Đề thi lý thuyết tin học A ngày 22-04-2007

Chia sẻ: Trung - Bian - Web Tin Hoc WTH (^_^)(^_^) | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
301
lượt xem
92
download

Đề thi lý thuyết tin học A ngày 22-04-2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi lý thuyết tin học a ngày 22-04-2007', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết tin học A ngày 22-04-2007

  1. Ð thi cu i khoá ch ng ch A Ð THI TIN H C A KHOÁ 15 – Ngày thi 29/04/2007 B ng 1 A B C D E F 1 Mã hàng S lư ng Giá Thành ti n 2 K1 3 12000 36000 3 H3 4 600 2400 4 C4 6 5000 30000 5 D5 8 2400 19200 6 E8 2 3200 6400 7 F2 1 8000 8000 8 B3 7 3200 22400 9 1. Khi ang s d ng Microsolf Word, nh n t h p c) Ta ang s d ng sai b ng mã phím Ctrl + Enter thì s có tác d ng d) Nh ng t b g ch s d ng font không phù a) Toàn b văn b n ta ang so n th o s m t i n u h p v i b ng mã ta không lưu (save) trư c ó. 7. Khi s d ng Microsolf PowerPoint trình di n, b) M m t văn b n m i b t u so n th o mu n ch m d t ch trình di n ta ph i c) Sang m t trang m i trên văn b n ang so n th o a) Nh n phím Esc d) Sang m t o n m i trên văn b n ang so n th o b) Nh n phím Break 2. Trong Excel, ô C5 ch a công th c sau =(3+2)^2, c) C 2 câu (a), (b), úng khi copy n i dung này cho ô G7 thì giá tr c a ô G7 d) C 2 câu (a), (b), sai s là: 8. Nút ReFresh trên thanh công c c a Internet a) 625 Explorer có tác d ng: b) 25 a) N p l i trang Web ang xem c) 10 b) Ngưng vi c l y thông tin v d) 20 c) Lưu thông tin m i vào ĩa 3. Trong Excel, khi dùng công th c d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai =DSUM(A8:H100,3,A1:B3) thì c t c n tính t ng có 9. Ð di n t kh năng lưu tr thông tin c a ĩa tên là: c ng, ta dùng ơn v : a) B a) Hz b) C b) MHz c) D c) GHz d) H d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai 4. Các thi t b có th ch a virus tin h c là: 10. Virus tin h c có th lây nhi m vào máy khi ta m a) Ðĩa c ng 1 t p b ng tính Excel, là virus thu c lo i: b) Ðĩa CD a) B-virus c) C 2 câu (a), (b) úng b) F-virus d) C 2 câu (a), (b) sai c) Macro virus 5. Khi ang Microsolf Excel, m i l n ta nh n t h p d) C 3 câu (a), (b), (c) u úng phím Shift+S là: 11. Lo i thi t b nào có th lưu tr thông tin ngay c a) Lưu sheet ang làm vi c vào ĩa khi b m t i n b) Lưu t p ang làm vi c vào ĩa a) Ðĩa CD c) Lưu n i dung c a ô v a s a xong vào ĩa b) Ðĩa c ng d) C 3 câu (a), (b), (c) úng c) C 2 câu (a), (b) u úng 6. Khi ang so n th o trong Microsolf Word, xu t d) C 2 câu (a), (b) u sai hi n các g ch màu dư i m t s t , d u hiê ó 12. Trong Excel, s lư ng b ng tính có trong 1 t p cho bi t: m i ư c t o b ng l nh File, New: a) Ta gõ sai ki u gõ ti ng vi t a) luôn là 3 b) Nh ng t b g ch không có trong t i n c a b) t i thi u là 3 Word c) t i a là 3
  2. Ð thi cu i khoá ch ng ch A d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai c) TCVN3 (ABC) 13. Nh ng chu i nào sau ây không ph i là tên thư d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai m c (folder) trong Windows 9X: 20. Trong Excel, t i ô D5 chưa công th c =B3*C2, a) TAI$CHINH khi copy công th c này n dán vào ô G8, thì công th c t i G8 s là: b) $TIENTE a) =B3*C2 c) TAI/CHINH b) =B6*C5 d) TAI.VU 14. Lo i font quy nh s d ng chính th c trong các c) =B6*C2 văn b n hành chính hi n nay là: d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai a) VNI 21. Trong Excel, v i s li u c a b ng 1, cho bi t giá tr c a công th c sau: b) .VN =IF(SUM(B2:B8)>30,“T”,“K”) c) Unicode a) 30 d) Telex b) T 15. Trong Excel, v i s li u c a b ng 1, cho bi t giá tr c a công th c sau: =SUMIF(C2:C8,“>=10000”) c) K a) 10000 d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai 22. Nh ng chu i nào sau ây không ph i là tên t p b) 12000 trong Windows 9X: c) Công th c có l i cú pháp a) BAI LAM 2X d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai b) BAI \ LAM 16. Trong Excel, khi ch n 1 c t r i nh n phím delete s có tác d ng c) TONG$.TXT a) Xóa n i dung các ô n m trong c t ó d) 22.15.TXT 23. Trong Microsolf Word, thanh công c mà tr ng b) Xóa kh i b ng tính c t ã ch n thái m c nh c a nó ch a các nút có các ch c năng c) C 2 câu (a), (b), u úng như tô màu di n tích (fill), i màu nét v (line d) C 2 câu (a), (b), u sai color), WordArt,... ư c g i là: 17. Trong Excel, v i s li u c a b ng 1, cho bi t giá a) Standard tr c a công th c sau: =COUNTIF(B2:B8,“>=4”) b) Formatting a) 4 c) Drawing b) 5 d) Tables and Border c) 6 24. Trong Windows, nh ng ký t không ư c s d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai d ng t tên cho thư m c là: 18. Trong Excel, v i s li u c a b ng 1, cho bi t giá a) D u ch m (.) tr c a công th c sau: =ROUND(C3,-3) b) \ a) 0 c) Ký t tr ng (space) b) 600 d) C 3 câu (a), (b), (c) u úng c) 1000 25. Trong Microsolf Word, in ra gi y các trang t d) C 3 câu (a), (b), (c) u sai 3 n 5 c a t p hi n hành, ta ph i: 19. Khi s d ng Microsolf Windows so n th o a) Ch n File, Print văn b n v i font là Arial, mu n gõ ti ng Vi t ta ph i b) Click vào bi u tư ng ch n b n mã: c) Click vào bi u tư ng a) VNI Windows d) Click vào bi u tư n b) Unicode
Đồng bộ tài khoản