intTypePromotion=1

Đề thi giao dịch viên ngân hàng Maritimebank

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
1.602
lượt xem
437
download

Đề thi giao dịch viên ngân hàng Maritimebank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi giao dịch viên ngân hàng maritimebank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao dịch viên ngân hàng Maritimebank

  1. thi giao d ch viên Ngân hàng Hàng h i - Maritimebank (02/08/2009) Thi Ti ng Anh ,90', ch n l , 5 câu: 1. Ch n t úng 2. c o n văn r i ch n câu tr l i úng. 3. Ch n t i n vào o n văn 4. Hoàn thành câu t nh ng t cho s n 5. Cho m t d ng câu s n rùi yêu c u vi t thàh d ng khác. Thi nghi p v , 90', ch n l , 20 câu: - Tr c nghi m: 16 câu; toàn ki n th c cơ b n, mà trong y t nhiên l i có m t câu h i AESAN có bao nhiêu thành viên? (8,9,10 hay 12?); áp án úng là: 10 (Vi t Nam là thành viên th 10) - Câu 17: Nêu khái ni m c a ct KTNH? Phân lo i? - Câu 18: M t KH có s ti t kiêm kỳ h n 1 tháng t ngày 15/1/2009 n ngày 15/2/2009,100 tri u ng, lãi su t 10.5%/ năm (tính theo 360 ngày). Tính lãi su t c a KH khi ngày 10/2/2009 KH n xin rút s ti t ki m, bi t theo quy nh c a Ngân hàng s ngày th c g i c a KH =2/3 so v i kỳ h n trong h p ng thì ư c hư ng 80% lãi su t, n u < 2/3 thì hư ng lãi su t ko kỳ h n 3%/năm. - Câu 19: M t kho n vay 100 tri u ng, kỳ h n 3 tháng t 15/1/2009 n 15/4/2009, lãi su t 10.5%/ năm (Tính theo 360 ngày) thu vào cu i kỳ. Tr g c phân kỳ vào 30/1, 15/2,01/3, m i l n là 20 tri u ng, s còn l i tr vào n t vào ngày áo h n. Tính lãi ph i thu c a KH vào ngày 15/4/2009 .(KH tr úng kỳ h n) - Câu 20: Bài t p v i ti n thi tín d ng ngân hàng Hàng H i ngày 18/10/2009 1.Ngân hàng Hàng H i thành l p năm nào? 2. T l tăng trư ng JDP năm 2008? u tư ch ng khoán v i t l bao nhiêu % v n t có? 3. Ngân hàng cho vay 4. Trong incoterm 2000 thì EXW là gì? 5. L i ích c a vi c a d ng hóa àu tư? i k toán thư ng d trên? 6. Giá tr trên b ng cân http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  2. Giá tr hi n t i Chi phí l ch s Giá tr th trư ng Kh năng sinh l i i k toán s b nh hương như th nào? 7. Khi công ty tr lãi c t c ,b ng cân 8. M t thư tín d ng L/C có hi u l c t khi nào? 9. Thư tín d ng L/C là gì? 10. ki m ch l m phát ngân hàng c n làm gì? - Tăng chi t kh u lãi su t - Gi m chi t kh u lãi su t - N i l ng tín d ng 11. Khi m thư tín d ng L/C cho khách hàng nh p kh u, ngân hàng m l/c ã? 12. Nh ng t ch c tài chính nào là t ch c tín d ng? 13. T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ư c quy t nh cho khách hàng vay là ngư i cư trú vay v n b ng ngo i t v i nhu c u v n như th nào? 14. T ch c tài chính khác t ch c tín d ng i m nào? i tư ng ngân hàng nhà nư c c m không cho vay?t i sao? 15. Các thi nghi p v th NH Hàng H i tháng 10 năm 2009 Có 20 câu tr c nghi m, m t câu bài t p và m t câu lý thuy t Tuy t nhiên không có câu nào h i v nghi p v th và marketing ngân hàng. + EXW là gì? http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  3. Giá nh p kh u bao g m phí v n chuy n Giá nh p kh u tr n Giá nh p kh u bao g m phí v n chuy n, b n bãi, thu nh p kh u.. + GDP 2008 là bao nhiêu: 5,23 6,23 7,23 8,23 + Ngân hàng nhà nư c làm gì ki m ch l m phát: Tăng chi t kh u lãi Gi m chi t kh u lãi Tăng và gi m chi t kh u lãi … + Ngân hàng thương m i ư c tham gia th trư ng ch ng khoán bao nhiêu 20% v n i u l 20% v n t có …… i k toán s b nh hư ng như th nào + Khi công ty tr lãi c t c, b ng cân Tài s n có và v n ch s h u không thay i n có gi m và v n ch s h u tăng Tài s Tài s n có và tài s n n gi m Tài s n có và v n ch s h u gi m + Ngân hàng thương m i ư c chi tr l i su t cao hơn lãi su t cơ b n là bao nhiêu Lãi su t cao hơn lãi su t cơ b n 150 % Không h n ch ……….. + Ngân hàng Hàng h i thành l p năm nào? 1990 1991 1992 1993 + FIFO là gi? u tư là + L i ích c a vi c a d ng hoá http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  4. Gi m r i ro c a t p h p các tài s n u tư Tăng t su t l i nhu n d ki n trên m i tài s n Gi m r i ro c a m i tài s n Tăng t su t l i nhu n c a t p h p các tài s n T tc u sai T tc u úng Bài ti ng Anh dài 4 trang. 20 câu tr c nghi m, ki n th c cơ b n thôi, không khó l m (40 i m). M t bài c hi u, năm câu ch n phương án úng nh t – cũng d luôn (20 i m). M t bài i n t t nh ng t cho s n vào bài c hi u, 15 câu, bài này r t d nh m (30 i m). M t bài d ch khá dài t ti ng Anh sang ti ng Vi t (v ti n g i và tài kho n ti t ki m) (10 i m) B n nào ti ng Anh lơ tơ mơ thì bài này khá khoai ó. M t thi tuy n K toán ngân hàng (không rõ c a NH nào ) 1) Tăng giá tr b o m ti n vay c a ngân hàng luôn A) l n hơn t ng giá tr n vay B) nh hơn t ng giá tr n vay C) b ng t ng giá tr n vay D) câu a ho c c 2) Tài kh an ti n g i không kỳ h n c a khách hàng A) ư c t t tóan ngay khi tài kh an h t s dư B) ư c t t tóan ngay khi tài kh an h t s dư 6 tháng không th y h at ng l i C) ư c t t tóan ngay khi có yêu c u c a ch tài kh an 3) Các ngân hàng thương m i ph i phân l ai n vay và trích l p d phòng A) Hàng tháng B) Hàng quí C) Hàng Năm D) Câu a h ăc b ho c c tùy ngân hàng m b o nguyên t c nh t quán trong kỳ k h ach,ngân hàng: 4) A) Ngân hàng ch s d ng phương pháp th c thu,th c chi lãi ti n vay,ti n g i B) Ch s d ng phương pháp dư thu,dư chi lãi ti n vay,ti n g i C) Ch s d ng phương pháp phân b thu nh p,phân b chi phí D) S d ng ng th i c 3 phương pháp trên 5) Ngân hàng phát hành gi y t có giá có chi t kh u,s ti n h ch tóan vào tài khóan phát hành gi y t có giá là: A) M nh giá http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  5. B) M nh giá tr lãi C) S ti n th c ngân hàng thu D) Gía tr trư ng c a gi y t có giá 6) Tính tr lãi trư c ch có th ư c áp d ng cho A) M i trư ng h p huy ng ti n g i (ti t ki m) B) Ch th áp d ng cho các trư ng h p ngân hàng phát hành gi y t có giá C) C a và b D) T t c u sai 7) Khi huy ng ti n g i(ti t ki m)có kỳ h n,ngân hàng: A) u ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr B) Không ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr C) Có trư ng h p tính,có trư ng h p không tính và h ch tóan lãi ph i tr D) Câu b va a úng ng tr n trư c h n là bi u hi n c a: 8) Khách hàng vay ch A) t t B) x u C) v a t t v a x u D) câu a ho c b 9) Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng chuy n kh an chuy n vào tài kh an ti n g i c a ngư i th hư ng không cùng m t ngân hàng thì giá tr t ng k t b ng tài s n c a ngân hàng s : A) không thay i B) tăng lên C) gi m i D) t t c u sai 10) Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng ti n m t thì giá tr t ng k t b ng tài s n c a ngân hàng s : A) không thay i B) tăng lên C) gi m i D) t t c u sai http://www.nghoangvan137.blogspot.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2