Đề tài: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen - HV Quân Y

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
81
lượt xem
18
download

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen - HV Quân Y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen nhằm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng siro laroxen; xác định LD50 và xác định tác dụng giảm đau, gây ngủ, trấn tĩnh và chống co giật của thuốc trên động vật thực nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen - HV Quân Y

 1. Bé Quèc Phßng HäcViÖn Qu©n Y ****** Ph¹m v¨n Vîng Nghiªn cøu x©y dùng tiªu chuÈn chÊt lîng, x¸c ®Þnh LD50 vµ t¸c dông lªn thÇn kinh trung ¬ng trªn thùc nghiÖm cña siro laroxen (Kho¸ luËn tèt nghiÖp dîc sÜ ®¹i häc kho¸ 1999 – 2005) C¸n bé híng dÉn: TS. NguyÔn Minh ChÝnh
 2. Néi dung tr×nh bµy gåm: 1. §Æt vÊn ®Ò 2. Tæng quan tµi liÖu 3. VËt liÖu vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 4. KÕt qu¶ vµ bµn luËn 5. KÕt luËn
 3. §Æt vÊn ®Ò - Thuèc t©m thÇn kinh ®ãng vai trß quan träng - Thuèc cã nguån gèc ho¸ dîc cã nhiÒu t¸c dông phô - GÇn ®©y, Häc ViÖn Qu©n Y ®· ®iÒu chÕ ®îc Rotundin sulfat. §©y lµ nguyªn liÖu cho nhiÒu d¹ng thuèc nh: thuèc tiªm, viªn nÐn, viªn nang, siro... Trong ®ã d¹ng siro ®îc bµo chÕ t¹i Trung t©m nghiªn cøu øng dông s¶n xuÊt thuèc - Häc viÖn Qu©n Y cã tªn lµ siro Laroxen. - So víi d¹ng bµo chÕ kh¸c, siro lµ d¹ng thuèc phæ biÕn vµ nã thÝch hîp víi ngêi giµ vµ trÎ nhá. Tõ nh÷ng ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn nãi trªn, chóng t«i tiÕn hµnh ®Ò tµi nh»m môc tiªu sau: 1. X©y dùng tiªu chuÈn chÊt lîng siro Laroxen. 2. X¸c ®Þnh LD50 3. x¸c ®Þnh t¸c dông gi¶m ®au, g©y ngñ, trÊn tÜnh vµ chèng co giËt cña thuèc trªn ®éng vËt thùc nghiÖm.
 4. PhÇn i - Tæng quan 1.1. C©y b×nh v«i (stephania lour - Menispermaceae). 1.1.1. §Æc ®iÓm thùc vËt. D©y leo, th©n xo¾n nh½n, thêng xanh, sèng l©u n¨m, rÔ cñ ph×nh to ¶nh 1: C©y B×nh v«i ( Stephania glabra (Roxb) – Menispermaceae)
 5. 1.1.2. Ph©n bè, trång h¸i vµ chÕ biÕn. - ViÖt Nam ph©n bè ë c¸c tØnh nh: Hµ T©y, Hoµ B×nh, Hµ Giang, Tuyªn Quang, Phó Thä, Phó Yªn, Ninh ThuËn v.v... [17], [7], [6]. - B×nh v«i b»ng h¹t hoÆc b»ng phÇn ®Çu cña cñ. - Khi thu cñ vÒ ®em c¹o s¹ch vá n©u ®en, th¸i l¸t máng, ph¬i hoÆc sÊy kh« hoÆc ®em chiÕt Rotundin. 1.1.3. Bé phËn dïng vµ thµnh phÇn ho¸ häc. - Bé phËn dïng: Dîc liÖu lµ cñ b×nh v«i ®· ®îc ph¬i hoÆc sÊy kh«. [7], [6]. - Thµnh phÇn ho¸ häc: Cñ b×nh v«i cã nhiÒu alcaloid trong ®ã cã Rotundin (L- tetrahydropalmatin) vµ c¸c alcaloid kh¸c nh: Stepharin, Cycleanin,... Ngoµi ra cßn cã tinh bét, ®êng khö..
 6. 1.2. Hîp chÊt Rotundin vµ Rotundin sulfat. 1.2.1. Hîp chÊt Rotundin. 1.2.1.1. §Æc ®iÓm cÊu tróc ho¸ häc.[3], [7], [23], [7]. CTPT: C21H25NO4 CTCT: KLPT: 355,43 TKH: 5,8,13,13-tetrahydro-2,3,9,10- tetramethoxy- 6H dibenzo [a,g] quinolizine (CÊu tróc nhãm isoquinolin).
 7. 1.2.1.2. C¸c th«ng sè ho¸ lý. [23], [7]. - Bét kÕt tinh tr¾ng hoÆc h¬i vµng, kh«ng mïi kh«ng vÞ. - §é tan: Kh«ng tan trong níc, tan trong Cloroform, dÔ tan trong acid lo·ng. - §iÓm ch¶y (mp): 141- 1440 C. - - Phæ tö ngo¹i: cã ®Ønh hÊp thô t¹i 281nm.
 8. 1.2.1.3. ChiÕt xuÊt vµ tinh chÕ Rotundin ChiÕt xuÊt, tinh chÕ Rotundin ®¹t hµm lîng 90 - 95% trong s¶n phÈm trung gian vµ tinh chÕ Rotundin tinh khiÕt ®¹t hµm lîng trªn 99% .[7], [20], [31]. 1.2.1.4. T¸c dông sinh häc. Rotundin (L- tetrahydropalmatin) cã t¸c dông an thÇn, g©y ngñ v.v.... [20], [27]. 1.2.2. Hîp chÊt Rotundin sulfat. 2.2.2.1. §Æc ®iÓm cÊu tróc ho¸ häc. [7], [9], [10], [8]. - CTPT: C21 H25 NO4.H2 SO4 - CTCT: - KLPT: 453,51
 9. 1.2.2.2. C¸c th«ng sè lý, ho¸. [7], [9], [10], [8]. - Tinh thÓ mµu tr¾ng hoÆc h¬i ¸nh vµng, kh«ng mïi vÞ h¬i ch¸t. - §é tan: dÔ tan trong níc, tan trong Methanol, Ýt tan trong Ethanol cao ®é, kh«ng tan trong Ether, Chloroform. - §iÓm ch¶y ( t c) : 213  221 C - N¨ng xuÊt quay cùc riªng (25D): kh«ng díi - 210 --- T¹p chÊt liªn quan: kh«ng qu¸ 0,5%. - pH (dung dÞch 1% trong níc): 1,5  2,5. - Phæ tö ngo¹i: cã ®Ønh cùc ®¹i t¹i 281nm. - §Þnh lîng: Rotundin sulfat ph¶i chøa tõ 98,0 % ®Õn 101,0% C24H25NO4.H2SO4
 10. 1.2.2.3. §iÒu chÕ Rotundin sulfat. [7], [9], [10], [8] LÇn ®Çu tiªn, qui tr×nh s¶n xuÊt Rotundin sulfat ®îc Häc viÖn Qu©n Y c«ng bè (2001): Nguyªn t¾c: Rotundin + Acid sulfuric Muèi Rotundin sulfat. S¬ ®å qui tr×nh: HÖ dung m«i H2 SO4 L¹nh, kÕt tinh Rotundin dd ®ång tan Ph¶n øng ®un nãng xóc t¸c, nhiÖt ®é Läc röa, lo¹i t¹p Tinh thÓ 1 Tinh thÓ 2 SÊy nhÑ
 11. 1.2.2.3. T¸c dông sinh häc. Rotundin sulfat cã t¸c dông an thÇn, lµm dÞu thÇn kinh, g©y ngñ, lµm gi¶m vËn ®éng, chèng co giËt (trªn ®éng vËt thùc nghiÖm). [7]. 1.3. D¹ng thuèc siro 1.3.1. §Þnh nghÜa: Siro thuèc lµ dung dÞch ®Ëm ®Æc cña ®êng tr¾ng (succarose) trong níc, cã chøa c¸c dîc chÊt hoÆc dÞch chiÕt tõ dîc liÖu vµ c¸c chÊt th¬m. 1.3.2. Thµnh phÇn cña siro thuèc. Thµnh phÇn chÝnh cña siro thuèc bao gåm c¸c dîc chÊt, dung m«i níc vµ ®êng. Ngoµi ra cßn cã mét sè thµnh phÇn kh¸c: C¸c chÊt lµm t¨ng ®é tan, t¨ng sinh kh¶ dông vµ ®é æn ®Þnh...vv
 12. 1.3.3. KÜ thuËt ®iÒu chÕ.. 1.3.3.1. §iÒu chÕ siro thuèc b»ng c¸ch hoµ tan dîc chÊt, dung dÞch dîc chÊt vµo siro ®¬n. C¸c giai ®o¹n tiÕn hµnh nh sau: - §iÒu chÕ siro ®¬n: - ChuÈn bÞ dung dÞch dîc chÊt (nÕu cã): - Hoµ tan dîc chÊt, phèi hîp dung dÞch dîc chÊt vµ siro ®¬n. - Hoµn chØnh thµnh phÈm Siro thuèc ®îc läc trong (läc nãng), kiÓm nghiÖm ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu ®Ò ra tríc khi ®ãng gãi thµnh phÈm 1.3.3.2. §iÒu chÕ siro thuèc b»ng c¸ch hoµ tan ®êng vµo dung dÞch dîc chÊt C¸c giai ®o¹n tiÕn hµnh nh sau:
 13. ChuÈn bÞ dung dÞch dîc chÊt: - Hoµ tan ®êng vµo dung dÞch dîc chÊt: - §a nång ®é ®êng ®Õn giíi h¹n qui ®Þnh. §Ó ®a ®êng ®Õn nång ®é qui ®Þnh, dùa vµo nhiÖt ®é s«i hoÆc tû träng nh b¶ng: Liªn quan gi÷a nång ®é ®­êng víi tû träng vµ nhiÖt ®é s«i Nång ®é Tû träng Nång ®é NhiÖt ®é s«i ®­êng (%) siro ®­êng (%) (cC) 65 1,3207 10 10004 64 1,3146 20 10006 60 1,2906 30 10306 55 1,2614 64 - 65 1050 80 1120
 14. ®Ó tÝnh lîng níc cÇn thªm vµo siro cã nång ®é cao qu¸ quy ®Þnh, ta cã thÓ sö dông c¸c c«ng thøc sau (tÝnh ra gam).[1]: a.d2(d1 - d2) X= d1 (d - d2) Khi dïng phï kÕ Baume, lîng níc cÇn dïng ®Ó pha lo·ng siro ®Õn nång ®é qui ®Þnh ®îc tÝnh theo c«ng thøc: X = E = 0,033 a.D - Lµm trong siro
 15. 1.4. kiÓm nghiÖm thuèc d¹ng siro. - TÝnh chÊt - ®é trong - ThÓ tÝch. - pH - ®é nhiÔm khuÈn. - Tû träng. - ®é ®ång ®Òu hµm lîng. - ®Þnh tÝnh - ®Þnh lîng.
 16. PhÇn ii vËt liÖu vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1. Nguyªn vËt liÖu, ®èi tîng vµ thiÕt bÞ 2.1.1. Nguyªn liÖu: - Siro Laroxen, c«ng thøc bµo chÕ nh sau: Rotundin sulfat: 600 mg DÇu th¬m v® Siro ®¬n v® : 100 ml. - Thuèc chuÈn lµ Seduxen, thuèc g©y co giËt Corazon 0,5%. 2.1.2. §èi tîng: Chuét nh¾t tr¾ng, kh«ng ph©n biÖt gièng, ®¹t tiªu chuÈn, träng lîng trung b×nh 20  2g/ con 2.1.3. Ho¸ chÊt, thuèc thö vµ dung m«i - C¸c thuèc thö: Kali dicromat (K2Cr2O7), Kali fericianid (K3Fe(CN)6) 5%, Natri clorid b·o hoµ (NaCl), Bari clorid (BaCl2) 5%, dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng - Dung m«i: Cån 600, 900, 950, níc cÊt. C¸c hãa chÊt, thuèc thö, dung m«i nãi trªn ®Òu ®¹t tiªu chuÈn ghi trong D§VN III, 2002.
 17. 2.1.4. Trang thiÕt bÞ vµ dông cô nghiªn cøu. - C©n ph©n tÝch ®iÖn tö Mettler AE240 (§øc) - M¸y ®o pH Hana Instrument 8417 (Singapore) - M¸y ®o quang phæ tö ngo¹i UV-Visible Spectrometer - Cintra 40 (Australia) - B×nh ®Þnh møc, pipet chÝnh x¸c lo¹i 1, 2, 5 ml, b¬m tiªm vµ mét sè dông cô kh¸c. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô nµy ®Òu ®¹t tiªu chuÈn D§VN III. 2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.2.1. Ph¬ng ph¸p x©y dùng tiªu chuÈn chÊt lîng. Dùa vµo c¸c th«ng sè ho¸ lý, sinh häc nh: TÝnh chÊt, tû träng, phæ UV, pH, ®Þnh tÝnh, ®Þnh lîng, ®é nhiÔm khuÈn, sai sè ®ãng gãi, cô thÓ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tõng th«ng sè ®ã nh sau:
 18. 2.2.1.1. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña Siro Laroxen. Mµu s¾c, mïi vÞ: x¸c ®Þnh b»ng c¶m quan. 2.2.1. 2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tû träng (d2020) X¸c ®Þnh tû träng cña Siro Laroxen b»ng ph¬ng ph¸p dïng picnomet, theo D§VN III, cô thÓ nh sau: Khèi lîng Siro Laroxen d2020 = Khèi lîng níc cÊt 2.2.1.3. Ph¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh. Dùa vµo c¸c ph¶n øng ®Æc trng cña Rotundin sulfat: - ph¶n øng víi dd BaCl2 5%. - ChiÕt lÊy tña b»ng NaOH 0,01N, hoµ tan ®un nãng tña thu ®îc b»ng 15ml dung dÞch H2SO4 0,01 N. Dung dÞch thu ®îc, tiÕn hµnh c¸c ph¶n øng víi dung dÞch K2Cr2O7 5%, dd NaCl b·o hoµ, K3Fe(CN)6 5% (®un nãng nhÑ).
 19. 2.2.1.4. Ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng. a) Kh¶o s¸t sù hÊp thô UV cña dung dÞch ®êng b) X©y dùng ®êng chuÈn: - C©n chÝnh x¸c kho¶ng 0,5g Rotundin sulfat, pha d·y c¸c nång ®é 20g/ml, 30g/ml, 40g/ml, 50g/ml, 60g/ml, 70g/ml trong siro ®¬n pha lo·ng. - §o d·y nång ®é trªn ë bíc sãng  = 281nm. MÉu tr¾ng lµ siro ®¬n pha lo·ng. b) §Þnh lîng Siro Laroxen. - LÊy chÝnh x¸c 1ml Siro Laroxen cho vµo b×nh ®Þnh møc 100ml, thªm níc cÊt võa ®ñ ®Õn v¹ch ®Ó ®îc dung dÞch A. - §o mËt ®é quang cña dung dÞch A ë  = 281nm. MÉu tr¾ng lµ siro ®¬n pha lo·ng kh«ng cã ho¹t chÊt Rotundin sulfat. TÝnh hµm lîng Rotundin sulfat cã trong Siro Laroxen dùa vµo ®- êng chuÈn ®· x©y dùng ë trªn.
 20. 2.2.1.5. Ph¬ng ph¸p ®o pH: B»ng m¸y ®o pH vµ dùa theo D§VN III, môc 5.9, phô lôc 5. 2.2.1.6. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é nhiÔm khuÈn: Theo D§VN III, môc 10.8, phô lôc 10. 2.2.1.7 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é trong: Theo D§VN III, môc 5.12, phô lôc 5. 2.2.1.8. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sai sè lîng ®ãng gãi: Theo D§VN III, môc 1.5, Phô lôc 1. 2.2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éc tÝnh cÊp (LD50): - Dùa theo ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®éc tÝnh cÊp cña Abraham W.B. vµ Turner.R 1965 vµ theo qui ®Þnh cña Bé y tÕ vÒ nghiªn cøu ®éc tÝnh cÊp cña c¸c thuèc y häc cæ truyÒn d©n téc. Chuét thÝ nghiÖm ®îc chia lµm 5 l«, mçi l« 10 con. Tõng l« chuét ®ù¬c uèng Siro Laroxen víi liÒu cña Rotundin sulfat t¨ng dÇn: 120 mg; 240 mg; 360 mg; 480 mg; 600mg.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản