intTypePromotion=1

Đề thi giao dịch viên ngân hàng DaiABank

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
839
lượt xem
364
download

Đề thi giao dịch viên ngân hàng DaiABank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi giao dịch viên ngân hàng daiabank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao dịch viên ngân hàng DaiABank

  1. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com thi giao d ch viên t i NH iÁ Câu 1: Nh ng ph m ch t c n có c a m t nhân viên ngân hàng 1. s lành ngh … 2. t o lòng tin cho khách hàng… 3. thái … 4. t t c ý trên Câu 2 : Trong trư ng h p nào ư c c p sec tr ng 1. m tk ko b c m sd sec 2. m tk t i ngân hàng khác 3. có quan h v i cán b td ngân hàng i a’ 4. khách hàng vãng lai Câu 3: M t khách hàng có nhu c u mu n xem s dư tài khoan nên g i t n nh nv ngân hàng 1. tra c u máy tính và thông báo ngay cho khách hàng 2. xin thêm thông tin h tên cmnd và cung c p thông tin 3. không th cung c p ư c 4. hư ng d n k/h n ngân hàng ký và xem tr c ti p trên website Câu 4: Ch ký trên ch ng t k toán 1. con d u 2. ko bút , bút chì, ko dùng d u ch ký 3. ký bút m c các lo i 4. t t c ý trên u úng Câu 5: Dư n ư c phân thành m y nhóm 1. 1 nhóm 2. 2 nhóm 3. 3 nhóm 4. 4 nhóm Câu 6: M c huy ng ti n g i ti t ki m t i ngan hàng i Á là: 1. 10.000 2. 100k 3. 1tr
  2. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com 4. 10tr Và nhi u câu h i n a THI VI T CÂU 1: B n có nh n xét gì v câu nói: “khách hàng là thư ng ”. Hãy cho bi t quy nh m i v khách hàng trong th trư ng c nh tranh hi n nay. CÂU 2: m t khách hàng l n tu i r t giàu có n ngân hàng rút ti n chu n b cho chuy n du l ch xa 1. Gdv1: ân c n th c hi n giao d ch cho khách hàng 2. Gdv2: ân c n h i thăm, và tư v n m t vài ti n ích m b o an toàn cho vi c i xa. Nh n xét 2 trư ng h p trên, n u là b n b n s làm th nào? thi nghi p v tín d ng c a NH i Á (9/2009) CÂU 1: T ch c ho t ng TM tuân theo qui nh c a 1. lu t dân s 2. lu t NHTM 3. lu t TCTD 4. t t c trên C U2: Gi i h n cho vay t i a v i khách hàng t i tctd
  3. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com 1. 10% v n t có TCTD 2. 15%........ 3. 20%...... 4. 25%......... Câu 3: v n i u l c a NH c ph n 1. nhà nư c c p 2. c ông góp 3. ngân hàng huy ng 4. a và b Câu 4: trách nhi m c a nvtd i v i kho n vay khi nào 1. sau khi n m thông tin, th m nh hs 2. hoàn t t hs và gi i ngân 3. hoàn thành th t c nghĩa v tr n 4. t t c trên Câu 5: NH ko cho vay iv i 1. thành viên h i ng qu n tr 2. cá nhân h gia ình 3. t ch c kinh t 4. c 3 trên Câu 6 : Ngân hàng ko nh n TS nào mb o 1. nhà t thu c quy n s h u 2. s ti t ki m do tctd phát 3. c phi u c a TCTD 4. trái phi u chính ph . Câu 7: Năng l c pháp lu t dân s có khi nào 1. sinh ra 2. 6 tu i 3. 18t 4. Làm cmnd Câu 8: Khi th m nh cho vay i v i m t khách hàng c n
  4. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com 1. tích cách, uy tín k/h 2. năng l c tài chính, pháp lý 3. kh thi hi u qu da 4. t t c Câu 9: T ch c TD ch m d t cho vay trư c h n trong trư ng h p 1. cung c p thông tin sai s th t 2. cùng lúc vay t i 2 ngan hang 3. ch m tr n 4. t t c ý trên. Câu 10: Tài s n dùng mb o 1. 1 nghĩa v vay 2. Nhi u nghĩa v vay 3. Nhi u nghĩa v vay nhưng v n m b o kh năng tr n . 4. ………… Ph n bài t p tín d ng c c kỳ d ch tính toán ơn gi n thui.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2