intTypePromotion=1

Đề ôn tập luyện thi ĐH năm 2008 - Đề số 18 (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
134
lượt xem
21
download

Đề ôn tập luyện thi ĐH năm 2008 - Đề số 18 (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập luyện thi đh năm 2008 - đề số 18 (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn tập luyện thi ĐH năm 2008 - Đề số 18 (Có đáp án)

  1. Đ ÔN T P LUY N THI Đ I H C NĂM 2008 – Đ S 18 Câu 1: Dao đ ng t i ngu n c a m t sóng cơ là dao đ ng đi u hòa v i t n s 50Hz. Hai đi m M, N trên phương truy n sóng cách nhau 18cm luôn dao đ ng ngư c pha nhau. Bi t v n t c truy n sóng n m trong kho ng 3m/s đ n 5m/s. v n toocas đó b ng: A. 3,2m/s B. 3,6m/s C. 4,25m/s D. 5m/s Câu 2: nh c a v t th t qua th u kính phân kì A. Luôn là nh th t ngư c chi u và nh hơn v t B. Luôn là nh o ngư c chi u và nh hơn v t C. Luôn là nh th t cùng chi u và nh hơn v t D. Luôn là nh o cùng chi u và nh hơn v t Câu 3: M t ngư i c n th ch nhìn rõ các v t cách m t t 15 đ n 45cm. Ngư i này đ t sát m t vào th kính hi n vi đ quan sát m t v t nh tr ng thái m t không ph i đi u ti t. Bi t tiêu c c a v t kính và th kính l n lư t là 1cm và 5cm, đ dài quang h c c a kính hi n vi là 10cm. S b i giác c a nh khi đó là. A. 30 B. 35 C. 40 D. 45 Câu 4: M t v t th t đ t trư c và vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính h i t , có nh th t cao hơn 2 l n v t. N u gi th u kính c đ nh và di chuy n v t theo tr c chính, ra xa tjhaaus kính 1 đo n nh thì: A. Kho ng cách gi a v t và nh th t c a nó tăng lên và đ cao c a nh tăng lên. B. Kho ng cách gi a v t và nh th t c a nó tăng lên và đ cao c a nh gi m đi. C. Kho ng cách gi a v t và nh th t c a nó gi m đi và đ cao c a nh tăng lên. D. Kho ng cách gi a v t và nh th t c a nó gi m đi và đ cao c a nh gi m đi. Câu 5: Đ t vào 2 đ u đo n m ch RLC không phân nhánh 1 hi u đi n th xoay chi u u = U 0 sin 2π ft (V ) , có t n s f thay đ i đư c. khi t n s f = 40Hz ho c b ng 62,5Hz thì cư ng đ dòng đi n qua m ch có giá tr hi u d ng b ng nhau. Đ cư ng đ hi u d ng qua m ch c c đ i thì t n s f ph i b ng. A. 22,5Hz B. 45 Hz C. 50 Hz D. 102,5 Hz Câu 6: Hi n tư ng nào sau đây ch ng t ánh sáng có tính ch t sóng? A, Hi n tư ng quang đi n B. Hi n tư ng ph n x C. Hi n tư ng đi n tr c a ch t bán d n gi m khi chi u sáng vào D. Hi n tư ng giao thoa Câu 7: Các nguyên t đ ng v là các nguyên t mà h t nhân c a chúng: A. Có cùng s kh i B. Có cùng s nơtron C. Có cùng s proton D. Có cùng chu kì bán rã Câu 8: Dao đ ng đi n t trong m ch ch n sóng c a máy thu khi máy thu b t đư c sóng là: A. Dao đ ng t do v i t n s b ng t n s riêng c a m ch B. Dao đ ng t t d n có t n s b ng t n s riêng c a m ch C. Dao đ ng cư ng b c có t n s b ng t n s riêng c a m ch D. C 3 câu trên đ u sai Câu 9: Phát bi u nào sau đây v hi n tư ng tán s c ánh sáng là sai? A. Do hi n tư ng tán s c ánh sáng, m t chùm tia sáng tr ng h p khi khúc x s tách nhi u chùm tia có màu s c khác nhau. B. hi n tư ng tán s c ánh sáng ch ng t ánh sáng tr ng bao g m r t nhi u ánh sáng đơn s c có màu s c khác nhau C. Ch có th quan sát đư c hi n tư ng tán s c ánh sáng b ng cách dùng lăng kính D. Nguyên nhân gây ra hi n tư ng tán s c ánh sáng là do chi t su t c a m t môi trư ng trong su t đ i v i các ánh sáng có bư c sóng khác nhau là khác nhau Câu 10: M t v t tham gia đ ng th i vào 2 dao đ ng đi u hòa cùng phương v i các phương trình: x1 = 5sin(10π t + π / 2)cm và x2. Bi u th c c a x2 như th nào n u phương trình dao đ ng t ng h p c a v t là x = 5sin(10π t + 5π / 6)cm A. x2 = 5sin(10π t + π / 6)cm B. x2 = 5sin(10π t − 5π / 6)cm C. x2 = 5 2 sin(10π t + π / 6)cm D. x2 = 5sin(10π t − π / 6)cm Câu 11: Chi u ánh sáng tr ng ( 0, 40µ m ≤ λ ≤ 0, 75µ m ) vào 2 khe trong thí nghi m I-âng. H i t i v trí ng v i vân sáng b c 3 c a áng sáng đơn s c bư c sóng b ng 0,48 µ m còn có vân sáng c a ánh sáng đơn s c nào n m trùng đó? A. 0,4 µ m B. 0,55 µ m C. 0,64 µ m D. 0,72 µ m Câu 12: Khi quan sát v t qua kính lúp, đ s b i giác không ph thu c vào cách ng m ch ng c n ph i đ t m t: A. Sát kính B. t i tiêu đi m c a kính C. t i đi m cách kính 1 kho ng b ng 2 l n tiêu c D. t i đi m cách kính 1 kho ng b ng 1/2 l n tiêu c Câu 13: M t v t sáng đ t trư c và vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính có nh cao b ng v t. N u gi th u kính c đ nh và di chuy n v t theo tr c chính 1 đo n 16cm thì nh bây gi cao b ng 1/3 v t. Tiêu c c a th u kính b ng: A. 9cm B. 12cm C. 18cm D. 24cm Câu 14: Đi u ki n đ cóa sóng d ng trên s i dây đàn h i có 2 đ u c đ nh là đ dài c a dây b ng: A. 1 s nguyên l n bư c sóng B. 1 s ch n l n ¼ bư c sóng C. 1 s l l n ½ bư c sóng D. 1 s ch n l n ½ bư c sóng Câu 15: Ngư i ta dùng h t proton b n vào h t nhân 4 Be đ ng yên đ gây ph n ng: p + 4 Be → x + 3 Li . Bi t đ ng năng 9 9 6 6 c a các h t p, x, 3 Li l n lư t là 5,45MeV, 4MeV và 3,575MeV. Góc l p b i hư ng chuy n đ ng c a các h t p và x là (l y kh i lư ng các h t nhân theo đơn v u g n đúng b ng s kh i c a chúng). A. 600. B. 450. C. 1200. D. 900. Câu 16: M t đo n m ch xoay chi u g m 1 bi n tr R, cu n dây thu n c m có L = 1/5π H và t đi n có C = 1/6π mF m c n i ti p nhau. Đ t vào 2 đ u đo n m ch hi u đi n th xoay chi u u = 120 2 cos(100πt)V và đi u ch nh R đ công su t đi n tiêu th trên đo n m ch c c đ i. Công su t c c đ i đó b ng bao nhiêu?
  2. A. 360W B. 180W C. 270W D. không tính đư c vì không bi t giá tr R Câu 17: T i m t đi m trên phương truy n c a m t sóng âm, v i biên đ b ng 0,20mm, có cư ng đ âm b ng 2,0W/m2. Cư ng đ âm t i đi m đó s b ng bao nhiêu n u biên đ âm b ng 0,3mm. A. 2,0W/m2. B. 3,0W/m2. C. 4,0W/m2. D. 4,5W/m2. Câu 18: Trong hi n tư ng giao thoa sóng nư c, tai 2 đi m A và B, cách nhau 18cm, có 2 ngu n k t h p dao đ ng đ ng pha nhau v i biên đ A và t n s b ng 50Hz. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c là 2m/s. Trên đo n AB có bao nhiêu đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i? A. 4 B. 5 C. 9 D. 10 Câu 19: Tia Rơnghen đư c phát ra trong ng Rơnghen là do: A. T trư ng c a dòng electron chuy n đ ng t catot sang đ i catot b thay đ i m nh khi các electron b hãm đ t ng t b i đ i catot. B. Đ i catot b nung nóng m nh C. Phát x electron t đ i catot D. Các electron năng lư ng cao xuyên sâu vào các l p v bên trong c a nguyên t đ i catot, tương tác v i h t nhân và các l p v này Câu 20: Chi u l n lư t 2 ánh sáng có bư c sóng λ1 = 0,35µm và λ2 = 0,54µm vào b m t 1 t m kim lo i thì th y t s các v n t c ban đ u c c đ i b ng 2. gi i h n quang đi n c a kim lo i đó là: A. λ0 = 0,6µm B. λ0 = 0,58µm C. λ0 = 0,66µm D. λ0 = 0,72µm 3 Câu 21: Hai h t nhân Dơtơri có tác d ng v i nhau t o thành m t h t nhân He và m t nơtron. Ph n ng này đư c bi u di n b i phương trình 1 H + 1 H → 2 He + n . Bi t năng lư ng liên k t c a 1 H b ng 1,09MeV và c a 3 He b ng 2,54MeV. Ph n 2 2 3 2 ng này t a ra bao nhiêu năng lư ng? A. 0,36MeV B. 1,45MeV C. 3,26 MeV D. 5,44 MeV Câu 22: Trong h th ng truy n t i dòng đi n 3 pha đi xa theo cách m c hình sao (v i các t i hoàn toàn gi ng nhau) thì: A. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong dây trung hòa b ng t ng các cư ng đ hi u d ng c a các dòng đi n trong 3 dây pha. B. Dòng đi n trong m i dây pha đ u l ch pha 2π/3 so v i hi u đi n th gi a dây pha đó và dây trung hòa. C. Hi u đi n th hi u d ng gi a 2 dây pha nh hơn hi u đi n th gi a 1 dây pha và dây trung hòa D. Cư ng đ dòng đi n trong dây trung hòa luôn b ng 0 Câu 23: Kí hi u n là chi t su t c a 1 môi trư ng, v và c tương ng là v n t c ánh sáng trong môi trư ng đó và trong chân không, λ và λ0 tương ng v i bư c sóng c a 1 ánh sáng đơn s c trong môi trư ng đó và trong chân không. Bi u th c nào sau đây đúng? A. λ = n λ0. B. λ0 = n λ. C. λ = λ0.` D. vλ = c λ0. Câu 24: Đ ng năng c a 1 v t dao đ ng đi u hòa v i biên đ A s b ng 3 l n th năng khi li đ x c a nó b ng: A. A/3 B. A/2 C. A/ 3 D. A/ 2 Câu 25: G i P1 (bi t P1 > 0) và P2 là công su t tiêu th trên 1 ng dây đi n khi m c ng dây đó l n lư t vào hi u đi n th 1 chi u U và hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng b ng U. Khi đó: A. P1 = P2. B. P1 > P2. C. P1 < P2. D. 2P1 = P2. Câu 26: Đ m t có th nhìn rõ các v t kho ng cách khác nhau, m t đi u ti t b ng cách. A. Thay đ i kho ng cách t th y tinh th đ n võng m c B. Thay đ i đ t c a th y tinh th C. Thay đ i đư ng kính c a con ngươi D. A và C Câu 27: Máy bi n th đư c dùng đ : A. Bi n dòng xoay chi u thành dòng 1 chi u B. Bi n dòng 1 chi u thành xoay chi u C. Bi n đ i đi n áp xoay chi u D. Bi n đ i t n s c a dòng đi n xoay chi u Câu 28: M t ngư i đeo kính sát m t, có đ t - 2,5đp thì nhìn đư c v t cách xa m t 200cm mà không ph i đi u ti t. n u ngư i đó đeo kính sát m t, có đ t 2đp thì đ nhìn th y v t mà không ph i đi u ti t, ph i đ t v t cách kính 1 kho ng là: A. 400cm B. 100cm C. 20cm D. 15cm Câu 29: M t m u ch t phóng x , có chu kì bán rã 2 ngày, g m 6,4.1011nguyên t . M t m u ch t phóng x khác có chu kì bán rã 3 ngày, g m 8.1010nguyên t . Sau bao nhiêu ngày s nguyên t chưa phóng x c a 2 m u đó tr nên b ng nhau? A. 6 ngày B. 12 ngày C. 18 ngày D. 24 ngày Câu 30: chi u 1 chùm tia sáng tr ng, h p (xem như 1 tia sáng duy nh t) vào m t bên c a lăng kính, theo phương vuông góc v i m t ph ng phân giác c a góc chi t quang. Sau lăng kính, đ t 1 màn quan sát song song v i m t phân giác c a lang kính và cách m t phân giác này 1 đo n 2m. Chi t su t c a lăng kính đ i v i tia đ là nđ = 1,5 và đ i v i tia tím là nt = 1,54. góc chi t quang c a lăng kính b ng 50. Đ r ng c a quang ph liên t c trên màn quan sát (kho ng cách t maeps tím đ n mép đ ) b ng bao nhiêu? A. 7 mm B. 8mm C. 6,25mm D. 9,2mm Câu 31: Bi t bư c sóng ng v i 4 v ch trong vùng ánh sáng nhìn th y c a dãy Banme là λα = 0,656µm; λβ = 0,486µm; λγ = 0,434µm; λδ= 0,410µm. bư c sóng dài nh t c a dãy Pasen s là: A. 1,282 µm B. 1,093 µm C. 1,875 µm D. 7,414 µm Câu 32: Cho m ch đi n xoay chi u 1 cu n dây có đi n tr thu n r = 20/ 3 Ω, L = 1/5π H và t đi n có đi n dung C = 10- /4π F m c n i ti p. Bi t bi u th c hi u đi n th 2 đ u cu n dây là ud = 100 2 sin(100πt – π/3)V. Hi u đi n th 2 đ u c a 3 m ch là A. u = 100 2 sin(100πt – 2π/3)V B. u = 100sin(100πt + 2π/3)V C. u = 100 2 sin(100πt + π)V D. u = 100sin(100πt –π)V Câu 33: Đ th hình dư i bi u di n s bi n thiên c a li đ u theo th i gian t c a 1 v t dao đ ng đi u hòa. T i đi m nào, trong các đi m M, N, K và H gia t c và v n t c c a v t có hư ng ngư c nhau. A. Đi m M B. Đi m N C. Đi m K D. Đi m H
  3. Câu 34: Góc l ch c a 1 tia sáng khi truy n qua 1 lăng kính có góc chi t quang nh , b ng 3,50. Chi t su t c a ch t làm lăng kính là 1,5. Góc chi t quang c a lăng kính là. A. 3,50. B. 70. C. 5,250. D. 1,750. Câu 35: M t m ch dao đ ng LC, g m t đi n có đi n dung C = 8nF và 1 cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2mH. Bi t hi u đi n th c c đ i trên t 6V. Khi cư ng đ dòng đi n trong m ch b ng 6mA, thì hi u đi n th gi a 2 đ u cu n c m g n b ng. A. 3V B. 3,6V C. 4V D. 5,2V Câu 36: M t m ch LC đang dao đ ng t do, ngư i ta đo đư c đi n tích c c đ i trên 2 b n t đi n là Q0 và dòng đi n c c đ i trong m ch là I0. N u dùng m ch này làm m ch ch n sóng cho máy thu thanh, thì bư c sóng mà nó b t đư c tính b ng công th c: A. λ = 2πcQ0/I0. B. λ = 2πcI0/Q0. C. λ = 2πcQ0I0. D. λ = 2πc Q0 I0 0. Câu 37: Siêu âm là nh ng sóng âm: A. Mà tai ngư i không nghe th y đư c B. Do máy bay siêu âm phát ra C. Có t n s ngư ng trên (20KHz) mà tai ngư i c m nh n đư c D. Có t n s l n hơn 20KHz Câu 38: N u h t nhân Dơteri b phân rã thành 1 proton và 1 nơtron thì s gi i phóng ra năng lư ng b ng bao nhiêu? Bi t mD = 2,01355u, mp = 1,00728u, mn = 1,00867u, 1u = 931,5MeV/c2. A. 2,24MeV B. 3,23 MeV C. -5 MeV D. -3MeV Câu 39: V n t c c a 1 v t dao đ ng đi u hòa bi n thiên theo th i gian theo phương trình v = 2πcos(0,5πt – π/6)cm/s. Vào th i đi m nào sau đây v t qua v trí có li đ x = 2cm theo chi u dương c a tr c t a đ . A. 6s B. 2s C. 4/3s D. 8/3s Câu 40: Kí hi u U là hi u đi n th hi u d ng gi a 2 đ u đo n m ch ch ch a t đi n và C là đi n dung c a t đi n thì công su t tiêu th trên đo n m ch đó là: A. CU2/2 B. CU2/4 C. CU2 D. 0 -3 Câu 41: M t t đi n có đi n dung C = 10 /2π F đư c n p m t lư ng đi n tích nh t đ nh. Sau đó n i 2 b n t vào 2 đ u 1 cu n dây thu n c m có đ t c m L = 1/5π H. B qua đi n tr dây n i. Sau kho ng th i gian ng n nh t bao nhiêu giây (kêt t lúc n i) năng lư ng t trư ng c a cu n dây b ng 3 l n năng lư ng đi n trư ng trong t ? A. 5/300s B. 1/300s C. 4/300s D. 1/100s Câu 42: Linh ki n nào sau đây ho t đ ng d a vào hi n tư ng quang đi n bên trong? A. t bào quang đi n B. Đi n tr nhi t C. Điôt phát quang D. quang đi n tr Câu 43: M t v t sáng đ t song song và cách màn 1 đo n c d nh b ng 0,9m. trong kho ng gi a v t và màn đ t 1 th u kính h i t có tr c chính vuông góc v i màn. Ngư i ta th y r ng có 2 v trí c a th u kính cho nh rõ nét trên màn và nh này l n g p 4 l n nh kia. Tiêu c th u kính là: A. 15cm B. 20cm C. 24cm D. 12cm Câu 44: 2 con l c lò xo dao đ ng đi u hòa. Chúng có đ c ng c a các lò xo b ng nhau, nhưng kh i lư ng các v t hơn kém nhau 90g. trong cùng 1 kho ng th i gian con l c 1 th c hi n đư c 12 dao đ ng, con l c 2 th hi n đư c 15 dao đ ng. kh i lư ng các v t c a 2 con l c là 450g và 360g B. 270g và 180g C. 250g và 160g D. 210g và 120g Câu 45: Chi u vào 2 khe, trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,5µm, ngư i ta đo đư c kho ng cách ng n nh t gi a vân t i b c 2 và vân sáng b c 4 g n nh t b ng 2,5mm. bi t kho ng cách t 2 khe đ n màn 2m. kho ng cách gi a 2 khe b ng bao nhiêu? A. 1,5mm B. 1mm C. 0,8mm D. 1,2mm Câu 46: Phát bi u nào sau đây v chi t su t tuy t đ i n c a môi trư ng trong su t là đúng. A. Môi trư ng có n càng l n thì v n t c truy n ánh sáng trong môi trư ng đó càng l n B. n c a cùng 1 môi trư ng là như nhau đ i v i m i ánh sáng đơn s c khác nhau. C. Bư c sóng c a cùng 1 b c x đơn s c s giame đi khi truy n t môi trư ng có n l n sang môi trư ng có n nh hơn D. Bư c sóng c a cúng 1 b c x đơn s c s tăng lên khi truy n t môi trư ng có n l n sang môi trư ng có n nh hơn Câu 47: 1 đo n m ch đi n xoay chi u RLC m c n i ti p, có đi n tr thu n R = 30Ω và t ng tr Z = 20 3 Ω. Đ l ch pha gi a hi u đi n th 2 đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n là A. π/2 B. π/3 C. π/4 D. π/6 Câu 48: m t đo n m ch xoay chi u g m cu n dây m c n i ti p v i t đi n C. Đi n tr thu n c a cu n dây l n g p 3 l n c m kháng c a nó. Đ l ch pha c a hi u đi n th gi a 2 đ u cu n dây và cư ng đ dòng đi n trong m ch là A. π/6 B. π/3 C. π/4 D. m t giá tr khác ph thu c vào C. Câu 49: K t lu n nào sau đây đúng? Khi tăng kh i lư ng c a v t thì chu kì dao đ ng c a: A. Con l c đơn và con l c lò xo đ u tăng B. Con l c đơn và con l c lò xo đ u gi m C. Con l c đơn và con l c lò xo đ u không thay đ i D. Con l c đơn không thay đ i còn c a con l c lò xo tăng. Câu 50: M t cu n dây m c n i ti p v i 1 t đi n, r i m c vào hi u đi n th xoay chi u giá tr hi u d ng b ng U và t n s b ng 50Hz. Dùng vôn k đo đư c hi u đi n th hi u d ng trên cu n dây b ng U 3 và trên t đi n b ng 2U. H s công su t c a đo n m ch đó b ng: A 3 /2 B. 3 /4 C. 0,5 D. 2 /2 ------------------------------------- H t-------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản