intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ TÀI : ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA CỦA DANH TỪ GHÉP TRONG VĂN BẢN TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Chia sẻ: Phạm Đức Linh002 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

319
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc giải mã đặc điểm hình thái và hiểu được nội dung ngữ nghĩa của danh từ ghép trong văn bản tiếng Anh thương mại vẫn còn nhiều trở ngại. Do vậy chúng tôi quyết định nghiên cứu danh từ ghép trên hai bình diện: hình thái và ngữ nghĩa để ứng dụng vào việc học tập tiếng Anh nói chung và tiếng Anh chuyên ngành nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI : ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA CỦA DANH TỪ GHÉP TRONG VĂN BẢN TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

  1. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA CỦA DANH TỪ GHÉP TRONG VĂN BẢN TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI THE MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC FEATURES OF COMPOUND NOUNS IN ENGLISH COMMERCIAL TEXTS SVTH: Hồ Thị Hoài Nhân Lớp 07 SPA01,Khoa Tiếng Anh ,Trường Đại học Ngoại Ngữ GVHD: TS.Lê Tấn Thi Khoa Tiếng Anh chuyên ngành , Trường Đại học Ngoại Ngữ TÓM TẮT Việc giải mã đặc điểm hình thái và hiểu được nội dung ngữ nghĩa của danh từ ghép trong văn bản tiếng Anh thương mại vẫn còn nhiều trở ngại. Do vậy chúng tôi quyết định nghiên cứu danh từ ghép trên hai bình diện: hình thái và ngữ nghĩa để ứng dụng vào việc học tập tiếng Anh nói chung và tiếng Anh chuyên ngành nói riêng. ABSTRACT Most students have difficulties in recognizing the structure of compound nouns and understanding their meaning in an English commercial text. In order to partly contribute to the study of English in general and English of business in particular, I make up my mind to investigate into compound nouns in term of two aspects , i.e. the morphological and se mantic features. 1. Đặt vấn đề Từ ghép nói chung và danh từ ghép nói riêng xuất hiện khá nhiều trong văn bản tiếng Anh thương mại. Để nắm bắt được cấu trúc, cũng như nội dung ngữ nghĩa của danh từ ghép vẫn là một vấn đề khó khăn đối với người học, ví dụ như “ me – too product ”hay “ last in – first out ”. Do vậy, chúng tôi quyết định nghiên cứu danh từ ghép trên hai bình diện: cấu trúc và ngữ nghĩa nhằm phục vụ cho việc học tập tiếng Anh thương mại. 2. Đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của danh từ ghép trong văn bản tiếng Anh thƣơng mại Từ ghép, theo Oxford Advanced Learner‟s Dictionary là kiểu từ được kết hợp bởi ít nhất hai từ đơn trở lên (A compound is a word composed of more than one free morpheme) [7]. Và chúng có những đặc trưng cơ bản về cấu trúc và ngữ nghĩa. Chính vì vậy, danh từ ghép trong văn bản tiếng Anh thương mại cũng có những cấu trúc đặc biệt và nét nghĩa mang tính thành ngữ cao. 2.1. Cấu trúc danh từ ghép là Pronoun + Adverb + Noun Về đặc điểm cấu trúc, danh từ ghép có thể được cấu tạo bởi Pronoun + Adverb + Noun. Đây là kiểu kết hợp đặc biệt, ít thấy xuất hiện trong các loại từ ghép danh từ thông thường.Chẳng hạn như danh từ ghép “ me – too product ” trong ngữ huống sau : “(…) The me- too product.(4 utterances). There are a lot of them, and you might have worked on or with one at your day job. There is no reason for customers to buy your product – no differentiation, no solving a specific market„s problem. (1 utterance). Marketing, 336
  2. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 Advertising, PR , Tech Support and product being the smallest part of the whole package. (…) ” [11]. Xét về mặt ngữ nghĩa , để xác định nét nghĩa của danh từ ghép này thật là khó khăn vì một số nét nghĩa của danh từ ghép tiếng Anh thương mại không thể tìm thấy trong từ điển chuyên nghành, kể cả từ điển trên mạng. Trong những trường hợp như vậy , chúng tôi chỉ có thể dựa vào ngữ cảnh để xác định nét nghĩa của chúng. Và nghĩa của danh từ ghép “ me – too product ” trong ngữ huống trên là “hàng nhái ”. 2.2. Câú trúc danh từ ghép là Noun + Preposition + Noun Trong văn bản tiếng Anh thương mại, danh từ ghép cũng có thể được kết hợp bởi Noun + Preposition Noun. Ví dụ như danh từ ghép “word – of – mouth ” trong ngữ cảnh sau : “ (…) The best form of advertising is a free word – of - mouth ,which occurs when satisfied customers recommend products or services to their friends (…) ” [ 6 ]. Căn cứ vào ngữ cảnh mà danh từ ghép “ word – of – mouth ” xuất hiện, ta có thể xác định nét nghĩa của nó là “ quảng cáo truyền miệng ”. 2.3. Cấu trúc danh từ ghép là Adverb + Preposition + Noun Do tính đa dạng, phức tạp về mặt hình thái nên danh từ ghép có thể được hình thành bởi Adverb + Preposition + Noun. Chẳng hạn như danh từ ghép “Just – In – Time” trong tình huống sau: “ (…) American companies have developed version of just – in – time, which they call lean production, or continuous flow manufacture. But over here there is always the risk of strikes or other problems , company prefer to keep reserve inventories (…)”[6 ]. Nếu xét trên bình diên ngữ nghĩa thì danh từ ghép “just –in –time ”mang tính thành ngữ cao, do vậy ngoài việc kiểm tra nét nghĩa của danh từ ghép “just –in –time ”(a system in which nothing is produced until it is needed ) trong từ điển chuyên nghành [6], chúng tôi đồng thời phải kết hợp đối chiếu nét nghĩa của nó trong tình huống mà từ ghép xuất hiện. Từ đó, ta có thể xác định đươc nét nghĩa tương đương của nó trong tiêng Việt là “Việc sản xuất sản phẩm theo thị trường”. 2.4. Cấu trúc danh từ ghép là Prepostion + Preposition + Noun Về mặt hình thái , cấu trúc của danh từ ghép là Prepostion + Preposition + Noun cũng được tìm thấy trong văn bản tiếng Anh thương mại. Ví dụ như danh từ ghép “in – and -out trader ” trong ngữ huống sau: “(…) The purchase and sale of the same security within the short period of time , usually a day , week , month. An in - and - out trader is more interested in profiting from day to day price fluctuation than in receiving dividends or long –term growth (..)” [12]. Về mặt ngữ nghĩa, nếu chỉ dựa vào tình huống để xác định nét nghĩa của danh từ ghép “ in –and - out trader ” thì thật là khó khăn, cho nên sau khi kiểm tra nét nghĩa chung của nó (a daytrader or a speculator who buys or sells the same security in the same day) trong từ điển chuyên nghành kinh tế online [18], rồi đối chiếu nét nghĩa này trong tình huống cụ thể, thì danh từ ghép “ in – and – out trader” có nghĩa là “người buôn bán biết tận dụng thời cơ để kiếm lời ”. 2.5. Cấu trúc danh từ ghép là Noun + Verb-er Trong văn bản tiếng Anh thương mại, kiểu danh từ ghép vẫn được kết hợp bởi Noun + Verb – er. Chẳng hạn như danh từ ghép “loss leader” trong ví dụ sau: “(…) Retailer often offer some loss leaders , they cut the price of selected products to cost price 337
  3. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 or below in order to attract customers who also buy other goods (…) [6]. Giống như đại đa số các danh từ ghép khác trong văn bản tiếng Anh thương mại, nét nghĩa của danh từ ghép “loss leade” có thể được xác định dựa vào tình huống.Tuy vậy, để độ chính xác của nét nghĩa mang tính khách quan, chúng tôi phải kiểm tra nét nghĩa cuả nó (sell ing a popular product at a loss, hoping to attract customers who will also buy other products ) trong từ điển chuyên nghành [6]. Và nghĩa tương đương của nó trong tiếng Việt là “hàng bán lỗ để kéo khách”. 2.6. Cấu trúc danh từ ghép là Acronym + Noun Ngoài những kết hợp đặc biệt được đề cập ở trên, danh từ ghép cũng có thể hình thành bởi Acronym + Noun. Chẳng hạn như danh từ ghép ABC analysis được sử dụng trong tình huống như sau: "(...) What is ABC analysis? The full cost of a manufactured product or line of products includes direct labor, material, variable overhead, and fixed costs. (1 utterance). The overhead costs are reported by responsibility centers, such as departments or plants. The difficult decision is what to do about allocating overhead costs to products or territories. The typical business uses a two-step system for absorption costing in which costs are accumulated in a pool and then allocated to specific products based on a single, plant-wide base, such as direct labor hours utilized in producing the product.(...) ". Tương tự các danh từ ghép khác, thì danh từ ghép ABC analysis có thể xác định được nét nghĩa dựa vào ngữ cảnh mà nó xuất hiện. Do vậy, nét nghĩa của “ABC analysis” trong ví dụ trên là “ sự phân chia chi phí trên mỗi sản phẩm ”. 2.7. Cấu trúc danh từ ghép là Noun + Preposition Kiểu cấu trúc danh từ kết hợp với giới từ cũng có thể được sử dụng như danh từ ghép. Ví dụ như danh từ ghép “go – between” trong văn cảnh sau : “(...) It is also likely that the go - between will call his friends and colleagues after meeting with you to let them know you may be contacting them. As the go – between will inevitably give you some kinds of commendation, your only job is to make that recommendation a good one, rather than a negative one(...)” [14]. Căn cứ vào ngôn cảnh mà danh từ ghép trên được sử dụng, ta có thể xác định được nét nghĩa của “go – between” là “ người môi giới ”. 2.8. Cấu trúc danh từ ghép là Adverb + Preposition Do tính đa dạng về đặc điểm hình thái, nên danh từ ghép trong văn bản tiếng Anh thương mại cũng có thể được kết hợp bởi trạng từ với giới từ. Chẳng hạn, như danh từ ghép “last in – first out”, được viết tắt là LIFO trong ngữ huống sau: “(...) This method, commonly refered to as LIFO, is based on the assumption that the most recent units purchased will be the first units sold. A “widget” is an imaginary item that could be just about any product. The advantage of last in – first out accounting, a LIFO, is that typically the last widgets purchased were purchased at highest price and that by considering the highest price item to be sold first (...)” [ 15 ]. Trên bình diện ngữ nghĩa, danh từ ghép “last in – first out” có thể xác định được nét nghĩa dựa vào tình huống. Tuy vậy để độ chính xác của nét nghĩa mang tính khách 338
  4. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 quan, chúng tôi đã tham khảo nét nghĩa của nó (A method of valuing inventory which assumes that the last articles bought are the first used or sold ) trong từ điển chuyên ngành [18] kết hợp với việc đối chiếu nét nghĩa vào ngữ huống mà nó xuất hiện , th ì nghĩa của danh từ ghép “last in – first out ” là “ phương pháp nhập sau, xuất trước”. 2.9. Cấu trúc danh từ ghép là Verb-ing + Noun Về đặc điểm hình thái, danh từ ghép cũng có thể được cấu tạo bởi hiện tại phân từ kết hợp với danh từ. Ví dụ như danh từ ghép “sleeping partner” hay “acting partner” trong ngôn cảnh sau: “(...) when filling form P, you need to indicate the status of each partner as Acting or Sleeping. Acting partner are those who are involved in the daily management of the business while the sleeping partner take no part in the conduct of the business. Both acting and sleeping partners will be taxed on their share of partnership income (...)” [16]. Cũng giống như danh từ ghép “go–between”, nét nghĩa của danh từ ghép “sleeping partner” và “acting partner” có thể xác định được thông qua tình huống mà chúng xuất hiện “Acting partner” là “người trực tiếp tham gia quản lý kinh doanh”, còn “ sleeping partner ”có nghĩa ngược lại là “người không trực tiếp tham gia quản lý kinh doanh “. 2.10. Cấu trúc danh từ ghép là Adjective + Noun Cấu trúc của danh từ ghép có thể là sự kết hợp giữa tính từ với danh từ , chẳng hạn như danh từ ghép “golden handcuffs ”trong ví dụ sau: „(...) In the Golden handcuffs concept, the employer is the owner, beneficiary, the premium pa yer of a whole life insurance policy on a key employee‟s life, in which they have an insurable interested (...)” [ 17]. Khác với một số danh từ ghép được đề cập ở trên, nét nghĩa của chúng có thể xác định được dựa vào ngôn cảnh, thì nghĩa của danh từ ghép “ golden handcuffs ” lại là trường hợp thật khó suy đoán, nếu chỉ dựa vào tình huống. Do vậy, ngoài việc tham khảo nét nghĩa của nó (large payments made to important employees to prevent them leaving the company) trong từ điển chuyên ngành [4], đồng thời xem xét tình huống mà danh từ ghép này xuất hiện, thì nét nghĩa tương đương của nó trong tiếng Việt là “hợp đồng hấp dẫn”. 3. Kết luận Về mặt hình thái, từ ghép trong văn bản tiếng Anh thương mại có tính đa dạng, phức tạp, thậm chí có một số cấu trúc ngoại lệ, ít xuất hiện trong văn bản tiếng Anh nói chung, ví dụ như Me-too product ”. Trên bình diện ngữ nghĩa, đại đa số nét nghĩa danh từ ghép trong văn bản tiếng Anh thương mại có thể được xác định khi dựa vào tình huống.Tuy vậy ,có một số danh từ ghép mang tính thành ngữ cao thì khi xác định nét nghĩa của chúng , ta không chỉ dựa vào ngữ cảnh mà còn phải tham khảo nghĩa của chúng trong từ điển chuyên nghành để xác định nghĩa của nó một cách khách quan hơn. Có một số từ ghép mới xuất hiện mà chúng tôi không thể tham khảo, hay kiểm tra nét nghĩa của chúng trong từ điển chuyên ngành, kể cả từ điển online, thì chúng tôi phải dựa hoàn toàn vào ngữ huống mà từ ghép xuất hiện để xác định nét nghĩa của nó. 339
  5. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 Kết quả nghiên cứu này không chỉ giúp người học giải mã được đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của danh từ ghép mà còn là cơ sở để người học tiếng Anh có thể tìm hiểu, phân tích được môt số đặc điểm ngôn ngữ hữu quan của các loại từ ghép nói chung như tính từ ghép như tính từ ghép, động từ ghép, trạng từ ghép trong văn bản tiếng Anh chuyên ngành thương mại. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Từ điển Anh – Việt ,(1988).Nhà xuất bản Khoa học xã hội. [2] Chu Xuân Nguyên ( 1992) , Từ điển Việt – Anh theo chủ điểm, Nhà xuất bản khoa học xã hội. [3] Barnwell,K.(1990), Introduction to Semantic and Translation,SIL,England. [4] Crystal,D.(1992) , An Encyclopedia Dictionary of Languages , Blackwell. [5] Evan Frendo & Sean Mahoney. ( 2009) , English for Accounting ,Nhà xuát bản Đồng Nai. [6] Ian Mackenzie (2009), Management and Marketing , Nhà xuất bản Đồng Nai. [7] Hornby, (2005), Oxford Advanced Learner ’s Dictionary ,Oxford University Press. [8] Hutchinson,T.(1987), English for specific purposes, Cambridge University Press. [9] Hurford, J.R.(1997) , Semantic a coursebook , The Youth Publishers. [10] Simon Sweeney.( 2009) , Professional English in finance, Nhà xuất bản Đồng Nai. [11] “The top 6 Micro ISV Design Mistakes”, http ://www. 47 hats. Com /2008/02/the-top- 6-microisv –design-mistakes/. [12] Business: An Introduction”, http://www.Ethicalfunds.com/en/Investor/pages/glossary. [13] “Cash flow Management Checklist : Understanding Activity – Based Costing”, http://www.gfinance.com/cash-flow-management-checklist/Understaning-activity- based-costing. [14] “Meet Me for coffee”, http://www.marketing.fm/2009/12/18/%E280%9Cmeet-me- for-coffee%E2%80%9-%E2%80%93%-informal-interviews-with-the-go-between. [15] “Last in – First out”, http://www.businesstown.com/accounting/leasic-inventory.asp. [16] “ Filling form P”, http://www.iras.gov.sg/irashome/page04-ektidl1804.aspx. [17] “ Does your client have a 100-year business plan”, http://wwwlifeinsuranceselling.com/Issues/2010/january-2010/pages/does-your- clients-have-a-100year-business-plan.aspx [18] “Term Financial Market”, http://www.insighttechnical.net/glosarry/l.htlm. 340
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2