intTypePromotion=3

Đề thi hết môn - Môn thi: Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
581
lượt xem
187
download

Đề thi hết môn - Môn thi: Tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kỳ III năm học 2009-2010 theo chương trình Sở giáo dục & đào tạo TP.HCM, trường Trung cấp Tây Bắc. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn - Môn thi: Tài chính doanh nghiệp

  1. SỞ GIAO DUC & ĐAO TAO TP.HCM ́ ̣ ̀ ̣ ĐỀ THI HÊT MÔN ́ TRƯỜNG TRUNG CÂP TÂY BĂC ́ ́ HOC KỲ III : NĂM HOC 2009 - 2010 ̣ ̣ ̀ Môn thi: TAI CHINH DOANH NGHIÊP . ́ ̣ Thơi gian: 90 phut (không kể thời gian phat đề ) ́ ́ ̀ Ngay thi: thang 12 năm 2009 ́ Lơp: Câu 1: - Đơn vị tinh : triêu đông ́ ̣ ̀ 1. Theo tai liêu kế toan kiêm kê tai san cố đinh cua Doanh nghiêp Hoang ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ Long trong quý 3 năm bao cao như sau: ́ ́ - Tông giá trị tai san cố đinh phai khâu hao là 800 triêu đông ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ - Trong quý 4 mua thêm thiêt bị mơi nguyên giá là 300 triêu đông và thanh ́ ̣ ̀ lý tai san cố đinh có nguyên giá 100 triêu đông, đã khâu hao hêt. ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ 2. Tinh hinh biên đông tai san cố đinh năm kế hoach như sau: ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ - Cuôi thang 3, Doanh nghiêp mua tai san cố đinh có trị giá 360 triêu đông. ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ - Đâu thang 5, Doanh nghiêp thanh lý nhà kho nguyên giá 120 triêu đông, đã ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ khâu hao hêt. ́ - Cuôi thang 6, Doanh nghiêp mua hệ thông thiêt bị đưa vao sư dung có trị ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ giá 108 triêu đông. ̣ ̀ - Cuôi thang 8, Doanh nghiêp nhương ban tai san nguyên giá 90 triêu đông, ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ đã khâu hao hêt. ́ ́ - Tỷ lệ khâu hao binh quân năm là 10 %. ́ ̀ Yêu câu: ̀ Tinh mưc khâu hao năm kế hoach. ́ ́ ̣ Câu 2. Nhân ngay 20 thang 11, Ngân hang Ngoai thương có nhiêu chinh sach ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ưu đai về lai suât tiên gưi . Vì vây, Ông A có số tiên không sư dung nên gưi ̃ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ vao ngân hang vơi lai suât là 8% năm. Ông A gưi 100 triêu đông, trong ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ vong năm 3. Hoi sau 3 năm ông A có đươc bao nhiêu cả vôn lân lai? ̀ ̉ ́ ̃ ̃ Hêt́ (Không sư dung tai liêu, đươc sư dung bang tai chinh. Can bộ coi thi ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ không giai thich gì thêm) ̉ ́ ̀ ́ TP. HCM, Ngay 24 thang 11 năm 2009 ̀ ̀ ̣ ̣ Phong đao tao duyêt Trương Khoa duyêt ̣ ́ ̣ ̀ Giao viên soan đê. ̣ Đinh Văn Mâu Hoang Thị Nga ̀
  2. SỞ GIAO DUC & ĐAO TAO TP.HCM ́ ̣ ̀ ̣ ĐỀ THI HÊT MÔN ́ TRƯỜNG TRUNG CÂP TÂY BĂC ́ ́ HOC KỲ III : NĂM HOC 2009 - 2010 ̣ ̣ . ̀ ́ Môn thi: TAI CHINH DOANH NGHIÊP . ̣ Thơi gian: 90 phut ( không kể thời gian phat ́ ́ đề ) ̀ ́ Ngay thi: thang 12 năm 2009 Lơp: Câu 1 Doanh nghiêp Minh Hưng mua săm hệ thông thiêt bị mơi có giá trị 100 triêu ̣ ́ ́ ́ ̣ đông. Doanh nghiêp dư kiên sư dung trong 5 năm, hệ số điêu chinh băng 2. ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ Yêu câu: ̀ Tinh tỷ lệ khâu hao, mưc khâu hao hệ thông thiêt bị hang năm cua ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ doanh nghiêp theo phương phap giam dân kêt hơp phương phap đương ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ thăng. Câu 2: Công ty Binh Minh đâu tư cho dư an 1 tỷ đông trong vong 4 năm. Dư kiên ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ giá trị công ty thu đươc vao năm thư nhât là 300 triêu đông, năm thư hai là ̀ ́ ̣ ̀ 400 triêu đông, năm thư ba là 500 triêu đông, và năm cuôi là 500 triêu đông. ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ Yêu câu: ̀ 1. Tinh hiên giá thuân (NPV) cua dư an. Biêt răng lai suât i= 10%. ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ́ 2. Nêu nhân xet. ̣ ́ Hêt́ (Không sư dung tai liêu, đươc sư dung bang tai chinh. Can bộ coi thi ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ không giai thich gì thêm) ̉ ́ ̀ ́ TP. HCM, Ngay 24 thang 11 năm 2009 ̀ ̀ ̣ ̣ Phong đao tao duyêt Trương Khoa duyêt ̣ ́ ̣ ̀ Giao viên soan đê. ̣ Đinh Văn Mâu Hoang Thị Nga ̀
  3. SỞ GIAO DUC & ĐAO TAO TP.HCM ́ ̣ ̀ ̣ . ĐỀ THI KÊT THUC HOC PHÂN ́ ́ ̣ ̀ TRƯỜNG TRUNG CÂP TÂY BĂC ́ ́ HOC KỲ III : NĂM HOC 2009 - 2010 ̣ ̣ ̀ ́ Môn thi: TAI CHINH DOANH NGHIÊP . ̣ Thơi gian: 90 phut (không kể thời gian phat đề ) ́ ́ ̀ ́ Ngay thi: thang 12 năm 2009 Lơp: Câu 1 Doanh nghiêp A có tai liêu như sau: ̣ ̀ ̣ 1. Năm kế hoach san xuât 2 san phâm A và B. Kế hoach san xuât đã xac ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ đinh san phâm A 150 cai, san phâm B 100 cai.̉ ́ ̉ ̉ ́ 2. Đinh mưc tiêu hao và đơn giá kế hoach về nguyên vât liêu và giơ ̣ ̣ ̣ ̣ công cho môi san phâm như sau: ̃ ̉ ̉ Khoan muc ̉ ̣ Đơn gia/ ́ Mưc tiêu hao đơn vị đông ̀ ̉ ̉ San phâm A San phâm B ̉ ̉ 1. Nguyên vât liêu chinh ̣ ̣ ́ 40.000 15kg 20kg 2. Vât liêu phụ ̣ ̣ 10.000 4kg 6kg 3. Giơ công 8.000 20 giơ 15 giơ 3. Dư toan chi phí san xuât chung cua Doanh nghiêp là 85 triêu đông. ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ Chi phí san xuât chung phân bổ theo lương chinh. ̉ ́ ́ Yêu câu: Tinh giá thanh môi đơn vị san phâm A và B. Biêt răng chi phí ̀ ́ ̀ ̃ ̉ ̉ ́ ̀ BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN đươc tinh 20 %. ́ Câu 2. Công ty lăp đăt 2 hệ thông san xuât A &B. Hệ thông A đươc san ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ xuât bơi Han Quôc, Hệ thông B đươc san xuât bơi Nhât Ban. Đâu tư ban ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ đâu cua hệ thông A là 300 triêu, hệ thông B là 420 triêu. Dư kiên giá trị thu ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ hôi trong 6 năm. Hệ thông A môi năm thu đươc 72 triêu đông, hệ thông B ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ́ môi năm thu đươc 100 triêu đông. ̃ ̣ ̀ Yêu câu: ̀ 1.Tinh hiên giá thuân cua 2 dư an (NPV), biêt răng lai suât i= 10%. ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ́ 2. Nêu nhân xet. ̣ ́ Hêt́ (Không sư dung tai liêu, đươc sư dung bang tai chinh. Can bộ coi thi ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ không giai thich gì thêm) ̉ ́ ̀ ́ TP. HCM, Ngay 24 thang 11 năm 2009 ̀ ̀ ̣ ̣ Phong đao tao duyêt Trương Khoa duyêṭ ́ ̣ ̀ Giao viên soan đê.
  4. ̣ Đinh Văn Mâu Hoang Thị Nga ̀
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản