intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngán hạn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thái Bình

Chia sẻ: Buithi Tham | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

116
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. Chất lượng tín dụng ngắn hạn. Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn. Môṭ số quy định phaṕ ly ́ ảnh hươn̉ g tơí chât́ lượng tiń duṇ g ngăń hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngán hạn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thái Bình

 1. TRƯỜNG HOC CÔNG NGHIÊP THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ KHOA TAI CHINH – NGÂN HANG BAO CAO THỰC TÂP TÔT NGHIÊP ́ ́ ̣ ́ ̣ ĐỀ TAI: ̀ GIAI PHAP NÂNG CAO CHÂT LƯƠNG TIN  ̉ ́ ́ ̣ ́ DUNG NGĂN HAN TAI NGÂN HANG VIÊT NAM  ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ THINH VƯƠNG CHI NHANH THAI BINH ̣ ̣ ́ ́ ̀ GVHD: PHAM THỊ BICH PHƯỢNG ̣ ́ SVTH: BUI THỊ THĂM ̀ ́
 2. BÔ CUC  ́ ̣ 1 Tông quan về tín dụng và chất lượng hoạt ̉ động tín dụng ngắn hạn của NHTM 2 Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại VPBank chi nhánh Thái Bình 3 Giải pháp nâng cao chất lượng TDNH tại VPBank chi nhánh Thái Bình.
 3. Chương 1:Tông quan về tín dụng và chất lượng ̉ hoạt động tín dụng ngắn hạn của NHTM  Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại.  Chất lượng tín dụng ngắn hạn  Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn  Môt số quy đinh phap lý anh hưởng tới chât ̣ ̣ ́ ̉ ́ lượng tin dung ngăn han ́ ̣ ́ ̣
 4. Cac chỉ tiêu đanh giá CLTD ́ ́ ́ ngăn han ̣ Tỉ lệ mât vôn ́ ́ Chỉ tiêu ngăn han ́ ̣ Tỷ lệ nợ quá Sự thao man ̉ ̃ han ngăn han và ̣ ́ ̣ ̉ cua khach hang ́ ̀ nợ xâu ngăn han ́ ̣ về chât lượng tin ́ ́ Tỷ lệ dự phong ̀ ̣ dung ngăn han ́ ̣ cho cac khoan tin ́ ̉ ́ ́ Tinh khoa hoc, ̣ ̣ dung ngăn han ́ ̣ Chỉ Chỉ tiêu sang tao và hợp ́ ̣ Tỷ lệ giá trị tai ̀ ̉ san đam bao trên ̉ ̉ ̣ tiêu đinh ̣ đinh tinh ́ lý cua san phâm̉ ̉ ̉ Thực hiên ̣ tông dư nợ ngăn ̉ ́ lượng ́ đung nguyên tăc ́ han ̣ và quy trinh tin ̀ ́ Vong quay vôn ̀ ́ dung ̣ ngăn han ́ ̣ Tỷ lệ sinh lời ̉ cua cac khoan ́ ̉ TDNH
 5. Chương 2:Thực trạng CLTD ngắn hạn tại VPBank chi nhánh Thái Bình ̀ ̣ ̀  Thanh lâp ngay 28/03/2008 mang tên: ngân hàng Viêt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình.  Trụ sở chính: 259M, Lê Quý Đôn thanh phố Thai Binh ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣  Cac phong giao dich:  Phong giao dich Trân Phú ̀ ̣ ̀  Phòng giao dịch Trần Lãm  Phong giao dich Kỳ Bá ̀ ̣
 6. Bang kêt qua hoat đông kinh doanh cua  ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ chi nhanh ́ Đơn vi : triêu đông ̣ ̣ ̀ Tôc độ tăng trưởng ́ Tôc độ tăng trưởng ́ năm 2011 năm 2012 Năm Năm Năm 2010 2011 2012 số tuyêt ̣ số tuyêt ̣ % % đôí đôí doanh 67,21 32,211 64,584 35,004 108.67% -2,631 -3.91% thu 5 63,13 chi phí 28,681 56,904 34,458 120.14% -6,235 -9.88% 9 lợi 3530 4,076 7680 546 15.47% 3,604 88.42% nhuân ̣ (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank chi ́ ̀ nhanh Thai Binh.)
 7. Biêu đô 2.3: kêt qua hoat đông kinh  ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ doanh cua chi nhanh ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ Kêt qua hoat đông kinh doanh cua chi nhanh 80 67.215 64.584 70 63.139 56.904 60 50 doanh thu ty đ ô ng 40 32.21128.681 chi phí ̀ 30 ̣ lợ i nhuân ̉ 20 7.680 10 3.530 4.076 0 2010 2011 2012 năm
 8. Bang 2.7: Tỷ trong dư nợ ngăn han ̉ ̣ ́ ̣ Đơn vi : triêu đông ̣ ̣ ̀ 2010 2011 2012 chỉ tiêu Dư nợ tỷ trong ̣ Dư nợ tỷ trong ̣ Dư nợ tỷ trong ̣ 138,87 Tông dư nợ ̉ 100,511 100% 102,161 100% 4 100% Dư nợ cho vay ́ ngăn haṇ 52,254 51.99% 53,985 52.81% 75,921 54.67% dư nợ cho vay ̀ ̣ trung, dai han 48,246 48.01% 48,231 47.19% 62,953 45.33% (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank chi ́ ̀ nhanh Thai Binh.)
 9. Bang 2.8: Tình hình dư nợ ngắn hạn theo ̉ ngành nghề. Đơn vị : triêu đông ̣ ̀ 2010 2011 2012 Dư nợ Tỷ tr Dư nợ Tỷ tr Dư nợ Tỷ tr Nông  9,667 18.50% 8,476 15.70% 9,863 13.10% nghiệp CN –  13,246 25% 11,607 21.50% 12,799 17% TTCN Thương  15,786 30.21% 18,895 35.00% 28,234 37.50% mại,  dịch vụ Xây dựng 1,097 2.10% 1,242 2.30% 3,689 4.90% Vay tiêu  12,457 23.84% 13,766 25.50% 20,705 27.50% dùng (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank chi ́ ̀ nhanh Thai Binh.)
 10. Cac chỉ số tin dung ́ ́ ̣ Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ ngắn hạn xấu và quá hạn 1.80% 1.60% 1.57% 1.40% 1.35% 1.20% 1.12% 1.00% 0.98% Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn quá hạn 0.80% Tỷ lệ dư nợ xấu 0.72% 0.68% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2010 2011 2012
 11. Biêu đồ 2.5: tỷ lệ nợ mât vôn ngăn han ̉ ́ ́ ́ ̣ Đơn vi: % ̣ ty lê nợ mât vôn ̉ ̣ ́ ́ 0.25% 0.23% 0.20% 0.15% tỷ lê nợ mât vôn ̣ ́ ́ 0.10% 0.07% 0.05% 0.00% 0.00% 2010 2011 2012
 12. Biêu đồ 2.6: Tỷ lệ dự phong cho cac ̉ ̀ ́ khoan tin dung ngăn han  ̉ ́ ̣ ́ ̣ Đơn vi: % ̣ Tỷ lệ dự phòng cho cac khoan tí n dung ngăn han ́ ̉ ̣ ́ ̣ 1.30% 1.28% 1.28% 1.26% 1.26% 1.24% Tỷ lệ dự phòng 1.22% 1.21% 1.20% 1.18% 1.16% 2010 2011 2012
 13. Biêu đồ 2.7: Tỷ lệ giá trị tai san đam bao ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ trên tông dư nợ ngăn han ̉ ́ ̣ Đơn vi: % ̣ Tỷ lệ giá trị tài s ản đảm bảo trên dư nợ tín dụng ngắn h ạn 93.00% 92.00% 92.30% 91.00% 90.70% 90.00% Tỷ lệ giá trị tài s ản đảm 89.00% bảo trên dư nợ tín dụng 88.00% 87.30% ngắn hạn 87.00% 86.00% 85.00% 84.00% 2010 2011 2012
 14. Cac chỉ số hiêu quả hoat đông cua ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ tin dung ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ Biêu 2.8: Vong quay vôn tin dung ngăn haṇ Đơn vi: % ̣ Vòng quay vốn tín d ụng ng ắn h ạn 2.00% 1.85% 1.50% 1.49% 1.44% Vòng quay vốn tín d ụng 1.00% ngắn hạn 0.50% 0.00% 2010 2011 2012
 15. Biêu đồ 2.9: Tỉ lệ sinh lời cua cac khoan ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ́ tin dung ngăn han ̣ Đơn vi: % ̣ Tỷ lệ sinh lờ i của các kho ản tín d ụng ng ắn h ạn 0.80% 0.76% 0.70% 0.60% 0.63% 0.58% 0.50% Tỷ l ệ sinh lờ i của các 0.40% khoản tín dụng ng ắn h ạn 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% 2010 2011 2012
 16. Kêt qua đat đươc ́ ̉ ̣ ̣ Công tac phuc vụ khach hang ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ Nhu câu tin dung tai chi nhanh ́ ̉ ́ ́ Công tac kiêm tra, giam sat Tỷ lệ sinh lời ̀ ́ ̣ ̣ ́ Nhu câu tin dung tai chi nhanh
 17. ̀ ̣ ̀ ́ ̣ Tôn tai cân khăc phuc ̣ ̣ ́ ̣ Thông tin trong hoat đông tin dung Quá trinh thâm đinh ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ Quy trinh tin dung Quy đinh về đam bao tiên vay ̣ ̉ ̉ ̀
 18. Nguyên nhân cua những tôn tai ̉ ̀ ̣  Nguyên nhân từ phia khach hang ́ ́ ̀  Do trình độ quản lý và kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh còn hạn chế  Việc cung cấp thông tin của khách hàng về tình hình sản xuất kinh doanh, không đầy đủ, không kịp thời và có những sai lệch so với thực tế  Nguyên nhân từ phia ngân hang ́ ̀  Trình độ và năng lực của một số ít cán bộ tín dụng chưa cao  Chi nhanh ngân hang chưa có bộ phân chuyên trach trong viêc câp ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ nhât thông tin, phân tich thị trường. ̣ ́  Nguyên nhân khac ́  Do sự không ôn đinh cua môi trường kinh tế trong nước và trên ̉ ̣ ̉ thế giới  Hệ thông văn ban phap luât chưa được đây đu, đong bộ và hợp ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ly.
 19. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng TDNH tại VPBank chi nhánh Thái Bình Tổ chức tôt công tac ́ ́ ̣ huy đông vôn ́ 1 Nâng cao hiêu quả ̣ Hoan thiên cơ chê ̀ ̣ công tac thu thâp và 5 ́ ̣ 5 2 ̀ ́ ̣ quy trinh tin dung xử lý thông tin tin ́ ̣ dung ̉ ́ Giai phap Đa dạng hóa hình thức 4 3 cấp tín dụng và các hoạt Đơn gian hoa cac thủ ̉ ́ ́ động dịch vụ bổ trợ cấp tuc phap lý ̣ ́ tín dụng
 20. Môt số kiên nghị ̣ ́ Kiên nghị ́ ̀ Hoan thiên cac ̣ ́ Tăng cường văn ban phap ̉ ́ chỉ đao kiêm tra ̣ ̉ ̣ luât điêu chinh ̀ ̉ kiêm soat nôi bộ ̉ ́ ̣ ̣ hoat đông kinh ̣ Không ngừng doanh cua NHTM ̉ ̀ hoan thiên quy ̣ Tăng cường Với ̀ trinh tin dung ́ ̣ công tac thanh ́ Với ngân VPBank Tao điêu kiên ̣ ̀ ̣ tra kiêm tra đôi ̉ ́ hang nhà ̀ hỗ trợ cho chi với cac NHTM ́ Hôi sở ̣ ̀ Hoan thiên hoa ̣ ́ nước ́ nhanh VPBank Thai Binh về́ ̀ cơ sở vât chât ̣ ́ nguôn vôn, ̀ ́ xây dựng và thông tin tin ́ ̀ hoan thiên trung ̣ dung…̣ tâm thông tin tin ́ ̣ dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2