intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giao dịch viên ngân hàng Maritimebank

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1.629
lượt xem
437
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi giao dịch viên ngân hàng maritimebank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao dịch viên ngân hàng Maritimebank

  1. thi giao d ch viên Ngân hàng Hàng h i - Maritimebank (02/08/2009) Thi Ti ng Anh ,90', ch n l , 5 câu: 1. Ch n t úng 2. c o n văn r i ch n câu tr l i úng. 3. Ch n t i n vào o n văn 4. Hoàn thành câu t nh ng t cho s n 5. Cho m t d ng câu s n rùi yêu c u vi t thàh d ng khác. Thi nghi p v , 90', ch n l , 20 câu: - Tr c nghi m: 16 câu; toàn ki n th c cơ b n, mà trong y t nhiên l i có m t câu h i AESAN có bao nhiêu thành viên? (8,9,10 hay 12?); áp án úng là: 10 (Vi t Nam là thành viên th 10) - Câu 17: Nêu khái ni m c a ct KTNH? Phân lo i? - Câu 18: M t KH có s ti t kiêm kỳ h n 1 tháng t ngày 15/1/2009 n ngày 15/2/2009,100 tri u ng, lãi su t 10.5%/ năm (tính theo 360 ngày). Tính lãi su t c a KH khi ngày 10/2/2009 KH n xin rút s ti t ki m, bi t theo quy nh c a Ngân hàng s ngày th c g i c a KH =2/3 so v i kỳ h n trong h p ng thì ư c hư ng 80% lãi su t, n u < 2/3 thì hư ng lãi su t ko kỳ h n 3%/năm. - Câu 19: M t kho n vay 100 tri u ng, kỳ h n 3 tháng t 15/1/2009 n 15/4/2009, lãi su t 10.5%/ năm (Tính theo 360 ngày) thu vào cu i kỳ. Tr g c phân kỳ vào 30/1, 15/2,01/3, m i l n là 20 tri u ng, s còn l i tr vào n t vào ngày áo h n. Tính lãi ph i thu c a KH vào ngày 15/4/2009 .(KH tr úng kỳ h n) - Câu 20: Bài t p v i ti n thi tín d ng ngân hàng Hàng H i ngày 18/10/2009 1.Ngân hàng Hàng H i thành l p năm nào? 2. T l tăng trư ng JDP năm 2008? u tư ch ng khoán v i t l bao nhiêu % v n t có? 3. Ngân hàng cho vay 4. Trong incoterm 2000 thì EXW là gì? 5. L i ích c a vi c a d ng hóa àu tư? i k toán thư ng d trên? 6. Giá tr trên b ng cân http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  2. Giá tr hi n t i Chi phí l ch s Giá tr th trư ng Kh năng sinh l i i k toán s b nh hương như th nào? 7. Khi công ty tr lãi c t c ,b ng cân 8. M t thư tín d ng L/C có hi u l c t khi nào? 9. Thư tín d ng L/C là gì? 10. ki m ch l m phát ngân hàng c n làm gì? - Tăng chi t kh u lãi su t - Gi m chi t kh u lãi su t - N i l ng tín d ng 11. Khi m thư tín d ng L/C cho khách hàng nh p kh u, ngân hàng m l/c ã? 12. Nh ng t ch c tài chính nào là t ch c tín d ng? 13. T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ư c quy t nh cho khách hàng vay là ngư i cư trú vay v n b ng ngo i t v i nhu c u v n như th nào? 14. T ch c tài chính khác t ch c tín d ng i m nào? i tư ng ngân hàng nhà nư c c m không cho vay?t i sao? 15. Các thi nghi p v th NH Hàng H i tháng 10 năm 2009 Có 20 câu tr c nghi m, m t câu bài t p và m t câu lý thuy t Tuy t nhiên không có câu nào h i v nghi p v th và marketing ngân hàng. + EXW là gì? http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  3. Giá nh p kh u bao g m phí v n chuy n Giá nh p kh u tr n Giá nh p kh u bao g m phí v n chuy n, b n bãi, thu nh p kh u.. + GDP 2008 là bao nhiêu: 5,23 6,23 7,23 8,23 + Ngân hàng nhà nư c làm gì ki m ch l m phát: Tăng chi t kh u lãi Gi m chi t kh u lãi Tăng và gi m chi t kh u lãi … + Ngân hàng thương m i ư c tham gia th trư ng ch ng khoán bao nhiêu 20% v n i u l 20% v n t có …… i k toán s b nh hư ng như th nào + Khi công ty tr lãi c t c, b ng cân Tài s n có và v n ch s h u không thay i n có gi m và v n ch s h u tăng Tài s Tài s n có và tài s n n gi m Tài s n có và v n ch s h u gi m + Ngân hàng thương m i ư c chi tr l i su t cao hơn lãi su t cơ b n là bao nhiêu Lãi su t cao hơn lãi su t cơ b n 150 % Không h n ch ……….. + Ngân hàng Hàng h i thành l p năm nào? 1990 1991 1992 1993 + FIFO là gi? u tư là + L i ích c a vi c a d ng hoá http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  4. Gi m r i ro c a t p h p các tài s n u tư Tăng t su t l i nhu n d ki n trên m i tài s n Gi m r i ro c a m i tài s n Tăng t su t l i nhu n c a t p h p các tài s n T tc u sai T tc u úng Bài ti ng Anh dài 4 trang. 20 câu tr c nghi m, ki n th c cơ b n thôi, không khó l m (40 i m). M t bài c hi u, năm câu ch n phương án úng nh t – cũng d luôn (20 i m). M t bài i n t t nh ng t cho s n vào bài c hi u, 15 câu, bài này r t d nh m (30 i m). M t bài d ch khá dài t ti ng Anh sang ti ng Vi t (v ti n g i và tài kho n ti t ki m) (10 i m) B n nào ti ng Anh lơ tơ mơ thì bài này khá khoai ó. M t thi tuy n K toán ngân hàng (không rõ c a NH nào ) 1) Tăng giá tr b o m ti n vay c a ngân hàng luôn A) l n hơn t ng giá tr n vay B) nh hơn t ng giá tr n vay C) b ng t ng giá tr n vay D) câu a ho c c 2) Tài kh an ti n g i không kỳ h n c a khách hàng A) ư c t t tóan ngay khi tài kh an h t s dư B) ư c t t tóan ngay khi tài kh an h t s dư 6 tháng không th y h at ng l i C) ư c t t tóan ngay khi có yêu c u c a ch tài kh an 3) Các ngân hàng thương m i ph i phân l ai n vay và trích l p d phòng A) Hàng tháng B) Hàng quí C) Hàng Năm D) Câu a h ăc b ho c c tùy ngân hàng m b o nguyên t c nh t quán trong kỳ k h ach,ngân hàng: 4) A) Ngân hàng ch s d ng phương pháp th c thu,th c chi lãi ti n vay,ti n g i B) Ch s d ng phương pháp dư thu,dư chi lãi ti n vay,ti n g i C) Ch s d ng phương pháp phân b thu nh p,phân b chi phí D) S d ng ng th i c 3 phương pháp trên 5) Ngân hàng phát hành gi y t có giá có chi t kh u,s ti n h ch tóan vào tài khóan phát hành gi y t có giá là: A) M nh giá http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  5. B) M nh giá tr lãi C) S ti n th c ngân hàng thu D) Gía tr trư ng c a gi y t có giá 6) Tính tr lãi trư c ch có th ư c áp d ng cho A) M i trư ng h p huy ng ti n g i (ti t ki m) B) Ch th áp d ng cho các trư ng h p ngân hàng phát hành gi y t có giá C) C a và b D) T t c u sai 7) Khi huy ng ti n g i(ti t ki m)có kỳ h n,ngân hàng: A) u ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr B) Không ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr C) Có trư ng h p tính,có trư ng h p không tính và h ch tóan lãi ph i tr D) Câu b va a úng ng tr n trư c h n là bi u hi n c a: 8) Khách hàng vay ch A) t t B) x u C) v a t t v a x u D) câu a ho c b 9) Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng chuy n kh an chuy n vào tài kh an ti n g i c a ngư i th hư ng không cùng m t ngân hàng thì giá tr t ng k t b ng tài s n c a ngân hàng s : A) không thay i B) tăng lên C) gi m i D) t t c u sai 10) Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng ti n m t thì giá tr t ng k t b ng tài s n c a ngân hàng s : A) không thay i B) tăng lên C) gi m i D) t t c u sai http://www.nghoangvan137.blogspot.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2