Đề thi khóa 33 trường ĐHSP năm 3 khoa vật lý - Cơ điện tử

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
7
download

Đề thi khóa 33 trường ĐHSP năm 3 khoa vật lý - Cơ điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi khóa 33 trường đhsp năm 3 khoa vật lý - cơ điện tử', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khóa 33 trường ĐHSP năm 3 khoa vật lý - Cơ điện tử

  1. a Li$ : :; TRUON(i DH SU'PHAtVt I'p. t-tCM CqNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NANI - KHOA yAr Lt Edc lip - Tg'do - [I4nh phtc . EBI DB THr HBT HQC PHAN CO r{qc LU'ONG rU.NAnn HQC 200e_2010 L6? lf 3 he CN (Thoi gian lnnr bdi tZO ptrr:rt khdrrg f.C tf'roi glon;il dd; " : f{Qi dung o6 tni . ^ vd B CiuI.a)Cho L,J) A ldc6ctoiintu'Hernrite.Cactoiin ti()+nl,t)-Sl, )B co Hermiteklr6ng/ i"= irt. - 2by. Hdy tinh cdrc giao hoiirr tri tir b) Chotoan Iii.rt] Utr) II. Cflu MQt hat trong h6 th6 cao vd han bd rOng a co trang thai c rnJ ta Uing hdrl song dd chuAn du'o. t:0 h6a tai thoi diiim . .i I ; ry(x,0) = Trong do A la hQ s6 chudn hoa. Tirn: a) toa d6 trung binh crla:hat; t. b) cric giri tri ndng luo-rrg kha di cira hat vd ndng Iuo.ng trung binh cua hat; c) hdrn s6ng cria hat tai tho.i di€rn t. fi . ^ nnx zt n' Cho hdm s6ng vd nlng luo-ng hat trong h5 th6: t//,,(x)= rrt L,,=-T---1-. voi rn li V.r u 'tl|il kh5i luorrg hat. t"/) cnu' lll. Cho mdt hat chuy€n d-6ng trong truo'ng th6 co th6 ndng V. Dai luong ndo trong s6 hai dai luo-ng E vd hinh chi6u rnd men cl6ng luo-ng L, trcn truc ox la tah phan cil-Lry6, a.o"g. [1ttng.1ang Cho hi€t: a) V : l/1cosrr/, voi Ve vd ro ld hang s6, t la tlroi gian: b) V:Lr, voi )"ld hang so. 3 b,t) cf,u IV. clro.m6t hat trong gitlng th6 mdt chidu vu6ng g6c c6 thdnh cao v6 han - nang '" V( c6 thd [**,r(0,xto ^l lb, 0 0) V{,.x)= I lo, al2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản