Đề tài: Nhiên liệu sinh học và định hướng tương lai

Chia sẻ: Trần Kim | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
421
lượt xem
218
download

Đề tài: Nhiên liệu sinh học và định hướng tương lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biogas (khí sinh hoc̣ ): Được tạo ra sau quá trình ủ lên men các vật liệu hữu cơ. Sản phẩm tạo thành ở dạng khí. Thành phần chủ yếu là Methane – CH4 (50-60%), CO2 (30%) và các chất khác: N2, O2, CO, H2S… Ưu điểm : Xử lý chất thải trong chăn nuôi, làm sạch môi trường, hạn chế các bệnh truyền nhiễm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nhiên liệu sinh học và định hướng tương lai

 1. Tröôøng  aï  oï Ñ iH c  N oâng Laâm TP.H oà  híM i   C   nh Đề tai: ̀
 2. ̣ Nôi dung: ́ ̣ I. Khai niêm II. Phân loai, ưu nhược điêm ̣ ̉ III.Hiên trang và đinh hướng tương lai ̣ ̣ ̣
 3. ́ ̣ I. Khai niêm: 1. Môt số hinh anh về san phâm NLSH: ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ Dâu cá tra ̀ Dâu dừa ̀ ̀ ̣ Côn sinh hoc
 4. Dâu mè ̀ ̀ ̣ ̀ Dâu đâu nanh
 5. ́ ̣ I. Khai niêm: ̣ ̃ 2. Đinh nghia: Nhiên liêu sinh hoc – Biofuels: là loại nhiên liêu ̣ ̣ ̣ được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc đông thực ̣ ̣ ̣ vât (sinh hoc).
 6. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ́ Chia thanh 3 nhom: 1. Biogas (khí sinh hoc) ̣ ̀ ̣ 2. Biodiesel (dâu sinh hoc) ̀ ̣ 3. Bioethanol (côn sinh hoc)
 7. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ 1. Biogas (khí sinh hoc): ̣ ́ ̣ 1.1. Khai niêm:
 8. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ 1. Biogas (khí sinh hoc): ̣ ́ ̣ 1.1. Khai niêm:  Được tạo ra sau quá trình ủ lên men các vật liệu hữu cơ. Sản phẩm tạo thành ở dạng khí.  Thanh phân chủ yêu là Methane – CH4 (50- ̀ ̀ ́ 60%), CO2 (30%) và cac chât khac: N2, O2, CO, ́ ́ ́ H2S…
 9. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ 1. Biogas (khí sinh hoc): ̣ 1.2. Ứng dung: ̣ Dùng làm nhiên liệu đốt cháy thay cho gas từ sản phẩm dầu mỏ: ̀ ̣  Dung trong sinh hoat.
 10. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ 1. Biogas (khí sinh hoc): ̣ 1.2. Ứng dung: ̣  Dung để chay may cho đông cơ đôt trong, ̀ ̣ ́ ̣ ́ máy phát điện.
 11. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ 1. Biogas (khí sinh hoc): ̣ 1.2. Ứng dung: ̣  Dung trong công nghiêp: nôi hơi, âp trứng ̀ ̣ ̀ ́ ̀ gia câm…
 12. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ 1. Biogas (khí sinh hoc): ̣ 1.3. Ưu điêm: ̉  Xử lý chất thải trong chăn nuôi, làm sạch môi trường, han chế các bệnh truyền nhiễm. ̣  Tạo ra nguồn khí đốt cho gia đình, sạch sẽ, sử dụng tiện lợi, tiêt kiêm thời gian. ́ ̣  Năng suất sử dung cao. ̣
 13. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ 1. Biogas (khí sinh hoc): ̣ 1.3. Nhược điêm: ̉  Không được xử ly: gây hiêu ứng nhà kinh, ́ ̣ ́ gây ô nhiêm môi trường, gây ngộ đôc. ̃ ̣  Dễ chay nô. ́ ̉
 14. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ̣ 2. Biodiesel (dâu sinh hoc): ́ ̣ 2.1. Khai niêm: ̀ Dâu oliu ̀ ̣ Dâu đâu ̣ phông
 15. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ̣ 2. Biodiesel (dâu sinh hoc): ́ ̣ 2.1. Khai niêm:  Là loai nhiên liêu sinh hoc thể long (ở điêu ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ kiên binh thường). ̣ ̀  Được sản xuất từ dầu thực vật hay mỡ động vật bằng phản ứng chuyển hóa este.
 16. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ̣ 2. Biodiesel (dâu sinh hoc): 2.2. Ứng dung: ̣  Dung để chay đông cơ, thay thế xăng dâu. ̀ ̣ ̣ ̀  Lam dâu bôi trơn may moc, thiêt bi. ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣  Nhiên liêu đôt trong công nghiêp.  Dung lam thực phâm, thuôc chữa bênh. ̀ ̀ ̉ ́ ̣
 17. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ̣ 2. Biodiesel (dâu sinh hoc): 2.3. Ưu điêm: ̉  Không hoăc it gây ô nhiêm môi trường. ̣ ́ ̃  Không đôc, dễ phân huy. ̣ ̉  Tai chế được (57% dầu ăn, mỡ rán đã qua sử ́ dụng được tái chế thành dầu diesel sinh học; 35% được sản xuất thanh ván ép, nhựa tấm hay ̀ xà phòng công nghiệp và 8% sẽ được sử dụng làm chất đốt trong qui trình sản xuất điện “sạch”).
 18. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ̣ 2. Biodiesel (dâu sinh hoc): 2.4. Nhược điêm: ̉  Dễ gây nghen đông cơ. ̃ ̣  Giá thanh cao. ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́  Tôn nhiêu NL trong san xuât, tôn diên tich nuôi ̀ trông.
 19. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ̣ 3. Bioethanol (côn sinh hoc): ́ ̣ 3.1. Khai niêm:
 20. II. Phân loai, ưu nhược điêm: ̣ ̉ ̀ ̣ 3. Bioethanol (côn sinh hoc): ́ ̣ 3.1. Khai niêm:  Là cồn (ethanol) được chế biến thông qua quá trình lên men các sản phẩm hữu cơ như tinh bột, cellulose, lignocellulose. http://www.vn.360plus.yahoo.com/mytho_club/...fid%3D-1
Đồng bộ tài khoản