intTypePromotion=1

Đề tài " Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 vùng bằng phẳng theo công nghệ ảnh số "

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
224
lượt xem
100
download

Đề tài " Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 vùng bằng phẳng theo công nghệ ảnh số "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ khi đất nớc ta bớc vào công cuộc đổi mới kinh tế đã kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng lên, công tác quản lý đất đai từng bớc đợc đổi mới kể cả về lợng cũng nhvề chất cho phù hợp với cơ chế thị trờng, đặc biệt tạo điều kiện cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phân bố lao động nông nghiệp theo hớng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc. Việc quy hoạch, kế hoạch và kiểm soát sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng, đất đô thị, đất ở dân cn ông thôn, đất chuyên dùng đất hoang hoá cha sử dụng nhằm quản lý và sử dụng hợp lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 vùng bằng phẳng theo công nghệ ảnh số "

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 vùng bằng phẳng theo công nghệ ảnh số
 2. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt Lêi nãi ®Çu Tõ khi ®Êt n­íc ta b­íc vµo c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ®· kÐo theo nhu cÇu sö dông ®Êt t¨ng lªn, c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai tõng b­íc ®­îc ®æi míi kÓ c¶ vÒ l­îng còng nh­ vÒ chÊt cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt t¹o ®iÒu kiÖn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ ph©n bè lao ®éng n«ng nghiÖp theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. ViÖc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt rõng, ®Êt ®« thÞ, ®Êt ë d©n c­ n«ng th«n, ®Êt chuyªn dïng ®Êt hoang ho¸ ch­a sö dông nh»m qu¶n lý vµ sö dông hîp lý ®Êt ®ai ®ßi hái ph¶i cã b¶n ®å ®Þa chÝnh. MÆt kh¸c thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 60/CP cña chÝnh phñ ngµy 5/7/1997 vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ trong ph¹m vi c¶ n­íc. Còng cÇn cã hå s¬ ®Þa chÝnh ®Ó nhanh chãng hoµn thµnh nhiÖm vô trªn th× c¸c cÊp qu¶n lý vµ c¸c nghµnh chuyªn m«n ph¶i khÈn tr­¬ng hoµn thiÖn vµ ®o vÏ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ tµi liÖu quan träng vµ cÇn thiÕt trong quy ho¹ch, thiÕt kÕ, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai. §Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh hiÖn nay cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c, bµn ®¹c... c¸c ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông cho nh÷ng khu vùc ®Êt ®ai bÞ chia c¾t thµnh c¸c thöa nhá hoÆc khu vùc ®« thÞ, nh­ng kh«ng ®¸p øng kÞp thêi viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh trªn toµn l·nh thæ, nhÊt lµ nh÷ng khu vùc réng lín cña vïng thæ canh b»ng ph¼ng, vïng ®Þa h×nh phøc t¹p, khu vùc rõng nói,... trong thêi gian ng¾n. Ngoµi ra c¸c ph­¬ng ph¸p nµy cßn cã nh­îc ®iÓm chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña m«i tr­êng ®o, cña thêi tiÕt. ViÖc sö dông ¶nh hµng kh«ng vµo thµnh b¶n ®å ®Þa chÝnh cho nh÷ng khu vùc nãi trªn cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p trªn. V× vËy viÖc nghiªn cøu øng dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh nãi chung vµ ®o ¶nh sè nãi riªng lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®èi víi viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh cho nh÷ng khu vùc réng lín, cã ®Þa h×nh khã kh¨n... Gióp con ng­êi gi¶m nhÑ c«ng viÖc ngoµi trêi, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §Æc biÖt ph­¬ng ph¸p nµy ®o ®¹c ®­îc trªn diÖn tÝch réng thêi gian ng¾n h¬n. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 1
 3. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt Tõ ®ã cã thÓ thÊy tÝnh ­u viÖt cña ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh hµng kh«ng so víi ph­¬ng ph¸p ®o ®¹c kh¸c, ®ång thêi sö dông ¶nh hµng kh«ng trong viÖc ®o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh cßn cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy kh¶ n¨ng tù ®éng hãa phï hîp víi sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tiÔn cÇn thiÕt nhanh chãng thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cña x· héi, ®­îc sù h­íng dÉn cña thµy gi¸o – Th¹c Sü NguyÔn Anh TuÊn em ®· thùc hiÖn ®Ò tµi: Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:2000 vïng b»ng ph¼ng theo c«ng nghÖ ¶nh sè. Néi dung ®Ò tµi gåm c¸c phÇn chÝnh sau: Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh Ch­¬ng 2 : Quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:2000 vïng b»ng ph¼ng b»ng c«ng nghÖ ¶nh sè Ch­¬ng 3: Thùc nghiÖm thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:2000 vïng b»ng ph¼ng b»ng c«ng nghÖ ¶nh sè KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ §©y lµ c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹i vµ ®ang ngµy cµng hoµn thiÖn. MÆc dï ®· cè g¾ng t×m tßi häc hái nh­ng víi tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cã h¹n nªn ®å ¸n cña em Ýt nhiÒu cung gÆp thiÕu sãt, em mong muèn nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoan thiÖn khi ra tr­êng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o – Th¹c Sü NguyÔn Anh TuÊn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh. Hµ Néi, 06 th¸ng 1 n¨m 2008 SV: Ph¹m V¨n Trung Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 2
 4. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt Ch­¬ng 1 Giíi thiÖu vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh §1.1 B¶n ®å ®Þa chÝnh 1.1.1 Kh¸i niÖm B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ b¶n då chuyªn ngµnh ®Êt ®ai, cung cÊp th«ng tin vÒ ®Êt ®ai. Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn chÝnh x¸c vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch…cña tõng thöa ®Êt. B¶n ®å ®Þa chÝnh cßn thÓ hiªn c¸c yÕu tè ®Þa lý kh¸c liªn quan ®Õn ®Êt ®ai. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­¬c x©y dùng trªn c¬ së kü thuËt vµ c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i, nã ®¶m b¶o cung cÊp c¸c th«ng tin thuéc tÝnh vÒ ®Êt ®ai. B¶n ®å ®Þa chÝnh kh¸c víi b¶n ®å chuyªn ngµnh th«ng th­êng ë chç b¶n ®å ®Þa chÝnh cã tû lÖ lín vµ ph¹m vi ®o vÏ lµ réng kh¾p mäi n¬i t rªn toµn quèc. B¶n ®å ®Þa chÝnh th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt c¸c thay ®æi hîp ph¸p cña ®Êt ®ai, cã thÓ cËp nhËt hµng ngµy hoÆc theo ®Þnh kú. B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ tµi liÖu c¬ b¶n nhÊt cña bé hå s¬ ®Þa chÝnh, nã mang tÝnh ph¸p lý phôc vô cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ ®Êt ®ai trªn tõng thöa ®Êt, tõng chñ sö dông. B¶n ®å ®Þa chÝnh thu ®­îc d­íi hai d¹ng lµ b¶n ®å giÊy vµ b¶n ®å sè ®Þa chÝnh. B¶n ®å giÊy ®Þa chÝnh lµ b¶n ®å truyÒn thèng, c¸c th«ng tin ®­îc thÓ hiÖn toµn bé trªn giÊy nhê hÖ thèng ký hiÖu vµ ghi chó. Cßn b¶n ®å sè ®Þa chÝnh cã ®Çy ®ñ néi dung th«ng tin ®Þa chÝnh vµ c¸c th«ng tin nµy ®­îc l­u tr÷ d­íi d¹ng sè trong m¸y tÝnh , sö dông mét hÖ thèng ký hiÖu ®· sè ho¸. Khi nghiªn cøu ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ ph¹m vi øng dông cña tõng lo¹i b¶n ®å ®Þa chÝnh, ta cÇn hiÓu kh¸i niÖm vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së, b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ b¶n ®å trÝch ®o. 1.1.1.1 B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së §ã lµ tªn chung cña b¶n ®å gèc ®­îc ®o vÏ b»ng ph­¬ng ph¸p ®o vÏ Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 3
 5. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa, b»ng ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh hay thµnh lËp trªn c¬ së biªn tËp b¶n ®å. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së ®­îc ®o vÏ kÝn ranh giíi hµnh chÝnh vµ kÝn m¶nh b¶n ®å. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së lµ tµi liÖu c¬ b¶n ®Ó biªn tËp, biªn vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh theo tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn. 1.1.1.2 B¶n ®å ®Þa chÝnh §­îc biªn tËp tõ ®Þa chÝnh c¬ së, theo tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së x·, ph­êng thÞ trÊn (gäi chung lµ cÊp x·), ®­îc ®o vÏ trän vÑn c¸c thöa, x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt theo chØ tiªu thèng kª cña tõng chñ sö dông ®Êt trong mçi m¶nh b¶n ®å vµ ®­îc hoµn chØnh phï hîp víi sè liÖu trong hå s¬ ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc thµnh lËp cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, lµ tµi liÖu quan träng trong bé hå s¬ ®Þa chÝnh. Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch, sè thöa vµ lo¹i ®Êt cña tõng chñ sö dông ®Êt, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai cña Nhµ n­íc ë tÊt c¶ c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh vµ Trung ­¬ng. 1.1.1.3 B¶n ®å trÝch ®o Lµ tªn gäi chung cho b¶n vÏ cã tû lÖ lín hay nhá h¬n b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh, trªn ®ã thÓ hiÖn chi tiÕt tõng thöa ®Êt trªn c¸c « thöa, vïng ®Êt cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi hoÆc thÓ hiÖn chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai. 1.1.2 Môc ®Ých, yªu cÇu cña b¶n ®å ®Þa chÝnh 1.1.2.1 Môc ®Ých B¶n ®å ®Þa chÝnh dïng lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn mét sè môc ®Ých trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nh­ sau: - Phôc vô c«ng t¸c thèng kª, kiÓn tra ®Þnh kú hµng n¨m vµ n¨m n¨m theo quy dÞnh nhµ n­íc. - Phôc vô c«ng t¸c giao ®Êt n«ng, l©m nghiÖp cho c¸c hé gia ®×nh, tæ chøc , tiÕn hµnh ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 4
 6. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt - Phôc vô cho viÖc ®¨ng ký ®Êt ®ai vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ nhµ ë. - Phôc vô cho viÖc x¸c nhËn hiÖn tr¹ng vµ theo dâi biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt. - Phôc vô cho viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai vµ thiÕt kÕ c¸c ®iÓm d©n c­, quy ho¹ch giao th«ng thuû lîi. - Phôc vô cho viÖc lËp hå s¬ vµ thu håi ®Êt ®ai khi cÇn thiÕt. §ång thêi thanh tra kiÓm tra nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai. - B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ c¬ së ®Ó thµnh lËp b¶n ®å chuyªn ngµnh kh¸c. 1.1.2.2 Yªu cÇu Khi thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c yªu cÇu sau: - Chän lo¹i tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh phï hîp víi tõng vïng ®Êt, lo¹i ®Êt. - B¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i cã chung mét hÖ thèng to¹ ®é, ®é cao thèng nhÊt. Ph¶i cã phÐp chiÕu phï hîp ®Ó c¸c yÕu tè trªn b¶n ®å cã biÕn d¹ng lµ nhá nhÊt - ThÓ hiÖn ®µy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c yÕu tæ kh«ng gian nh­: + VÞ trÝ c¸c ®iÓm, c¸c ®­êng ®Æc tr­ng, diÖn tÝch thöa ®Êt, sè thöa ®Êt. + ChÊt liÖu thµnh lËp b¶n ®å ph¶i cã chÊt l­îng cao ®Ó b¶o qu¶n, cËp nhËt, l­u tr÷, b¶o tr× vµ sö dông l©u dµi. - B¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i ®­¬c kiÓm tra nghiÖm thu cña c¸c cÊp qu¶n lý s¶n xuÊt vµ ®ùoc c¸c cÊp qu¶n lý nhµ n­íc cã thªm quyÒn phª duyÖt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 5
 7. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt §1.2 C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å ®Þa chÝnh B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ b¶n ®å chuyªn ngµnh vÒ ®Êt ®ai cã yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao vµ yªu cÇu thÓ hiÖn néi dung tû mØ, chÝnh x¸c theo tiªu chuÈn quy ®Þnh chÆt chÏ do c¬ quan chñ qu¶n ban hµnh. 1.2.1 HÖ thèng tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc thµnh lËp gåm c¸c tû lÖ 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000. ViÖc chän tû lÖ b¶n ®å c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: - MËt ®é thöa ®Êt trªn mét hecta diÖn tÝch, mËt ®é thöa cµng lín th× tû lÖ cµng lín. - Lo¹i ®Êt cÇn vÏ b¶n ®å: ®Êt n«ng nghiªp, l©m nghiÖp cã diÖn tÝch thöa lín vÏ tû lÖ nhá. - Khu vùc ®o vÏ b¶n ®å: do ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tÝnh chÊt quy ho¹ch cña tõng vïng ®Êt vµ tËp qu¸n sö dông ®Êt kh¸c nhau trªn tõng diÖn tÝch thöa ®Êt cïng lo¹i ë c¸c vïng còng thay ®æi. - Yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å lµ yÕu tè quan träng ®Ó chän tû lÖ b¶n ®å, muèn thÓ hiÖn diÖn tÝch ®Õn dm2 hay m2 th× chän tû lÖ 1:500 hay 1:1.000, nÕu chØ thÓ hiÖn diÖn tÝch ®Õn hµng chôc m2 th× vÏ b¶n ®å tû lÖ 1:5000 hay 1:10.000 - Cã thÓ chän tû lÖ b¶n ®å theo yªu cÇu sau: - §èi víi ®Êt l©m nghiÖp (vïng ®åi nói) chän b¶n ®å tû lÖ 1:10.000, 1:25.000 - §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp: + §ång b»ng Nam Bé chän b¶n ®å tû lÖ 1:2000, 1:5000 + §ång b»ng B¾c Bé chän b¶n ®å tû lÖ 1:1.000, 1:2.000 - §èi víi ®Êt ë: Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 6
 8. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt +Vïng n«ng th«n chän b¶n ®å tû lÖ 1:1.000 + ThÞ x·, thÞ trÊn chän b¶n ®å tû lÖ 1:500, 1:1.000 +Thµnh phè chän tû lÖ b¶n ®å tû lÖ 1:200, 1:500 1.2.2 HÖ to¹ ®é, ph­¬ng ph¸p chia m¶nh b¶n ®å ®Þa chÝnh 1.2.2.1 HÖ to¹ ®é L­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc thµnh lËp theo hÖ to¹ ®é vµ ®é cao Quèc gia VN2000, hÖ quy chiÕu Quèc tÕ WGS – 84 toµn cÇu, l­íi chiÕu h×nh trô ngang ®ång gãc UTM Quèc tÕ. §iÓm gèc to¹ ®é ®­îc ®Æt t¹i ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh (§­êng Hoµng Quèc ViÖt – Hµ Néi), ®iÓm gèc ®é cao quèc gia ®­îc ®Æt t¹i Hßn DÊu – H¶i Phßng. Trong ®ã Elipxoid WGS – 84 cã kÝch th­íc: a= 6378137 m b = 6356752.31 m 1/f = 298,257223563 ( §é ®Ñt) Sö dông l­íi chiÕu h×nh trô ngang ®ång gãc víi mói chiÕu phï hîp cã hÖ sè k = 0.9999 ®Ó thÓ hiÖn hÖ thèng b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh. Kinh tuyÕn trôc ¸p dông cho tõng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng. §Ó lµm gi¶m ¶nh h­ëng nh÷ng biÕn d¹ng ®é dµi vµ diªn tÝch ®Õn ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å ®Þa chÝnh th× khi thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ë: - Tû lÖ 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 sö dông muèi chiÕu 30 - Tû lÖ 1: 200, 1:500 sö dông mói chiÕu 1.50 Khi ®é cao khu ®o lín h¬n 50m th× sö dông mÆt ®é cao trung b×nh khu ®o thay cho mÆt n­íc biÓn trung b×nh ®Ó tÝnh chuyÓn kÕt qu¶ ®o. 1.2.2.2 Chia m¶nh b¶n ®å ®Þa chÝnh Ph­¬ng ph¸p chia m¶nh vµ ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:500 ®Õn 1:25.000 do Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 7
 9. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt Tæng côc §Þa chÝnh ban hµnh th¸ng 3 n¨m 2000 nh­ sau: B¶n ®å ®Þa chÝnh c¸c tû lÖ ®Òu ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ h×nh vu«ng, viÖc chia m¶nh b¶n ®å ®Þa chÝnh dùa theo to¹ ®é l­íi « vu«ng cña hÖ to¹ ®é vu«ng gãc ph¼ng. - B¶n ®å tû lÖ 1:25.000 Dùa theo h×nh ch÷ nhËt giíi h¹n khu ®o, chia khu ®o thµnh c¸c « vu«ng kÝch th­íc 12x12 Km t­¬ng øng víi tê b¶n ®å tû lÖ 1:25.000. Sè hiÖu tê b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:25.000 gåm 8 ch÷ sè, hai ch÷ ®Çu lµ 25, tiÕp theo lµ dÊu g¹ch ngang (-) ba sè tiÕp theo lµ sè ch½n Km to¹ ®é X, ba sè sau còng lµ sè ch½n Km to¹ ®é Y cña ®iÓm gãc T©y B¾c tê b¶n ®å. - B¶n ®å tû lÖ 1:10.000 LÊy tê b¶n ®å tû lÖ 1:25.000 lµm c¬ së chia lµm bèn « kÝch th­íc 6x6 Km Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:10.000 còng theo nguyªn t¾c ®¸nh sè t­¬ng tù nh­ tê b¶n ®å tû lÖ 1:25.000 nh­ng thay sè 25 b»ng sè 10. - B¶n ®å tû lÖ 1:5.000 Chia m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:10.000 thµnh bèn « vu«ng kÝch th­íc 3x3 Km t­¬ng øng víi tê b¶n ®å tû lÖ 1:5.000. Sè hiÖu tê b¶n ®å nµy ®¸nh theo nguyªn t¾c t­¬ng tù nh­ tê b¶n ®å tû lÖ 1:25.000 vµ 1:10.000 nh­ng kh«ng cã sè 25 ho¨c sè 10 mµ chØ cã 6 sè. §ã lµ to¹ ®é ch½n Km cña gãc T©y B¾c m¶nh b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:5.000. - B¶n ®å tû lÖ 1:2.000. Chia m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:5.000 thµnh 9 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ lµ 1x1 Km t­¬ng øng víi tê b¶n ®å tû lÖ 1:2.000. Sè hiÖu cña tê nµy ®­îc ®¸nh theo sè hiÖu cña tê b¶n ®å tû lÖ 1:5.000 vµ sè hiÖu cña « vu«ng. c¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh thø tù b»ng sè ArËp tõ 1 ®Õn 9 theo nguyªn t¾c tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 8
 10. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt - B¶n ®é tû lÖ 1:1.000 Chia tê b¶n ®å tû lÖ 1: 2.000 thµnh 4 « vu«ng, mçi « vu«ng cã kÝch th­íc thùc lµ 500x500m øng víi b¶n ®å tû lÖ 1:1.000. Sè hiÖu cña tê b¶n ®å nµy gåm sè hiÖu cña cña tê b¶n ®å tû lÖ 1:2.000 thªm g¹ch nèi vµ sè thø tù « vu«ng. C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè thø t ù b»ng ch÷ c¸i a, b, c, d tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi. - B¶n ®å tû lÖ 1:500 Chia tê b¶n ®å tû lÖ 1: 2.000 thµnh 16 « vu«ng, mçi « vu«ng cã kÝch th­íc thùc lµ 250x250m øng víi b¶n ®å tû lÖ 1:500. Sè hiÖu cña tê b¶n ®å nµy gåm sè hiÖu cña cña tê b¶n ®å tû lÖ 1:2.000 thªm g¹ch nèi vµ sè thø tù « vu«ng nh­ng ®Æt trong ngoÆc ®¬n. C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè thø tù b»ng sè tõ 1 ®Õn 16 tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi. 1.2.3 L­íi khèng chÕ ®o vÏ 1..2.3.1 L­íi khèng chÕ c¬ së L­íi to¹ ®é, ®é cao c¬ së ®­îc ph¸t triÓn tõ hÖ to¹ ®é nhµ n­íc h¹ng I, II, III, IV. B¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn thµnh lËp ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai thèng nhÊt tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng trªn toµn l·nh thæ. B¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i lµ mét hÖ thèng thèng nhÊt vÒ c¬ së to¸n häc, ®é chÝnh x¸c. MÆt kh¸c thùc tÕ ®Æt ra nhu cÇu ph¶i ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ë nhiÒu vïng kh¸c nhau trong cïng mét thêi gian. §Ó ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nãi trªn, l­íi to¹ ®é ph¶i phñ trïm toµn quèc, cïng ®é chÝnh x¸c vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®éc lËp theo tõng khu vùc. Ngµy nay c«ng nghÖ GPS ®· ®­îc ¸p dông réng r·i trong viÖc thµnh lËp l­íi tr¾c ®Þa nhê vµo kh¶ n¨ng cho ®é chÝnh x¸c cao, gi¸ thµnh h¹ , thêi gian thi c«ng nhanh. Nã lµ yÕu tè ®¶m b¶o kü thuËt cho viÖc lùa chän ph­¬ng ¸n x©y dùng l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh. Ph­¬ng ¸n lùa chän l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh hiÖn nay lµ chªm vµo c¸c ®iÓm h¹ng I, h¹ng II nhµ n­íc mét m¹ng l­íi ®Þa chÝnh c¬ së h¹ng III ®o b»ng c«ng nghÖ GPS cã ®é chÝnh x¸c ®¹t tiªu chuÈn h¹ng III Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 9
 11. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt nhµ n­íc vµ mËt ®é ®iÓm ngang víi h¹ng IV nhµ n­íc. Nh­ vËy l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh võa hoµ nhËp víi m¹ng l­íi to¹ ®é quèc gia võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh tÊt c¶ c¸c lo¹i trªn ph¹m vi toµn quèc. §Ó t¨ng dµy mËt ®é ®iÓm khèng chÕ to¹ ®é ta chªm vµo l­ãi ®Þa chÝnh c¬ së h¹ng III b»ng hai cÊp khèng chÕ ®ã lµ l­íi t¹o ®é ®Þa chÝnh cÊp 1 vµ cÊp 2. 1.2.3.2 L­íi ®Þa chÝnh cÊp 1 vµ cÊp 2 L­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 1 vµ cÊp 2 lµ l­íi to¹ ®é khu vùc nh»m t¨ng dµy ®iÓm l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa vµ lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn l­íi khèng chÕ ®o vÏ, khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o mËt ®é ®iÓm khèng chÕ phï hîp phñ trïm trªn toµn bé khu vùc ®o vÏ, Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö cã ®é chÝnh x¸c cao nªn l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1 vµ cÊp 2 chñ yÕu ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p ®­êng chuyÒn. Tr­íc khi thiÕt kÕ l­íi ®­êng chuyÒn chóng ta cÇn kh¶o s¸t kü thùc ®Þa ®Ó bè trÝ ®å h×nh phï hîp nhÊt, c¸c tuyÕn cµng duçi th¼ng cµng tèt, tæng sè chiÒu dµi c¹nh kh«ng v­ît qu¸ yªu cÇu quy ®Þnh theo quy ph¹m. Gãc ®o nèi ph­¬ng vÞ t¹i ®iÓm ®Çu ®­êng chuyÒn ph¶i lín h¬n 20o. ChiÒu dµi c¹nh ®­êng chuyÒn bè trÝ cµng nhiÒu cµng tèt t¹i c¸c ®iÓm h¹ng cao cña ®iÓm ®­êng chuyÒn ph¶i ®o mét gãc nèi gi÷a c¸c c¹nh ®­êng chuyÒn víi l­íi h¹ng cao cã ph­¬ng vÞ gãc chÝnh x¸c. Sau khi thiÕt kÕ xong c¸c ®iÓm cña l­íi th× tiÕn hµnh chän ®iÓm t¹i thùc ®Þa ®¶m b¶o th«ng h­íng. VÞ trÝ mèc ph¶i thuËn lîi, khi ®o kh«ng nªn cho h­íng ng¾m ®i qua qu¸ gÇn ch­íng ng¹i vËt. Sau khi chän ®iÓm th× tiÕn hµnh ch«n mèc. §èi víi ®­êng chuyÒn cÊp 1 th× ch«n mèc bªt«ng, trªn ®Ønh mèc cã dÊu b»ng thÐp vµ g¹ch ch÷ thËp kÌm dÊu t©m mèc. §èi víi vïng ®Êt ë n«ng th«n th× ch«n mèc s©u d­ãi mÆt ®Êt tõ 30 ®Õn 40 cm, sau khi ch«n xong ®Ëy n¾p, cßn ë c¸c ®« thÞ chØ ®Ëy n¾p bªt«ng vµ ®¸nh dÊu. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 10
 12. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt §1.3 néi dung vµ ®é chÝnh x¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh 1.3.1 Nội dung bản đồ địa chÝnh 1.3.1.1 §iÓm khèng chÕ to¹ ®é vµ ®é cao Trªn b¶n ®å cÇn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÓm khèng chÕ to¹ ®é vµ ®é cao nhµ n­íc c¸c cÊp, l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 1, cÊp 2 vµ c¸c ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ cã ch«n mèc ®Ó sö dông l©u dµi. §©y lµ yÕu tè d¹ng ®iÓm cÇn thÓ hiÖn chÝnh x¸c ®Õn 0.1mm trªn b¶n ®å. 1.3.1.2 §Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp CÇn thÓ hiÖn chÝnh x¸c ®­êng ®Þa giíi quèc gia, ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp TØnh, huyÖn, x·, c¸c mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh, c¸c ®iÓm ngoÆt cña ®­êng ®Þa giíi. Khi ®­êng ®Þa giíi hµnh chÝnh cÊp thÊp trïng víi ®­êng ®Þa giíi cÊp cao h¬n th× biÓu thÞ ®­êng ®Þa giíi cÊp cao. C¸c ®­êng ®Þa giíi ph¶i phï hîp víi hå s¬ ®Þa giíi ®ang ®­îc l­u tr÷ trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc. 1.3.1.3 Ranh giíi thöa ®Êt Thöa ®Êt lµ yÕu tè c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ranh giíi thöa ®Êt ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å b»ng ®­êng viÒn khÐp kÝn d¹ng ®­êng gÊp khóc hoÆc ®­êng cong. §Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ thöa ®Êt cÇn ®o vÏ chÝnh x¸c c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng trªn ®­êng ranh giíi cña nã nh­ ®iÓm gãc thöa, ®iÓm ngoÆt, ®iÓm cong cña ®­êng biªn. §èi víi mçi thöa ®Êt, trªn b¶n ®å cßn ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ 3 yÕu tè lµ sè thø tù thöa, diÖn tÝch vµ ph©n lo¹i ®Êt theo môc ®Ých sö dông. 1.3.1.4Lo¹i ®Êt TiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ thÓ hiÖn 5 lo¹i ®Êt chÝnh lµ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt ë vµ ®Êt ch­a sö dông. Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn ph©n lo¹i ®Õn tõng thöa ®Êt, tõng lo¹i ®Êt chi tiÕt. 1.3.1.5 C«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt Khi ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ lín ë vïng ®Êt thæ c­, ®Æc biÖt lµ khu vùc ®« thÞ th× trªn thöa ®Êt cßn ph¶i thÓ hiÖn chÝnh x¸c ranh giíi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 11
 13. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt theo mÐp t­êng phÝa ngoµi. Trªn vÞ trÝ c«ng tr×nh cßn biÓu thÞ tÝnh chÊt c«ng tr×nh nh­ nhµ g¹ch, nhµ bª t«ng, nhµ nhiÒu tÇng. 1.3.1.6 Ranh giíi sö dông ®Êt Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn ranh giíi c¸c khu d©n c­, ranh giíi l·nh thæ sö dông ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp, cña c¸c tæ chøc x· héi, doanh tr¹i qu©n ®éi... 1.3.1.7 HÖ thèng giao th«ng CÇn thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng trong lµng, ngoµi ®ång, ®­êng phè, ngâ phè... §o vÏ chÝnh x¸c vÞ trÝ tim ®­êng, mÆt ®­êng, chØ giíi ®­êng, c¸c c«ng tr×nh cÇu cèng trªn ®­êng vµ tÝnh chÊt con ®­êng. Giíi h¹n thÓ hiÖn hÖ thèng giao th«ng lµ ch©n ®­êng, ®­êng cã ®é réng nhá h¬n 0.5mm th× vÏ 1 nÐt vµ ghi chó ®é réng. 1.3.1.8 M¹ng l­íi thuû v¨n ThÓ hiÖn hÖ thèng s«ng ngßi, kªnh m­¬ng, ao hå... §o vÏ theo møc n­íc cao nhÊt hoÆc mùc n­íc t¹i thêi ®iÓm ®o vÏ. §é réng kªnh m­¬ng lín h¬n 0.5mm trªn b¶n ®å ph¶i vÏ 2 nÐt, nÕu ®é réng nhá h¬n 0.5mm th× vÏ mét nÐt theo ®­êng tim cña nã. Khi ®o vÏ trong c¸c khu d©n c­ th× ph¶i vÏ chÝnh x¸c c¸c r·nh tho¸t n­íc c«ng céng. S«ng ngßi, kªnh m­¬ng cÇn ph¶i ghi chó tªn vµ h­íng n­íc ch¶y. 1.3.1.9 §Þa vËt quan träng Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i thÓ hiÖn c¸c ®Þa vËt cã ý nghÜa ®Þnh h­íng. 1.3.1.10 Mèc ®Þa giíi quy ho¹ch Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh cßn ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ mèc quy ho¹ch, chØ giíi quy ho¹ch, hµnh lang an toµn giao th«ng, hµnh lang b¶o vÖ ®­êng ®iÖn cao thÕ, b¶o vÖ ®ª ®iÒu. 1.3.1.11 D¸ng ®Êt Khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh ë vïng cã chªnh cao lín ph¶i thÓ hiÖn d¸ng ®Êt b»ng c¸c ®­êng ®ång møc hoÆc ghi chó ®é cao. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 12
 14. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt 1.3.1.12 Ký hiÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh Néi dung cña b¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c ký hiÖu quy ­íc vµ c¸c ghi chó. C¸c ký hiÖu ®­îc thiÕt kÕ phï hîp cho tõng lo¹i tû lÖ b¶n ®å vµ phï hîp víi yªu cÇu sö dông b¶n ®å ®Þa chÝnh. C¸c ký hiÖu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt trùc quan, dÔ ®äc, kh«ng lµm lÉn lén kÝ hiÖu nµy víi kÝ hiÖu kh¸c. a. C¸c kÝ hiÖu vÏ theo tû lÖ Khi thÓ hiÖn c¸c ®èi t­îng cã diÖn tÝch bÒ mÆt t­¬ng ®èi lín ta dïng kÝ hiÖu theo tû lÖ. Ph¶i vÏ ®óng kÝch th­íc cña ®Þa vËt theo tû lÖ b¶n ®å. §­êng viÒn cña ®èi t­îng cã thÓ vÏ b»ng nÐt liÒn, nÐt ®øt hoÆc ®­êng chÊm chÊm. Bªn trong ph¹m vi ®­êng viÒn dïng mµu s¾c hoÆc c¸c h×nh vÏ, biÓu t­îng vµ ghi chó ®Ó biÓu thÞ ®Æc tr­ng ®Þa vËt. Víi b¶n ®å ®Þa chÝnh gèc th× cho phÐp ghi chó ®Æc tr­ng vµ biÓu t­îng ®­îc dïng lµm ph­¬ng tiÖn chÝnh. C¸c kÝ hiÖu nµy thÓ hiÖn râ vÞ trÝ, diÖn tÝch, c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng vµ tÝnh chÊt cña ®èi t­îng cÇn biÓu diÔn. b. C¸c kÝ hiÖu kh«ng theo tû lÖ Dïng ®Ó thÓ hiÖn vÞ trÝ vµ c¸c ®Æc tr­ng sè l­îng, chÊt l­îng cña c¸c ®èi t­îng song kh«ng thÓ hiÖn diÖn tÝch, kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng cña chóng theo tû lÖ b¶n ®å. Lo¹i kÝ hiÖu nµy cßn sö dông c¶ trong tr­êng hîp ®Þa vËt ®­îc vÏ theo tû lÖ mµ ta muèn biÓu thÞ thªm yÕu tè t­îng tr­ng lµm t¨ng thªm kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®èi t­îng trªn b¶n ®å. c. C¸c kÝ hiÖu nöa tû lÖ Dïng ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®èi t­îng cã thÓ biÓu diÔn kÝch th­íc thùc mét chiÒu theo tû lÖ b¶n ®å, cßn chiÒu kia dïng kÝch th­íc quy ­íc. 1.3.1.13 Ghi chó thuyÕt minh Ngoµi c¸c kÝ hiÖu, ng­êi ta cßn dïng c¸ch ghi chó ®Ó biÓu ®¹t néi dung cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. C¸c ghi chó cã thÓ chia lµm 2 nhãm: a. Ghi chó tªn riªng Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 13
 15. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt Dïng ®Ó chØ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, tªn c¸c côm d©n c­, c¸c ®èi t­îng kinh tÕ x· héi, tªn s«ng, hå, nói ®åi, xø ®ång... b. Ghi chó gi¶i thÝch Dïng trong b¶n ®å ®Þa chÝnh nh»m thÓ hiÖn, gi¶i thÝch vÒ ph©n lo¹i ®èi t­îng, vÒ ®Æc tr­ng sè l­îng, chÊt l­îng cña chóng. Ghi chó nµy ®­îc viÕt t¾t, gi¶n l­îc ng¾n gän. 1.3.2 yªu cÇu ®é chÝnh x¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh 1.3.2.1 §é chÝnh x¸c ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ Khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë thùc ®Þa ph¶i x©y dùng l­íi khèng chÕ ®o vÏ ë thùc ®Þa, cßn khi sö dông ¶nh hµng kh«ng cÇn ph¶i t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh. Trong quy ph¹m quy ®Þnh “ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ mÆt ph¼ng cña ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ sau b×nh sai so víi ®iÓm khèng chÕ to¹ ®é nhµ n­íc gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 0,1mm tÝnh theo b¶n ®å tû lÖ cÇn thµnh lËp, ë vïng Èn khuÊt sai sè nãi trªn kh«ng lín qu¸ 0,15mm”. §èi víi khu vùc ®« thÞ, sai sè nãi trªn kh«ng v­ît qu¸ 6cm trªn thùc ®Þa ¸p dông chung cho mäi tû lÖ ®o vÏ. §èi víi ®iÓm khèng chÕ ¶nh ngo¹i nghiÖp còng ph¶i ®¹t ®é chÝnh x¸c nãi trªn, ®èi víi ®iÓm t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh th× sai sè nµy ph¶i ®­îc quy ®Þnh lµ 0,15mm. Sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ sau b×nh sai so víi ®iÓm ®é cao nhµ n­íc gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 1/10 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n. 1.3.2.2 §é chÝnh x¸c vÞ trÝ ®iÓm chi tiÕt VÒ ®é chÝnh x¸c ®o vÏ chi tiÕt, quy ph¹m hiÖn hµnh quy ®Þnh nh­ sau: “sai sè trung b×nh vÞ trÝ ®iÓm mÆt ph¼ng cña c¸c ®iÓm trªn ranh giíi thöa ®Êt thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh so víi ®iÓm cña l­íi khèng chÕ ®o vÏ gÇn nhÊt kh«ng ®­îc lín h¬n 0,5mm trªn b¶n ®å, ®èi víi c¸c ®Þa vËt cßn l¹i kh«ng v­ît qu¸ 0,7mm”. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 14
 16. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt “Sai sè t­¬ng hç gi÷a c¸c ranh giíi thöa ®Êt, gi÷a c¸c ®iÓm trªn cïng ranh giíi thöa ®Êt, sai sè ®é dµi c¹nh thöa ®Êt kh«ng v­ît qu¸ 0,4mm trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh”. Quy ®Þnh trªn ®· cã sù kh¸c biÖt c¬ b¶n so víi tiªu chuÈn cña b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ. §èi víi b¶n ®å ®Þa chÝnh, yÕu tè kÝch th­íc thöa ®Êt quan träng h¬n nhiÒu so víi quan hÖ t­¬ng hç vÞ trÝ ®iÓm ®Þa vËt. KÝch th­íc thöa ®Êt ®­îc hiÓu lµ chiÒu dµi c¹nh thöa hoÆc chiÒu dµi ®­êng chÐo thöa ®Êt. NÕu biÕt to¹ ®é ®iÓm gãc thöa th× chiÒu dµi c¹nh tÝnh theo c«ng thøc: x2  x1 2   y2  y1 2 (1 - 1) S NÕu 2 ®iÓm ®Çu ®éc lËp nhau vÒ sai sè, tõ c«ng thøc trªn ta suy ra quan hÖ sai sè: s 2 m s2   x 2  x1  .m x1   x 2  x1  .m x 2   y 2  y1  .m y1   y 2  y1  .m y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C¸c ®iÓm ®o cã cïng ®é chÝnh x¸c nªn m x1  m x 2  m y1  m y 2  m x Ta cã:   s 2 ms2  2m x x 2  x1    y 2  y1  2 2 2  m s2  2m x2  ms  m x 2  ms  m p (1 – 2) m p  mx  m y  mx 2 2 2 VËy sai sè trung ph­¬ng chiÒu dµi c¹nh thöa ®Êt b»ng sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm gãc thöa. Sai sè t­¬ng hç vÞ trÝ ®iÓm cña 2 ®iÓm kÒ nhau kh«ng chØ gåm sai sè chiÒu dµi c¹nh mµ cßn cã c¶ sai sè h­íng m . Coi ¶nh h­ëng cña sai sè chiÒu dµi vµ h­íng b»ng nhau th× sai sè trung ph­¬ng t­¬ng hç vÞ trÝ ®iÓm sÏ lµ: (1 – 3) mth  m s2  m  m s 2  m 2 2 Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 15
 17. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt Râ rµng sai sè trung ph­¬ng t­¬ng hç vÞ trÝ ®iÓm lín h¬n sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm khi c¸c ®iÓm ®o ®éc lËp. Thay cho sai sè t­¬ng hç vÞ trÝ ®iÓm trong quy ph¹m tr­íc ®©y, quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh hiÖn hµnh ®· quy ®Þnh sai sè trung ph­¬ng chiÒu dµi c¹nh thöa ®Êt kh«ng v­ît qu¸ 0,4mm trªn b¶n ®å. Khi ®ã: m = ms = 0,4mm Víi kü thuËt hiÖn nay ta nªn quy ®Þnh sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm lµ 0,4mm trªn b¶n ®å, nã t­¬ng øng víi sai sè trung b×nh lµ 0,32mm. Nh­ vËy chÊt l­îng b¶n ®å sÏ ®­îc n©ng cao. 1.3.2.3 §é chÝnh x¸c thÓ hiÖn ®é cao trªn b¶n ®å NÕu trªn b¶n ®å thÓ hiÖn ®é cao b»ng ®­êng b×nh ®é th× sai sè trung b×nh ®é cao ®­êng b×nh ®é, ®é cao ®iÓm ®Æc tr­ng ®Þa h×nh, ®é cao cña ®iÓm ghi chó ®é cao trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh so víi ®iÓm kh«ng chÕ ®é cao ngo¹i nghiÖp gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 1/3 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n ë vïng ®ång b»ng vµ 1/2 kho¶ng cao ®Òu ®èi víi vïng nói vµ vïng Èn khuÊt. 1.3.2.4 §é chÝnh x¸c tÝnh diÖn tÝch DiÖn tÝch thöa ®Êt ®­îc tÝnh chÝnh x¸c ®Õn m2 khu vùc ®« thÞ cÇn tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,1m2. DiÖn tÝch thöa ®Êt ®­îc tÝnh hai lÇn, ®é chªnh kÕt qu¶ tÝnh diÖn tÝch phô thuéc vµo tû lÖ b¶n ®å vµ diÖn tÝch thöa. Quy ph¹m quy ®Þnh sai sè tÝnh diÖn tÝch cho phÐp lµ: (1 – 4) Pgh  0,0004  M  P Trong ®ã: M : lµ mÉu sè tû lÖ b¶n ®å P : lµ diÖn tÝch thöa ®Êt tÝnh b»ng m2 Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 16
 18. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt §1.4 c¸c ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh B¶n ®å ®Þa chÝnh cã thÓ ®­îc thµnh lËp theo c¸c ph­¬ng ph¸p sau: C¸c ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh Ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc Ph­¬ng ph¸p ®o Biªn tËp tõ b¶n ®å tû tiÕp ngoµi thùc ®Þa ¶nh lÖ lín h¬n Ph­¬ng ph¸p ®o vÏ Ph­¬ng ph¸p toµn Ph­¬ng ph¸p ®o vÏ lËp thÓ ®¹c phèi hîp Ph­¬ng ph¸p bµn §o ¶nh §o ¶nh §o ¶nh sè ®¹c t­¬ng tù gi¶i tÝch H×nh 1.1. C¸c ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh C¸c thöa ®Êt n«ng nghiÖp th­êng cè diªn tÝch lín h¬n vµ ®­êng biªn cña chóng Ýt bÞ che khuÊt. C¸c thöa ®Êt nµy thÓ hiÖn kh¸ râ trªn ¶nh hµng kh«ng. V× vËy cÇn tËn dông m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ t­ liÖu ¶nh ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vïng ®Êt n«ng nghiÖp. T­ liÖu ¶nh còng rÊt thuËn lîi cho viÖc sè ho¸ b¶n ®å vµ qu¶n lÝ t­ liÖu trªn m¸y tÝnh . KÕt hîp ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c vµ dïng ¶nh hµng kh«ng còng lµ mét ph­¬ng ph¸p kh¸ thuËn lîi. PhÇn lín c«ng viÖc x¸c ®Þnh ranh giíi thöa ®Êt sÏ ®­îc thùc hiªn trong phßng b»ng ¶nh hµng kh«ng. PhÇn viÖc thùc ®Þa lµ ®o ®¹c vµ bæ xung, ®iÒu tra c¸c yÕu tè phi kh«ng gian cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ngoµi ra chóng ta cßn cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p biªn vÏ tõ c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh hay tõ nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh vÉn cßn gi¸ trÞ sö dông, cã tû lÖ b»ng hoÆc lín h¬n tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn thµnh lËp. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 17
 19. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p vÏ b¶n ®å ë tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh tØnh, huyÖn, x· th­êng ®­îc quyÕt ®Þnh trong c¸c ph­¬ng ¸n ky thuËt. C¬ së ®Ó lùa trän ph­¬ng ph¸p ®o vÏ lµ ®Æc ®iÓm lo¹i ®Êt, vïng ®Êt cÇn ®o, tû lÖ b¶n ®å cÇn vÏ m¸y mãc thiÕt bÞ s½n cã vµ t­ liÖu b¶n ®å ¶nh hµng kh«ng cã thÓ sö dông. 1.4.1 Ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa (ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c) Toµn ®¹c lµ ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vïng thæ canh, thæ c­ ®¨c biÖt lµ khu ®« thÞ cã mËt ®é c«ng tr×nh nhµ cöa dÇy ®Æc. Ph­¬ng ph¸p nµy cho ®é chÝnh x¸c cao víi tõng ®iÓm ®o, v× vËy thu©n tiÖn cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ lín vµ cùc lín. §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c th× mËt ®é ®iÓm ®o lín kÐo theo thêi gian lµm viÖc ngoµi trêi nhiÒu. Trong ph­¬ng ph¸p nµy th× thêi tiÕt vµ sù h¹n chÕ vÒ tÇm nh×n do ®Þa vËt g©y ra ¶nh h­ëng kh¸ nhiÒu tíi c«ng viÖc, ngoµi ra ®Þa h×nh phøc t¹p ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c«ng viÖc. Do ®ã ph­¬ng ph¸p nµy cho hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao vµ cã mét sè h¹n chÕ kh¶ n¨ng øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ míi. ChÝnh v× lý do trªn mµ ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa th­êng ®­îc ¸p dông vµo c¸c ®Þa bµn kh«ng lín , chñ yÕu lµ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ lín ë c¸c vïng d©n c­ ®Æc biÖt lµ khu ®« thÞ cã mËt ®é d©n c­ ®«ng ®óc, nhµ cöa c«ng tr×nh nhiÒu. HiÖn nay víi m¸y mãc hiÖn ®¹i d¹ng toµn ®¹c ®iÖn tö, sè liÖu ®o ë sæ ghi ®iÖn tö ®­îc l­u tr÷ trong file sè liÖu d¹ng ACCII gi¶m tèi thiÓu thêi gian thao t¸c ë thùc ®Þa. KÕt qu¶ ®o cã ®é chÝnh x¸c phô thuéc vµo viÖc dùng g­¬ng c¸c ®iÓm chi tiÕt vµ c«ng t¸c s¬ ho¹. §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c th× mËt ®é ®o trùc tiÕp ph¶i lín nªn thêi gian lµm viÖc ngoµi trêi kÐo dµi. Qu¸ tr×nh vÏ b¶n ®å ®­îc thùc hiÖn trong phßng dÉn ®Õn viÖc vÏ chØ dùa vµo sè liÖu ®o, kh«ng cã ®iÒu kiÖn quan s¸t trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa nªn dÔ bá sãt c¸c chi tiÕt ph­¬ng ph¸p nµy cßn bÞ ¶nh h­ëng lín cña thêi tiÕt, tÇm th«ng h­íng vµ ®o vÏ ®Þa h×nh g©y nªn. Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 18
 20. §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn ngµnh ¶nh Tr­êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt X©y dùng ph­¬ng ¸n kü thuËt ®o ®¹c thµnh lËp B§§C Thµnh lËp l­íi ®Þa chÝnh c¸c cÊp ChuÈn bÞ b¶n vÏ vµ c¸c t­ liÖu liªn quan §o vÏ chi tiÕt ngo¹i nghiÖp Tu chØnh, TiÕp biªn b¶n vÏ H×nh 1.2 Quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa 1.4.2 Ph­¬ng ph¸p biªn tËp tõ b¶n ®å cã tû lÖ lín h¬n Chóng ta cã thÓ thµnh lËp b¶n ®å dùa trªn viÖc biªn tËp c¸c b¶n ®å hiÖn cßn gi¸ trÞ sö dông cã tû lÖ lín h¬n tû lÖ b¶n ®å cÇn thµnh lËp. Th­êng ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông ®Ó lµm míi b¶n ®å, thµnh lËp c¸c lo¹i b¶n ®å tû lÖ trung b×nh, tû lÖ nhá, thµnh lËp c¸c lo¹i b¶n ®å chuyªn ®Ò. 1.4.3 Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh §Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh ®­îc ¸p dông cho c¸c khu vùc réng lín, ph­¬ng ph¸p nµy chiÕm 90% - 95% sè l­îng b¶n ®å ®Þa h×nh, ®Þa chÝnh ë n­íc ta vµ c¸c n­íc tiªn tiÕn. Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh cã thÓ thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®o vÏ phèi hîp (sö dông ¶nh ®¬n) vµ ph­¬ng ph¸p ®o vÏ ¶nh lËp thÓ. 1.4.3.1 Ph­¬ng ph¸p ®o vÏ ¶nh phèi hîp ¸p dông ë vïng b»ng ph¼ng lµ chñ yÕu. §o vÏ phèi hîp ¸p dông cho b¶n Sinh Viªn: Ph¹m V¨n Trung Líp: C§ Tr¾c ®Þa B_ K49 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản