intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề thi khóa 33 trường ĐHSP năm 2 khoa vật lý - An toàn bức xạ

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Đề thi khóa 33 trường ĐHSP năm 2 khoa vật lý - An toàn bức xạ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi khóa 33 trường đhsp năm 2 khoa vật lý - an toàn bức xạ', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khóa 33 trường ĐHSP năm 2 khoa vật lý - An toàn bức xạ

 1. #sffi TRUONG EHSP TP.HCM tt KIroA vAT i ) LdP: ry CUNHAI'I NAM HQC 2oro-zoll Thli gian: 90 Phrfit OCsOf v!i do ludrng fiong an toin o c6c tl4i luqng vd don Ciu 1: Trinh bdy str lugc bric xa. vii sy c6 vC ngu6n ph6ng x4 6 nu6c ta, anh (chi) rut ra nu6r Chu 2z N€u mQt 2, niy. ttuqc bdi hqc gi ttl nhihrg s1r cO \ uoi toi t6n th6t cfia co th6 nguoi do bric x4. tinh Ciu 3: N€u Adn qu6 , i Cflu 4: V6i kitin thric vA an tod'n brlc x4 duo. c trang bi ng I qua m6n hgc, anh (chi) hay so?n nQi quy sri {mg ngudn ph6ng x4 trong mQt phdng thi nghiQm ng n -::+'- .1 ds.&*qi€.::i F d; DItgC pnEp dgng tiri liQu f: Sinh vi6n Luu sr? -'q Tl"d^B k"' K3l O +h,1 sae1 4ry

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản