intTypePromotion=1

Đề tài " Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm "

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
77
lượt xem
13
download

Đề tài " Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " các giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn cát lâm "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm "

 1.   ĐỀ TÀI Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Tâm Sinh viên thực hiện : Lê Văn Huy  
 2. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy L ỜI N ÓI ĐẦ U S ự T ồ n t ạ i v à p h á t tri ể n c ủ a x ã h ộ i lo à i ng ư ờ i g ắ n li ề n v ớ i s ự p h á t tri ể n c ủ a n ề n s ả n xu ấ t x ã h ộ i. N ề n s ả n xu ấ t c ủ a x ã h ộ i ph á t t ri ể n ph ả n á nh tr ì nh đ ộ p h á t tri ể n c ủ a x ã h ộ i hay n ó i c á ch kh á c n ó n ó i l ê n di ệ n m ạ o v à s ứ c m ạ nh c ủ a x ã h ộ i đ ó . C ù ng v ớ i s ự p h á t tri ể n c ủ a x ã h ộ i, n ề n s ả n xu ấ t ng à y c à ng ph á t t ri ể n, nh ữ ng s ả n ph ẩ m đ ư ợ c s ả n xu ấ t ng à y c à ng phong ph ú , đ a d ạ ng nh ằ m tho ả m ã n t ố t h ơ n nhu c ầ u c ủ a đ ờ i s ố ng . Đ ể q u ả n l ý t ố t q u á t r ì nh kinh doanh trong đ i ề u ki ệ n n ề n s ả n xu ấ t x ã h ộ i ng à y c à ng ph á t tri ể n, đ ò i h ỏ i c on ng ư ờ i c ầ n nh ậ n bi ế t đ ầ y đ ủ t h ô ng tin v ề h o ạ t đ ộ ng kinh t ế , hi ệ n t ư ợ ng x ã h ộ i, qu á t r ì nh k ĩ t hu ậ t, ho ạ t đ ộ ng t à i ch í nh , n ắ m b ắ t đ ầ y đ ủ v à k ị p th ờ i h ơ n t h ô ng tin v ề n hu c ầ u ng à y c à ng t ă ng, đ ể t ừ đ ó r a c á c quy ế t đ ị nh đ ú ng đ ắ n th ú c đ ẩ y s ả n xu ấ t x ã h ộ i ph á t tri ể n . Tr ư ớ c t ì nh h ì nh đ ó , h o ạ t đ ộ ng M arketing ra đ ờ i . Đ ố i v ớ i n ư ớ c ta t h ì đ â y l à m ộ t l ĩ nh v ự c ho ạ t đ ộ ng c ò n r ấ t m ớ i m ẻ v à c ó t u ổ i đ ờ i t r ẻ h ơ n r ấ t nhi ề u so v ớ i c á c n ư ớ c ph á t tri ể n. Marketing v ừ a mang t í nh ngh ệ t hu ậ t v ừ a mang t í nh k hoa h ọ c. N ó l à m ộ t c ô ng c ụ p h ụ c v ụ c ho c ô ng t á c nghi ê n c ứ u th ị t r ư ờ ng, nh ằ m hi ể u bi ế t s â u h ơ n v ề t ì nh h ì nh th ị t r ư ờ ng, v ề k h á ch h à ng v à v ề đ ố i th ủ c ạ nh tranh. Do v ậ y, n ó g ó p ph ầ n mang l ạ i hi ệ u qu ả c ao cho ho ạ t đ ộ ng kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p . Tro ng n ề n kinh t ế t h ị t r ư ờ ng lu ô n t ồ n t ạ i nh ữ ng m ặ t t í ch c ự c v à m ặ t h ạ n ch ế . M ộ t trong nh ữ ng ư u đ i ể m c ủ a n ề n kinh t ế t h ị t r ư ờ ng l à q uy lu ậ t đ à o th ả i. C h í nh m ặ t t í ch c ự c n à y đ ã l à m cho n ề n s ả n x u ấ t lu ô n lu ô n v ậ n đ ộ ng theo chi ề u h ư ớ ng đ i l ê n. S ự c ạ nh tranh k h ô n g ch ỉ d i ễ n ra gi ữ a c á c doanh nghi ệ p trong n ư ớ c m à n gay c ả g i ữ a c á c doanh nghi ệ p trong n ư ớ c v ớ i c á c doanh nghi ệ p n ư ớ c n go à i . D oanh nghi ệ p n à o mu ố n t ồ n t ạ i v à p h á t tri ể n th ì y ế u t ố t i ê n q uy ế t l à p h ả i c ó p h ươ ng á n kinh doanh mang l ạ i hi ệ u qu ả k inh t ế , t ứ c l à đ ả m b ả o b ù đ ắ p chi ph í v à m ang l ạ i l ợ i nhu ậ n. Nh ư ng l à m 1
 3. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy s ao đ ể x â y d ự ng v à t h ự c hi ệ n đ ư ợ c ph ươ ng á n s ả n xu ấ t kinh doanh t h ì c ò n ph ụ t hu ộ c v à o r ấ t nhi ề u y ế u t ố k h á c nhau nh ư : ngu ồ n n h â n l ự c, th ị t r ư ờ ng … d oanh nghi ệ p p h ả i th ư ờ ng xuy ê n đ ổ i m ớ i c ả v ề c hi ế n l ư ợ c v à n ộ i dung kinh doanh, ngo à i ra c ò n ph ả i đ ổ i m ớ i c ả c h ấ t l ư ợ ng đ ộ i ng ũ c á n b ộ t h ự c hi ệ n chi ế n l ư ợ c kinh doanh đ ó , c ó n h ư v ậ y m ớ i ph ù h ợ p v ớ i th ị h i ế u ng ư ờ i ti ê u d ù ng v à t ă ng d ầ n s ứ c c ạ nh tranh c ủ a s ả n ph ẩ m m à m ì nh kinh doanh tr ê n th ị t r ư ờ ng. N h ậ n th ứ c đ ư ợ c v ấ n đ ề đ ó , t rong th ờ i gian th ự c t ậ p t ạ i c ô ng t y T NHH C á t L â m(doanh nghi ệ p kinh doanh m á y ph á t đ i ệ n), đ ư ợ c s ự h ư ớ ng d ẫ n t ậ n t ì nh c ủ a th ầ y c ô g i á o trong khoa Marketing m à t r ự c t i ế p l à c ô g i á o Nguy ễ n Th ị T â m, c ù ng v ớ i s ự g i ú p đ ỡ c ủ a t ậ p th ể c á n b ộ n h â n vi ê n trong c ô ng ty n ơ i em th ự c t ậ p , e m đ ã l ự a ch ọ n đ i s â u v à o nghi ê n c ứ u đ ề t à i: “ C á c gi ả i ph á p M arketing n â ng cao kh ả n ă ng c ạ nh tranh trong đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t m á y ph á t đ i ệ n c ủ a c ô ng ty tr á ch nhi ệ m h ữ u h ạ n Cát Lâm”. V ớ i k ế t c ấ u b à i vi ế t g ồ m ba ch ươ ng: C h ươ ng m ộ t : L ý l u ậ n chung v ề đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t v à ứ ng d ụ ng M arketing nh ằ m n â ng cao kh ả n ă ng c ạ nh tranh trong đ ấ u th ầ n c ủ a c á c doanh nghi ệ p. C h ươ ng hai : T h ự c tr ạ ng v ề h o ạ t đ ộ ng đ ấ u th ầ u c ủ a c ô ng ty T NHH C á t L â m. C h ươ ng ba : Nh ữ ng bi ệ n ph á p M arketing n â ng cao k h ả n ă ng c ạ nh t ranh trong đ ấ u th ầ u c ủ a c ô ng ty. 2
 4. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy C H ƯƠ NG M Ộ T L Ý L U Ậ N C HUNG V Ề Đ Ấ U T H Ầ U L Ắ P Đ Ặ T V À Ứ NG D Ụ NG M ARKETING N H Ằ M N Â NG C AO K H Ả N Ă NG C Ạ NH T RANH T RONG Đ Ấ U T H Ầ U C Ủ A C Á C D OANH N GHI Ệ P. I . L Ý L U Ậ N C HUNG V Ề Đ Ấ U T H Ầ U L Ắ P Đ Ặ T. 1 . Đ ấ u th ầ u v à đ ấ u t h ầ u l ắ p đ ặ t: 1 .1 G i ớ i thi ệ u kh á i qu á t v ề đ ấ u th ầ u : N g à y nay, đ ấ u th ầ u đ ã t r ở t h à nh m ộ t ho ạ t đ ộ ng kinh t ế q ua n t r ọ ng v à k h ô ng th ể t hi ế u đ ư ợ c đ ố i v ớ i s ự p h á t tri ể n c ủ a m ỗ i qu ố c g ia, n ó g ó p ph ầ n đ á ng k ể t rong vi ệ c gi ú p l à m t ă ng t í nh s ô i đ ộ ng, l à m l à nh m ạ nh ho á h o ạ t đ ộ ng kinh doanh v à đ em l ạ i s ự t ă ng t r ư ở ng cho n ề n kinh t ế . Qua đ ấ u th ầ u ta c ó t h ể k hai th á c tri ệ t đ ể l ợ i th ế s o s á nh c ủ a m ỗ i doanh nghi ệ p. Nh ờ t í nh h ữ u í ch c ủ a n ó m à h ầ u h ế t c á c n ư ớ c tr ê n th ế g i ớ i đ ã v à đ ang t í ch c ự c á p d ụ ng v à o h o ạ t đ ộ ng kinh t ế . Ở Vi ệ t Na m c ũ ng v ậ y, q uy ch ế đ ấ u th ầ u đ ư ợ c b an h à nh k è m theo ngh ị đ ị nh s ố 4 3/ CP n g à y 16 th á ng 7 n ă m 1996 c ủ a C h í nh P h ủ n h ằ m th ố ng nh ấ t qu ả n l ý h o ạ t đ ộ ng đ ấ u t h ầ u trong c ả n ư ớ c, b ả o đ ả m t í nh đ ú ng đ ắ n, kh á ch quan, c ô ng b ằ ng v à c ó t í nh c ạ nh tranh trong đ ấ u th ầ u , đ ể t h ự c hi ệ n c á c d ự á n đ ầ u t ư t r ê n l ã nh t h ổ n ư ớ c c ộ ng ho à x ã h ộ i ch ủ n gh ĩ a Vi ệ t Nam. Theo đ ó , t hu ậ t ng ữ “ Đ ấ u th ầ u ” đ ư ợ c hi ể u nh ư s au: “ Đ ấ u th ầ u l à q u á t r ì nh l ự a ch ọ n nh à t h ầ u đ á p ứ ng đ ư ợ c c á c y ê u c ầ u c ủ a b ê n m ờ i th ầ u tr ê n c ơ s ở c ạ nh tranh gi ữ a c á c nh à t h ầ u ” . Đ ấ u th ầ u bao g ồ m c á c lo ạ i sau: - Đấ u th ầ u d ự á n ho ặ c t ừ ng ph ầ n d ự á n đ ầ u t ư - Đấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n - Đấ u th ầ u mua s ắ m v ậ t t ư , thi ế t b ị - Đấ u th ầ u thi c ô ng x â y l ắ p Đấ u th ầ u d ự á n ho ặ c t ừ ng ph ầ n d ự á n đ ầ u t ư đ ư ợ c á p d ụ ng đ ố i v ớ i nh ữ ng d ự á n kh ô ng c ầ n chia th à nh c á c g ó i th ầ u, d ự á n th ự c h i ệ n theo ph ươ ng th ứ c x â y d ự ng chuy ể n giao(BT), d ự á n th ự c hi ệ n t heo ph ươ ng th ứ c x â y d ự ng v ậ n h à nh chuy ể n giao (BOT) . Trong 3
 5. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy đ ấ u th ầ u, h ồ s ơ m ờ i th ầ u v à c á c ti ê u chu ẩ n đ á nh gi á h ồ s ơ d ự t h ầ u p h ả i ba o g ồ m đ ủ c á c n ộ i dung v ề đ ấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n, v ậ t t ư , thi ế t b ị , x â y l ắ p, v ậ n h à nh v à c huy ể n giao (n ế u c ó ). Đ ấ u th ầ u d ự á n th ự c hi ệ n theo ch ỉ d ẫ n đ ư ợ c quy đ ị nh trong m ộ t v ă n b ả n r i ê ng do b ộ k ế h o ạ ch v à đ ầ u t ư c h ủ t r ì s o ạ n th ả o tr ì nh Th ủ t ư ớ ng C h í nh p h ủ b an h à nh. Đ ấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n bao g ồ m t ư v ấ n chu ẩ n b ị đ ầ u t ư , t ư v ấ n th ự c hi ệ n đ ầ u t ư v à c á c t ư v ấ n kh á c. V ớ i lo ạ i h ì nh n à y, đ ò i h ỏ i n h à t ư v ấ n đ ầ u t ư v à x â y d ự ng ph ả i c ó c h ứ ng ch ỉ x á c đ ị nh tr ì nh đ ộ c huy ê n m ô n ph ù h ợ p v ớ i y ê u c ầ u c ủ a d ự á n. Ph ả i ch ị u tr á ch nhi ệ m t r ư ớ c ch ủ đ ầ u t ư v à p h á p lu ậ t v ề t í nh đ ú ng đ ắ n, ch í nh x á c, kh á ch q uan v ề c hu y ê n m ô n v à h o à n th à nh c ô ng vi ệ c theo đ ú ng ti ế n đ ộ c ủ a h ợ p đ ồ ng. Đ ấ u th ầ u mua s ắ m v ậ t t ư , thi ế t b ị c ũ ng c ó q uy tr ì nh g ầ n gi ố ng v ớ i c á c lo ạ i h ì nh đ ấ u th ầ u kh á c . Tuy nhi ê n, v ớ i lo ạ i h ì nh n à y h ồ s ơ d ự t h ầ u s ơ t uy ể n ch ỉ á p d ụ ng đ ố i v ớ i nh ữ ng thi ế t b ị c ó c ô ng n gh ệ p h ứ c t ạ p, n ế u c ó t h ì c h ỉ n ê u c á c y ê u c ầ u ch í nh đ ể l ự a ch ọ n n hanh c á c nh à t h ầ u c ó đ ủ đ i ề u ki ệ n ti ế p t ụ c tha m gia đ ấ u th ầ u. B ê n m ờ i th ầ u ph ả i c ó t r á ch nhi ệ m h ư ớ ng d ẫ n đ ể c á c nh à t h ầ u hi ể u r õ c á c y ê u c ầ u c ủ a b ê n m ì nh, c á c th ủ t ụ c s ẽ đ ư ợ c á p d ụ ng trong q u á t r ì nh đ ấ u th ầ u. Nh ữ ng n ộ i dung ch ủ y ế u g ồ m: m ô t ả t ó m t ắ t d ự á n, ngu ồ n v ố n th ự c hi ệ n d ự á n, n ă n g l ự c, kinh nghi ệ m v à đ ị a v ị p h á p l ý c ủ a nh à t h ầ u, c á c ch ứ ng c h ỉ , n h ữ ng t h ô ng tin li ê n qua n đ ế n nh à t h ầ u trong th ờ i gian t ừ 5 đ ế n 10 n ă m tr ư ớ c th ờ i đ i ể m d ự t h ầ u, t ổ c h ứ c th ă m hi ệ n tr ư ờ ng(n ế u c ó ) v à g i ả i đ á p c á c c â u h ỏ i c ủ a n h à t h ầ u. Đ ấ u th ầ u thi c ô ng x â y l ắ p l à m ộ t ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u đ ư ợ c á p d ụ ng r ộ ng r ã i v ớ i h ầ u h ế t c á c d ự á n x â y d ự ng c ơ b ả n. Đ ố i v ớ i c á c d ự á n thu ộ c nh ó m A ( theo đ i ề u l ệ q u ả n l ý đ ầ u t ư v à x â y d ự ng) Th ủ t ư ớ ng Ch í nh ph ủ g iao cho B ộ t r ư ở ng, Ch ủ t ị ch UBND t ỉ nh, th à nh p h ố t r ự c t hu ộ c trung ư ơ ng v à t h ủ t r ư ở ng c ơ q uan thu ộ c th ẩ m q uy ề n th ự c hi ệ n c ô ng t á c x é t duy ệ t h ồ s ơ m ờ i th ầ u, ti ê u chu ẩ n đ á nh gi á h ồ s ơ d ự t h ầ u, ph ê d uy ệ t k ế t qu ả l ự a ch ọ n nh à t h ầ u, ki ể m 4
 6. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy t ra, theo d õ i ch ỉ đ ạ o b ê n m ờ i th ầ u th ự c hi ệ n đ ú ng q uy ch ế đ ấ u t h ầ u. 5
 7. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy 1 .2 K h á i ni ệ m đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t : Đ â y l à m ộ t h ì nh th ứ c đ ấ u th ầ u thu ộ c đ ấ u th ầ u mua s ắ m v ậ t t ư t hi ế t b ị , b ở i l ẽ h o ạ t đ ộ ng l ắ p đ ặ t ch ỉ đ ư ợ c ti ế n h à nh khi đ ã h o à n t ấ t c ô ng vi ệ c mua s ắ m . H ì nh th ứ c đ ấ u th ầ u n à y đ ư ợ c á p d ụ ng r ấ t r ộ ng r ã i, đ ặ c bi ệ t trong n ề n kinh t ế t h ị t r ư ờ ng hi ệ n nay, khi m à n g à y c à ng c ó n hi ề u đ ơ n v ị k inh doanh c ó k h ả n ă ng đ á p ứ ng nhu c ầ u c ủ a c ù ng m ộ t kh á ch h à ng, đ i ề u n à y đ ồ ng ngh ĩ a v ớ i vi ệ c kh á ch h à ng l u ô n c ó q uy ề n ch ủ đ ộ ng trong l ự a ch ọ n n h à t h ầ u c ó k h ả n ă ng nh ấ t , p h ù h ợ p v ớ i nh ữ ng y ê u c ầ u c ủ a m ì nh, nh ằ m đ ả m b ả o t í nh kinh t ế c ủ a d ự á n. T uy nhi ê n, đ ứ ng ở c á c g ó c đ ộ k h á c nhau s ẽ c ó c á c c á c h n h ì n kh á c nhau v ề l o ạ i h ì nh n à y. - V ề p h í a c h ủ đ ầ u t ư v ớ i c ươ ng v ị n h ư m ộ t ng ư ờ i đ i mua h à ng t h ì đ ấ u th ầ u l à m ộ t c á ch th ứ c t ậ p h ợ p t ấ t c ả c á c nh à t h ầ u (ng ư ờ i b á n) c ó k h ả n ă ng, đ ể t ừ đ ó l ự a ch ọ n đ ư ợ c nh à t h ầ u ph ù h ợ p nh ấ t. Đ ồ ng th ờ i bu ộ c nh à t h ầ u ph ả i c ó t r á ch nhi ệ m h ơ n đ ố i v ớ i s ả n p h ẩ m c ủ a m ì nh, c ả t r ư ớ c v à s au khi ho à n t ấ t c ô ng vi ệ c đ ấ u t h ầ u(mua b á n). - V ề p h í a c á c nh à t h ầ u: Đ ấ u th ầ u l à m ộ t h ì nh th ứ c c ạ nh tranh l à nh m ạ nh trong kinh doan h, m à t h ô ng qua đ ó n h à t h ầ u c ó đ ư ợ c c ơ h ộ i đ ể t h ể h i ệ n đ ư ợ c nh ữ ng ư u th ế c ủ a m ì nh v ớ i ch ủ đ ầ u t ư . T ừ đ ó , b á n đ ư ợ c s ả n ph ẩ m v à t ă ng d ầ n uy t í n c ủ a m ì nh tr ê n th ị t r ư ờ ng. - Đ ứ ng d ư ớ i g ó c đ ộ q u ả n l ý n h à n ư ớ c: Đ ấ u th ầ u l à m ộ t h ì nh th ứ c h ợ p t á c b ả o đ ả m t í nh p h á p l ý c ao, n ó g ắ n ch ặ t h ơ n tr á ch nhi ệ m v à n gh ĩ a v ụ c ủ a m ỗ i b ê n khi tha m gia h ợ p đ ồ ng đ ấ u th ầ u. T ạ o đ i ề u k i ệ n cho c ơ q uan nh à n ư ớ c trong qu ả n l ý c á c ho ạ t đ ộ ng bu ô n b á n . N h ư v ậ y, đ ấ u th ầ u c ũ ng gi ố ng nh ư v i ệ c m ua b á n. Ở đ â y ng ư ờ i b á n l à c á c nh à t h ầ u c ò n ng ư ờ i mua l à c á c ch ủ đ ầ u t ư , h ọ t h ự c hi ệ n g iao d ị ch “ mua – b á n ” n à y ngo à i vi ệ c ph ả i tu â n theo m ộ t quy đ ị nh chung c ủ a nh à n ư ớ c, c ò n ph ả i tu â n theo c á c tho ả t hu ậ n chun g c ủ a hai b ê n. Khi tha m gia v à g iao d ị ch n à y, m ỗ i b ê n đ ề u c ố g ắ ng t ì m ki ế m nh ữ ng m ụ c đ í ch c ủ a ri ê ng h ọ , V ớ i ch ủ đ ầ u t ư t h ì h ọ m ong sao s ẽ c ó đ ư ợ c nh ữ ng t hi ế t b ị c ó c ô ng ngh ệ h i ệ n đ ạ i, c ó c h ấ t l ư ợ ng t ố t đ ể t ho ả m ã n nhu c ầ u th ự c t ạ i m à c h ỉ m ấ t m ộ t l ư ợ ng chi 6
 8. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy p h í t ố i thi ể u. C ò n v ớ i nh à t h ầ u, h ọ m ong sao s ẽ t hu đ ư ợ c nhi ề u l ợ i n hu ậ n nh ấ t t ừ d ự á n đ ồ ng th ờ i t ạ o đ i ề u ki ệ n đ ể đ ạ t đ ư ợ c c á c m ụ c t i ê u Marketing ti ế p t heo. Ta c ó t h ể k h á i qu á t n ộ i dung chung c ủ a đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t b ằ ng s ơ đ ồ s au: C á c yê u cầ u C Á C NH À T H Ầ U CHỦ ĐẦU TƯ ( B ê n mua) ( B ê n b á n) N ă ng l ự c đ á nh giá C H Ọ N NH À T H Ầ U ( S ả n ph ẩ m) H Ợ P Đ Ồ NG ( Trao đ ổ i) Sơ đồ1 : K h á i qu á t n ộ i dung đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t N h ư v ậ y th ự c ch ấ t c ủ a đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t ch í nh l à m ộ t v ụ “ mua - b á n ” đ ặ c bi ệ t gi ữ a n h à t h ầ u ( b ê n b á n) v à b ê n m ờ i th ầ u ( b ê n mua) . 2 . N gu y ê n t ắ c c ơ b ả n đ ư ợ c quy đ ị nh trong t ham gia đ ấ u th ầ u l ắ p đ ặ t: C ũ ng nh ư b ấ t c ứ m ộ t ph ươ ng th ứ c kinh doanh n à o, ph ươ ng th ứ c k inh doanh theo h ì nh th ứ c đ ấ u th ầ u đ ò i h ỏ i c ũ ng ph ả i c ó n h ữ ng q uy t ắ c chung c ầ n p h ả i tu â n th ủ . Nh ữ ng nguy ê n t ắ c n à y, chi ph ố i đ ồ ng th ờ i c ả h ai b ê n ( ch ủ đ ầ u t ư v à n h à t h ầ u). N ó b ao g ồ m: - N guy ê n t ắ c c ô ng b ằ ng: N guy ê n t ắ c n à y th ể h i ệ n quy ề n b ì nh đ ẳ ng nh ư n hau c ủ a c á c b ê n t ham gia đ ấ u th ầ u, n ó y ê u c ầ u b ê n m ờ i th ầ u ph ả i c ó n gh ĩ a v ụ đ ố i x ử b ì nh đ ẳ ng g ắ n v ớ i quy ề n l ợ i c ủ a c á c nh à t h ầ u , đ ư ợ c c ung c ấ p l ư ợ ng th ô ng tin nh ư n hau t ừ p h í a ch ủ đ ầ u t ư , đ ư ợ c tr ì nh b à y m ộ t 7
 9. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy c á ch kh á ch quan ý k i ế n c ủ a m ì nh trong qu á t r ì nh chu ẩ n b ị h ồ s ơ c ũ ng nh ư t rong bu ổ i m ở t h ầ u . Nguy ê n t ắ c n à y l à r ấ t quan tr ọ ng, n ó m ang l ạ i l ợ i í ch cho kh ô ng ch ỉ n h à t h ầ u m à c ả v ớ i ch ủ đ ầ u t ư , b ở i l ẽ n ó g i ú p cho ch ủ đ ầ u t ư l ự a ch ọ n đ ư ợ c đ ú ng nh à t h ầ u c ó k h ả n ă ng th ự c t ế . - N guy ê n t ắ c b í m ậ t : N guy ê n t ắ c n à y á p d ụ ng c h ủ y ế u v ớ i ch ủ đ ầ u t ư , h ọ p h ả i c ó n gh ĩ a v ụ t uy ệ t đ ố i g i ữ b í m ậ t v ề s ố l i ệ u , t h ô ng tin cho nh à t h ầ u n h ư : M ứ c gi á c ó t h ể c h ấ p nh ậ n c ủ a c h ủ đ ầ u t ư , m ứ c gi á d ự t h ầ u ( đ ế n khi m ở t h ầ u), c á c trao đ ổ i c ủ a c á c nh à t h ầ u v ớ i ch ủ đ ầ u t ư … B ở i n ó c ó l i ê n quan tr ự c t i ế p t ớ i quy ề n l ợ i c ủ a nh à t h ầ u, gi ả s ử n h ư t h ô ng tin v ề m ứ c gi á d ự t h ầ u hay c á c đ i ề u ki ệ n th ự c hi ệ n th ầ u c ủ a m ộ t nh à t h ầ u n à o đ ó b ị b ạ i l ộ t h ì c á c nh à t h ầ u kh á c c ó t h ể d ự t h ầ u v ớ i m ứ c gi á t h ấ p h ơ n ho ặ c cung c ấ p h ơ n m ộ t d ị ch v ụ n à o đ ấ y đ ể t ă ng kh ả n ă ng tr ú ng th ầ u. M ụ c đ í ch c ủ a nguy ê n t ắ c n à y l à đ ả m b ả o l ợ i í ch v à t r á nh thi ệ t h ạ i cho m ỗ i b ê n v ề s au, d ù l à h ọ c ó t r ú ng t h ầ u hay kh ô ng. - N guy ê n t ắ c c ô ng khai : N guy ê n t ắ c n à y mang t í nh b ắ t bu ộ c. Ngo à i m ộ t s ố c ô ng tr ì nh đ ặ c bi ệ t mang t í nh b í m ậ t qu ố c gia, c ò n l ạ i v ớ i h ầ u h ế t c á c c ô ng t r ì nh kh á c khi c ó á p d ụ ng đ ấ u th ầ u ch ủ đ ầ u t ư p h ả i c ó n gh ĩ a v ụ đ ả m b ả o t í nh c ô ng khai v ề n h ữ ng th ô ng tin l i ê n quan đ ế n d ự á n t rong khi m ờ i th ầ u v à g iai đ o ạ n m ở t h ầ u , tuy nhi ê n m ứ c đ ộ c ô ng k hai r ộ ng hay h ẹ p tu ỳ t hu ộ c v à o quy m ô c ủ a g ó i th ầ u . M ụ c đ í c h c ủ a nguy ê n t ắ c n à y c ũ ng l à n h ằ m t h ự c hi ệ n nguy ê n t ắ c c ô ng b ằ ng ( c á c nh à t h ầ u đ ề u c ó c ơ h ộ i nh ậ n bi ế t th ô ng tin v ề c u ộ c đ ấ u th ầ u n h ư n hau) v à t hu h ú t đ ư ợ c nhi ề u h ơ n c á c nh à t h ầ u v ớ i ph ươ ng c h â m t ấ t c ả c á c nh à t h ầ u c ó k h ả n ă ng đ ề u c ó q uy ề n đ ư ợ c tham gia, t ừ đ ó n â ng cao ch ấ t l ư ợ ng c ủ a c ô ng t á c đ ấ u th ầ u . - N guy ê n t ắ c c ó đ ủ n ă ng l ự c v à t r ì nh đ ộ N guy ê n t ắ c n à y đ ò i h ỏ i c á c b ê n ph ả i c ó đ ủ n ă ng l ự c th ự c t ế v ề k inh t ế , k ĩ t hu ậ t v à t à i ch í nh đ ể t h ự c hi ệ n nh ữ ng cam k ế t khi tha m g ia đ ấ u th ầ u, h ọ p h ả i c ó n gh ĩ a v ụ t h ể h i ệ n đ ư ợ c kh ả n ă ng th ự c s ự 8
 10. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy c ủ a m ì nh cho ch ủ đ ầ u t ư đ ể h ọ c ó n h ữ ng đ á nh gi á s ơ b ộ v ề n ă ng l ự c nh à t h ầ u , m ộ t m ặ t n h ằ m đ ả m b ả o cho q uy ề n l ợ i c ủ a ch ủ đ ầ u t ư m ặ t kh á c đ ể h ợ p đ ồ ng đ ư ợ c th ự c hi ệ n đ ầ y đ ủ , tr á nh t ì nh tr ạ ng p h ả i d ừ ng l ạ i gi ữ a ch ừ ng, l à m m ấ t t í nh hi ệ u qu ả c ủ a c ô ng t á c đ ấ u th ầ u, g â y thi ệ t h ạ i ch o b ê n ch ủ đ ầ u t ư v à c ho n h à n ư ớ c. - N guy ê n t ắ c b ả o đ ả m c ơ s ở p h á p l ý N guy ê n t ắ c n à y y ê u c ầ u c á c b ê n tha m gia đ ấ u th ầ u tr ư ớ c h ế t p hả i c ó n gh ĩ a v ụ t u â n th ủ đ ầ y đ ủ c á c quy đ ị nh c ủ a nh à n ư ớ c, b ê n c ạ nh đ ó c ò n ph ả i ch ấ p h à nh nghi ê m ch ỉ nh c á c quy ư ớ c chung m à h a i b ê n đ ã x â y d ự ng trong qu á t r ì nh đ à m ph á n tr ê n c ơ s ở n h ữ ng quy đ ị nh ph á p l ý đ ã đ ư ợ c ban h à nh v à c á c tho ả t hu ậ n chung. V ì n ó c ó l i ê n quan tr ự c ti ế p đ ế n quy ề n l ợ i c ủ a m ỗ i b ê n. N ế u c ó m ộ t s ự v i p h ạ m n à o đ ấ y th ì h ai b ê n ho ặ c l à c ó t h ể t ự g í ả i quy ế t ho ặ c l à c ó t h ể y ê u c ầ u c ơ q uan c ó t h ẩ m quy ề n đ ứ ng ra l à m trung gian đ ạ i d i ệ n cho ph á p lu ậ t gi ả i quy ế t nh ữ ng vi ph ạ m đ ó n h ằ m b ả o đ ả m l ợ i í ch cho b ê n b ị v i ph ạ m. Q ua đ ó h o ặ c l à b ê n vi ph ạ m ph ả i b ồ i t h ư ờ ng cho b ê n b ị v i ph ạ m ho ặ c l à b u ộ c ph ả i ch ấ m d ứ t h ợ p đ ồ ng. 3 . H ì nh th ứ c d ự t h ầ u v à p h ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u : 3 .1 H ì nh th ứ c d ự t h ầ u : Vi ệ c th ự c hi ệ n d ự t h ầ u c ó t h ể đ ư ợ c th ự c hi ệ n theo t heo ba h ì nh t h ứ c sau đ â y(theo quy đ ị nh t ạ i đ i ề u 4 c ủ a ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ - C P ng à y 01 th á ng 09 n ă m 1999) : - Đ ấ u th ầ u r ộ ng r ã i L à h ì nh th ứ c kh ô ng h ạ n ch ế s ố l ư ợ ng n h à t h ầ u tham gia. B ê n n h à t h ầ u p h ả i th ô ng b á o c ô ng khai tr ê n c á c ph ươ ng ti ệ n th ô ng tin đ ạ i ch ú ng t ố i thi ể u l à 1 0 ng à y tr ư ớ c khi ph á t h à nh h ồ s ơ m ờ i th ầ u v à g hi r õ c á c đ i ề u ki ệ n, th ờ i gian d ự t h ầ u . Đ ố i v ớ i nh ữ ng g ó i t h ầ u l ớ n, ph ứ c t ạ p v ề c ô ng ngh ệ v à k ĩ t hu ậ t, b ê n m ờ i th ầ u ph ả i ti ế n h à nh s ơ t uy ể n đ ể l ự a ch ọ n nh à t h ầ u c ó đ ủ t ư c á ch v à n ă ng l ự c t ham gia đ ấ u th ầ u. V ớ i h ì nh th ứ c n à y, b ê n m ờ i th â u s ẽ c ó n hi ề u c ơ h ộ i h ơ n trong l ự a ch ọ n nh à t h ầ u do s ố l ư ợ ng nh à t h ầ u tha m gia n hi ề u. Đ ố i v ớ i c ô ng ty C á t L â m t h ì h ì nh th ứ c đ ấ u th ầ u n à y v ừ a th ể 9
 11. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy h i ệ n m ặ t t í ch c ự c v ừ a th ể h i ệ n m ặ t ti ê u c ự c. M ặ t t í ch c ự c th ể h i ệ n ở c h ỗ đ ó l à g i ú p c ô ng ty d ễ d à ng nh ậ n bi ế t đ ư ợ c th ô ng tin , v ừ a c ó t h ể d ễ d à ng tham gia v à o đ ấ u th ầ u, c ò n m ặ t ti ê u c ự c đ ó l à t í nh r ộ ng r ã i c ủ a lo ạ i h ì nh đ ấ u th ầ u n à y đ ã t ạ o ra m ộ t s ự c ạ nh tranh r ấ t g ay g ắ t b ở i c ó r ấ t nhi ề u đ ơ n v ị c ù ng tha m gia v à o đ ấ u th ầ u, đ i ề u n à y c ũ ng c ó n gh ĩ a l à c ơ h ộ i tr ú ng th ầ u c ủ a c ô ng ty l à n h ỏ , h ọ t h ự c s ự p h ả i n ỗ l ự c h ế t s ứ c đ ể t ạ o ra s ứ c h ấ p d ẫ n đ ố i v ớ i ch ủ đ ầ u t ư h ơ n h ẳ n c á c đ ố i th ủ k h á c v ề n hi ề u m ặ t. - Đ ấ u th ầ u h ạ n ch ế Đ ấ u th ầ u h ạ n ch ế l à h ì nh th ứ c đ ấ u th ầ u m à b ê n m ờ i th ầ u ch ỉ m ờ i m ộ t s ố n h à t h ầ u c ó k h ả n ă ng đ á p ứ ng c á c y ê u c ầ u c ủ a h ồ s ơ m ờ i t h ầ u. Danh s á ch nh à t h ầ u tha m d ự p h ả i đ ư ợ c ng ư ờ i c ó t h ẩ m quy ề n h o ặ c c ấ p c ó t h ẩ m q uy ề n ch ấ p nh ậ n. H ì nh th ứ c n à y c ó t ầ n su ấ t xu ấ t h i ệ n r ấ t í t, tuy nhi ê n khi tham gia đ ấ u th ầ u th à nh c ô ng th ì n h ữ ng d ự á n nh ư t h ế n à y s ẽ m ang l ạ i d anh ti ế ng cho c ô ng ty. V ì c ó t í nh h ạ n ch ế n ê n đ ò i h ỏ i n hi ề u t ừ c h í nh b ả n th â n c ô ng ty m ộ t s ự n ỗ l ự c r ấ t l ớ n trong vi ệ c ho à n thi ệ n n ă ng l ự c c ủ a m ì nh nh ấ t l à c á c m ặ t n h ư t à i c h í nh, k ĩ t hu ậ t, ph ả i th ư ờ ng xuy ê n t ự b ồ i d ư ỡ ng đ ộ i ng ũ c á n b ộ c ô ng nh â n đ ể t ừ ng b ư ớ c n â ng cao ki ế n th ứ c chuy ê n m ô n. H ì nh th ứ c đ ấ u th ầ u n à y c h ỉ đ ư ợ c xe m x é t á p d ụ ng khi c ó m ộ t t rong c á c đ i ề u ki ệ n sau: + C h ỉ c ó m ộ t s ố n h à t h ầ u c ó k h ả n ă ng đ á p ứ ng đ ư ợ c c á c y ê u c ầ u c ủ a h ồ s ơ m ờ i th ầ u . + C á c ngu ồ n v ố n s ử d ung y ê u c ầ u ph ả i đ ấ u th ầ u h ạ n ch ế + D o t ì n h h ì nh c ụ t h ể c ủ a đ ấ u th ầ u m à v i ệ c đ ấ u th ầ u h ạ n ch ế s ẽ m ang l ạ i nhi ề u l ợ i í ch. V í d ụ n h ư v ớ i nh ữ ng d ự á n m à c á c nh à t h ầ u đ ị a ph ươ ng c ó k h ả n ă ng đ á p ứ ng th ì c h ủ đ ầ u t ư s ẽ g i ớ i h ạ n p h ạ m tha m gia l à c á c nh à t h ầ u đ ị a ph ươ ng nh ằ m m ụ c đ í ch gi ả m đ á ng k ể c á c kho ả n chi ph í k h ô ng c ầ n thi ế t c ó l i ê n quan đ ế n v ậ n c huy ể n v à c ô ng t á c b ả o tr ì , b ả o d ư ỡ ng, duy tr ì h o ạ t đ ộ ng sau n à y. - C h ỉ đ ị nh đ ấ u th ầ u C h ỉ đ ị nh đ ấ u th ầ u l à h ì nh đ ặ c bi ệ t, đ ư ợ c á p d ụ ng theo quy đ ị nh c ủ a đ i ề u l ệ v ề q u ả n l ý đ ầ u t ư v à x â y d ự ng đ ố i v ớ i c á c g ó i th ầ u s ử 10
 12. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy d ụ ng v ố n nh à n ư ớ c đ ư ợ c ph é p ch ỉ đ ị nh th ầ u. B ê n nh à t h ầ u ch ỉ t h ươ ng th ả o h ợ p đ ồ ng v ớ i m ộ t nh à t h ầ u, do ng ư ờ i c ó t h ẩ m quy ề n q uy ế t đ ị nh đ ầ u t ư c h ỉ đ ị nh, n ế u kh ô ng đ ạ t đ ư ợ c y ê u c ầ u m ớ i t h ươ ng th ả o v ớ i nh à t h ầ u kh á c. H ì nh th ứ c n à y ch ỉ đ ư ợ c á p d ụ ng cho c á c tr ư ờ ng h ợ p đ ặ c bi ệ t sau: + Tr ư ờ ng h ợ p b ấ t k h ả k h á ng do thi ê n tai , đ ư ợ c ph é p c h ỉ đ ị nh nga y đ ơ n v ị c ó đ ủ n ă ng l ự c đ ể t h ự c hi ệ n c ô ng vi ệ c k ị p th ờ i. Sau đ ó p h ả i b á o c á o Ch í nh ph ủ v ề n ộ i dung ch ỉ đ ị nh th ầ u đ ể x em x é t ph ê d uy ệ t. + G ó i th ầ u c ó t í nh ch ấ t nghi ê n c ứ u th ử n ghi ệ m, b í m ậ t qu ố c gia, do T h ủ t ư ớ n g C h í nh ph ủ q uy ế t đ ị nh. + G ó i th ầ u đ ặ c bi ệ t, do T h ủ t ư ớ ng C h í nh ph ủ q uy ế t đ ị nh tr ê n c ơ s ở c á c th ẩ m đ ị nh c ủ a b ộ k ế h o ạ ch v à đ ầ u t ư , ý k i ế n b ằ ng v ă n b ả n c ủ a c ơ q uan t à i tr ợ v ố n v à c á c c ơ q uan c ó l i ê n quan . Trong b á o c á o đ ề n gh ị c ủ a ch ỉ đ ị nh th ầ u ph ả i x á c đ ị nh r õ b a n ộ i d ung sau: * L ý d o c h ỉ đ ị nh th ầ u * K inh nghi ệ m v à n ă ng l ự c v ề m ặ t t à i ch í nh v à k ĩ t hu ậ t c ủ a nh à t h ầ u đ ư ợ c đ ề n gh ị c h ỉ đ ị nh th ầ u. * G i á t r ị v à k h ố i l ư ợ ng đ ã đ ư ợ c ng ư ờ i c ó t h ẩ m quy ề n ho ặ c c ấ p c ó t h ẩ m quy ề n ph ê d uy ệ t l à m c ă n c ứ c ho ch ỉ đ ị nh th ầ u. 3 .2 P h ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u : Đ ể t h ự c hi ệ n đ ấ u th ầ u, ch ủ đ ầ u t ư c ó t h ể á p d ụ ng c á c ph ươ ng t h ứ c sau theo quy đ ị nh c ủ a c ơ c h ế đ ấ u th ầ u m ớ i(ban h à nh c ù ng n gh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ - CP) . 3 .2.1 . Đ ấ u th ầ u m ộ t t ú i h ồ s ơ (m ộ t phong b ì ) K hi d ự t h ầ u theo ph ươ ng th ứ c n à y, nh à t h ầ u ph ả i n ộ p đ ủ n h ữ n g đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t, t à i ch í nh, gi á d ự t h ầ u v à n h ữ ng đ i ề u ki ệ n kh á c t rong m ộ t t ú i h ồ s ơ c hung . Theo h ì nh th ứ c n à y c ả h ai n ộ i dung t à i c h í nh v à k ĩ t hu ậ t đ ư ợ c m ở r a v à x é t c ù ng m ộ t l ú c trong qu á t r ì nh x é t th ầ u. P h ươ ng th ứ c n à y th ư ờ ng á p d ụ ng cho đ ấ u th ầ u m ua s ắ m h à ng ho á v à x â y l ắ p. 11
 13. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy 3 .2.2 . Đ ấ u th ầ u hai t ú i h ồ s ơ (hai phong b ì ) K hi d ự t h ầ u theo ph ươ ng th ứ c n à y, nh à t h ầ u c ầ n n ộ p nh ữ ng đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t v à n h ữ ng đ ề x u ấ t v ề t à i ch í nh trong t ừ ng t ú i h ồ s ơ r i ê ng v à o c ù ng m ộ t th ờ i đ i ể m. T ú i h ồ s ơ đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t s ẽ đ ư ợ c xe m x é t tr ư ớ c đ ể đ á nh gi á , x ế p h ạ ng. N h à t h ầ u đ ư ợ c x ế p h ạ ng th ứ n h ấ t v ề k ĩ t hu ậ t s ẽ đ ư ợ c xem x é t ti ế p t ú i h ồ s ơ đ ề x u ấ t v ề t à i ch í nh. Tr ư ờ ng h ợ p nh à t h ầ u kh ô ng đ á p ứ ng y ê u c ầ u v ề t à i c h í nh v à c á c đ i ề u ki ệ n c ủ a h ợ p đ ồ ng, b ê n m ờ i th ầ u ph ả i xin ý k i ế n c ủ a ng ư ờ i c ó t h ẩ m quy ề n quy ế t đ ị nh đ ầ u t ư , n ế u đ ư ợ c ch ấ p nh ậ n m ớ i đ ư ợ c m ờ i nh à t h ầ u ti ế p t heo đ ể x em x é t . H ì nh th ứ c đ ấ u th ầ u h ai t ú i h ồ s ơ c h ỉ đ ư ợ c á p d ụ ng đ ố i v ớ i đ ấ u th ầ u tuy ể n ch ọ n t ư v ấ n. 3 .2.3 . Đ ấ u th ầ u hai giai đ o ạ n P h ươ ng th ứ c n à y á p d ụ n g cho nh ữ ng d ự á n l ớ n, ph ứ c t ạ p v ề c ô ng n gh ệ v à k ĩ t hu ậ t ho ặ c d ự á n thu ộ c d ạ ng ch ì a kho á t rao tay. Trong q u á t r ì nh xem x é t, ch ủ đ ầ u t ư c ó đ i ề u ki ệ n ho à n t hi ệ n y ê u c ầ u v ề m ặ t c ô ng ngh ệ , k ĩ t hu ậ t v à c á c đ i ề u ki ệ n t à i ch í nh c ủ a h ồ s ơ m ờ i t h ầ u. - G iai đ o ạ n th ứ n h ấ t: C á c nh à t h ầ u n ộ p đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t v à p h ươ ng á n t à i ch í nh s ơ b ộ (ch ư a c ó g i á ) đ ể b ê n m ờ i th ầ u xem x é t v à t h ả o lu ậ n c ụ t h ể v ớ i t ừ ng nh à t h ầ u, nh ằ m th ố ng nh ấ t v ề y ê u c ầ u v à t i ê u chu ẩ n k ĩ t hu ậ t đ ể n h à t h ầ u ch í nh th ứ c chu ẩ n b ị v à n ộ p đ ề x u ấ t k ĩ t hu ậ t c ủ a m ì nh. - G iai đ o ạ n th ứ h ai: B ê n m ờ i th ầ u m ờ i c á c nh à t h ầ u tham gia trong gia đ o ạ n th ứ n h ấ t n ộ p đ ề x u ấ t k ĩ t hu ậ t đ ã đ ư ợ c b ổ s ung ho à n ch ỉ nh tr ê n c ù ng m ộ t m ặ t b ằ ng k ĩ t hu ậ t v à đ ề x u ấ t đ ầ y đ ủ c á c đ i ề u ki ệ n t à i ch í nh, ti ế n đ ộ t h ự c hi ệ n, đ i ề u ki ệ n h ợ p đ ồ ng, gi á b ỏ t h ầ u đ ể đ á nh gi á v à x ế p h ạ ng. P h ươ ng th ứ c n à y đ ư ợ c á p d ụ ng cho c á c tr ư ờ ng h ợ p sau: + C á c g ó i th ầ u mua s ắ m h à ng ho á v à x â y l ắ p c ó g i á t r ị t ừ 5 00 t ỷ V N đ ồ ng tr ở l ê n. 12
 14. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy + C á c g ó i th ầ u mua s ắ m h à ng ho á c ó t í nh ch ấ t l ự a ch ọ n c ô ng ngh ệ t hi ế t b ị t o à n b ộ , ph ứ c t ạ p v ề c ô ng ngh ệ v à k ĩ t hu ậ t h o ặ c g ó i th ầ u x â y l ắ p đ ặ c bi ệ t ph ứ c t ạ p. + D ự á n th ự c hi ệ n theo h ợ p đ ồ ng ch ì a kho á t rao tay N h ư v ậ y, p h ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u hai t ú i h ồ s ơ v à p h ươ n g th ứ c đ ấ u th ầ u hai giai đ o ạ n c ó n h ữ ng n é t t ươ ng đ ồ ng g ầ n gi ố ng nha u n ê n t a c ầ n c ó n h ữ ng ph â n bi ệ t r õ r à ng gi ữ a ch ú ng . Đ i ề u kh á c nhau d ễ n h ậ n th ấ y nh ấ t đ ó l à t rong ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u hai t ú i h ồ s ơ t h ì c á c đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t v à t à i ch í nh đ ề u đ ư ợ c n ộ p c ù ng m ộ t l ú c t r ư ớ c th ờ i đ i ể m đ ó ng th ầ u. C ò n ở đ ấ u th ầ u hai gia i đ o ạ n, đ ề x u ấ t v ề k ĩ t hu ậ t đ ư ợ c n ộ p tr ư ớ c v à x é t tr ư ớ c, n ế u đ ạ t y ê u c ầ u m ớ i ph ả i n ộ p đ ề x u ấ t v ề t à i ch í nh, c ó n gh ĩ a l à p h ả i c ó h ai th ờ i đ i ể m đ ó ng t h ầ u đ ố i v ớ i nh à t h ầ u, m ộ t cho n ộ i dung v ề k ĩ t hu ậ t v à m ộ t cho n ộ i dung v ề t à i ch í nh . S ở d ĩ p h ả i ph â n bi ệ t r õ r à ng nh ư v ậ y l à n h ằ m l à m t ă ng hi ệ u qu ả c ủ a đ ấ u th ầ u v à l ự a ch ọ n đ ư ợ c nh à t h ầ u ti ề m n ă ng nh ấ t, đ á p ứ ng y ê u c ầ u c ủ a b ê n m ờ i th ầ u . 4 . V ă n b ả n li ê n quan đ ế n đ ấ u th ầ u : T ừ k hi chuy ể n sang c ơ c h ế t h ị t r ư ờ ng c ó s ự q u ả n l ý c ủ a nh à n ư ớ c, ph ươ ng th ứ c đ ấ u th ầ u ng à y c à ng đ ư ợ c á p d ụ ng r ộ ng r ã i đ ố i v ớ i c á c c ô ng tr ì nh m à v ố n do nh à n ư ớ c c ấ p ho ặ c do n ư ớ c ngo à i đ ầ u t ư h o ặ c do t ư n h â n trong n ư ớ c đ ứ ng ra t ự b ỏ v ố n … T ấ t c ả đ ề u đ ư ợ c th ự c hi ệ n tr ê n c ơ s ở n h ữ ng quy đ ị nh chung v ề x â y d ự ng c ơ b ả n m à C h í nh ph ủ b an h à nh c ù n g v ớ i c á c c ơ c h ế đ ấ u th ầ u đ ư ợ c B ộ x â y d ự ng - c ơ q uan qu ả n l ý N h à n ư ớ c v ề x â y d ự ng c ơ b ả n đ ã b an h à nh. V ă n b ả n đ ầ u ti ê n v ề q uy ch ế đ ấ u th ầ u đ ư ợ c ban h à nh t ừ k hi c huy ể n sang c ơ c h ế q u ả n l ý m ớ i l à t h ô ng t ư s ố 0 3 - BXD/VKT n ă m 1 988 v ề “ h ư ớ ng d ẫ n t ạ m th ờ i th ự c hi ệ n ch ế đ ộ đ ấ u th ầ u trong x â y d ự ng c ơ b ả n ” . N g à y 12 - 2 - 1990 , B ộ x â y d ự ng ban h à nh quy ế t đ ị nh s ố 2 4 - BXD/VKT v ề “ quy ch ế đ ấ u th ầ u x â y l ắ p ” . 13
 15. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy S au m ộ t th ờ i gian th ự c hi ệ n, ng à y 03 - 03 - 1994, B ộ x â y d ự ng đ ã b an h à nh quy ế t đ ị nh s ố 6 0 - BXD/VKT. N g à y 1 7 - 06 - 1996 C h í nh p h ủ đ ã b an h à nh ngh ị đ ị nh 4 3 - CP v ề “ quy ch ế đ ấ u th ầ u ” . Tuy nhi ê n , d o nh ữ ng y ê u c ầ u m ớ i đ ặ t ra c ủ a ho ạ t đ ộ ng x â y d ự ng n ó i chung v à h o ạ t đ ộ ng đ ấ u th ầ u n ó i ri ê ng ng à y 01 - 09 - 1999 C h í nh ph ủ b an h à nh ngh ị đ ị nh 88/1999/N Đ - CP v ề “ quy ch ế đ ấ u t hầ u” N g à y 05 - 05 - 2000 , C h í nh ph ủ t i ế p t ụ c ban h à nh ngh ị đ ị nh s ố 1 4/2000/N Đ - CP v ề s ử a đ ổ i, b ổ s ung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a c ơ c h ế đ ấ u t h ầ u ban h à nh k è m theo ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ - CP ng à y 01 - 09 - 1999 c ủ a C h í nh ph ủ . N g à y 26 - 05 - 2000 , B ộ k ế h o ạ ch v à đ ầ u t ư b an h à nh th ô ng t ư 0 4/2000/TT- BKH v ề “ H ư ớ ng d ẫ n th ự c hi ệ n quy ch ế đ ấ u th ầ u ” . Tr ê n c ơ s ở t h ô ng t ư n à y, m ộ t s ố b ộ , ng à nh kh á c c ó l i ê n quan c ũ ng đ ã b an h à nh m ộ t s ố t h ô ng t ư c ó l i ê n quan đ ế n c ô ng t á c đ ấ u th ầ u , ví d ụ n h ư n g à y 21 - 03 - 2001 B ộ t à i ch í nh ra th ô ng t ư s ố 1 7/2001/TT- BTC v ề “ h ư ớ ng d ẫ n ch ế đ ộ q u ả n l ý v à s ử d ụ ng l ệ p h í t h ẩ m đ ị nh k ế t qu ả đ ầ u t ư ” . Tr ê n đ â y l à n h ữ ng v ă n b ả n ph á p quy c ó g i á t r ị h i ệ n h à nh, m ặ c d ù c ò n c ó n hi ề u tranh lu ậ n xung quanh nh ữ ng v ă n b ả n n à y nh ư ng c ó t h ể k h ẳ ng đ ị nh r ằ ng đ ó l à n h ữ ng c ơ s ở p h á p l ý q uan tr ọ ng, đ á p ứ ng k ị p th ờ i nhu c ầ u c ủ a c á c ng à nh, c á c c ấ p, c á c c ơ q uan đ ơ n v ị l à m c ô ng t á c qu ả n l ý v à t h ự c hi ệ n đ ầ u t ư x â y d ự ng ( bao g ồ m c ả đ ấ u th ầ u) t rong c ả n ư ớ c . Q ua vi ệ c li ệ t k ê c á c v ă n b ả n n à y cho th ấ y C h í nh ph ủ đ ã r ấ t quan t â m đ ế n vi ệ c ho à n thi ệ n quy ch ế đ ấ u th ầ u, k h ô ng ng ừ ng thay th ế b ổ s ung th ê m nh ữ ng quy đ ị nh m ớ i m ộ t m ặ t t ạ o đ i ề u ki ệ n cho c ô ng t á c đ ấ u th ầ u di ễ n ra t ố t đ ẹ p v à đ ạ t hi ệ u qu ả mặ t khá c đả m b ả o lợ i í ch cho c á c b ê n khi tham gia đấ u th ầ u. Do vậ y, c ô ng ty c ầ n phả i th ườ ng xuy ê n c ậ p nhậ t đầ y đ ủ n h ữ ng th ô ng tin nà y đ ể b ổ s ung kiế n th ức về đấ u thầ u cho to à n th ể c á n b ộ c ô ng ty, t ạ o đ iề u k iệ n cho c ô ng t á c lậ p hồ s ơ d ự t h ầ u khi tham gia đấ u thầ u. 5 . Q u á t r ì nh tham gia đ ấ u th ầ u: 14
 16. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy 5 .1 Tr ì nh t ự t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u T heo ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ - CP ng à y01 - 09 - 1999 th ì t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u đ ư ợ c th ự c hi ệ n theo c á c b ư ớ c sau: 1 , S ơ t uy ể n nh à t h ầ u (n ế u c ó ) 2 , L ậ p h ồ s ơ m ờ i th ầ u 3 , G ử i th ư m ờ i th ầ u ho ặ c th ô ng b á o m ờ i th ầ u 4, N h ậ n v à q u ả n l ý h ồ s ơ m ờ i th ầ u 5, M ở thầ u 6, Đ á nh gi á v à x ế p h ạ ng nh à t h ầ u 7, Tr ì nh duy ệ t k ế t qu ả đ ấ u th ầ u 8, C ô ng b ố t r ú ng th ầ u v à k í h ợ p đ ồ ng Ta c ó t h ể k h á i q u á t tr ì nh t ự n à y b ằ ng s ơ đ ồ s au: 15
 17. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy S Ơ T UY Ể N NH À T H Ầ U (n ế u c ó ) L Ậ P H Ồ S Ơ M Ờ I TH Ầ U G Ử I TH Ư H O Ặ C TH Ô NG B Á O M Ờ I TH Ầ U NHẬN VÀ QUẢN Lý HỒ SƠ DỰ THẦU MỞ TH ẦU Đ Á NH GI Á X Õ P H Ạ NG NHÀ THẦU T R Ì NH DUY Ệ T K Õ T Q U Ả Đ Ấ U TH Ầ U C Ô NG B Ố T R Ú NG T H Ầ U - K Ý H Ợ P Đ Ồ NG S ơ đ ồ 2 : T r ì nh t ự t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u Tr ê n đ â y l à c á c b ư ớ c trong quy tr ì nh t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u đ ư ợ c á p d ụ ng ch ủ y ế u cho b ê n m ờ i th ầ u. C ò n v ớ i c á c nh à t h ầ u khi tha m gia v à o h ọ s ẽ t ậ p tr ung ở b ư ớ c s ơ t uy ể n nh à t h ầ u(n ế u c ó ) v à b ư ớ c l ậ p h ồ s ơ m ờ i th ầ u . B ộ p h ậ n Marketing c ủ a c ô ng ty s ẽ t r ự c ti ế p thay m ặ t c ô ng ty tha m gia đ à m ph á n th ươ ng thuy ế t, nghi ê n c ứ u n ắ m b ắ t đ ư ợ c nh ữ ng th ô ng t in c ó l i ê n quan đ ế n nh ữ ng y ê u c ầ u t ừ p h í a ch ủ đ ầ u t ư , đ ể t ừ đ ó đ ư a ra đ ư ợ c nh ữ ng gi ả i ph á p c ó l ợ i , t h ể h i ệ n đ ư ợ c 16
 18. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy n ă ng l ự c t h ự c t ế c ủ a nh à t h ầ u t r ư ớ c b ê n m ờ i th ầ u . Ngo à i ra, b ộ p h ậ n Marketing c ủ a c ô ng ty c ó t h ể t ham gia v à o vi ệ c t ư v ấ n cho c h ủ đ ầ u t ư v ề t hi ế t k ế c á c n ộ i dung trong h ồ s ơ m ờ i th ầ u n ế u nh ư c ó y ê u c ầ u. Nh ư v ậ y l ò ng tin c ủ a ch ủ đ ầ u t ư v ớ i nh à t h ầ u s ẽ đ ư ợ c c ả i thi ệ n, n â ng cao kh ả n ă ng tr ú ng th ầ u cho nh à t h ầ u. T ạ i b ư ớ c c ô ng b ố t r ú ng th ầ u v à t i ế n h à nh k ý h ợ p đ ồ ng t rong t i ế n tr ì nh t ha m gia đ ấ u th ầ u c ủ a c á c b ê n , t uy l à b ư ớ c cu ố i c ù ng n h ư ng đ â y c ũ ng l à đ i ể m b ắ t đ ầ u c ủ a c á c c ô ng vi ệ c ti ế p theo m à c á c b ê n c ầ n ph ả i l à m s au khi h ợ p đ ồ ng đ ư ợ c k ý k ế t. V í d ụ n h ư t rong h ợ p đ ồ ng kinh t ế v ề b á n m á y ph á t đ i ệ n c ủ a c ô ng ty TNHH C á t L â m th ì s au khi h ợ p đ ồ ng đ ư ợ c k ý , c ô ng ty p h ả i l i ê n h ệ v ớ i n h à c ung c ấ p ở n ư ớ c ngo à i đ ể n h ậ p m á y v ề r ồ i c huy ể n t ớ i n ơ i c ầ n đ ặ t m á y sau đ ó l ắ p đ ặ t, ch ạ y th ử v à b à n giao cho ch ủ đ ầ u t ư . D ù c ó t r ú ng th ầ u hay kh ô ng, b ộ p h ậ n M arketing c ủ a c ô ng ty c ũ ng p h ả i r ú t ra đ ư ợ c nh ữ ng g ì đ ã l à m đ ư ợ c n h ữ ng g ì c h ư a l à m đ ư ợ c đ ể c ó n h ữ ng đ i ề u ch ỉ nh k ị p th ờ i t ạ o đ i ề u ki ệ n cho n h ữ ng đ ợ t đ ấ u th ầ u s au. Tr ê n đ â y l à c á c b ư ớ c c ầ n ph ả i ti ế n h à nh khi tha m gia ho ạ t đ ộ ng đ ấ u th ầ u m à c h í nh ph ủ đ ã b an h à nh trong ngh ị đ ị nh 88/1999/N Đ - CP ng à y 01 - 09 - 1999, c ù ng v ớ i c á c v ă n b ả n v ề q uy ch ế q uy t ắ c đ ư ợ c ban h à nh k è m theo. 5 .2 Tr ì nh t ự d ự t h ầ u : C ô ng t á c d ự t h ầ u l à m ộ t ph ầ n quan tr ọ ng trong h o ạ t đ ộ ng k inh d oanh c ủ a c ô ng ty. N ó b ao g ồ m nh ữ ng c ô ng vi ệ c li ê n quan đ ế n q u á t r ì nh t ì m ki ế m th ô ng tin v à c u ố i c ù ng l à t ham gia v à o đ ấ u th ầ u đ ể k ý k ế t c á c h ợ p đ ồ ng l ắ p đ ặ t. Ta c ó t h ể n h ậ n th ấ y, c ô ng t á c d ự t h ầ u l à b ư ớ c kh ở i đ ầ u cho to à n b ộ q u á t r ì nh kinh doanh ti ế p theo, n ó c ó l i ê n quan tr ự c ti ế p đ ế n v i ệ c ti ê u th ụ s ả n ph ẩ m c ủ a c ô ng ty. T heo quy đ ị nh t ạ i kho ả n 2 đ i ề u 9 c ủ a quy ch ế đ ấ u th ầ u ban h à nh k è m theo ngh ị đ ị nh s ố 8 8/1999/N Đ - CP ng à y 01 - 09 - 1999 c ủ a C h í nh ph ủ t h ì n h à t h ầ u tha m g ia d ự t h ầ u p h ả i đ ả m b ả o c á c đ i ề u ki ệ n sau: 17
 19. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy - C ó g i ấ y đ ă ng k ý k inh do anh. Đ ố i v ớ i đ ấ u th ầ u mua s ắ m thi ế t b ị p h ứ c t ạ p đ ư ợ c quy đ ị nh trong h ồ s ơ m ờ i th ầ u, ng o à i gi ấ y đ ă ng k ý k inh doanh ph ả i c ó g i ấ y ph é p b á n h à ng thu ộ c b ả n quy ề n c ủ a nh à s ả n xu ấ t. - C ó đ ủ n ă ng l ự c t à i ch í nh đ á p ứ ng y ê u c ầ u c ủ a g ó i th ầ u - C h ỉ đ ư ợ c tha m gia m ộ t đ ơ n v ị t h ầ u trong m ộ t g ó i th ầ u, d ù l à đ ơ n p h ươ ng hay li ê n doanh d ự t h ầ u. Tr ư ờ ng h ợ p t ổ ng c ô ng ty đ ứ ng t ê n d ự t h ầ u th ì c á c đ ơ n v ị t r ự c thu ộ c kh ô ng đ ư ợ c ph é p tha m d ự v ớ i t ư c á c h l à n h à t h ầ u đ ộ c l ậ p trong c ù ng m ộ t g ó i th ầ u, song song v ớ i q u á t r ì nh đ ấ u th ầ u do ch ủ đ ầ u t ư t ổ c h ứ c th ì c á c nh à t h ầ u(c á c đ ơ n v ị x â y l ắ p) c ũ ng ph ả i ti ế n h à nh c á c c ô ng v i ệ c c ầ n thi ế t k hi tha m g ia đ ấ u th ầ u. M ặ c d ù v i ệ c đ ấ u th ầ u trong n ư ớ c v à đ ấ u th ầ u n ư ớ c n go à i l à c ó k h á c nhau, nh ư ng k h ô ng nhi ề u, n ê n c ó t h ể k h á i qu á t t r ì nh t ự d ự t h ầ u g ồ m n ă m b ư ớ c nh ư s ơ đ ồ s au: T HU TH Ậ P T Ì M K I Õ M T H Ô NG TIN V Ò C Ô NG T R Ì NH C Ầ N Đ Ấ U TH Ầ U T HAM G IA S Ơ T UY Ể N ( nếu có ) C HU Ẩ N B Þ V À L Ậ P HỒ SƠ DỰ TH ẦU NỘ P H Ồ SƠ DỰ T H Ầ U V À T HAM G IA M Ở T H Ầ U K Õ T QU Ả H Ợ P Đ Ồ NG THI C Ô NG S ơ đ ồ 3 : Tr ì nh t ự c á c b ư ớ c d ự t h ầ u B ướ c 1 : 18
 20. C huy ê n đ Ò t ố t nghi ệ p L ê V ă n Huy T ì m ki ế m th ô ng t in v ề c ô ng tr ì nh c ầ n đ ấ u th ầ u. Đ â y l à c h ứ c n ă ng c ơ b ả n c ủ a b ộ p h ậ n M arketing, m à t r ự c ti ế p l à p h ò ng kinh d oanh c ủ a c ô ng ty C á t L â m . N ó b ao g ồ m th ô ng tin v ề đ ơ n v ị m ờ i t h ầ u, đ ặ c đ i ể m g ó i th ầ u( đ ố i t ư ợ ng, s ố l ư ợ ng, th ờ i gia n, đ ị a đ i ể m … ), y ê u c ầ u đ ố i v ớ i nh à t h ầ u. L o ạ i th ô ng tin n à y c h ủ y ế u l à p h ả i t ự t ì m hi ể u, c ó t h ể q ua c á c ph ươ ng ti ệ n th ô ng tin đ ạ i ch ú ng, q ua b á o ch í , qua gi ớ i thi ệ u ho ặ c qua c á c th ô ng t ư t ừ c á c b ộ n g à nh c ó l i ê n quan. B ướ c 2 : T ha m gia s ơ t uy ể n (n ế u c ó ). K hi tha m gia s ơ t uy ể n c ô ng ty C á t L â m c ầ n ph ả i n ộ p m ộ t b ộ h ồ s ơ g i ớ i thi ệ u v ề n ă ng l ự c c ho b ê n m ờ i th ầ u b ao g ồ m: - G i ớ i thi ệ u v ề t hi ế t b ị c ung c ấ p - H ồ s ơ k inh nghi ệ m, danh s á ch kh á ch h à ng - H ồ s ơ n ă ng l ự c đ ả m b ả o t à i ch í nh - G i ấ y t ờ đ ả m b ả o t í nh ph á p l ý Tr á ch nhi ệ m ch í nh ở b ư ớ c n à y thu ộ c v ề c á n b ộ p h ò ng kinh d oanh, h ọ s ẽ đ ạ i di ệ n cho c ô ng ty tham gia s ơ t uy ể n đ ể t r ả l ờ i ha y đ á p ứ ng to à n b ộ n h ữ ng y ê u c ầ u đ ặ t ra t ừ p h í a nh à s ơ t uy ể n. Vai tr ò c ủ a ng ư ờ i l à m Marketing ch ủ y ế u l à t ì m hi ể u k ĩ n h ữ ng th ô ng t in v ề g ó i th ầ u, v ề c h ủ đ ầ u t ư đ ể c ó s ự c hu ẩ n b ị t r ư ớ c nh ữ ng t ì nh h u ố ng m à b ê n m ờ i th ầ u s ẽ đ ư a ra, t ạ o đ i ề u ki ệ n cho c ô ng t á c s ơ t uy ể n, g â y đ ư ợ c ấ n t ư ợ ng ban đ ầ u đ ố i v ớ i nh à m ờ i th ầ u. B ướ c 3 : C hu ẩ n b ị v à l ậ p h ồ s ơ d ự t h ầ u. Đ â y l à b ư ớ c quan tr ọ ng ti ế p t heo c ô ng ty c ầ n ph ả i th ự c hi ệ n sau khi đ ư ợ c ph é p tham gia d ự t h ầ u. C ô ng ty s ẽ c ử c á n b ộ k inh doanh đ i m ua m ộ t b ộ h ồ s ơ d ự t h ầ u do c h í nh đ ơ n v ị t ổ c h ứ c đ ấ u th ầ u b á n, sau đ ó h o à n th à nh t ấ t c ả c á c y ê u c ầ u c ầ n thi ế t m à n ộ i dung b ộ h ồ s ơ y ê u c ầ u . P h ò ng kinh doa nh l à n ơ i s ẽ đ ả m nh ậ n ho à n to à n c ô ng vi ệ c l ậ p h ồ s ơ n h ư ng v ớ i s ự g i ú p đ ỡ c ủ a c á c ph ò ng ban kh á c. V í d ụ n h ư p h ò ng xu ấ t nh ậ p kh ẩ u s ẽ c ung c ấ p Catalog c ó l i ê n quan đ ế n nh ữ ng đ ặ c t í nh c ủ a m á y, p h ò ng k ế t o á n s ẽ c ung c ấ p h ồ s ơ c ó l i ê n quan đ ế n t ì nh h ì nh t à i 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản