Đề thi KSCL Tiếng Anh và Hóa 12

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
120
lượt xem
9
download

Đề thi KSCL Tiếng Anh và Hóa 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học và môn Tiếng Anh lớp 12 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi KSCL Tiếng Anh và Hóa 12

  1. TRƯỜNG THPT LÊ XOAY KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Năm học: 2009- 2010 MÔN: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 914 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Cho nguyên tử khối của C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Br = 80, Cl = 35,5, S = 32, P = 31, Mg = 24, Cu = 64, Ag = 108, Na = 23, Al = 27, K = 39, Zn = 65, Mn = 55, Ba = 137, Ca = 40 Câu 1: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 30. Số CTCT mạch hở của X có khả năng tác dụng với Na là: A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 2: Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá sau: Z không thể là: A. Fructozơ B. Saccarozơ C. Mantozơ D. Glucozơ Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm các bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, lắc đều cho đến khi phản ứng xong thì thu được hỗn hợp chất rắn Z gồm ba kim loại và dung dịch T. Dung dịch T gồm các muối: A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)3. B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2. C. Mg(NO3)2, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2. D. Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2. Câu 4: Một hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol 2:3. Cho hỗn hợp trên tác dụng với nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: A. 0,675 gam. B. 2,7 gam. C. 2,025 gam. D. 1,6875 gam. Câu 5: Xà phòng hoá hoàn toàn 12g hỗn hợp 2 este no đơn chức (không có phản ứng tráng gương) cần 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 muối duy nhất. Công thức cấu tạo của 2 este là: A. HCOOC2H5; HCOOC3H7 (2) B. CH3COOCH3; C2H5COOCH3 (3) C. Cả (1) và (2) D. CH3COOCH3; CH3COOC2H5 (1) Câu 6: Nhóm gồm tất cả các anion đều tạo kết tủa với cation Mg2+ là: A. CO32-, SiO32-, PO43-. B. SO42-, Cl-, CO32-. C. NO3-, Br-, PO43-. D. SO42-, PO43-, CO32-, SiO32-. Câu 7: Cho các phương trình ion sau: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu. Dãy ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần là: A. Cu2+, Fe2+, Fe3+. B. Fe3+, Cu2+, Fe2+. C. Fe3+, Fe2+, Cu2+. D. Fe2+, Cu2+, Fe3+. Câu 8: Hỗn hợp X gồm etan, eten, propin. Đốt cháy hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp X thu được 10,56 gam CO2. Mặt khác, 0,56 lít (đktc) hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ dung dịch chúa 4,4 gam brom. Thành phần % thể tích các khí lần lượt là: A. 20% - 40% - 40%. B. 25% - 25% - 50%. C. 30% - 50% - 20%. D. 30% - 30% - 40%. Câu 9: Có 10 lít dung dịch HCl có pH=2. Cần thêm bao nhiêu lít nước để thu được dung dịch có pH=3? A. 90 lít. B. 10 lít. C. 9,0 lít. D. 100 lít. Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 16,08 gam chất X thu được 12,72 gam Na2CO3 và 5,28 gam CO2. Cho X tác dụng với dung dịch HCl ta được 1 axit hữu cơ 2 chức. Công thức của X là A. HCOONa. B. NaOOC-CH2-COONa. C. NaOOC-(CH2)2-COONa. D. NaOOC-COONa. Câu 11: Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH (có xúc tác H2SO4) ở t0C, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất là 80% (tính theo ancol) khi tiến hành phản ứng este hóa ở t0C 1 mol C2H5OH cần số mol CH3COOH là: Trang 1/4 - Mã đề thi 914
  2. A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. 0 Câu 12: Chất X có CTPT C5H10O. X có mạch hở, tác dụng với H2 (t , xt) tạo thành 3-metylbutan-2- ol. Số CTCT thỏa mãn là: A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 13: Một este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH thu được lượng muối lớn hơn lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo của X là: A. C2H5COOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. CH3COOC2H5 0 HNO3 (1:1), xt Br2 (1:1), Fe Câu 14: Cho sơ đồ sau: Benzen X Y NaOHd ,t cao, Pcao Z HCl T T là A. o-nitrophenol hoặc p-nitrophenol. B. m-nitrophenol. C. o-nitrophenol. D. p-nitrophenol. Câu 15: Trong phản ứng của FeO với H2SO4 đặc nóng tạo khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) thì số phân tử H2SO4 đóng vai trò môi trường là: A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 16: Xà phòng hoá hoàn toàn 10g một chất béo trung tính cần 1,848g KOH. Từ 1 tấn chất béo trên điều chế được bao nhiêu tấn xà phòng natri loại 80%? A. 1,3548 B. 0,8246 C. 1,2885 D. 0,8669 Câu 17: Nhận định nào đúng? A. Phenol có tính chất của 1 axit yếu: tác dụng Na, dung dịch NaOH, quỳ tím đổi màu hồng... B. Thổi CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy xuất hiện vẩn đục. C. Phenol có 1 số phản ứng giống ancol: tác dụng kim loại kiềm, axit HCl... D. Thổi CO2 vào dung dịch muối natri axetat ta thu được axit axetic. Câu 18: Để phân biệt hai dung dịch NaNO3 và Na2SO4 thì không dùng hóa chất nào dưới đây? A. dung dịch NH4Cl. B. dung dịch H2SO4 loãng và Cu. C. dung dịch BaCl2. D. dung dịch Ca(NO3)2. Câu 19: Đốt hoàn toàn một lượng amin X bằng một lượng không khí vừa đủ thu được 4,48 lit CO2 (đktc), 9 g nước và 42,56 lit khí nitơ (đktc) ( biết không khí có 20% oxi về thể tích). Tìm công thức phân tử của X? A. C3H7N B. CH5N C. C2H7N D. C4H11N Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 1 andehit A và 1 axit cacboxylic B (trong phân tử A hơn B 1 nguyên tử C) thu được 3,36 lít (đktc) CO2 và 1,8 gam nước. Khi cho 0,2 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam Ag. Giá trị m là: A. 86,4. B. 32,4. C. 64,8. D. 43,2. Câu 21: Hỗn hợp X gồm hai kim loại đứng trước hiđro trong dãy điện hóa và có hóa trị không đổi. Chia m gam X thành hai phần bằng nhau. Phần 1: hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa HCl và H2SO4 loãng, thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần 2: cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là: A. 6,72 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 3,36 lít. Câu 22: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2. Cho m g X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra 1 chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí; làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu dung dịch Br2. Cô cạn dung dịch Z thu được 18,8 g muối khan. Tìm m? A. 20,17 B. 28,48 C. 17,93 D. 20,6 Câu 23: Phân mức năng lượng cao nhất của hai nguyên tử hai nguyên tố X và Y lần lượt là 3dx và 3py (x+y=10). Hạt nhân của X có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt, hạt nhân của Y có số proton bằng số nơtron, (biết 2656Fe, 2965Zn, 2860Ni, 1224Mg, 1632S, 1428Si). X và Y là: A. Zn và Mg. B. Fe và S. C. Ni và Si. D. Ni và Mg 0 0 Câu 24: Đun nóng V ml etanol 95 với H2SO4 đặc ở 170 C thu được 6,72 lít (đktc) etilen. Biết hiệu suất phản ứng là 60%, Detanol = 0,8 g/cm3. Giá trị V là: A. 30,26. B. 27,31. C. 19,36. D. 16,38. Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng về glucozơ và fructozơ ? Trang 2/4 - Mã đề thi 914
  3. A. Cả 2 không có phản ứng thuỷ phân. B. Cả 2 cùng làm mất màu dung dịch nước brôm. C. Cả 2 cùng tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam ở nhiệt độ thường D. Cả 2 vừa có tính oxihoá vừa có tính khử Câu 26: Lên men m g glucozơ hiệu suất 70%, toàn bộ lượng CO2 thu được cho hấp thụ vào 500g dung dịch NaOH 20%, thu được dung dịch 2 muối có tổng nồng độ 26,15% .Tìm m ? A. 270 B. 94,5 C. 192,86 D. 189 Câu 27: Quá trình nào sau đây làm thay đổi mạch polime ? A. Thủy phân polivinylaxetat trong môi trường kiềm B. Thế clo vào Polivinylclorua C. Lưu hoá cao su D. Cộng hđroclorua vào cao su thiên nhiên. Câu 28: Cho các chất sau : Polietilen (1) ; nilon-6 (2) ;amilopectin(3) ; nhựa rezol(4) Polimetylmetacrylat (5) ; cao su isopren (6). Dãy gồm các chất có cấu trúc mạch polime không phân nhánh là : A. 1,2,5,6 B. 1,2 C. 1,2,3. D. 1,2,4,5,6 Câu 29: Cho quỳ tím vào dung dịch mỗi chất dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. CH3NH3Cl. B. C6H5NH2 C. NH2-CH2-COONa D. ClNH3CH2COOH Câu 30: Este X có công thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân X trong môi trường axit thu được sản phẩm gồm các chất đều có phản ứng tráng gương. X có bao nhiêu đồng phân thoả mãn? A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 31: Tính chất vật lí không phải do các electron tự do gây ra là: A. tính dẻo. B. tính dẫn điện và dẫn nhiệt. C. ánh kim. D. tính cứng. Câu 32: Một thanh kim loại M hóa trị II, khi nhúng vào dung dịch Fe(NO3)2 thì khối lượng của thanh kim loại giảm 6% so với ban đầu. Nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO3 thì khối lượng của thanh tăng 25% so với ban đầu. Biết độ giảm số mol của Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol của AgNO3. Kim loại M là: A. Zn. B. Mn. C. Cu. D. Mg. 0 Câu 33: 0,1 mol andehit X tác dụng được với tối đa 0,4 gam H2 (xt, t ) thu được hợp chất Y. Cho toàn bộ lượng Y phản ứng với K dư thì thu được 0,56 lít H2 (00C, 2 atm). X là: A. andehit no, 2 chức B. andehit đơn chức, có 1 liên kết ba C≡C C. andehit đơn chức, có 1 liên kết đôi C=C D. Andehit 2 chức, có 1 liên kết đôi C=C Câu 34: Dung dịch X chứa các ion: Mg , Ba , Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-. Thêm dần dần V 2+ 2+ ml dung dịch Na2CO3 1 M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là: A. 300 ml. B. 200 ml. C. 250 ml. D. 150 ml. Câu 35: Trong các dung dịch sau: FeCl3, CuSO4, NaOH, NaAlO2, NH4NO3, CH3COONa, số dung dịch có pH< 7 là: A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 36: Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được phần không tan Z. Trong Z chứa: A. Ag, AgCl, Fe. B. AgCl. C. Ag. D. Ag, AgCl. Câu 37: Cho 0,1mol amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1mol HCl tạo ra dung dịch muối Y. Y tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Dung dịch Z gồm 2 muối NaCl và muối natri của aminoaxit. B. X có một nhóm COOH C. X có dạng R(NH2)(COOH)2 D. X có một nhóm NH2 Câu 38: Biết Eopin(Fe-Cu)= 0,78 V và Eo(Cu2+/Cu)= +0,34 V. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa-khử Fe2+/Fe là: Trang 3/4 - Mã đề thi 914
  4. A. -0,44 V. B. 0,1 V. C. 1,12 V. D. 0,44 V. Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 22,4 lít (đktc) CO2. Cũng m gam hỗn hợp X cho tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít (đktc) H2. Hai ancol đó là: A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H7OH và C4H9OH. C. C2H5OH và C3H5OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 40: Este X được điều chế từ α-aminoaxit Y và ancol metylic, tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 51,5. Đốt hoàn toàn 5,15g X thu được 8,8g CO2, 4,05g H2O và 0,56lit khí N2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của Y? A. NH2CH2COOH B. CH3CH(NH2)COOH C. NH2CH2CH2COOCH3 D. CH3CH(NH2)COOCH3 Câu 41: Cho 2,7 gam Al tác dụng với 150 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)3 0,5 M và Cu(NO3)2 0,5 M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 18,0 gam. B. 6,9 gam. C. 13,8 gam. D. 9,0 gam. Câu 42: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch brom, có thể tạo thành sản phẩm nào trong các chất sau: (1) 1,2,3,4 – tetrabrombutan (2) 3,4 – đibrombut-1-en. (3) 3,4 – đibrombut-2-en. (4) 1,4 – đibrombut-2-en. A. 1, 4. B. 1, 3, 4. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 2, 4. Câu 43: Cho các chất sau: Fe, CuO, Al2O3, Zn, Cu2O, FeO, Fe2O3, MgO, Fe3O4 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Số phản ứng oxi hóa-khử xảy ra là: A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Câu 44: Cho 7,74 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg vào 500 ml dung dịch Y chứa axit HCl 1 M và H2SO4 0,5 M. Kết thúc phản ứng thu được 8,736 lít khí hiđro (đktc). Phần trăm số mol của Mg trong X là: A. 40%. B. 37,21%. C. 60%. D. 62,79%. Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 25,6 gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 và S bằng dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra 24,64 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 126,25 gam. B. 104,85 gam. C. 209,7 gam. D. 21,4 gam. Câu 46: Một loại bột quặng photphat có 62% Ca3(PO4)2. Khối lượng P2O5 tương ứng với 40 tấn bột quặng đó bằng: A. 11,36 tấn. B. 18,32 tấn. C. 5, 68 tấn. D. 29,55 tấn. Câu 47: Cho các chất sau: etyl clorua, vinyl clorua, anlyl clorua, phenyl clorua, hidro clorua, sắt (II) clorua, amoni clorua, bari clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là: A. 5. B. 7. C. 4. D. 6. Câu 48: A là axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh, có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. CTPT của A là: A. C3H5O2. B. C6H10O4. C. C12H20O8. D. C9H15O6. Câu 49: Xà phòng hoá 1 mol este X cần 2 mol KOH, sản phẩm thu được gồm: glixerol, muối của axit axetic và muối của axit fomic. X có bao nhiêu đồng phân thoả mãn? A. 12 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 50: Hỗn hợp X gồm etan, propilen, butadien. X có tỉ khối so với metan là 2,7. Thể tích (đktc) không khí (chứa 20% O2) cần để đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X là: A. 20,384 lít. B. 103,04 lít. C. 20,608 lít. D. 101,92 lít. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 914
  5. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12- TRƯỜNG THPT NGÔ TRÍ HÒA NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH –Thời gian: 60 phút Họ và tên:.....................................................................SBD:.......................Mã đề: 624 ........................................................................................................................................................... Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. Cõu 1: The computer games have been playing by many children since they appeared. A B C D Cõu 2: The more difficult the lesson is, the more harder we try A B C D Cõu 3: Her friend lied to her, but she doesn’t trust him anymore A B C D Cõu 4: If you had had dinner, you wouldn’t have been hungry now. A B C D Cõu 5: Smoking is not good to health A B C D Choose one best option to complete each sentence. Cõu 6: The living standard here is not……………….that in my local area. A. high as B. so high as C. as high so D. so high so Cõu 7: You ………lend me any money.I’ve got some. A. can’t B. mustn’t C. couldn’t D. needn’t Cõu 8: The water will be further polluted unless some measures ___________. A. had been taken B. are taken C. were taken D. will be taken Cõu 9: Your house needs ………..before the new year. A. painting B. painted C. to paint D. paint Cõu 10: I saw a terrible accident when I ........................on the beach . A. walked B. am walking C. walk D. was walking Cõu 11: This machine ................... every time you use it. A. must be cleaned B. must clean C. must to be cleaned D. must cleaning Cõu 12: “Would you like to go out with me tonight." - "Yes…….. .Where shall we meet?” A. I like too B. Of course C. So do I D. I'd love to Cõu 13: ______ the country joined the WTO, it has made big economic achievements. A. As soon as B. After C. When D. Since Cõu 14: The more electricity you use, ___________ A. the highest your bill will be B. your bill will be higher C. the higher your bill will be D. the higher will be your bill Cõu 15: The development of wildlife habitat reserves helps save a large number of ______ species. A. risk B. endanger C. endangerous D. endangered Cõu 16: The house with the pictures...................since last week A. are sold B. has been sold C. sold D. have been sold Cõu 17: John: “I’ve passed my driving test.” - Ann: “ _____ .” A. That’s a good idea. B. Do you? C. Congratulations! D. It’s nice of you to say so. Cõu 18: She got up as soon as the alarm went off. A. shout B. turned off C. rang D. explore Cõu 19: ________Sahara is __________ biggest desert in __________ Africa . A. - / the / an B. The / - / - C. The / the / - D. - / the / - Cõu 20: Hurry up! There are only _______seats left.
  6. A. a few B. a lot of C. a little D. plenty of Cõu 21: Your eyes are red. ________? A. Have you already cried B. Do you cry C. Will you cry D. Had you cry Cõu 22: Nam was the last student ______ the library. A. to leave B. who leave C. that leave D. whom leave Cõu 23: What a lovely baby! He certainly takes ___________ his father, doesn’t he ? A. off B. after C. out D. over Cõu 24:It was _____ a difficult question that I couldn’t answer it. A. so B. such C. too D. very Cõu 25:He felt ill, _______he went to bed early. A. and B. but C. or D. so Cõu 26: The baby ………………………… getting up early. A. used to B. don’t get used to C. is not used to D. is used for Cõu 27: . . . . . . . . . . the rise in unemployment, people still seem to be spending more. A. While B. Despite C. Although D. Because of Cõu 28: We avoid ............... our environment. A. polluted B. polluting C. pollute D. to pollute Cõu 29: She can’t get home ______ she has no money. A- without B- so C- unless D- if Cõu 30:The house ______ isn’t for sale. A- in which we live B- where we live in C- which we live D- in which we live in Choose the word whose underlined part is pronounced differently Cõu 31: A. beliefs B. politics C. nations D. rights Cõu 32: A. allowed B. suited C. appalled D. considered Cõu 33: A. women B. begin C. men D. female Choose the word whose main stress is placed differently from the others Cõu 34: A. employment B. economic C. education D. opportunity Cõu 35: A. organize B. programme C. passenger D. success Read the passage and then choose the best option to fit each space by circling the corresponding letter A, B,C or D Once there were lots of pandas in the mountains of Western China. Today, they are (36) ____extinct. The reason is that they can not find enough food. Pandas eat (37) ____leaves. They do not like another food. The bamboo grows very slowly. It can take 10 years for a bamboo to grow from a seed to a big plant. Some types of bamboo have seeds only once every 60 years. Pandas (38) ____wait many years for their food to grow. While the bamboo is growing, pandas do not have enough leaves to eat. China and World Wildlife Fund ( WWF ) are trying to save the panda. In 1979 they began to set up special parks (39) ____pandas live. Scientists come here to study the panda’s eating and mating habits . By learning more about the panda’s habits, scientists can save it from (40) ____. Cõu 36: A. having B. being C. becoming D. making Cõu 37: A. banana B. bamboo C. cabbage D. grass Cõu 38: A. ought B. must C. might D. should Cõu 39: A. what B. because C. when D. where Cõu 40: A. damage. B. appearance C. destruction D. extinction Choose one option A, B, C or D corresponding to the sentence which has the same meaning as the original one. Cõu 41: As I get older, I want to travel less. A. The older I get, the more interested I become in travelling. B. The older I get, the less I want to travel. C. The older I get, the more I want to travel. D. I become more interested in travelling as I get older.
  7. Cõu 42: The last time I saw Rose was three years ago. A. I haven’t seen Rose for three years. B. I haven’t seen Rose three years ago. C. I hasn’t seen Rose for three years. D. I haven’t seen Rose since three years. Cõu 43: He tries to practise English everyday so he can speak English more fluently now. A. The more he tries to practise English, the most fluently he can speak it . B. The more he practises English, the more fluently he can speak it . C. The more he practises English, the more he can speak English . D. He tries to practise English everyday, but he find it difficult to speak English fluently. Cõu 44: We couldn’t go out because it was raining outside. A. If it didn’t rain outside, we could go out. B. We couldn’t go out because of the rain outside. C. We went out in spite of the rain outside. D. Thanks to the rain outside, we couldn’t go out. Cõu 45:Although they have little money, they are happy. A- They have little money, so they are happy. B- They don’t have much money and they aren’t happy. C- They are happy in spite of not having much money. D- Their happiness is due to the fact that they have little money Read the passage carefully and then choose the best answer. The earth’s surface is two-thirds water, yet most of this is undrinkable or unusable because it is either seawater or ice. Of the 1% that is available as fresh water, most is used for farming or industry. Fresh water pollution is the major problem because many rivers and streams are being polluted with pesticides, industrial waste, and sewage. In poor and developing countries, the addition of sewage to the sources of water leads to diseases, and even death. A United Nations’ report estimates that more than 78% of people drink from polluted water supplies. Although people made efforts to control the supply of fresh water, they are also polluting it. Cõu 46. What is the main idea of the paragraph? A- Undrinkable water B- Water pollution C- No fresh water D- Seawater and ice Cõu 47. Which sentence is true? A- There is no fresh water on the earth’s surface. B- All water is drinkable. C- Fresh water pollution never happens. D- Fresh water is being polluted. Cõu 48. Which make fresh water polluted? A- ice B- seawater C- rivers and streams D- pesticides, industrial waste, and sewage Cõu 49. In the poor and developing countries ______. A- water pollution may lead to diseases and even deaths B- there is no polluted water C- people can use as much as water as they want D- pollution never happens Cõu 50. People ______. A- will never pollute the water sources B- are polluting fresh water C- do not pour sewage into sources of fresh water D- can control the sources of fresh water -------------------------------------------------------------The end----------------
  8. ĐÁP ÁN AV12 628 1B AV12 628 2C AV12 628 3B AV12 628 4C AV12 628 5C AV12 628 6B AV12 628 7D AV12 628 8B AV12 628 9A AV12 628 10 D AV12 628 11 C AV12 628 12 D AV12 628 13 D AV12 628 14 C AV12 628 15 D AV12 628 16 B AV12 628 17 C AV12 628 18 C AV12 628 19 C AV12 628 20 C AV12 628 21 A AV12 628 22 A AV12 628 23 B AV12 628 24 B AV12 628 25 D AV12 628 26 C AV12 628 27 B AV12 628 28 B AV12 628 29 D AV12 628 30 A AV12 628 31 C AV12 628 32 B AV12 628 33 C AV12 628 34 A AV12 628 35 D AV12 628 36 C AV12 628 37 B AV12 628 38 B AV12 628 39 D AV12 628 40 D 41 B 42 A 43 B 44 B 45 C 46 B 47 D 48 D 49 A 50 B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản