ĐỀ TÀI " ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
161
lượt xem
44
download

ĐỀ TÀI " ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chung “Chất thải rắn y tế” là loại chất thải rất nguy hiểm, nếu không được xử lý tốt sẽ có thể là nguyên nhân gây mầm bệnh và lây lan bệnh dịch qua các đường nước thải ngấm vào các mạch nước ngầm; hoặc qua gom rác về bãi rác chung của thành phố, rồi theo côn trùng xâm nhập vào thực phẩm, muỗi đốt từ người này sang người khác ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI " ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP VAÊN LANG KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP K10M  Ñeà baøi: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄÏNG MOÂI TRÖÔØNG CHAÁT THAÛI RAÉN Y TEÁ ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH GVHD: Vöông Quang Vieät SVTH: Nguyeãn Thò Thanh Höông Buøi Minh Kha Buøi Thò Dieäu Linh Voõ Thanh Long Phaïm Ngoïc Thoâng Nguyeãn Thò Vinh Thaùng 12/ 2006 1
 2. TRÌNH BAØY ÑEÀ CÖÔNG NGHIEÂN CÖÙU ÑTM Phaàn 1: GIÔÙI THIEÄU 1. Giôùi thieäu chung “Chaát thaûi raén y teá” laø loaïi chaát thaûi raát nguy hieåm, neáu khoâng ñöôïc xöû lyù toát seõ coù theå laø nguyeân nhaân gaây maàm beänh vaø laây lan beänh dòch qua caùc ñöôøng nöôùc thaûi ngaám vaøo caùc maïch nöôùc ngaàm; hoaëc qua gom raùc veà baõi raùc chung cuûa thaønh phoá, roài theo coân truøng xaâm nhaäp vaøo thöïc phaåm, muoãi ñoát töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc ... Thöïc teá naøy ñang ñaët ra moät thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân. Hieän nay thaønh phoá Hoà Chí Minh coù raát nhieàu beänh vieän vaø chaát thaûi raén y teá nguy haïi nhö: xi lanh, kim tieâm, beänh phaåm... ñöôïc thu gom cuøng chaát thaûi thoâng thöôøng khaùc. Caùc cô sôû thöôøng hôïp ñoàng vôùi coâng ty moâi tröôøng ñoâ thò ñeå thu raùc. Nhieàu tröôøng hôïp chaát thaûi nguy haïi ñaõ ñöôïc phaân loaïi vaø ñeå rieâng, nhöng sau ñoù laïi bò ñoå laãn vôùi caùc chaát thaûi thoâng thöôøng tröôùc khi coâng ty moâi tröôøng tôùi thu gom. Hieän nay raùc thaûi beänh vieän ñang laø moái quan taâm raát nhieàu cuûa caùc nhaø quaûn lyù, nhöõng ngöôøi thu gom vaø ngay caû ngöôøi daân nhö chuùng ta. 2. Ñòa ñieåm, khu vöïc nghieân cöùu. Thaønh phoá Hoà Chí Minh 3. Noäi dung nghieân cöùu chính - Toång hôïp soá lieäu veà caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa thaønh phoá. - Khaûo saùt, phaân tích veà moâi tröôøng cuûa thaønh phoá. - Ñieàu tra hieän traïng kinh teá – xaõ hoäi cuûa thaønh phoá. - Nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa chaát thaûi Y teá tôùi moâi tröôøng . - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng. - Xaây döïng baùo caùo ÑTM theo quy ñònh. - Baûo veä, nghieân cöùu taïi cô quan quaûn lyù moâi tröôøng. 2
 3. Phaàn 2: XAÂY DÖÏNG ÑEÀ CÖÔNG NGHIEÂN CÖÙU CHI TIEÁT 1.Teân ñeà taøi nghieân cöùu ÑTM “CHAÁT THAÛI RAÉN Y TEÁ ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH” 2. Cô quan quaûn lyù Ban quaûn lyù chaát thaûi y teá 3. Cô quan chuû trì Lôùp K10M – Khoa Coâng Ngheä Vaø Quaûn Lyù Moâi Tröôøng – Tröôøng ÑHDL Vaên Lang 4.Caùc cô quan phoái hôïp - Vieän veä sinh dòch teã - Cuïc baûo veä moâi tröôøng - Vieän y hoïc lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng - Trung taâm CENTAMA 5.Tình hình nghieân cöùu Ngoaøi nöôùc Hieän nay treân theá giôùi, chaát thaûi y teá ôû moät soá nöôùc ñaõ phaùt trieån thì xöû lyù trieät ñeå nhö Myõ, Anh … Nhöng ôû moät soá nöôùc ngheøo, nöôùc ñang phaùt trieån thì chaát thaûi y teá chöa ñöôïc xöû lyù trieät. Chính vieäc xöû lyù chaát thaûi y teá khoâng trieät ñeå ñaõ gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh ñaëc bieät laø ngöôøi daân. Coù nhieàu phöông phaùp xöû lyù chaát thaûi y teá nhö ñoå taäp trung ôû nhöõng baõi raùc, choân, ñoát… nhöng thaät söï thì chöa coù bieän phaùp naøo hieäu quaû caû veà kinh teá laãn kó thuaät. - ÔÛ nhöõng baõi raùc nhöõng oáng kim tieâm vöùt böøa baõi gaây nguy hieåm cho nhöõng ngöôøi tìm bôùi raùc nhö : thaùng 6/2000, taïi Vladivostok (Nga) coù 6 treû em ñöôïc chaån ñoaùn bò beänh ñaäu muøa daïng nheï sau khi chôi nghòch nhöõng oáng thuûy tinh, kim tieâm coù chöùa vaccin ñaäu muøa ñaõ heát haïn trong ñoáng pheá thaûi (tuoåi treû Online). Vieäc phaân loïai raùc baèng tay ôû caùc baõi raùc ôû caùc cô sôû y teá, nhöõng ngöôøi thu nhaët raùc coù nguy cô nhieãm chaát ñoäc cao. - Choân döôùi ñaát coù theå gaây ra nhieãm baån nöôùc ngaàm. Nguy cô beänh ngheà nghieäp do vaän haønh xöû lyù chaát thaûi. Ñoát caùc vaät lieäu coù chöùa clo coù theå coù theå sinh ra dioxin vaø caùc furan (nhoùm hôïp chaát dò voøng gioáng dioxin) laø loaïi hoùa chaát gaây ung thö vaø haøng loaït caùc taùc haïi khaùc cho con ngöôøi, toàn taïi laâu daøi vaø tích luõy ôû moâi tröôøng. 3
 4. - Phöông phaùp ñoát sinh ra nhöõng hôïp chaát khí aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng, chæ coù nhöõng loø ñoát hieän ñaïi ñoát vôùi nhieät ñoä töø 800 – 1000 oC cuøng vôùi nhöõng thieát bò laøm saïch chaát khí thoaùt ra thì môùi giaûm ñöôïc aûnh höôûng cuûa nhöõng chaát khí ñeán moâi tröôøng nhöng chi phí laïi quaù cao. Hieän treân thöïc teá vaãn khoâng coù giaûi phaùp naøo toát ñoái vôùi moâi tröôøng, chi phí thaáp maø xöû lyù an toaøn. Ñoát raùc vaãn ñöôïc thöïc hieän roäng raõi nhöng hieän ñaõ coù caùc bieän phaùp thay theá, nhö laø haáp töï ñoäng, xöû lyù hoùa chaát vi sinh. Choân chaát thaûi coù theå cuõng laø giaûi phaùp toát neáu thöïc hieän an toaøn. Tuy nhieân, caàn phoøng ngöøa beänh taät phaùt sinh do caùc chaát thaûi ñoù. Hôn nöõa, caùc nguy cô lieân quan ñeán xöû lyù chaát thaûi y teá coù theå laø ñaùng keå, ôû haàu heát caùc phoøng nuoâi caáy, chaát thaûi y teá laø vaán ñeà nhaïy caûm vaø lieân quan ñeán vaán ñeà ñaïo ñöùc. Trong nöôùc Caùc loø ñoát raùc y teá ôû Vieät Nam, neáu söû duïng heát coâng suaát thieát keá, coù theå tieâu huûy hôn 90% caùc loaïi raùc nguy haïi. Tuy nhieân, do vaän haønh khoâng ñuùng kyõ thuaät neân khaû naêng thöïc teá chæ ñaït hôn moät nöûa con soá naøy. Vaø khaû naêng ñoù cuõng khoâng ñöôïc taän duïng heát vì phaàn lôùn beänh vieän duø mua ñöôïc loø (giaù khoaûng 3 tyû ñoàng/thieát bò ) chuùng thöôøng ñöôïc thu gom cuøng vôùi caùc loaïi raùc thoâng thöôøng hoaëc xöû lyù khoâng ñuùng quy trình, goùp phaàn ñaàu ñoäc moâi tröôøng. Chính vì vaäy neân hieän nay chæ coù khoaûng 37% loaïi raùc y teá nguy haïi ñöôïc ñoát baèng loø hieän ñaïi, soá coøn laïi ñöôïc thieâu ngoaøi trôøi, ñoát baèng loø thuû coâng hoaëc choân ôû baõi raùc. ÔÛ nhieàu nôi, chaát löôïng loø ñoát khoâng ñaït yeâu caàu, vieäc vaän haønh cuõng khoâng ñuùng kyõ thuaät vaø ñieàu naøy laøm taêng khaû naêng phaùt thaûi caùc chaát ñoäc haïi ra moâi tröôøng, nhö dioxin, furan... Nhieàu beänh vieän thöïc hieän phaân loaïi chaát thaûi ngay taïi nguoàn nhöng vieäc phaân loaïi coøn chöa chính xaùc. Nhieàu bieän phaùp ñöôïc aùp duïng ñeå coâ laäp caùc vaät saéc nhoïn, bao goàm söû duïng caùc hoäp caùc -toâng maøu vaøng (ñuùng quy cheá), nhöng do thieáu kinh phí neân coù beänh vieän taän duïng caùc chai nhöïa (chai dòch chuyeàn, chai nöôùc khoaùng) ñeå thu gom kim tieâm. Coù beänh vieän tuyeán huyeän coøn söû duïng tuùi nilon khoâng chuyeân duïng, khoâng baûo ñaûm tieâu chuaån kyõ thuaät daønh cho thu gom chaát thaûi. Trong khi ñoù, vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp tieâu huyû chaát thaûi y teá cuûa moãi beänh vieän laïi söû duïng coâng ngheä khaùc nhau, chöa lieân keát caùc beänh vieän treân cuøng moät ñòa baøn ñeå cuøng ñaàu tö moät loø ñoát raùc, neân vieäc ñaàu tö loø ñoát raùc chöa cao. PGS. Nguyeãn Khaéc Haûi, Vieän YHLÑ & VSMT cho bieát: Caùc loø ñoát chaát thaûi y teá cuûa beänh vieän nhieàu tænh chöa söû duïng heát coâng suaát, vaän haønh keùm. Nhieàu ñòa phöông do chöa coù heä thoáng thu gom chaát thaûi y teá, chöa coù cô cheá hôïp ñoàng xöû lyù chaát thaûi giöõa beänh vieän coù loø ñoát vaø beänh vieän khaùc neân deã xaûy ra tình traïng loø ñoát chaát thaûi y teá cuûa beänh vieän naøy chæ xöû lyù chaát thaûi cuûa beänh vieän ñoù, daãn ñeán chi phí cao. Trong vieäc xöû lyù chaát thaûi beänh vieän, coù theå thaáy haàu heát caùc beänh vieän cuûa chuùng ta coù quy moâ nhoû, neân khoâng coù moät traïm xöû lyù nöôùc thaûi chuyeân bieät, khoâng coù nhaân löïc ñeå theo doõi, phuï 4
 5. traùch rieâng vaán ñeà naøy. Maët khaùc, vieäc xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc beänh vieän khoâng phaûi laø nhieäm vuï chính cuûa caùc sôû y teá. Trong nhieàu naêm qua, Boä Y teá ñaõ quan taâm vaø ñaàu tö ñuùng möùc cho coâng taùc xöû lyù moâi tröôøng beänh vieän. Baèng chöùng laø vieäc ban haønh caùc quy chuaån, tieâu chuaån xöû lyù raùc thaûi beäânh vieän, taïo haønh lang phaùp lyù ñaày ñuû ñeå laõnh ñaïo caùc beänh vieän, caùc sôû y teá thöïc thi. Boä Y teá cuõng ñaõ tröïc tieáp môû moät soá lôùp ñaøo taïo caùn boä chuyeân traùch veà quaûn lyù chaát thaûi cuûa caù c sôû y teá vaø beänh vieän ñieåm. Tính caàn thieát cuûa nghieân cöùu: Theo GS.TS. Leâ Ngoïc Troïng, Thöù tröôûng Boä Y teá, thôøi gian tôùi Boä Y teá seõ ban haønh nhieàu vaên baûn cuï theå hoùa vieäc thöïc thi moâi tröôøng beänh vieän. Sieát chaët vaán ñeà kyû luaät vaø cheá taøi trong phaïm vi moâi tröôøng beänh vieän. Tôùi ñaây, trong vieäc xaây döïng môùi beänh vieän, neáu chuû ñaàu tö khoâng coù ñeà aùn xaây döïng xöû lyù chaát thaûi, nöôùc thaûi thì Boä Y teá seõ khoâng pheâ duyeät. Nhö vaäy ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng hieän traïng raùc thaûi Y teá ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh laø raát quan troïng ñeå caùc beänh vieän giaûi quyeát vaán ñeà chaát thaûi Y teá. 6. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi Muïc tieâu laâu daøi - Tuaân thuû luaät Baûo veä moâi tröôøng. - Cung caáp cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng Trung Öông vaø ñòa phöông trong vieäc pheâ duyeät, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc beänh vieän. Ñoàng thôøi nghieân cöùu giuùp cho caùc beänh vieän coù nhöõng thoâng tin thích hôïp ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc vaø choïn caùc giaûi phaùp toái öu cho vieäc xöû lyù cuõng nhö löïa choïn heä thoáng thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm. Muïc tieâu cuï theå - Xaùc ñònh, döï baùo caùc taùc ñoäng tieàm taøng tôùi moâi tröôøng cuûa chaát thaûi y teá. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp khaû thi ñeå giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc. 7. Caùc noäi dung chính 7.1 Toång hôïp soá lieäu veà caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa thaønh phoá - Ñòa hình, ñòa chaát, thoå nhöôõng.... - Khí haäu, khí töôïng ... - Cheá ñoä thuûy vaên nhö: nöôùc maët, nöôùc ngaàm... - Ñaëc ñieåm daân soá, ñoä tuuoåi lao ñoäng, möùc thu nhaäp... - Hieän traïng, quy hoaïch söû duïng ñaát, söï phaân boá beänh vieän treân ñòa baøn khaûo saùt. - Y teá coäng ñoàng, giaùo duïc. - Phöông höôùng phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi. 5
 6. 7.2 Khaûo saùt, phaân tích veà moâi tröôøng cuûa thaønh phoá - Khaûo saùt, phaân tích, ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng ñaát. - Khaûo saùt, phaân tích, ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc. - Khaûo saùt, phaân tích, ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí. 7.3 Ñieàu tra hieän traïng kinh teá – xaõ hoäi cuûa thaønh phoá. - Möùc ñoä taêng tröôûng kinh teá. - Nhu caàu Y teá cuûa ngöôøi daân. - Phaân tích, ñaùng giaù toång hôïp veà hieän traïng, yù kieán cuûa ngöôøi daân. 7.4 Nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa chaát thaûi Y teá tôùi moâi tröôøng - Ñaùnh giaù taùc ñoäng do vieäc thu gom vaø vaän chuyeån chaát thaûi. - Ñaùnh giaù khaû naêng gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc ôû khu vöïc beänh vieän. - Ñaùnh giaù khaû naêng gaây oâ nhieãm ñaát ôû khu vöïc. - Ñaùnh giaù, döï baùo khaû naêng lan truyeàn khí thaûi ôû khu vöïc. - Ñaùnh giaù aûnh höôûng ñeán kinh teá – xaõ hoäi. - Ñaùnh giaù, döï baùo taùc ñoäng toång hôïp ñeán moâi tröôøng xung quanh (khu daân cö, tröôøng hoïc, coâng vieân...). 7.5 Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu do vieäc thu gom vaø vaän chuyeån chaát thaûi. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí, moâi tröôøng xung quanh. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp cuõng nhö coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi. - Caùc bieän phaùp haïn cheá, aûnh höôûng tôùi kinh teá – xaõ hoäi. - Ñeà xuaát chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng cho chaát thaûi Y teá. 7.6 Xaây döïng baùo caùo ÑTM theo quy ñònh 7.7 Baûo veä, nghieân cöùu taïi cô quan quaûn lyù moâi tröôøng. 8. Phöông phaùp nghieân cöùu - Khaûo saùt thöïc teá, laáy yù kieán cuûa ngöôøi daân, thu thaäp soá lieäu töø caùc cô quan quaûn lyù ôû töøng khu vöïc trong thaønh phoá. - Khaûo saùt, phaân tích thaønh phaàn moâi tröôøng. - Ñaùnh giaù taùc ñoäng toång hôïp baèng caùc phöông phaùp ñaõ hoïc nhö: laäp baûng, ma traän, sô ñoà löôùi, choàng baûn ñoà ... 9. Saûn phaåm cuûa ñeà taøi Baùo caùo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng raùc thaûi Y teá ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh. 6
 7. 10. Noäi dung cuûa baùo caùo ÑTM Noäi dung vaø hình thöùc cuûa baùo caùo ñöôïc xaây döïng theo ñuùng höôùng daãn cuûa boä TN&MT. Baùo caùo goàm 4 chöông ñöôïc trình baøy nhö sau: CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 1.1 Ñieàu kieän töï nhieân 1.1.1 Vò trí ñòa lyù 1.1.2 Ñieàu kieän khí haäu, ñòa chaát thuûy vaên. 1.2 Tình hình kinh teá – xaõ hoäi 1.2.1 Tình hình kinh teá cuûa thaønh phoá trong nhöõng naêm qua 1.2.2 Caùc ngaønh ngheà troïng yeáu 1.2.3 Tình hình daân soá 1.2.4 Moät soá ñaëc ñieåm cuûa ngaønh giaùo duïc 1.2.5 Moät soá ñaëc ñieåm veà ngaønh y teá ôû thaønh phoá CHÖÔNG II: HIEÄN TRAÏNG CHAÁT THAÛI RAÉN Y TEÁ ÔÛ THAØNH PHOÁ 2.1 Hieän traïng toàn tröõ – thu gom vaø vaän chuyeån CTR y teá taïi caùc beänh vieän 2.2 Hieän traïng toàn tröõ – thu gom vaø vaän chuyeån CTR y teá ngoaøi beänh vieän 2.3 Hieän traïng xöû lyù CTR y teá CHÖÔNG III: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÄI TRÖÔØNG DO RAÙC THAÛI Y TEÁ 3.1 Caùc taùc ñoäng moâi tröôøng khoâng khí. 3.2 Taùc ñoäng ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi. CHÖÔNG IV: CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG 4.1 Moät soá bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng. 4.2 Caùc loø ñoát chaát thaûi raén hieän nay. 4.3 Moät soá haïn che.á CHÖÔNG V: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ PHUÏ LUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 7
 8. 11. Döï toaùn kinh phí theo noäi dung nghieân cöùu - Toång döï toaùn kinh phí laø 69.200.000 ñoàng - Nguoàn kinh phí: Ban quaûn lyù chaát thaûi y teá - Noäi dung chi phí trong baûng keøm theo BAÛNG DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Kinh phí döï kieán ( ñoàng) 1 Thu thaäp thoâng tin 1.1 Töø Internet (6 ngöôøi x 3 giôø x 30ngaøy x 2.000 ñoàng) 1.080.000 1.2 Töø saùch baùo 200.000 2 Chi phí ñi laïi (ñi khaûo saùt thöïc teá, xin soá lieäu, ñi laáy maãu…) 20.000ñ x 28ngaøy/ thaùng x 3 thaùng 1.680.000 3 Chi phí ngoïai giao: 2.000.000 4 Nghieân cöùu taùc ñoäng vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng 1. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khoâng khí 3.500.000 2. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaát 4.000.000 3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nöôùc 3.500.000 4. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán kinh teá – xaõ hoäi. 4.000.000 5 Nghieân cöùu, ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng 1. Ñeà xuaát bieän phaùp giaûm thieåu do vieäc thu gom vaø vaän chuyeån 3.000.000 raùc 2. Ñeà xuaát bieän phaùp giaûm thieåu moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí 3.000.000 3. Ñeà xuaát bieän phaùp xöû lyù raùc thaûi 5.000.000 5 Xaây döïng baùo caùo 1. phaân tích, toång hôïp soá lieäu 1.000.000 2. In aán, photo taøi lieäu ( 6 cuoán x 50.000) 300.000 3. vaên phoøng phaåm ( vieát, giaáy …) 200.000 6 Chi phí boài döôõng: 10.000ñ x 6 ngöôøi x 84 ngaøy 5.040.000 7 Löông caùn boä: 6 ngöôøi x 1.500.000Ñ/ thaùng x 3 thaùng 27.000.000 8
 9. 8 Chi phí phaân tích maãu 2.000.000 9 Chi phí khaùc Ñieän, ñieän thoaïi: 6 ngöôøi x 150.000Ñ/ thaùng x 3 thaùng 2.700.000 10 Toång chi phí 69.200.000 12. Tieán ñoä thöïc hieän Thôøi gian thöïc hieän laø khoaûng 3 thaùng. NOÄI DUNG Thaùng thöù Thaùng thöù hai Thaùng thöù ba Thaùng thöù nhaát tö Thu thaäp soá lieäu Khaûo saùt thöïc teá taïi khu vöïc thaønh phoá Nghieân cöùu, ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa raùc thaûi tôùi moâi tröôøng Xaây döïng baùo caùo toång hôïp vaø chi tieát Baûo veä nghieân cöùu 13. Xaùc nhaän cuûa chuû nhieäm, cô quan chuû quaûn Xaùc nhaän cuûa ban quaûn lyù chaát thaûi Y teá Chuû nhieäm ( ñaõ kyù) Giaùm ñoác Chuû nhieäm: Tröôûng nhoùm 9
 10. Phaàn 3: SÔ BOÄ TRÌNH BAØY CAÙC NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CHÍNH CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 1.1 Ñieàu kieän töï nhieân 1.1.1 Vò trí ñòa lyù: Thaønh phoá Hoà Chí Minh caùch thuû ñoâ Haø Noäi gaàn 1.730 km ñöôøng boä, naèm trong toïa ñoä ñòa lyù khoaûng 100 10’ - 100 38’ vó baéc vaø 1060 22’ – 1060 54’ kinh ñoä ñoâng, coù toång dieän tích laø 2.095.239 km2 goàm coù 24 quaän huyeän : - Quaän: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Goø Vaáp, Phuù Nhuaän, Bình Thaïnh, Thuû Ñöùc, Taân Bình, Bình Taân, Taân Phuù. - Huyeän: Cuû Chi, Hoùc Moân, Bình Chaùnh, Nhaø Beø, Caàn Giôø. Tuyeán giaùp: - Phía Baéc giaùp vôùi: tænh Bình Döông - Phía Taây Baéc giaùp vôùi: tænh Taây Ninh. - Phía Ñoâng vaø Ñoâng Baéc giaùp vôùi: tænh Ñoàng Nai. - Phía Ñoâng Nam giaùp vôùi: tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu. - Phía Taây vaø Taây Nam giaùp vôùi: tænh Long An vaø Tieàn Giang. 1.1.2 Ñaëc ñieåm khí haäu, ñòa chaát thuûy vaên a. Ñaëc ñieåm khí haäu: Khí haäu coù hai muøa roõ reät: - Muøa möa töø thaùng 05 ñeán thaùng 11 - Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 04 naêm sau. b. Nhieät ñoä khoâng khí: Nhieät ñoä khoâng khí ít thay ñoåi giöõa caùc muøa trong naêm, bieân ñoä nhieät dao ñoäng trong khoaûng 50 – 70, nhieät ñoä trung bình naêm laø 27,550C. 10
 11. Baûng 1.1: Caùc ñaëc tröng nhieät ñoä Ñaëc tröng Nhieät ñoä (0C) Ghi chuù Nhieät ñoä trung bình naêm 27,0 Nhieät ñoä trung bình thaùng cao nhaát 29,0 Thaùng 04 Nhieät ñoä toái cao nhaát 40,0 Thaùng 04/1912 Nhieät ñoä trung bình thaùng cao nhaát 21 Thaùng 01 Nhieät ñoä toái thaáp tuyeät ñoái 13,8 Thaùng 01/1937 Nguoàn: Traïm Khí Töôïng Thuûy vaên Thaønh Phoá, 1996. c. Möa Löôïng möa phaân boá khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc vuøng trong Thaønh phoá: - Vuøng Baéc vaø Ñoâng Baéc: 1.900 – 2.000 mm/ naêm - Vuøng trung taâm Thaønh phoá: 1.600 – 1.900 mm/ naêm - Vuøng Nam vaø Ñoâng NamThaønh phoá: 1.200 – 1.300 mm/ naêm. Phaân boá löôïng möa giöõa caùc muøa: - Löôïng möa veà muøa möa chieám 95% caû naêm - Löôïng möa veà muøa khoâ chieám 5% caû naêm - Löôïng möa cao nhaát vaøo khoaûng thaùng 07 vaø thaùng 09 - Luôïng möa trung bình trong naêm 1.979 mm. Baûng 1.2: Caùc ñaëc tröng cheá ñoä möa Caùc yeáu toá ñaëc tröng cheá ñoä möa Trò soá ( mm) Luôïng möa trung bình naêm 1.979 Luôïng möa lôùn nhaát naêm 2.718 Löôïng möa nhoû nhaát naêm 1.553 Soá ngaøy möa trung bình naêm 154 (ngaøy) Löôïng möa trung bình thaùng lôùn nhaát ( thaùng 09) 338 Soá ngaøy möa trung bình thaùng lôùn nhaát( thaùng 09) 22( ngaøy) Löôïng möa trung bình thaùng nhoû nhaát 3 Löôïng möa cöïc ñaïi 177 Löôïng möa thaùng cöïc ñaïi 603 d. Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí raát cao vaøo caùc thaùng muøa möa, coù khi leân ñeán möùc baõo hoøa 100%, vaøo caùc thaùng muøa khoâ, ñoâ aám giaûm. Ñoä aåm töông ñoái ñöôïc trình baøy trong baûng 1.3 11
 12. Baûng 1.3 Ñoä aåm töông ñoái trong caùc thaùng taïi thaønh phoá Hoà chí Minh Thaùng Ñoä aåm töông ñoái ( %) Lôùn nhaát Trung bình Nhoû nhaát 1 99 77 23 2 99 74 22 3 98 74 21 4 99 76 21 5 99 83 33 6 100 86 30 7 100 87 40 8 99 86 44 9 100 87 43 10 100 87 40 11 100 84 33 12 100 81 29 Nguoàn: Traïm ño Taân Sôn Nhaát, 1996. e. Ñieàu kieän ñòa chaát – thuûy vaên Caùc soâng raïch trong Thaønh phoá chaèng chòt vaø chòu aûnh höôûng maïnh cuûa cheá ñoä baùn nhaät trieàu, caùc thôùi kì trong naêm coù theå phaân chia theo chieàu nhö sau: - Thôøi kyø trieàu cöôøng: thaùng 09, 10, 11, 12, - Thôøi kyø trieàu keùm: thaùng 04, 05, 06, 07, 08, - Thôøi kyø trieàu trung bình: thaùng 01, 02, 03, Haøng thaùng laïi coù hai kyø trieàu cöôøng theo chu kyø maët traêng vaøo caùc ngaøy 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 ( aâm lòch) vaø hai kyø trieàu keùm vaøo giöõa caùc ngaøy noùi treân. Bieân ñoä trieàu khaù lôùn vaø ít bieán ñoäng qua nhieàu naêm. Taïi traïm ño Phuù An, bieân ñoä trieàu trung bình töø 1,7 - 2.5 cm, cao nhaát 3,95 m. Ñoä cheânh bieân ñoä trieàu ôû caùc taàn suaát khaùc nhau nhoû, khoaûng 20 – 30 cm. Nöôùc döôùi ñaát coù khaù nhieàu treân thaønh phoá, thoâng thöôøng xuaát hieän nöôùc döôùi ñaát ôû ñoä saâu 0,9 – 2,2 m moâi tröôøng so vôùi maët ñaát vaøo muøa khoâ vaø coù theà leân ñeán 0,15 – 0,5 m vaøo muøa möa. Do Thaønh phoá naèm ôû vuøng Ñoâng Baéc ñoàng baèng chaâu thoå soâng Cöûu Long neân ñaëc ñieåm ñòa chaát mang tính chaâu thoå. Thaønh phaàn caáu taïo phuø sa goàm caùc chaát laéng ôû soâng chöa coá keát hoaëc coá keát phaân nöûa, troän laãn vôùi caùc lôùp traàm tích coù nguoàn goác bieån. Thaønh phoá naêm treân moät vuøng phuø sa coå, bao quanh laø vuøng ñaát phuø sa môùi. Ñoä daøy cuûa lôùp ñaát phuø sa thay ñoåi nhieàu treân caùc khu vöïc cuûa ñoàng baèng chaâu thoå, taêng nhanh ôû khu vöïc gaàn bieån. Lôùp traàm tích phuø sa naèm döôùi 12
 13. maët ñaát töø 1 – 12 m vaø coù beà daøy leân ñeán khoaûng 200 – 250 m. 1.2 Tình hình kinh teá – xaõ hoäi 1.2.1 Neàn kinh teá cuûa thaønh phoá trong naêm qua Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø hoaït ñoäng kinh teá naêng ñoäng nhaát, ñi ñaàu trong caû nöôùc veà toác ñoä taêng tröôûng kinh teá. Neáu nhö naêm 2001 toác ñoä taêng GDP cuûa Thaønh phoá laø 7.4% thì ñeán naêm 2005 taêng leân 12.2%, ñoùng goùp GDP lôùn cho nöôùc vaø tyû troïng cuûa Thaønh phoá chieám 1/3 cuûa caû nöôùc. GDP ñaàu ngöôøi naêm 2005 laø 1850 USD ( hoaëc 8900 theo chæ soá PPP) gaáp 3 laàn möùc bình quaân caû nöôùc vaø xeáp haøng ñaàu caû nöôùc. Naêm 2005, naêng suaát lao ñoäng bình quaân toaøn neàn kinh teá thaønh phoá ñaït 63,63 trieäu ñ/ngöôøi/naêm - Naêng suaát lao ñoäng coâng nghieäp – xaây döïng ñaït 67,05 trieäu ñoàng. - Naêng suaát lao ñoäng dòch vuï ñaït 66,12 trieäu ñoàng. - Naêng suaát lao ñoäng noâng nghieäp ñaït 13,66 trieäu ñoàng. Soá döï aùn ñaàu tö vaøo thaønh phoá chieám khoaûng 1/3 toång soá döï aùn ñaáu tö nöôùc ngoaøi treân caû nöôùc. Naêm 2005, 258 döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc caáp pheùp vôùi toång voán 577 trieäu USD. Toång thu ngaân saùch treân ñòa baøn 58.850,32 tyû ñoàng, taêng 22,215 so vôùi naêm 2004, ñaït 108,27% döï toaùn caû naêm. Naêm 2005, thaønh phoá noäp ngaân saùch 64.000 tyû ñoàng, chieám 1/3 toång thu ngaân saùch; kim ngaïch xuaát khaáu chieám 1/3 toång kim ngaïch caû nöôùc. Saûn phaåm suaát khaåu chuû yeáu: daàu khí, cô khí, hoaù chaát, phaàn meàm, deät may, giaøy da... Thaønh phoá cuõng laø nôi tieáp nhaän löôïng kieàu hoái lôùn nhaát nöôùc, khoaûng 60% löôïng kieàu hoái göûi veà nöôùc haøng naêm. Thaønh phoá coù 3 khu cheá xuaát, 12 khu coâng nghieäp, khu coâng ngheä cao Saøi Goøn, coâng vieân phaàn meàm Quang Trung... 1.2.2 Caùc ngaønh ngheà troïng yeáu Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù 17 ngaønh kinh teá chuû löïc giai ñoaïn 2001 – 2005 1. Cô khí 8. Thuûy saûn 2. Deät may 9. Cheá bieán goã 3. Giaøy da 10. Xaây döïng 4. Nhöïa cao su 11. Phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn 5. Ñieän töû 12. Giao thoâng vaän taûi 6. Hoùa chaát 13. Thöông maïi 7. Cheá bieán thöïc phaåm 14. Du lòch 13
 14. 15. Thò tröôøng voán vaø dòch vuï taøi chính 17. Böu chính vieã thoâng 16. Coâng ngheä phaàn meàm 1.2.3 Tình hình daân soá - Daân soá: 6.239.938 ngöôøi ( naêm 2005) - Daân toäc: Vieät, Hoa, Khôme, Chaêm, Taøy, Nuøng, Bana, Dao... DAÂN SOÁ LAO ÑOÄNG XAÕ HOÄI 2001 2002 2003 2004 2005 1. Daân soá trung bình (1000 ngöôøi) 5.285 5.449 5.630 6.117 6.240 Nam ( 1000 ngöôøi) 2.546 2.625 2.713 2.920 2.996 Nöõ 2.739 2.824 2.917 3.142 3.243 Thaønh thò ( 1000 ngöôøi) 4.410 4.542 4.661 5.170 5.315 Noâng thoân 875 907 969 893 925 2. Tyû leä taêng daân soá töï nhieân (%) 1,30 1,27 1,15 1,20 1,15 3. Tyû leä taêng daân soá cô hoïc ( %) 0,77 0,90 1,2 2,1 2,0 4. Lao ñoäng ñang laøm vieäc 2.267 2.336 2.503 2.586 2.676 ( 1000 ngöôøi) 5. Giôùi thieäu vieäc laøm trong naêm 198 208 211 222 234 ( 1000 ngöôøi) 6. Tyû leä thaáp nghieäp khu vöïc thaønh thò 6,04 6,54 6,13 6,0 (%) 7. Chi tieâu bình quaân 01 ngöôøi/ thaùng 595 675 752 802 ( 1000 ñoàng) 8. Soá baùc syõ, nha syõ treân 1000 daân 8,6 8,4 8,0 9. Soá beänh vieän 38 38 38 55 56 10. Phoøng khaùm khu vöïc 43 43 43 29 29 14
 15. 1.2.4 Moät soá ñaëc ñieåm veà neàn giaùo duïc Töø naêm 1995, thaønh phoá ñaõ ñaït tieâu chuaån xoaù muø chöõ vaø phoå caäp tieåu hoïc; 100% soá xaõ coù tröôøng tieåu hoïc vaø 80% soá xaõ coù tröôøng trung hoïc cô sôû. Trình ñoä daân trí ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Naêm 2002, Sôû GDÑT TP Hoà Chí Minh ñaõ ñoùn nhaän côø löu nieäm vaø quyeát ñònh coâng nhaän hoaøn thaønh phoå caäp giaùo duïc THCS do Boä GDÑT trao taëng. Ngaønh giaùo duïc taêng cöôøng ñaàu tö xaây döïng tröôøng lôùp vôùi toång voán ñaàu tö laø 1.021 tyû ñoàng cho naêm hoïc môùi. Chöông trình ñaøo taïo thaïc só, tieán só cuõng ñöôïc chuù taâm vaø ñaøo taïo. Theo thoáng keâ, soá giaùo vieân vaø hoïc sinh cuûa phoå thoâng cuûa thaønh phoá chæ chieám moät tyû leä vöùa phaûi cuûa caû nöôùc thì soá giaùo vieân vaø sinh vieân ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp cuûa thaønh phoá ngaøy caøng chieám moät tyû leä raát cao, ñieàu naøy chöùng toû thaønh phoá laø moät trung taâm giaùo duïc – ñaøo taïo chaát löôïng cao cuûa caû nöôùc vaø ñaõ thu huùt ñöôïc moät soá löôïng lôùn sinh vieân töø moïi mieàn ñaát nöôùc veà hoïc moãi naêm. 1.2.5 Moät soá ñaëc ñieåm cuûa ngaønh y teá thaønh phoá Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät thaønh phoá lôùn vaø ñoâng daân, ngoaøi vieäc chöõa beänh cho nhaân daân thaønh phoá coøn coù theâm moät soá ñoâng nhaân daân cuûa caùc vuøng laân caän. Maïng löôùi y teá thaønh phoá khaù daøy ñaëc: 33 beänh vieän lôùn, 22 trung taâm y teá, 120 beänh vieän ña khoa quaän huyeän, 323 traïmy teá vaø hôn 8000 cô sôû y teá tö nhaân. Song song vôùi vieäc khaùm chöõa beänh cho nhaân daân, beänh vieän laø nôi thaûi ra moâi tröôøng beân ngoaøi caùc chaát thaûi mang nhieàu maàm beänh coù nguy cô laây nhieãm cao, vaø nhieàu chaát khaùc. Caùc ñôn vò y teá coâng laäp ñöôïc toå chöùc theo tuyeán. - Tuyeán thaønh phoá do sôû y teá tröïc tieáp quaûn lyù, hieän coù 8 beän vieän ña khoa vaø 20 beänh vieän chuyeân khoa, caùc trung taâm thuoäc heä y teá döï phoøng, caùc coâng ty döôïc, trang thieát bò y teá vaø moät soá cô sôû ñaøo taïo baäc ñaïi hoïc. - Tuyeán cô sôû goàm 24 trung taâm y teá quaän huyeän, 303 traïm y teá phöôøng, xaõ do UBND quaän uyeän tröïc tieáp quaûn lyù, sôû y teá chæ ñaïo veà chuyeân moân, nghieäp vuï. Y teá coâng laäp cuûa thaønh phoá coù quy moâ lôùn nhaát nöôùc, tính ñeán cuoái naêm 2002, toång soá caùc cô sôû veà ngheà y teá laø 10.227 cô sôû trong ñoù goàm coù 11 beänh vieän tö nhaân, 16 phoøng khaùm ña khoa, 4983 phoøng khaùm chuyeân khoa, 1207 phoøng khaùm chuaån trò y hoïc coå truyeàn vaø ñang coøn tieáp tuïc phaùt trieån. Hôn 31 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, thaønh phoá ñaõ khoâng ngöøng noã löï c phaán ñaáu hieän ñaïi hoùa cô sôû vaät chaát – kyû thuaät, naâng cao trinh ñoä cuûa ñoäi nguõ caùn boä teá vaø ñaõ gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh töïu ñaùng keå trong coâng taùc khaùm chöõa beänh, phoøng beänh vaø chaêm lo söùc khoûe cuûa nhaân daân, noåi baät nhaát laø ñieàu trò voâ sinh vaø gheùp maùu cuoán roán ñieàu trò ung thö. Caùc thaønh quaû treân ñaõ khaúng ñònh vai troø quan troïng cuûa moät trung taâm y teá baäc nhaát cuûa thaønh phoá. 15
 16. CHÖÔNG II: HIEÄN TRAÏNG CHAÁT THAÛI RAÉN Y TEÁ ÔÛ THAØNH PHOÁ 2.1 Hieän traïng toàn tröõ – thu gom vaø vaän chuyeån CTR y teá taïi caùc beänh vieän  Beänh vieän Nhieät Ñôùi - Raùc sinh hoaït : bao nylon maøu xanh ñöïng trong thuøng nhöïa 20 lít maøu xanh - Raùc y teá : bao nylon maøu vaøng, ñöïng trong thuøng nhöïa 20 lít maøu xanh (khoâng cuøng maøu vôùi bao) - Kim vaø caùc vaät saéc nhoïn ñöïng trong hoäp nhöïa theo quy ñònh ngaønh - Nhaân vieân veä sinh thu gom raùc töø caùc khoa, phoøng ñeán nhaø chöùa raùc baèng xe ñaåy tay - Nhaø chöùa raùc ñöôïc xaây döïng ñuùng quy caùch  Beänh vieän Chôï Raãy Laø moät trong nhöõng beänh vieän lôùn cuûa thaønh phoá do Boä y teá quaûn lyù, raùc ñöôïc phaân loaïi nhö sau: - Raùc sinh hoaït : bao nylon maøu xanh, ñöïng trong thuøng nhöïa 20 lít maøu xanh - Raùc y teá : bao nylon maøu vaøng, ñöïng trong thuøng nhöïa 20 lít maøu vaøng - Beänh phaåm : bao nylon maøu ñoû - Raùc y teá taïi caùc khoa : thuøng nhöïa cöùng maøu vaøng 120 lít - Taàn xuaát thu gom : 2 laàn/ ngaøy (ñaàu giôø saùng vaø chieàu), raùc ñöôïc chöùa trong thuøng nhöïa maøu vaøng saäm 240 lít coù naép ñaäy - Nhaân vieân veä sinh thu gom raùc töø caùc khoa, phoøng ñeán nhaø chöùa raùc baèng xe ñaåy tay - Nhaø chöùa raùc y teá chöa ñaït tieâu chuaån veà kích thöôùc, chöa ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng xung quanh do raùc y teá ñeå beân ngoaøi nhaø chöùa  Beänh vieän Bình Daân - Laø beänh vieän lôùn chuyeân veà ngoaïi khoa (toång quaùt – nieäu), chòu söï quaûn lyù cuûa Sôû Y teá. Vieäc toàn tröõ, thu gom vaø vaän chuyeån raùc trong beänh vieän ñeàu thöïc hieän toát. Ñaëc bieät raùc beänh phaåm coù soá löôïng nhieàu hôn so vôùi caùc beänh vieän khaùc vaø ñöôïc xöû lyù sô boä tröôùc khi thaûi boû chung vaøo raùc y teá - Chöa coù xe vaän chuyeån raùc töø caùc khoa, phoøng ñeán nhaø chöùa raùc cuûa beänh vieän, nhaân vieân veä sinh vaän chuyeån baèng tay. - Taàn xuaát thu gom : 1 laàn/ ngaøy do coâng nhaân veä sinh thöïc hieän, raùc ñöïng trong caùc thuøng nhöïa 120 lit ñeå vaän chuyeån veà nhaø chöùa raùc. Nhaø chöùa raùc chia 2 khu vöïc rieäng bieät : chöùa raùc sinh hoaït vaø raùc y teá  Beänh vieän An Bình - Laø beänh vieän naèm trong khu vöïc quaän 5, chòu söï quaûn lyù cuûa Sôû y teá - Raùc sinh hoaït : ñöïng trong bòch nylon maøu xanh - Raùc y teá : ñöïng trong bòch nylon maøu vaøng 16
 17. - Raùc beänh phaåm : ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû - Kim tieâm, vaät saéc nhoïn : voû chai ñöïng truyeàn töï taïo - Vaän chuyeån raùc trong beänh vieän baèng tay. - Nhaø chöùa raùc y teá ñaït tieâu chuaån quy ñònh  Beänh vieän Töø Duõ - Raùc sinh hoaït : ñöïng trong bòch nylon maøu xanh - Raùc y teá : ñöïng trong bòch nylon maøu vaøng - Beänh phaåm : ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû, ñöôïc ngaâm dung dòch saùt truøng ñeå xöû lyù sô boä - Do tính ñaëc thuø cuûa moät beänh vieän chuyeân veà saûn khoa neân toác ñoä phaùt sinh raùc y teá khaù cao, ñaëc bieät laø raùc boâng, baêng, goøn, gaïc. - Taàn xuaát thu gom : 2 laàn/ ngaøy (saùng, chieàu), ñöïng trong caùc thuøng nhöïa lôùn, sau ñoù chöùa trong nhaø chöùa raùc coù heä thoáng tröõ laïnh. Coâng Ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò thu gom moãi ngaøy.  Beänh vieän Da Lieãu - Raùc sinh hoaït : ñöïng trong bòch nylon maøu xanh - Raùc y teá : ñöïng trong bòch nylon maøu vaøng - Beänh phaåm : ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû - Xe vaän chuyeån raùc töø caùc khoa, phoøng ñeán nhaø chöùa raùc 2 laàn trong 1 ngaøy (6h30 vaø 13h00). Raùc do coâng ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò thu gom ñeå xöû lyù.  Beänh vieän 115 - Raùc sinh hoaït : ñöïng trong bòch nylon maøu xanh - Raùc y teá : ñöïng trong bòch nylon maøu vaøng - Beänh phaåm : ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû - Moät tuaàn 2 laàn, nhaân vieân coâng vuï thu gom veà nhaø chöùa raùc. Raùc ñöôïc ñöïng trong caùc thuøng nhöïa lôùn coù maøu töông öùng vôùi bòch nylon chöùa raùc. Coâng ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò vaän chuyeån ñeán trung taâm hoûa taùng Bình Höng Hoøa ñeå xöû lyù.  Beänh vieän Chaán Thöông Chænh Hình Naèm trong khu vöïc quaän 5, chuyeân ngoaïi khoa vaø chænh hình thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa Sôû y teá - Raùc sinh hoaït : ñöïng trong bòch nylon maøu xanh - Raùc y teá : ñöïng trong bòch nylon maøu vaøng - Beänh phaåm : ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû - Taàn xuaát thu gom : 2 laàn/ ngaøy baèng xe ñaåy tay, coù luùc do coâng nhaân tröïc tieáp ñem veà nhaø chöùa raùc maø khoâng caàn xe ñaåy tay hay thuøng nhöïa - Beänh phaåm sau khi ñöôïc xöû lyù sô boä cho vaøo chung vôùi raùc y teá, boät, baêng cuõng boû chung vôùi raùc y teá.  Beänh vieän Phaïm Ngoïc Thaïch - Raùc y teá vaø raùc sinh hoaït cuûa beänh nhaân chöùa trong tuùi nylon maøu vaøng 17
 18. - Raùc sinh hoaït cuûa nhaân vieân y teá chöùa trong tuùi nylon maøu xanh - Raùc beänh phaåm chöùa trong tuùi nylon maøu ñoû coù ngaâm dung dòch saùt truøng - Vaän chuyeån raùc y teá trong beänh vieän baèng xe ñaåy tay.  Beänh vieän Ung Böôùu - Raùc sinh hoaït : ñöïng trong bòch nylon maøu xanh - Raùc y teá : ñöïng trong bòch nylon maøu vaøng - Beänh phaåm : ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû coù ngaâm dung dòch saùt truøng - Ngoaøi ra, beänh vieän coøn thaûi ra raùc nguy haïi nhö caùc loï thuoác hoùa trò, xaï trò…, neân coù toác ñoä phaùt sinh raùc khaù cao so vôùi caùc beänh vieän khaùc - Raùc ñöôïc vaän chuyeån baèng xe ñaåy tay ñeán nhaø chöùa raùc - Nhaø chöùa raùc ñaït tieâu chuaån quy ñònh.  Trung Taâm Y Teá Quaän I - Raùc sinh hoaït : ñöïng trong bòch nylon maøu xanh - Raùc y teá : ñöïng trong bòch nylon maøu vaøng - Beänh phaåm : ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû coù ngaâm dung dòch saùt truøng - Laø beänh vieän tuyeán quaän huyeän neân toác ñoä phaùt sinh raùc chaäm, - Vaän chuyeån raùc baèng tay ñeán nhaø chöùa raùc khoâng theo giôø quy ñònh, nhaø chöùa raùc y teá vaø raùc sinh hoaït chung 2.2 Hieän traïng thu gom - toàn tröõ vaø vaän chuyeån chaát thaûi raén y teá Hoïat ñoäng thu gom raùc y teá do ñoäi mai taùng nghóa trang thuoäc coâng ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò chòu traùch nhieäm - Ñoäi laáy raùc 1 laàn/ngaøy; - Thôøi gian haïot ñoäng baét ñaàu töø 6 giôø saùng ñeán khi keát thuùc tuyeán thu gom; - Hieän nay phöông tieän thu gom laø xe hieäu ISUZU loaïi 2 taán / xe vaø 3.5 taán /xe. Caùc xe naøy hoaït ñoäng theo nhöõng tuyeán ñöôøng ñoäc laäp, moãi xe caàn 3 ngöôøi: 1 taøi xeá vaø 2 coâng nhaân. - Khi ñeán beänh vieän, hai coâng nhaân coù traùch nhieäm laáy raùc, ñoùng thaønh goùi vaøo caùc thuøng carton vaø vaän chuyeån leân xe - Khi keát thuùc tuyeán thu gom cuûa mình, xe chaïy thaúng ñeán trung taâm hoûa taùng Bình Höng Hoøa maø khoâng qua baát kì traïm trung chuyeån naøo - Khi raùc ñöôïc vaän chuyeån ñeán nôi xöû lyù, chuùng khoâng caàn löu tröõ trong kho maø ñöôïc ñaët caïnh loø ñoát 2.3 Hieän traïng xöû lyù chaát thaûi raén y teá Phöông phaùp xöû lyù sô boä ban ñaàu: Raùc beänh phaåm töø caùc beänh vieän haàu heát ñöôïc xöû lyù sô boä ban ñaàu baèng caùch haáp, ngaâm trong dòch formol ñöïng trong bòch nylon maøu ñoû coù daùn nhaõn tröôùc khi cho vaøo raùc y teá. Ngoaøi ra coù moät soá beänh vieän xöû lyù caùc loaïi kim tieâm, daây truyeàn dòch, 18
 19. gaêng tay baèng caùch caét nhoû ñeå traùnh tröôøng hôïp taùi söû duïng Phöông phaùp xöû lyù cuoái cuøng laø phöông phaùp ñoát, hieän nay coâng taùc xöû lyù raùc beänh vieän thuoäc veà thaåm quyeàn cuûa coâng ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò. Vôùi toång khoái löôïng raùc ñöôïc ñoát raùc haøng ngaøy khoaûng 6300,5 taán/ ngaøy neân coâng ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò ñaõ söû duïng loø ñoát raùc y teá cuûa Bæ hieäu HOVAL GG 42 nhaèm phuïc vuï cho vieäc ñoát raùc an toaøn veà maët veä sinh, ñoàng thôøi ñaùp öùng ñöôïc vaán ñeà xöû lyù heát löôïng raùc y teá haøng ngaøy cuûa thaønh phoá ñöôïc trieát ñeå hôn. Coâng suaát loø HOVAL GG 42 taán / ngaøy, loø ñaõ ñi vaøo hoïat ñoäng vaøo thaùng 4/2000, heä thoáng loø goàm 6 boä phaän: - Boä phaän naïp raùc; - Buoàng ñoát sô caáp; - Buoàng ñoát thöù caáp ( phaûn öùng nhieät) - Thieát bò caøo loø; - Thieát bò ñaåy tro; - Boä phaän kieåm soaùt. CHÖÔNG 3: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 3.1 Taùc ñoäng moâi tröôøng khoâng khí 3.1.1 Toång quan Baàu khoâng khí cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh vaøo muøa khoâ bò oâ nhieãm töø vöø a ñeán naëng. Vaøo muøa möa, möùc oâ nhieãm giaûm bôùt so vôùi muøa khoâ laø 1,5 laàn, töùc laø ôû möùc ñoä oâ nhieãm nheï. Chæ tính rieâng caùc loø hôi vaø caùc loø nung taïi thaønh phoá, haøng naêm thaûi vaøo khoâng khí 578 taán buïi, 78 taán SO2 , 84 taán CO2 . taïi moät soá vò trí gaàn caùc khu vöïc saûn xuaát, noàng ñoä buïi trong khoâng khí vaø tieáng oàn vöôït quaù TCVN nhieàu laàn. Ngoaøi buïi, trong khoâng khí chöùa nhieàu hôi khí ñoäc phoå bieán laø anhydryt, SO2 , CO, NH3, H2S... vaø moät soá hôi kim loaïi ñoäc nhö chì, cadmi, antimoan... TP Hoà Chí Minh coù soá löôïng lôùn xe maùy, xe oâtoâ, maät ñoä giao thoâng cao, caùc phöông tieän giao thoâng laø moät nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí nghieâm troïng. 3.1.2 Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khoâng khí xung quanh ( TCVN 5937 – 1995) - Tieâu chuaån noàng ñoä toái ña cho pheùp 1 soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh (TCVN 5938 – 1995) - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô (TCVN 5939 – 1995) - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi chaát höõu cô (TCVN 5940 – 1995) 3.1.3 Tieáp caän vaø caùch xaùc ñònh taùc ñoäng a. Ñònh daïng, ñònh löôïng cuûa caùc chaát oâ nhieãm vaø taùc ñoäng 19
 20. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí töø chaát thaûi raén y teá bao goàm: - Vieäc thu gom vaø vaän chuyeån raùc thaûi y teá - Töø caùc loø ñoát - Töø nhöõng vieäc xöû lyù sô boä b. Moâ taû hieän traïng chaát löôïng khoâng khí hieän taïi Hieän taïi moâi tröôøng khoâng khí xung quanh caùc beänh vieän caùc loø ñoát chöa gaây aûnh höôûng nhieàu ñeán chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân nhöng laâu daøi seõ aûnh höôûng c. Caùc tieâu chuaån lieân quan TCVN 5939 - 1995. Chaát löôïng khoâng khí. Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. TCVN 5937 - 1995. Chaát löôïng khoâng khí. Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh TCVN 6992 – 2000. Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái caùc chaát voâ cô vaøo khu ñoâ thò d. Döï ñoaùn taùc ñoäng Döï ñoaùn taùc ñoäng döïa treân cô sôû xaùc ñònh kích thöôùc caùc thieát bò chöùa raùc, nhaø chöùa, thieát bò xöû lyù raù. Khoaûng caùch cuûa nhaø chöùa raùc vôùi caùc khoa phoøng trong beänh vieän, thôøi gian xe thu gom ñeán ñeå vaän chuyeån ñi... Thieát bò ñöïng raùc, nhaø chöùa khoânh ñuùng quy ñònh seõ taùc ñoäng ñeán moâi tröông xung quang vaø taùc ñoäng ñeán con ngöôøi. e. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñaùng keå - Taát caû nhöõng ngöôøi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi chaát thaûi raén y teá ñeàu laø ñoái töôïng coù nguy cô nhieãm beänh cao - Chaát thaûi raén y teá coù khaû naêng laây nhieãm laø nhöõng vi sinh vaät gaây beänh. Hieän nay coù treân 1000 loïai virut, naám ñaõ ñöôïc bieät ñeán. f. Giaûm thieåu aûnh höôûng - Giaûm thieåu töø nguoàn: coät kyõ caùc bao nylon ñaõ chöùa ñaày raùc, Raùc beänh phaåm töø caùc beänh vieän xöû lyù sô boä ban ñaàu baèng caùch haáp, ngaâm trong dòch formol. - Ngaên caûn cô cheá phaùt taùn: nhaø chöùa raùc phaûi xaây döïng ñuùng tieâu chuaån, nguoàn raùc löu chöùa taïi beänh vieän phaûi ñöôïc kieåm soaùt kó , coù ñöôøng giaønh rieâng cho xe vaän chuyeån, xe vaän chuyeån raùc y teá phaûi laø xe rieâng bieät, thu gom raùc ñuùng giôø. - Ngoaøi ra, nhöõng ngöôøi thu gom raùc phaûi ñöôïc trang bò thieát bò baûo hoä an toaøn. 3.2 Taùc ñoäng ñeán söùc khoûe con ngöôøi: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản