intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường: Triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và kỹ năng trắc nghiệm khách quan [TQB]

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:136

107
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu "Triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và kỹ năng trắc nghiệm khách quan [TQB]" nghiên cứu về các nội dung: cài đặt phần mềm TQB và tập huấn cho giáo viên, học sinh sinh viên sử dụng; khảo sát ý kiến sử dụng; sửa chữa phần mềm theo ý kiến đóng góp; hỗ trợ giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường: Triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và kỹ năng trắc nghiệm khách quan [TQB]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HCM<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG<br /> <br /> Tên đề tài<br /> TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG<br /> CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN [TQB]<br /> <br /> Mã số: CS. TK.2007.19.04<br /> Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Cƣờng<br /> TP. HCM – 5/2008<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HCM<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG<br /> <br /> Tên đề tài<br /> TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG<br /> CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN [TQB]<br /> <br /> Mã số: CS. TK.2007.19.04<br /> Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Cƣờng<br /> TP. HCM – 5/2008<br /> <br /> NHỮNG NGƢỜI THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN<br /> MS: CS.TK.2007.19.04<br /> <br /> 1. ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng<br /> Trƣờng Đại học Sự Phạm TP.HCM.<br /> 2. Nguyễn Thanh Phong<br /> Công ty IBM Việt Nam<br /> 3. Trần Thị Thu Hằng<br /> Trung tâm Công Nghệ Dạy học - Viện NCGD -Trƣờng ĐHSP TP.HCM.<br /> 4. Nguyễn Trần Minh Khôi<br /> British International School, Viet Nam<br /> 5. Các Giáo viên bộ môn Toan<br /> Trƣờng Trung học Thực Hành, trƣờng ĐHSP TP.HCM<br /> 6. Các Giáo viên bộ môn Giải phẫu Sinh lý ngƣời và động vật<br /> Khoa Sinh, trƣờng ĐHSP TP.HCM<br /> 7. Sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thanh Tình<br /> Khoa Sinh, trƣờng ĐHSP TP HCM<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> I. VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU ............................................................................ 1<br /> 1. Phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan và phần mềm hỗ trợ .......................................... 1<br /> 2. Phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và kỹ năng trắc nghiệm<br /> khách quan .......................................................................................................................... 1<br /> 3. Nghiên cứu và phát triển nghiên cứu .............................................................................. 7<br /> II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN ....................................................................... 8<br /> III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 8<br /> 1. Cài đặt phần mềm TQB và tập huấn cho GV, HSSV sử dụng ....................................... 8<br /> 2. Khảo sát ý kiến sử dụng ................................................................................................. 8<br /> 3. Sửa chữa phần mềm theo ý kiến đóng góp ..................................................................... 8<br /> 4. Hỗ trợ GV xây dựng NHCH ........................................................................................... 8<br /> IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................... 8<br /> V. CÔNG CỤ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ........................................................................ 9<br /> VI. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.......................................................................................................... 9<br /> PHẦN II NỘI DUNG TRIỂN KHAI....................................................................................... 10<br /> I. VIẾT TÀI LIỆU TẬP HUẤN........................................................................................... 10<br /> 1. Phần 1: Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi và kỹ năng<br /> trắc nghiệm khách quan .................................................................................................... 10<br /> 2. Phần 2: Cài đặt và quản trị phần mềm TQB trên mạng cục bộ .................................... 10<br /> 3. Phần 3: Sử dụng hệ thống TQB xây dựng ngân hàng câu hỏi và thực hiện kỹ năng trắc<br /> nghiệm khách quan (trên máy đơn và mạng cục bộ) - dành riêng cho GV, CBQL, HSSV<br /> .......................................................................................................................................... 10<br /> II. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ TẬP HUẤN CHO GV, HSSV .......................................... 10<br /> III. KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP TNKQ CỦA GV VÀ Ý KIẾN<br /> ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TQB CỦA HSSV ................................................... 12<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04<br /> <br /> IV. SỬA CHỮA PHẦN MỀM ............................................................................................ 12<br /> V. HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHCH VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ..... 13<br /> 1. Trƣờng THTH .............................................................................................................. 13<br /> 2. Khoa Sinh ..................................................................................................................... 13<br /> PHẦN III KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ....................................................................................... 15<br /> I. TẠI TRƢỜNG THTH ...................................................................................................... 15<br /> 1. Kết quả tập huấn ........................................................................................................... 15<br /> 2. Kết quả xây dựng NHCH môn Toán và thực hiện kỹ năng trắc nghiệm khách quan .. 15<br /> 3. Tổng kết việc triển khai dự án tại bộ môn Toán trƣờng THTH ................................... 19<br /> II. TẠI KHOA SINH ............................................................................................................ 19<br /> 1. Kết quả tập huấn ........................................................................................................... 19<br /> 2. Kết quả xây dựng NHCH môn Giải phẫu học và thực hiện kỹ năng trắc nghiệm khách<br /> quan .................................................................................................................................. 19<br /> 3. Tổng kết việc triển khai dự án tại bộ môn Giải phẫu khoa Sinh .................................. 22<br /> III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN GV VÀ HSSV .......................................................... 22<br /> 1. Kết quả khảo sát ý kiến GV việc sử dụng phƣơng pháp TNKQ .................................. 23<br /> 2. Kết quả khảo sát HSSV việc sử dụng phần mềm TQB ................................................ 26<br /> PHẦN IV ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN ................................................................................. 30<br /> I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................... 30<br /> II. HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 31<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................... 32<br /> CÁC PHỤ LỤC<br /> PHỤ LỤC 1: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NGÂN<br /> HÀNG CÂU HỎI VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN<br /> PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2