intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giao dịch viên ngân hàng DaiABank

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

852
lượt xem
364
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi giao dịch viên ngân hàng daiabank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao dịch viên ngân hàng DaiABank

  1. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com thi giao d ch viên t i NH iÁ Câu 1: Nh ng ph m ch t c n có c a m t nhân viên ngân hàng 1. s lành ngh … 2. t o lòng tin cho khách hàng… 3. thái … 4. t t c ý trên Câu 2 : Trong trư ng h p nào ư c c p sec tr ng 1. m tk ko b c m sd sec 2. m tk t i ngân hàng khác 3. có quan h v i cán b td ngân hàng i a’ 4. khách hàng vãng lai Câu 3: M t khách hàng có nhu c u mu n xem s dư tài khoan nên g i t n nh nv ngân hàng 1. tra c u máy tính và thông báo ngay cho khách hàng 2. xin thêm thông tin h tên cmnd và cung c p thông tin 3. không th cung c p ư c 4. hư ng d n k/h n ngân hàng ký và xem tr c ti p trên website Câu 4: Ch ký trên ch ng t k toán 1. con d u 2. ko bút , bút chì, ko dùng d u ch ký 3. ký bút m c các lo i 4. t t c ý trên u úng Câu 5: Dư n ư c phân thành m y nhóm 1. 1 nhóm 2. 2 nhóm 3. 3 nhóm 4. 4 nhóm Câu 6: M c huy ng ti n g i ti t ki m t i ngan hàng i Á là: 1. 10.000 2. 100k 3. 1tr
  2. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com 4. 10tr Và nhi u câu h i n a THI VI T CÂU 1: B n có nh n xét gì v câu nói: “khách hàng là thư ng ”. Hãy cho bi t quy nh m i v khách hàng trong th trư ng c nh tranh hi n nay. CÂU 2: m t khách hàng l n tu i r t giàu có n ngân hàng rút ti n chu n b cho chuy n du l ch xa 1. Gdv1: ân c n th c hi n giao d ch cho khách hàng 2. Gdv2: ân c n h i thăm, và tư v n m t vài ti n ích m b o an toàn cho vi c i xa. Nh n xét 2 trư ng h p trên, n u là b n b n s làm th nào? thi nghi p v tín d ng c a NH i Á (9/2009) CÂU 1: T ch c ho t ng TM tuân theo qui nh c a 1. lu t dân s 2. lu t NHTM 3. lu t TCTD 4. t t c trên C U2: Gi i h n cho vay t i a v i khách hàng t i tctd
  3. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com 1. 10% v n t có TCTD 2. 15%........ 3. 20%...... 4. 25%......... Câu 3: v n i u l c a NH c ph n 1. nhà nư c c p 2. c ông góp 3. ngân hàng huy ng 4. a và b Câu 4: trách nhi m c a nvtd i v i kho n vay khi nào 1. sau khi n m thông tin, th m nh hs 2. hoàn t t hs và gi i ngân 3. hoàn thành th t c nghĩa v tr n 4. t t c trên Câu 5: NH ko cho vay iv i 1. thành viên h i ng qu n tr 2. cá nhân h gia ình 3. t ch c kinh t 4. c 3 trên Câu 6 : Ngân hàng ko nh n TS nào mb o 1. nhà t thu c quy n s h u 2. s ti t ki m do tctd phát 3. c phi u c a TCTD 4. trái phi u chính ph . Câu 7: Năng l c pháp lu t dân s có khi nào 1. sinh ra 2. 6 tu i 3. 18t 4. Làm cmnd Câu 8: Khi th m nh cho vay i v i m t khách hàng c n
  4. thi tuy n d ng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com 1. tích cách, uy tín k/h 2. năng l c tài chính, pháp lý 3. kh thi hi u qu da 4. t t c Câu 9: T ch c TD ch m d t cho vay trư c h n trong trư ng h p 1. cung c p thông tin sai s th t 2. cùng lúc vay t i 2 ngan hang 3. ch m tr n 4. t t c ý trên. Câu 10: Tài s n dùng mb o 1. 1 nghĩa v vay 2. Nhi u nghĩa v vay 3. Nhi u nghĩa v vay nhưng v n m b o kh năng tr n . 4. ………… Ph n bài t p tín d ng c c kỳ d ch tính toán ơn gi n thui.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2