Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng (Đề thi B)

Chia sẻ: Nguyễn Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
916
lượt xem
246
download

Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng (Đề thi B)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tin học của Trung tâm tin học Sở GD-ĐT Tiền Giang. Thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng (Đề thi B)

  1. SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG KÌ THI CHỨNG CHỈ A-B TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐỀ THI B - Ca 3 Khoá ngày : 29/08/2010 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) Hướng dẫn làm bài : Thí sinh sẽ được giáo viên coi thi thông báo đĩa làm bài, sau đó hãy tạo trong đĩa làm bài một thư mục có tên là SBD???? (Dấu ???? đại diện cho số báo danh của thí sinh). Toàn bộ các bài làm của thí sinh phải được lưu trong thư mục này ( qui ước gọi là thư mục bài làm), nếu lưu sai sẽ bị mất bài. NỘI DUNG ĐỀ THI Taïo moät cô sôû döõ lieäu mang teân QL_Diem.mdb chöùa caùc table coù noäi dung nhö sau: Lop GiaoVien MaLop TenLop MaGV TenGV 01 10A1 01 ̃ Vo Thu Tang 02 11A2 02 ̀ Trân Công  03 12P1 Sơn 04 10N3 03 ̃ Vu Ngoc  ̣ Hăng 05 11P1 04 Ly Hoá ̀ 06 11A1 HocSinh Pha MaLo MaHS HoTen NgaySinh NoiSinh i p 001 Vo Thu Hà ̃ Yes 1/25/199 Tiền  03 0 Giang 002 Ly Lệ Hoa ́ Yes 3/27/199 Long An 02 3 003 ̀ Huynh Thanh  No 6/24/199 Bến Tre 05 Trà 5 004 Phạm Anh Khoa No 9/29/199 Vĩnh  01 1 Long 005 Hồ Bích Đao ̀ Yes 10/16/19 Tiền  04 92 Giang 006 Nguyên Thế  ̃ No 1/23/199 Tiền  06 Binh ̀ 0 Giang 007 Trịnh Minh  No 7/14/199 Đồng  02 Quang 4 Tháp 008 Trân Thi Ngoc  Yes 3/23/199 Tiền  ̀ ̣ ̣ 03 Bich ́ 3 Giang 009 Dương Thi Lê ̣ Yes 1/10/199 Bến Tre 01 0 Trang 1
  2. HocSinh Pha MaLo MaHS HoTen NgaySinh NoiSinh i p 010 ̀ Trân Thanh  ề No 12/ 19 Ti n   10/ 04 Phong 55 G i ang 011 Trân V ăn Lâm ̀ ề No 11/ 19 Ti n   10/ 05 92 G i ang Trang 2
  3. Diem MaDiem MaHS MaMon MaGV Diem 0001 001 V 01 7.50 0002 001 T 02 8.00 0003 001 A 03 6.00 0004 001 V 01 4.00 0005 002 A 03 6.00 0006 004 V 01 6.50 0007 005 A 03 8.00 0008 002 T 04 6.00 0009 003 A 03 8.00 0010 002 V 01 5.00 0011 002 A 03 9.00 0012 003 T 02 7.00 0013 003 A 03 5.00 0014 003 V 01 6.00 0015 002 V 02 7.00 Yêu cầu : • Căn cứ vào dữ liệu, tư xác định cấu trúc các table. • Qui định khóa chính cho các table : Table Khóa chính Mon MaMon Lop MaLop GiaoVien MaGV HocSinh MaHS Diem MaDiem • Quan hệ giữa cac bảng : ́ Câu 1) Tạo cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa các bảng như trên. Trang 3
  4. Câu 2) Tạo các query theo yêu cầu. a) Q1: hiên thị bang điêm hoc sinh khôi 11 ( 2 kí tư đâu cua tên lơp xac đinh khôi), thông tin ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ gôm : lơp, họ tên, nữ ( đanh dâu X nêu là nữ, nam để trông),ngay sinh, tên môn, điêm, giao viên. ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ b) Q2 : hiên thị điêm trung binh công hoc sinh khôi 12, thông tin gôm : lơp, họ tên, ngay sinh, ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ tên môn, điêm trung binh công. ̣ c) Q3 : hiên thị danh sach hoc sinh có tông số điêm môn toan cao nhât, thông tin gôm : lơp, ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ họ tên, ngay sinh, tông số điêm. ̀ ̉ ̉ Câu 3) Tạo báo cáo bang điêm hoc sinh theo lơp. ̉ ̉ ̣ • Yêu câu : ̀ o Nhóm theo Lớp, cung lơp săp xêp theo họ tên, cung họ tên săp xêp theo ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ môn. o Ân cac thông tin trung lăp về họ tên, nữ, ngay sinh. ̉ ́ ̀ ́ ̀ Trang 4
  5. Câu 4) Tạo form nhâp điêm: ̣ ̉ Yêu cầu : • Tao SubForm Bang điêm liên kêt vơi MainForm qua khoa MaHS. ̣ ̉ ̉ ́ ́ • Tăt cac nut di chuyên cua Access, tao cac nut di chuyên cua người dung trên ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̀ MainForm, khi không thể di chuyên xuât thông bao lôi băng tiêng Viêt ( không dâu). ̉ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ́ HẾT Trang 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản