intTypePromotion=1

Đề thi Lý Thuyết Mạch 2 BKHN

Chia sẻ: Nguyễn Kim Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
296
lượt xem
69
download

Đề thi Lý Thuyết Mạch 2 BKHN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: (2 điểm) Cho mạch điện như hình 1. Biêt J = 10mA; 1 R = 40; 3 R =10; 4 R =10; ðien tr trong ca mili-Ampe kê là vô cùng nh$. ðien tr phi tuyên có ñac tính ñư*c cho theo b,ng sau: I(mA) 1 2 5 10 16 20 U(mV) 2 5 10 25 30 35 Tính ch0 sô ca mili-Ampe kê (tác ñong theo tr5 hieu d7ng)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Lý Thuyết Mạch 2 BKHN

  1. ð THI CƠ S K THU T ðI N II – K53 ð (Th i gian làm bài: 90 phút. Không ñư c s d ng tài li u) 53-II-01 Bài làm ch ñư c ch m khi n p cùng ñ thi Bài 1: (2 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 1. Bi t J = 10mA ; R1 = 40Ω; R3 = 10Ω; R4 = 10Ω; ði n tr trong c a mili-Ampe k là vô cùng nh . ði n tr phi tuy n có ñ c tính ñư c cho theo b ng sau: I(mA) 1 2 5 10 16 20 U(mV) 2 5 10 25 30 35 Tính ch s c a mili-Ampe k (tác ñ ng theo tr hi u d ng) Hình 1 Bài 2: (3 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 2. Bi t: J = 2 A; R1 = 10Ω; R2 = 10Ω; R3 = 10Ω; R4 = 20Ω; cu n dây phi tuy n có ñ c 3 tính Ψ ( i ) = 1,5i − 2,75i . T i t = 0 , khoá K ñóng vào. B ng phương pháp sai phân liên ti p, tính dòng ñi n quá ñ trên cu n dây khi khóa K ñóng vào. (Bi t khi K ñóng, m ch ñã xác l p). Hình 2 Tính 4 bư c ñ u tiên, ch n bư c sai phân h = 10 ms. Bài 3: (4 ñi m) Cho h 3 ñư ng dây dài không tiêu tán như hình 3. ðư ng dây 1 có Z C1 = 500Ω. Cu i ñư ng dây 1 (ñi m A) n i v i ñư ng dây 2, ñư ng dây 3 và t ñi n t p trung C. ðư ng dây 2 có : Z C 2 = 100Ω; l 2 = 1500km; ðư ng dây 3 có: Z C 3 = 300Ω; l3 = 900km; Cu i ñư ng dây 3 n i v i Z MF = 900Ω (thu n tr ). Bi t v n máy phát có t ng tr C = 5.10−6 F . T i th i t c truy n sóng là 3.108m/s, t Hình 3 −2000 t ñi m t = 0 m t sóng áp u (t ) = 500(1 − e ) kV ch y d c ñư ng dây th nh t ñ n A. a) Tính ñi n áp khúc x t i ñi m A? b) Khi sóng khúc x t i A truy n t i cu i ñư ng dây 2 (ñi m B) thì ñi n áp ph n x trên máy phát b ng bao nhiêu ? 1 − at 1 nh Laplace: 1 ↔ ;e ↔ M ts p p+a Trình bày: 1 ñi m
  2. ð THI CƠ S K THU T ðI N II – K53 ð (Th i gian làm bài: 90 phút. Không ñư c s d ng tài li u) 53-II-02 Bài làm ch ñư c ch m khi n p cùng ñ thi H và tên SV:……………………………………………….L p:……………………………….. Bài 1: (3 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 1, b ng 1 là ñ c tính quan h biên ñ c a thành ph n m t chi u và cũng là ñ c tính quan h hi u d ng c a thành ph n xoay chi u c a ñi n tr phi tuy n R2. Bi t R1 = 20 ; L = 0,1 H; C = 1 mF. Tính ñ l n c a dòng ñi n qua R1 trong 2 trư ng h p sau: a) e = 60 V (m t chi u), b) e = 60sin100t V (xoay chi u). Hình 1 I (A) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 U (V) 0 3 6 10 16 30 80 B ng 1 Bài 2: (3 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 2. Bi t R1 = 2 ; R2 = 3 ; L = 0,05 H; e = 10sin5t V (xoay chi u). T ñi n phi tuy n có ñ c tính q(u) = 0,01u + 0,03u3. Khóa n m v trí a trong m t th i gian dài, th i ñi m t = 0 khóa chuy n t c th i sang v trí b. Dùng phương pháp sai phân ñ tính 4 giá tr ñ u tiên c a dòng ñi n quá ñ trên cu n c m, bư c tính h = 5ms. Hình 2 Bài 3: (3 ñi m) Xét m t h th ng g m hai ñư ng dây dài không tiêu tán n i ti p v i nhau như hình 3. ðư ng dây s 2 ng n m ch cu i ñư ng dây. T ñi n t p trung có giá tr C = 25 F. Thông s c a hai ñư ng dây như sau: L1 = 8.10–4 H/km; C1 = 1,6.10–8 F/km; l1 = 1500km; L2 = 5.10–4 H/km; C2 = 4.10–8 F/km; l2 = 2000km. Có m t sóng hình ch nh t dài vô h n, ñ l n U = 500kV, ch y d c theo ñư ng dây s 1. T i th i ñi m t = 0 sóng này ch m vào ñi m A. a) Tính ñi n áp khúc x A? b) Tính ñi n áp t i trung ñi m c a ñư ng dây s 2 th i ñi m t = 10 ms? Hình 3 Trình bày: 1 ñi m
  3. ð THI CƠ S K THU T ðI N II – K53 ð (Th i gian làm bài: 90 phút. Không ñư c s d ng tài li u) 53-II-03 Bài làm ch ñư c ch m khi n p cùng ñ thi H và tên SV:……………………………………………….L p:……………………………….. Bài 1: (3 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 1. Bi t: J = 12A (1 chi u), I2A I1A E = 20V (1 chi u), R = 30 . M ng 2 c a b s A là R  1,1 20  U1A thu n tr : A =  . 0,5 10  A U2A E U(I) ði n tr phi tuy n có ñ c tính ñư c cho theo b ng: J I(A) 0 0,5 1 1,5 2 2,2 U(V) 0 7 10 14 20 25 Tính dòng ñi n ch y qua ñi n tr phi tuy n. Hình 1 Bài 2: (2 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 2. Bi t: E1 = 15V (1 chi u), C = 20µF, L = 20mH, e2(t) = 2 2 ⋅ sin(1000t )(V ) . ði n tr phi tuy n có ñ c tính cho trong b ng sau: L R1 R2 I(A) 0 0,4 1,6 2 2,5 3 U(V) 0 13,5 16,5 20 22 23 e2(t) E1 C a. Tính ñi n áp uC(t). b. Tính công su t ngu n E1 và ngu n e2(t). Hình 2 Bài 3: (4 ñi m) Cho ñư ng dây dài có chi u dài 300km làm vi c ch ñ xác l p ñi u hòa, t n s 50Hz. Coi dòng, áp xác l p trên dây là t ng c a sóng thu n và sóng ngư c. Bi t các thông s c a ñư ng dây : L0 = 2.10-3 H/km, C0 = 3.10-6F/km, R0 = 4 /km, G0 = 5.10-3 S/km. ð u ñư ng dây n i v i ngu n áp ñi u hòa lý tư ng (t ng tr trong c a ngu n b ng 0). a. Tính v n t c truy n sóng trên ñư ng dây. b. Tính giá tr ñi n c m t p trung ph i n i vào m i km ñư ng dây ñ pupin hóa ñư ng dây. c. Sau khi pupin hóa, cu i ñư ng dây n i t i Z2 = 100 . Bi t ñi n áp cu i ñư ng dây ɺ U 2 = 220∡0°(kV ) . Tính ñi n áp t i và ñi n áp ph n x t i cu i ñư ng dây. Trình bày: 1 ñi m
  4. ð THI CƠ S K THU T ðI N II – K53 ð (Th i gian làm bài: 90 phút. Không ñư c s d ng tài li u) 53-II-04 Bài làm ch ñư c ch m khi n p cùng ñ thi H và tên SV:……………………………………………….L p:……………………………….. Bài 1: (3 ñi m) ɺ Cho m ch ñi n như hình 1. Bi t E1 = 30∡ 0°; Z C 2 = − j 4; ɺ3 ɺ ɺ R3 = 10Ω; ñ c tính c a cu n dây L3 : U = 5 I + 0,5 I ; R1 cho theo b ng sau: ñ c tính c a ñi n tr ɺ U (V) 0 15 24 48 60 ɺ I (A) 0 0,8 1,6 3,2 4,8 Hình 1 ɺ Tính công su t phát c a ngu n E1 và công su t tiêu th trên hai ñi n tr . Bài 2: (3 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 2. Bi t E1 = 12V ; E2 = 18V ; R2 = 6Ω; C3 = 0,1F ; ñ c tính c a cu n dây phi tuy n L3 :ψ = 2i + 0,5i 3 ; ñ c tính c a ñi n tr phi tuy n R1 : u = 10i + 0,7i 3 . T i th i ñi m t = 0 khoá m ra. S d ng phương pháp sai phân tính dòng qua cu n dây L3 Hình 2 v i bư c sai phân h = 0,01s. (Tính 4 bư c) Bài 3: (3 ñi m) L0 = 0,1mH / km; Cho m ch ñư ng dây dài không tiêu tán như hình 3. ðư ng dây có các thông s : ɺ C0 = 0,25µ F / km; ngu n ñ u ñư ng dây E1 = 220∡ 0°; t ng tr trong c a ngu n Z1 = 4 + j 3; t i ω = 314. Tính công su l = 200km, cu i ñư ng dây Z 2 = 30 + j 3. Chi u dài ñư ng dây t n s góc t phát c a ngu n và công su t tiêu tán trên Z1 và Z 2 . Hình 3 Trình bày: 1 ñi m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2