Đề số 10_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
116
lượt xem
58
download

Đề số 10_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề số 10_đề thi thử đại học 2010 môn vật lý khối a (bộ 10 đề vật lý)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề số 10_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

  1. ð THI TH ð I H C S 10 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) C©u 1 : ChiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng λ v o Catèt cña tÕ b o quang ®iÖn cã b−íc sãng giíi h¹n λ0 . i §−êng ®Æc tr−ng V«n- Ampe cña tÕ b o quang ®iÖn nh− h×nh vÏ th× O UAK A. λ ≥ λ0 B. λ < λ0 C. λ > λ0 D. λ = λ0 C©u 2 : Thùc chÊt cña phãng x¹ β l : + A. p → n + e + B. n → p + e − C. n → p + e − + υ D. p → n + e + + υ C©u 3 : Stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha gåm 9 cuén d©y , cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha tÇn sè 50 Hz v o ®éng c¬ . Roto cña ®éng c¬ cã thÓ quay víi tèc ®é n o ? A. 1500 vßng/phót B. 900 vßng/phót C. 1000 vßng/phót D. 3000 vßng/phót C©u 4 : Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph−¬ng theo c¸c ph−¬ng tr×nh sau : x1 = 4sin( π t + α ) cm v x2 = 4 3 cos(π t ) cm. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lín nhÊt π π A. α = rad B. α = π rad C. α = − rad D. α = 0 rad 2 2 C©u 5 : Chän ph¸t biÓu sai vÒ dao ®éng ®iÒu hßa ? A. §éng n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa cïng chu kú víi vËn tèc B. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa víi tÇn sè gÊp 2 lÇn tÇn sè cña li ®é C. §éng n¨ng v thÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu ho víi cïng chu kú. D. Tæng ®éng n¨ng v thÕ n¨ng kh«ng phô thuéc thêi gian C©u 6 : Mét g−êi nh×n v o mét g−¬ng cÇu lâm b¸n kÝnh R = 25cm , thÊy ¶nh cña m×nh cïng chiÒu v lín gÊp ®«i .Kho¶ng c¸ch tõ ng−êi tíi g−¬ng l A. 40cm B. 50cm C. 6,25cm D. 100cm C©u 7 : Mét kÝnh lóp cã ®é tô D = 20dp ,víi kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt §= 30cm kÝnh n y cã ®é béi gi¸c khi ng¾m chõng ë v« cùc b»ng bao nhiªu ? A. 2,25 B. 4 C. 6 D. 1,8 C©u 8 : Chän ph¸t biÓu ®óng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c ®¬n A. Lùc kÐo vÒ phô thuéc khèi l−îng cña vËt nÆng B. Gia tèc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt nÆng C. Lùc kÐo vÒ phô thuéc chiÒu cña d i con l¾c D. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng vËt C©u 9 : Sãng truyÒn tõ O ®Õn M (trªn ph−¬ng truyÒn sãng )víi vËt tèc kh«ng ®æi v = 40 cm/s ph−¬ng π tr×nh sãng t¹i O l u0 = 4sin( t ) cm .BiÕt ë thêi ®iÓm t li ®é cña M l 3cm , vËy lóc t + 6 s li ®é 2 cña M l : A. -3cm B. 2cm C. 3cm D. -2cm C©u 10 : Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ ¶nh qua g−¬ng cÇu l kh«ng ®óng ? A. VËt thËt qua g−¬ng cÇu låi lu«n cho ¶nh ¶o ,cïng chiÒu v nhá h¬n vËt B. VËt thËt ë ngo i xa h¬n tiªu diÖn , qua g−¬ng cÇu lâm lu«n cho ¶nh thËt C. Qua g−¬ng cÇu låi kh«ng bao giê cã ¶nh thËt http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 1
  2. ð THI TH ð I H C S 10 D. VËt thËt ë gÇn phÝa trong tiªu diÖn qua g−¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt C©u 11 : NhËn xÐt n o sau ®©y vÒ m¸y biÕn thÕ l kh«ng ®óng ? A. M¸y biÕn thÕ cã thÓ thay ®æi tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu B. M¸y biÕn thÕ cã thÓ gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ C. M¸y biÕn thÕ cã thÓ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ D. M¸y biÕn thÕ cã t¸c dông biÕn ®æi c−êng ®é dßng ®iÖn C©u 12 : Cho ®o¹n m¹ch nh− h×nh vÏ : U AB = 63 2 sin ωt (V ) RA = 0 , RV = ∞ . Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng Z L = 200Ω , thay ®æi C R L M C A cho ®Õn khi V1 chØ cùc ®¹i 105V . A Sè chØ cña Ampe kÕ l : B V A. 1,2A B. 0,42A C. 0,48A D. 0,21A C©u 13 : M¹ch dao ®éng LC lÝ t−ëng tô cã ®iÖn dung C = 5 µ F .Khi cã dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch th× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n tô ®iÖn l U0 = 12 V. T¹i thêi ®iÓm m hiÖu ®iÖn thÕ ë hai b¶n tô ®iÖn l u = 8V th× n¨ng l−îng tõ tr−êng l : A. 1,8.10−4 J B. 2.10−4 J C. 2, 6.10 −4 J D. 4,5.10−4 J C©u 14 : §iÖn n¨ng ë mét tr¹m ph¸t ®iÖn ®−îc truyÒn ®i d−íi hiÖu ®iÖn thÕ 2 kV v c«ng suÊt 200 kW .HiÖu sè chØ cña c¸c c«ng t¬ ®iÖn ë tr¹m ph¸t v ë n¬i tiªu thô sau mçi ng y ®ªm chªnh lÖch nhau thªm 480 kWh . HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh t¶i ®iÖn l : A. H = 95% B. H = 90% C. H = 85% D. H = 80% C©u 15 : Ph¸t biÓu n o vÒ m¾t cËn thÞ l ®óng : A. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn B. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc C. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc D. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn C©u 16 : M¹ch dao ®éng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn tõ tù do , ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn b¶n tô ®iÖn 4 Q0 = 10−7 C ; c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch I 0 = 2 A .B−íc sãng cña sãng ®iÖn tõ π m m¹ch n y céng h−ëng l : A. 30m B. 120m C. 180m D. 90m C©u 17 : Mét ng−êi ®Æt m¾t trong kh«ng khÝ nh×n mét hßn sái trong mét bÓ n−íc theo ph−¬ng gÇn nh− vu«ng gãc víi mÆt n−íc . M¾t c¸ch mÆt n−íc 50cm , hßn sái c¸ch mÆt n−íc 1m . Hái m¾t thÊy ¶nh cña hßn sái c¸ch m¾t bao nhiªu ? BiÕt chiÕt suÊt cña n−íc l 4/3 55 A. 1,5m B. m C. 1,25m D. Kh«ng tÝnh ®−îc 3 C©u 18 : MeV H¹t 27 Co cã khèi l−îng 55,940u .Cho mP = 1, 0073u , mn = 1, 0087u 1u = 931,5 2 . N¨ng 60 c l−îng liªn kÕt riªng cña h¹t 27 Co l : 60 A. 54,4MeV B. 70,4MeV C. 48,9MeV D. 70,55MeV C©u 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ R C L, R0 R0 = 50 3Ω , Z L = Z C = 50Ω U AM v U MB lÖch pha 750 A M B §iÖn trë R cã gi¸ trÞ l A. 25 3Ω B. 50Ω C. 25Ω D. 50 3Ω C©u 20 : Kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y ®óng : π Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp sím pha víi dßng ®iÖn trong 4 m¹ch th× : http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 2
  3. ð THI TH ð I H C S 10 A. HiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng v dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch B. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng hai lÇn th nh phÇn ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch π C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë sím pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn 4 D. TÇn sè dßng ®iÖn trong m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng C©u 21 : §é phãng ®¹i cña vËt kÝnh cña kÝnh hiÓn vi víi ®é d i quang häc σ = 12cm b»ng 30.NÕu tiªu cù cña thÞ kÝnh l 2cm, kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt § = 30cm th× ®é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi ®ã l : A. 200 B. 900 C. 450 D. 350 C©u 22 : Chän c©u sai trong hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng : A. §èi víi mét cÆp m«i tr−êng cho s½n th× tØ sè gi÷a sini ( i l gãc tíi) víi sinr ( r l gãc khóc x¹) l h»ng sè B. Khi gãc tíi t¨ng th× gãc khóc x¹ gi¶m C. Tia s¸ng kh«ng bÞ ®æi ph−¬ng khi nã ®Õn vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«I tr−êng trong suèt D. Tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng chiÕt quang h¬n sang m«i tr−êng chiÕt quang kÐm th× gãc khóc x¹ r lu«n lín h¬n gãc tíi i C©u 23 : Mét ®iÓm s¸ng n»m trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cho ¶nh thËt .Cho ®iÓm s¸ng ®ã dao ®éng ®iÒu hßa theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× ¶nh còng dao ®éng ®iÒu hßa .Chän ®¸p ¸n ®óng A. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa cïng pha víi ®iÓm s¸ng B. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa ng−îc pha víi ®iÓm s¸ng C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc quan hÖ pha D. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa vu«ng pha víi ®iÓm s¸ng C©u 24 : Ph¸t biÓu n o ®óng : A. Tia hång ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh B. Tia hång ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang C. Tia hång ngo¹i chØ ®−îc ph¸t ra tõ c¸c vËt bÞ nung nãng cã nhiÖt ®é trªn 5000C D. Tia hång ngo¹i m¾t ng−êi kh«ng thÓ nh×n thÊy ®−îc C©u 25 : Chän c©u ®óng : A. Tia X do c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é cao ph¸t ra B. Tia X cã thÓ ph¸t ra tõ c¸c ®Ìn ®iÖn C. Tia X l sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng nhá h¬n b−íc sãng cña tia tö ngo¹i D. Tia X cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt C©u 26 : Radon(Ra 222) l chÊt phãng x¹ víi chu kú b¸n r T = 3,8 ng y .§Ó ®é phãng x¹ cña mét l−îng chÊt phãng x¹ Ra 222 gi¶m ®i 93,75% th× ph¶i mÊt : A. 152 ng y B. 1,52 ng y C. 1520 ng y D. 15,2 ng y C©u 27 : Chän c©u ®óng : A. Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc v o b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng B. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc v o nhiÖt ®é v b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng C. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng D. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o c¶ nhiÖt ®é v b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng C©u 28 : NhËn xÐt n o sau ®©y kh«ng ®óng A. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o tÇn sè cña lùc c−ìng bøc B. Dao ®éng t¾t dÇn c ng nhanh nÕu lùc c¶n m«i tr−êng c ng lín C. Dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc c−ìng bøc D. Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c C©u 29 : ChiÕu mét tia s¸ng m u lôc ®Õn gÇn nh− vu«ng gãc víi mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 60 ,vËn tèc cña tia s¸ng m u lôc trong l¨ng kÝnh l 1,9.108 m/s.Gãc lÖch cña tia lã l : A. 0,0426 rad B. 0,0567 rad C. 0,0518 rad D. 0,06 rad C©u 30 : HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña èng R¬nghen l 15kV .Gi¶ sö ªlectr«n bËt ra tõ Catèt cã vËn tèc http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 3
  4. ð THI TH ð I H C S 10 ban ®Çu b»ng kh«ng th× b−íc sãng ng¾n nhÊt cña tia X m èng cã thÓ ph¸t ra l : m ( e = 1, 6.10−19 C ; h = 6, 625.10−34 Js; c = 3.108 ) s −10 −10 A. 82,8.10 m B. 75,5.10 m C. 75,5.10−12 m D. 82,8.10−12 m C©u 31 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nh− h×nh vÏ : Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng L R C Z L = 80Ω .HÖ sè c«ng suÊt cña A M B ®o¹n MB b»ng hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch AB v b»ng 0,6. §iÖn trë R cã gi¸ trÞ l : A. 40 Ω B. 30 Ω C. 100 Ω D. 50 Ω C©u 32 : Mét vËt nhá cã khèi l−îng m = 100g thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph−¬ng π ®−îc biÓu diÔn theo hai ph−¬ng tr×nh sau : x1 = 3sin 20t cm v x2 = 2sin(20t − ) cm. N¨ng 3 l−îng cña vËt l : A. 0,038 J B. 0,016 J C. 0,032 J D. 0,040 J C©u 33 : Mét ®Ìn Nª«n ®Æt d−íi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V ,tÇn sè 50Hz .BiÕt ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V .Hái trong mét gi©y ®Ìn s¸ng lªn v t¾t ®i bao nhiªu lÇn ? A. 200 lÇn B. 100 lÇn C. 150 lÇn D. 50 lÇn C©u 34 : Trong thÝ ngiÖm I©ng vÒ hiÖn t−îng giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c biÕt λ = 0, 6 µ m , a = 0,9mm, D = 1,8m . V©n s¸ng bËc 4 c¸ch v©n s¸ng bËc 2 mét kho¶ng l : A. 4,8mm B. 1,2mm C. 2,4cm D. 2,4mm C©u 35 : Mét kÝnh thiªn v¨n cã tiªu cù vËt kÝnh f1 = 120cm v tiªu cù thÞ kÝnh f 2 = 5cm .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÝnh khi ng−êi m¾t tèt quan s¸t mÆt tr¨ng ë tr¹ng th¸i m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt v ®é béi gi¸c khi ®ã l A. 124cm ; 30 B. 115cm ; 20 C. 125cm ; 24 D. 120cm ; 25 C©u 36 : π π Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph−¬ng tr×nh x = 10sin( t + )cm thêi gian ng¾n nhÊt tõ lóc 2 6 vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é −5 3cm lÇn thø 3 theo chiÒu d−¬ng l : A. 11s B. 9s C. 12s D. 7s C©u 37 : Mét ng−êi cËn thÞ ph¶i ®eo kÝnh cËn sè 0,5 . NÕu xem tivi m kh«ng muèn ®eo kÝnh , ng−êi ®ã ng−êi ®ã ph¶i ngåi c¸ch m n h×nh xa nhÊt l : A. 1,5m B. 0,5m C. 2m D. 1m C©u 38 : Trong ®o¹n xoay chiÒu gåm phÇn tö X nèi tiÕp víi phÇn tö Y . BiÕt X, Y l mét trong ba phÇn tö R, C v cuén d©y .§Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u = U 6 sin100π t (V) th× U hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn X v Y l U = X ; U = U Y .H y cho biÕt X v Y l phÇn tö g× ? 2 A. Kh«ng tån t¹i bé phÇn tö tháa m n B. C v R C. Cuén d©y v R D. Cuén d©y v C C©u 39 : H¹t Triti (T) v D¬teri (D) tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch t¹o th nh h¹t α v n¬tr«n .Cho biÕt ®é MeV hôt khèi cña c¸c h¹t : ∆mT = 0, 0087u ; ∆mD = 0, 0024u ; ∆mα = 0, 0305u , 1u = 931 2 .N¨ng c l−îng táa ra tõ mét ph¶n øng l : A. 18,0614 J B. 38,7296 MeV C. 38,7296 J D. 18,0614 MeV C©u 40 : Mét ®iÓm s¸ng thËt S cã ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh l S’ ë vÞ trÝ ®èi xøng víi S qua tiªu ®iÓm F cña thÊu kÝnh .S v S’ n»m c¸h nhau 10cm trªn trôc chÝnh. Tiªu cù cña thÊu kÝnh l : A. f = 2, 07cm hoÆc f = −12, 07cm B. f = 2, 07cm C. f = 12, 07cm hoÆc f = −2, 07cm D. f = −12, 07cm http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 4
  5. ð THI TH ð I H C S 10 C©u 41 : C«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh máng l : 1 1 A. D = (n − 1)( R1 + R2 ) B. D = (1 − n)( + ) R1 R2 1 1 n −1 1 1 C. D = (n − 1)( + ) D. D = ( )( + ) R1 R2 n R1 R2 C©u 42 : ¢m s¾c l mét ®Æc tÝnh sinh lÝ cña ©m trªn c¬ së cña ®Æc tÝnh vËt lÝ cña ©m l : A. TÇn sè v biªn ®é ©m B. Biªn ®é ©m v vËn tèc truyÒn ©m C. TÇn sè v b−íc sãng D. Biªn ®é ©m v c−êng ®é ©m C©u 43 : Hai nguån sãng kÕt hîp A v B dao ®éng ng−îc pha víi cïng tÇn sè l 40Hz , vËn tèc truyÒn sãng l 60 cm/s .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån l 7 cm .Sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu gi÷a A v B l : A. 9 B. 7 C. 10 D. 8 C©u 44 : ThÊu kÝnh n o sau ®©y l thÊu kÝnh héi tô ? A. ( L2 ) B. ( L4 ) C. ( L3 ) D. ( L1 ) C©u 45 : Nguyªn tö Hi®r« bÞ kÝch thÝch v ªlectr«n ® chuyÓn tõ quü ®¹o K lªn quü ®¹o M. Sau ®ã ngõng chiÕu x¹ nguyªn tö Hi®r« ® ph¸t x¹ A. Mét v¹ch d y Laiman v mét v¹ch d y B. Hai v¹ch cña d y Laiman Banme C. Hai v¹ch d y Banme D. Mét v¹ch d y Banme v hai v¹ch d y Laiman C©u 46 : Trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®ang x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng t¨ng dÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn v gi÷ nguyªn c¸c th«ng sè cña m¹ch .KÕt luËn n o sau ®©y kh«ng ®óng : A. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn tô ®iÖn t¨ng B. C−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn gi¶m C. HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch gi¶m D. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn ®iÖn trë gi¶m C©u 47 : KÕt luËn n o sau ®©y vÒ b¶n chÊt cña c¸c tia phãng x¹ kh«ng ®óng ? A. Tia α l dßng h¹t nh©n nguyªn tö B. Tia β l dßng h¹t mang ®iÖn Tia α , β , γ ®Òu cã chung b¶n chÊt l sãng C. Tia γ sãng ®iÖn tõ D. ®iÖn tõ cã b−íc sãng kh¸c nhau C©u 48 : VËt thËt qua g−¬ng n o lu«n cho ¶nh ¶o ? A. G−¬ng cÇu lâm B. G−¬ng ph¼ng v g−¬ng cÇu låi C. G−¬ng cÇu låi D. G−¬ng ph¼ng C©u 49 : Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng A. N¨ng l−îng liªn kÕt l to n bé n¨ng l−îng cña nguyªn tö gåm ®éng n¨ng v n¨ng l−îng nghØ B. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng liªn kÕt c¸c ªlectr«n v h¹t nh©n nguyªn tö C. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng to n phÇn cña nguyªn tö tÝnh trung b×nh trªn sè nucl«n D. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng táa ra khi c¸c nucl«n liªn kÕt nhau t¹o th nh h¹t nh©n C©u 50 : Mét lß so rÊt nhÑ ®Çu trªn g¾n cè ®Þnh , ®Çu d−íi g¾n vËt nhá cã khèi l−îng m .Chän trôc Ox th¼ng ®øng gèc O trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng .VËt dao ®éng ®iÒu hßa trªn Ox theo ph−¬ng tr×nh x = 10sin(10t) cm. Khi vËt ë vÞ trÝ cao nhÊt th× lùc ® n håi cã ®é lín l : (lÊy g = 10m/s2) A. 0 B. 1N C. 1,8N D. 10N http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 5
  6. ð THI TH ð I H C S 10 ðÁP ÁN ð THI TH ð I H C S 10 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản