Đề ôn hóa số 10_phần 2

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
6
download

Đề ôn hóa số 10_phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn hóa số 10_phần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn hóa số 10_phần 2

  1. Phaàn 2
  2. Caùc ñònh luaät trong hoùa hoïc Caàn nhôù 3 Ñònh luaät sau: ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT) ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG ( ÑLBTKL) ÑÒNH LUAÄT THAØNH PHAÀN KHOÂNG ÑOÅI ( ÑLTPKÑ)
  3. 1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù Trong dung dòch ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-) Treân phöông trình ion: Σ ñ.tích Veá traùi = Σ ñ.tích veá phaûi Caùc quaù trình oxi hoùa khöû Σ Soá e cho = Σ soá e nhaän Σ mole cho = Σ mole nhaän
  4. 2. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG ( ÑLBTKL): Coù 3 noäi dung caàn nhôù Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd Vôùi: m ion = nion • x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion Aùp duïngï 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol 4 Cl-: t mol Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t
  5. Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd m ion = x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion Aùp duïng 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol 4 Cl -: t mol Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t Giaûi: Theo ÑLBTKL coù:
  6. Aùp duïng 2: (ÑHQGTP.HCM –1999) Fe2+: 0,1 mol Al3+ : 0,2 mol ddA SO2- : x mol 4 Cl - : y mol Khi coâ caïn ddA, thu ñöôïc 46,9 gam raén. Tính x,y ?
  7. Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion Trong hôïp chaát Σm nguyeân toá = Σm hôïp chaát Treân phaûn öùng Σm veá traùi = Σmveá phaûi
  8. Aùp duïng 3: (Trích ñeà thi ÑHQG – 1999) Hoãn hôïp R: C2H4, C3H6(C3H6 chieám 71,43% theo theå tích). Hoãn hôïp X:R, H2 vôùi soá mol R gaáp 5 laàn soá mol H2. Laáy 9,408 lit X(ñkc) ñun noùng vôùi Ni, sau moät thôøi gian; thu ñöôïc hhZ. Tính khoái löôïng hoãn hôïp Z
  9. Aùp duïng 4: (Trích ÑHYD – 1998) Daãn CO dö qua oáng söù ñöïng 5,8 gam FexOy noùng ñoû Sau 1 thôøi gian thu ñöôïc hh X chöùa caùc chaát raén. Cho hhX phaûn öùng heát vôùi HNO3 ñaëc (dö), thu ñöôïc 18,15 gam muoái saét. Tìm coâng thöùc oxit treân.
  10. Aùp duïng5:( ÑHYDTP.HCM – 2000) Cho pöù: 0,1 mol A+H2O →18g C3H6O3+ 4,6 g C2H6O Tìm CTPT- CTCT A, bieát : soá mol A : soá mol H2O = 1:2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản