm hơn với biến động của lãi suất so với tiền gửi tiết kiệm. 2. Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ 3. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng làm giảm thuế thu nhập phải nộp cho Nhà nước. 4. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là các công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất. 5. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng như NHTM. PhÇn II: Bµi tËp Bµi 1: Ng©n hµng A cã c¸c sè liÖu sau (sè d b×nh qu©n n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû ®ång-2® ) HÖ sè rñi Tµi s¶n Sè d LS (%) ro Nguån vèn Sè d LS (%) TiÒn göi thanh TiÒn mÆt 1550 0 to¸n 11540 2 TiÕt kiÖm ng¾n TiÒn göi t¹i NHNN 3500 1 0 h¹n 15790 12,5 TiÒn göi t¹i TCTD kh¸c 1800 4,5 0,2 TK trung - dµi h¹n 10460 16,5 Chøng kho¸n KB ng¾n h¹n 3400 8,5 0 Vay ng¾n h¹n 6250 14 Vay trung - dµi Cho vay ng¾n h¹n 16850 15,5 0,5 h¹n 4170 16,1 Cho vay trung h¹n 11460 17,2 1 Vèn chñ së h÷u 650 Cho vay dµi h¹n 9750 18,5 1 Tµi s¶n kh¸c 550 1 BiÕt thu kh¸c = 147, chi kh¸c = 135, b¶o l·nh thanh to¸n víi gi¸ trÞ 250 tû cã hÖ sè chuyÓn ®æi 100%; tû lÖ nî qu¸ h¹n 5%, thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp lµ 25%, trÝch lËp dù phßng rñi ro b»ng kh«ng. a. TÝnh c¸c chØ sè: Chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n, ROA, ROE b. TÝnh tû lÖ vèn chñ së h÷u/Tæng tµi s¶n rñi ro. NhËn xÐt vÒ tû lÖ nµy vµ chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh cÇn thiÕt cho ng©n hµng, víi gi¶ thiÕt tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu lµ 8%. Bµi 2 (2®) Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng vèn: - TiÕt kiÖm 15 th¸ng, l·i suÊt 0,8%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn - TiÕt kiÖm 9 th¸ng, l·i suÊt 0,75%/th¸ng, tr¶ l·i cuèi kú - Kú phiÕu 18 th¸ng, l·i suÊt 0,82%/th¸ng, tr¶ l·i tríc TÝnh NEC vµ so s¸nh u thÕ cña mçi c¸ch huy ®éng ®èi víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, biÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi c¸c kho¶n huy ®éng ≤12 th¸ng lµ 10%, >12 th¸ng 5%. Bµi 3: (1®)
  2. Ng©n hµng B cã hîp ®ång tÝn dông: Cho vay 1250 triÖu, thêi h¹n 24 th¸ng, tr¶ gèc cuèi kú, tr¶ l·i 4 lÇn trong kú , l·i suÊt 18%/ n¨m. Cuèi kú, kh¸ch hµng mang tr¶ 850 triÖu. Sau 12 th¸ng tiÕp theo, biÕt kh«ng thÓ thu håi kho¶n nî nµy, NH tiÕn hµnh b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m vµ thu ®îc 400 triÖu sau khi trõ chi phÝ b¸n . H·y tÝnh gèc vµ l·i NH thu ®îc khi thanh lý tài sản. TÝnh l·i suÊt thùc cña hîp ®ång trong thời hạn vay ban đầu (24 tháng), biÕt KH ®· tr¶ l·i ba lÇn đầu trong kú ®Çy ®ñ.
  3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề 4 Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm:Cho biết câu sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (5đ) 1. Tiền gửi thanh toán nhạy cảm hơn với biến động của lãi suất so với tiền gửi tiết kiệm. 2. Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ 3. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng làm giảm thuế thu nhập phải nộp cho Nhà nước. 4. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là các công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất. 5. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng như NHTM. PhÇn II: Bµi tËp Bµi 1: Ng©n hµng A cã c¸c sè liÖu sau (sè d b×nh qu©n n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû ®ång-2® ) HÖ sè rñi Tµi s¶n Sè d LS (%) ro Nguån vèn Sè d LS (%) TiÒn göi thanh TiÒn mÆt 2850 0 to¸n 13540 2 TiÕt kiÖm ng¾n TiÒn göi t¹i NHNN 2450 1 0 h¹n 18790 15,5 TiÒn göi t¹i TCTD kh¸c 2780 5,5 0,2 TK trung - dµi h¹n 10460 18,3 Chøng kho¸n KB ng¾n h¹n 4550 9,5 0 Vay ng¾n h¹n 6250 15 Vay trung - dµi Cho vay ng¾n h¹n 18850 16,5 0,5 h¹n 6780 20,1 Cho vay trung h¹n 12450 19,2 1 Vèn chñ së h÷u 790 Cho vay dµi h¹n 11930 21,5 1 Tµi s¶n kh¸c 750 1 BiÕt thu kh¸c = 169, chi kh¸c = 121, b¶o l·nh dù thÇu víi gi¸ trÞ 350 tû cã hÖ sè chuyÓn ®æi 50%; tû lÖ nî qu¸ h¹n 7%, thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp lµ 25%, trÝch lËp dù phßng rñi ro b»ng kh«ng. a. TÝnh c¸c chØ sè: Chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n, ROA, ROE b. TÝnh tû lÖ vèn chñ së h÷u/Tæng tµi s¶n rñi ro. NhËn xÐt vÒ tû lÖ nµy vµ chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh cÇn thiÕt cho ng©n hµng, víi gi¶ thiÕt tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu lµ 8%. Bµi 2 (2®) Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng vèn: - TiÕt kiÖm 18 th¸ng, l·i suÊt 0,85%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn - TiÕt kiÖm 6 th¸ng, l·i suÊt 0,75%/th¸ng, tr¶ l·i cuèi kú - Kú phiÕu 15 th¸ng, l·i suÊt 0,82%/th¸ng, tr¶ l·i tríc TÝnh NEC vµ so s¸nh u thÕ cña mçi c¸ch huy ®éng ®èi víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, biÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi c¸c kho¶n huy ®éng ≤12 th¸ng lµ 11%, >12 th¸ng 5%. Bµi 3: (1®)
  4. Ng©n hµng B cã hîp ®ång tÝn dông: Cho vay 880 triÖu, thêi h¹n 12 th¸ng, tr¶ gèc cuèi kú, tr¶ l·i 2 lÇn trong kú , l·i suÊt 10%/ n¨m. Cuèi kú, kh¸ch hµng mang tr¶ 450 triÖu. Sau 12 th¸ng tiÕp theo, biÕt kh«ng thÓ thu håi kho¶n nî nµy, NH tiÕn hµnh b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m vµ thu ®îc 400 triÖu sau khi trõ chi phÝ b¸n . H·y tÝnh gèc vµ l·i NH thu ®îc khi thanh lý tài sản. TÝnh l·i suÊt thùc cña hîp ®ång trong thời hạn vay ban đầu (12 tháng),, biÕt KH ®· tr¶ l·i lÇn đầu trong kú ®Çy ®ñ.
  5. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề 3 Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm:Cho biết câu sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (5đ) 1. Tiền gửi thanh toán nhạy cảm hơn với biến động của lãi suất so với tiền gửi tiết kiệm. 2. Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ 3. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng làm giảm thuế thu nhập phải nộp cho Nhà nước. 4. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là các công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất. 5. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng như NHTM. PhÇn II: Bµi tËp Bµi 1: Ng©n hµng A cã c¸c sè liÖu sau (sè d b×nh qu©n n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû ®ång-2® ) Tµi s¶n Sè d LS (%) Nguån vèn Sè d LS (%) TiÒn göi thanh BiÕt thu TiÒn mÆt 2550 to¸n 12540 2 kh¸c = 154, TiÕt kiÖm ng¾n chi kh¸c = TiÒn göi t¹i NHNN 2500 2,2 h¹n 15790 13,5 225; tû lÖ TiÒn göi t¹i TCTD kh¸c 1800 5,5 TK trung - dµi h¹n 9460 17,5 nî qu¸ h¹n Chøng kho¸n KB ng¾n 12%, thuÕ h¹n 3400 8,5 Vay ng¾n h¹n 4250 15 suÊt thuÕ Vay trung - dµi thu nhËp lµ Cho vay ng¾n h¹n 15850 15,5 h¹n 4170 18,1 25%, trÝch Cho vay trung h¹n 10460 17,2 Vèn chñ së h÷u 650 lËp dù Cho vay dµi h¹n 9750 19,5 phßng rñi ro Tµi s¶n kh¸c 550 b»ng kh«ng. a. TÝnh c¸c chØ sè: Chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n, ROA, ROE b. TÝnh l·i suÊt cho vay trung b×nh ®Ó ®¶m b¶o ng©n hµng hoµ vèn. Bµi 2 (2®) Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng vèn: - TiÕt kiÖm 18 th¸ng, l·i suÊt 1,1%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn - TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 1%/th¸ng, tr¶ l·i cuèi kú - Kú phiÕu 15 th¸ng, l·i suÊt 1,05%/th¸ng, tr¶ l·i tríc TÝnh NEC vµ so s¸nh u thÕ cña mçi c¸ch huy ®éng ®èi víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, biÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi c¸c kho¶n huy ®éng ≤12 th¸ng lµ 11%, >12 th¸ng 1%. Bµi 3: (1®) Ng©n hµng B cã hîp ®ång tÝn dông: Cho vay 450 tû, thêi h¹n 18 th¸ng, tr¶ gèc cuèi kú, tr¶ l·i 3 lÇn trong kú , l·i suÊt 15%/ n¨m. Cuèi kú, kh¸ch hµng mang tr¶ 250 tû. Sau 12 th¸ng tiÕp theo, biÕt kh«ng thÓ thu håi kho¶n nî nµy, NH tiÕn hµnh b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m vµ thu ®îc 200 tû sau khi trõ chi phÝ b¸n . H·y tÝnh gèc vµ l·i NH thu ®îc khi thanh lý tài sản. TÝnh l·i suÊt thùc cña hîp ®ång trong thời hạn vay ban đầu (18 tháng), biÕt KH ®· tr¶ l·i hai lÇn đầu trong kú ®Çy ®ñ.
  6. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề 2 Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm:Cho biết câu sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (5đ) 1. Tiền gửi thanh toán nhạy cảm hơn với biến động của lãi suất so với tiền gửi tiết kiệm. 2. Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ 3. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng làm giảm thuế thu nhập phải nộp cho Nhà nước. 4. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là các công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất. 5. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng như NHTM. PhÇn II: Bµi tËp Bµi 1: Ng©n hµng A cã c¸c sè liÖu sau (sè d b×nh qu©n n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû ®ång-2® ) Tµi s¶n Sè d LS (%) Nguån vèn Sè d LS (%) TiÒn göi thanh BiÕt thu TiÒn mÆt 3550 to¸n 13540 2 kh¸c = 114, TiÕt kiÖm ng¾n chi kh¸c = TiÒn göi t¹i NHNN 2500 1,2 h¹n 16790 13,5 125; tû lÖ TiÒn göi t¹i TCTD kh¸c 2800 5,5 TK trung - dµi h¹n 9460 17,5 nî qu¸ h¹n Chøng kho¸n KB ng¾n 4%, thuÕ h¹n 3400 8,5 Vay ng¾n h¹n 5250 15 suÊt thuÕ Vay trung - dµi thu nhËp lµ Cho vay ng¾n h¹n 15850 14,5 h¹n 4170 18,1 28%, trÝch Cho vay trung h¹n 10460 16,2 Vèn chñ së h÷u 650 lËp dù Cho vay dµi h¹n 10750 18,5 phßng rñi ro Tµi s¶n kh¸c 550 b»ng kh«ng. a. TÝnh c¸c chØ sè: Chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n, ROA, ROE b. TÝnh l·i suÊt cho vay trung b×nh ®Ó ®¶m b¶o ng©n hµng hoµ vèn. Bµi 2 (2®) Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng vèn: - Chøng chØ tiÒn göi 18 th¸ng, l·i suÊt 1,2%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn - TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 1,3%/th¸ng, tr¶ l·i cuèi kú - Kú phiÕu 24 th¸ng, l·i suÊt 1,4%/th¸ng, tr¶ l·i tríc TÝnh NEC vµ so s¸nh u thÕ cña mçi c¸ch huy ®éng ®èi víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, biÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi c¸c kho¶n huy ®éng ≤12 th¸ng lµ 10%, >12 th¸ng 2%. Bµi 3: (1®) Ng©n hµng B cã hîp ®ång tÝn dông: Cho vay 650 tû, thêi h¹n 24 th¸ng, tr¶ gèc cuèi kú, tr¶ l·i 4 lÇn trong kú , l·i suÊt 12%/ n¨m. Cuèi kú, kh¸ch hµng mang tr¶ 350 tû. Sau 12 th¸ng tiÕp theo, biÕt kh«ng thÓ thu håi kho¶n nî nµy, NH tiÕn hµnh b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m vµ thu ®îc 250 tû sau khi trõ chi phÝ b¸n . H·y tÝnh gèc vµ l·i NH thu ®îc khi thanh lý tài sản. TÝnh l·i suÊt thùc cña hîp ®ång trong thời hạn vay ban đầu (24 tháng), biÕt KH ®· tr¶ l·i ba lÇn đầu trong kú ®Çy ®ñ.
  7. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề 1 Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm:Cho biết câu sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (5đ) 1. Tiền gửi thanh toán nhạy cảm hơn với biến động của lãi suất so với tiền gửi tiết kiệm. 2. Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ 3. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng làm giảm thuế thu nhập phải nộp cho Nhà nước. 4. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là các công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất. 5. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng như NHTM. PhÇn II: Bµi tËp Bµi 1: Ng©n hµng A cã c¸c sè liÖu sau (sè d b×nh qu©n n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû ®ång-2® ) HÖ sè rñi Tµi s¶n Sè d LS (%) ro Nguån vèn Sè d LS (%) TiÒn göi thanh TiÒn mÆt 2850 0 to¸n 13540 2 TiÕt kiÖm ng¾n TiÒn göi t¹i NHNN 2450 1,5 0 h¹n 18790 12,5 TiÒn göi t¹i TCTD kh¸c 2780 4,5 0,2 TK trung - dµi h¹n 10460 15,3 Chøng kho¸n KB ng¾n h¹n 4550 6,5 0 Vay ng¾n h¹n 6250 15 Vay trung - dµi Cho vay ng¾n h¹n 18850 14,5 0,5 h¹n 6780 17,1 Cho vay trung h¹n 12450 16,2 1 Vèn chñ së h÷u 790 Cho vay dµi h¹n 11930 18,5 1 Tµi s¶n kh¸c 750 1 BiÕt thu kh¸c = 269, chi kh¸c = 221, b¶o l·nh dù thÇu víi gi¸ trÞ 550 tû cã hÖ sè chuyÓn ®æi 50%; tû lÖ nî qu¸ h¹n 3%, thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp lµ 25%, trÝch lËp dù phßng rñi ro b»ng kh«ng. a. TÝnh c¸c chØ sè: Chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n, ROA, ROE b. TÝnh tû lÖ vèn chñ së h÷u/Tæng tµi s¶n rñi ro. NhËn xÐt vÒ tû lÖ nµy vµ chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh cÇn thiÕt cho ng©n hµng, víi gi¶ thiÕt tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu lµ 8%. Bµi 2 (2®) Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng vèn: - TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 0,85%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn - TiÕt kiÖm 18 th¸ng, l·i suÊt 0,85%/th¸ng, tr¶ l·i cuèi kú - Kú phiÕu 15 th¸ng, l·i suÊt 0,85%/th¸ng, tr¶ l·i tríc TÝnh NEC vµ so s¸nh u thÕ cña mçi c¸ch huy ®éng ®èi víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, biÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi c¸c kho¶n huy ®éng ≤12 th¸ng lµ 11%, >12 th¸ng 5%. Bµi 3: (1®)
  8. Ng©n hµng B cã hîp ®ång tÝn dông: Cho vay 880 triÖu, thêi h¹n 12 th¸ng, tr¶ gèc cuèi kú, tr¶ l·i 2 lÇn trong kú , l·i suÊt 20%/ n¨m. Cuèi kú, kh¸ch hµng mang tr¶ 450 triÖu. Sau 12 th¸ng tiÕp theo, biÕt kh«ng thÓ thu håi kho¶n nî nµy, NH tiÕn hµnh b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m vµ thu ®îc 400 triÖu sau khi trõ chi phÝ b¸n . H·y tÝnh gèc vµ l·i NH thu ®îc khi thanh lý tài sản. TÝnh l·i suÊt thùc cña hîp ®ång trong thời hạn vay ban đầu (12 tháng),, biÕt KH ®· tr¶ l·i lÇn ®Çu trong kú ®Çy ®ñ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản