intTypePromotion=1

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8

Chia sẻ: Phạm Ngọc Hòa Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
2.657
lượt xem
342
download

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 Thời gian :90 phút Câu 1 (4đ): 1. Miễn dịch là gì? Cơ thể có những loại miễn dịch chủ yếu nào? 2. Có người cho rằng : “ Tiêm vacxin cũng giống như tiêm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8

  1. Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 Thời gian :90 phút Câu 1 (4đ): 1. Miễn dịch là gì? Cơ thể có những loại miễn dịch chủ yếu nào? 2. Có người cho rằng : “ Tiêm vacxin cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh ”. Điều đó có đúng không? Vì sao? Câu 2 (5đ): Hãy phân tích những đặc điểm tiến hóa của h ệ cơ người so với động v ật th ể hi ện sự thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động. Câu 3 (5đ): 1. Ở dạ dày có những hoạt động tiêu hóa chủ yếu nào? 2. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất (protein, gluxit, lipit), sau tiêu hóa ở khoang miệng và dạ dày thì còn những loại chất nào trong th ức ăn cần được tiêu hóa ti ếp? Vì sao? Câu 4 (4đ): 1. Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Mỗi quá trình diễn ra ở đâu? 2. Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở điểm nào? Nước tiểu chính th ức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào? Câu 5 (2đ): 1. Chỉ ra sự khác nhau giữa cung phản xạ và vòng phản xạ. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? 2. Bằng kiến thức sinh lí người đã học, hãy giải thích câu “trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói”.
  2. Đáp án đề thi môn Sinh học lớp 8 Câu 1(4đ): 1. - Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một số bệnh nào đó. 0,5đ - Cơ thể có 2 loại miễn dịch chính: + Miễn dịch tự nhiên: Cơ thể người không bao giờ bị mắc một số bệnh của 0,5đ các động vật khác (MD bẩm sinh) hoặc đã một lần bị bệnh và không mắc lại bệnh đó nữa (MD tập nhiễm) + Miễn dịch nhân tạo: Cơ thể được tiêm phòng văcxin của một bệnh nào đó 0,5đ sẽ miễn dịch với bệnh đó. 2. - Ý kiến đó là sai: 0,5đ - Tiêm vacxin là tiêm các loại vi khuẩn, virut gây b ệnh đã đ ược làm y ếu đ ể 1,ođ kích thích cơ thể tạo ra kháng thể để chống lại bệnh đó(chủ động). - Tiêm kháng sinh là tiêm trực tiếp kháng thể kháng bệnh vào cơ thể giúp cơ thể khỏi bệnh(bị động). 1,0đ C©u 2 (5®) Nh÷ng ®ặc ®iÓm tiÕn ho¸ cña hÖ c¬ ngêi thÝch nghi víi t thÕ ®øng th¼ng vµ lao ®éng: + ThÓ hiÖn qua sù ph©n ho¸ ë c¬ chi trªn vµ tËp trung ë c¬ chi d íi (0,5®) C¬ chi trªn ph©n ho¸ thµnh c¸c nhãm c¬ phô tr¸ch nh÷ng cö ®éng linh - ho¹t cña bµn tay, ngãn tay ®Æc biÖt lµ c¬ ngãn c¸i rÊt ph¸t triÓn. ( 1.0®) C¬ chi díi cã xu híng tËp trung thµnh nhãm c¬ lín, khoÎ ( nh c¬ m«ng,, c¬ - ®ïi, c¬ b¾p) (1.0®) gióp cho sù vËn ®éng di chuyÓn ( ch¹y, nh¶y..) tho¶i m¸i vµ gi÷ cho c¬ - thÓ cã t thÕ th¨ng b»ng trong d¸ng ®øng th¼ng. ( 1.0®) +Ngoµi ra, ë ngå× cßn cã c¬ vËn ®éng lìi ph¸t triÓn gióp cho vËn ®éng ng«n ng÷ nãi . (1.0®) - C¬ nÐt mÆt mÆt ph©n ho¸ gióp biÓu hiÖn t×nh c¶m qua nÐt mÆt . (0,5®) Câu 3(5đ): 1. Những hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở dạ dày: 2,5đ - Tiết dịch vị - Biến đổi lí học thức ăn - Biến đổi hóa học một phần thức ăn - Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột non. 2. Tất cả thức ăn (protein, gluxit, lipit) cần được tiêu hoá tiếp ở ruột non. 1.0đ Vì: - Ở khoang miệng chủ yếu biến đổi thức ăn về mặt lí học, chỉ có một phần 1,5đ tinh bột chín được biến đổi hoá học thành đường đôi Mantôzơ. - Ở dạ dày chủ yếu biến đổi thức ăn về mặt lí học, chỉ có một phần tinh protein được biến đổi hoá học thành protein chuỗi ngắn gồm 3-8 axit amin. - Cả đường đôi Mantôzơ và protein chuỗi ngắn đều chưa phải là những đơn phân đơn giản tế bào hấp thụ và sử dụng được. Câu 4(4 đ):
  3. 1. 1.5đ - Quá trình lọc máu để tạo nước tiểu đầu diễn ra ở cầu thận - Quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng, H2O,các ion cần thiết... diễn ra ở ống thận. - Quá trình bài tiết tiếp các chất cặn bã, các chất thuốc, các ion thừa diễn ra ở ống thận. 2. 1.0đ - Thành phần nước tiểu đầu không có tế bào máu và protein còn trong thành phần của máu có các tế bào máu và protein - 1.5đ Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức Gần như không còn các chất dinh Chứa nhiều chất dinh dưỡng. dưỡng. Nồng độ các chất hòa tan loãng. Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc Chứa ít các chất cặn bã, chất độc Chứa nhiều các chất cặn bã, chất hơn độc Câu 5(2 đ): 1. Khác nhau: 1.0đ Cung phản xạ Vòng phản xạ - Không có luồng thông báo ngược - Có luông thông báo ngược - Xảy ra nhanh. Thời gian ngắn - Xảy ra chậm hơn. Thời gian kéo dài - Mang tính chất đơn giản hơn, - Mang tính chất phức tạp hơn. Do thường chỉ được hình thành bởi 3 sự kết hợp của nhiều cung phản xa. nơron: hướng tâm, trung gian, li Nên số nơron hướng tâm, trung gian và li tâm tham gia nhiều hơn. tâm. - Kết quả thường thiếu chính xác - Kết quả thường chính xác hơn. - Dây thần kinh tủy gồm cả các bó sợi cảm giác (hướng tâm) và các bó sợi 0,25đ vận động (li tâm) được liên hệ với tủy sống qua các rễ sau và rễ trước. - Rễ sau là rễ cảm giác, rễ trước là rễ vận động 0,25đ 2. - Khi trời nóng, cơ thể thực hiện cơ chế bài tiết nhiều mồ hôi để tăng 0,25đ cường thoát nhiệt dẫn đến cơ thể thiếu nước cần bổ sung nước. Điều đó giải thích vì sao trời nóng chóng khát. 0,25đ - Khi trời rét, cơ thể tăng cường quá trình chuyển hóa để tăng sinh nhiệt cho cơ thể  cần nhiều chất hữu cơ. Điều đó giải thích vì sao trời mát chóng đói.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2