Đề thi lý thuyết tin học A ngày 31/10/2010

Chia sẻ: Trung - Bian - Web Tin Hoc WTH (^_^)(^_^) | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
403
lượt xem
122
download

Đề thi lý thuyết tin học A ngày 31/10/2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi lý thuyết tin học a ngày 31/10/2010', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết tin học A ngày 31/10/2010

  1. Trung taâm Ngoaïi Ngöõ - Tin hoïc Tröôøng Tín Ñeà thi cuoái khoaù chöùng chæ A ÑEÀ THI TIN HOÏC A KHOÙA Ngaøy 31/10/2010 Baûng 1 A B C D E F 1 STT Maõ soá maët haøng Soá löôïng Giaù TV2101L 15 3400000 2 1 2 TV2902P 22 4450000 3 3 TV3201L 35 5500000 4 4 TV4005P 12 14500000 5 5 TL01200 45 4500000 6 6 TL02350 34 6500000 7 7 TL15150 60 2500000 8 8 BL12220 25 8500000 9 9 BL15230 28 12000000 10 Soá löôïng Giaù 11 >30 >8000000 12 1. TB (Tetra byte) coù giaù trò baèng: 6. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: a) 1000 MB b) 1024 MB =DMAX(A1 :D10,4,C11 :C12) d) 1024 GB c) 1000 GB a) 6500000 b) 4500000 2. Trong moät vaên baûn soaïn thaûo baèng Microsoft c) 12000000 d) 14500000 Word: 7. Trong baûng maõ ASCII, kyù töï “A” ñöôïc löu tröõ a) Coù theå duøng nhieàu loaïi font thuoäc nhieàu baûng baèng: maõ khaùc nhau. a) 1 bit b) 1 byte b) Coù theå duøng nhieàu loaïi font nhöng phaûi thuoäc c) 2 byte d) 2 bit cuøng baûng maõ. 8. Thoâng tin ñöôïc löu tröõ trong ñóa cöùng ôû daïng: c) Coù theå duøng moät loaïi font thuoäc nhieàu baûng a) Töø b) Cô maõ khaùc nhau. c) Ñieän d) Quang d) Chæ coù theå söû duïng ñuùng moät loaïi font. 9. Trong Microsoft Word, sau khi choïn moät ñoaïn 3. Trong Microsoft Word, khaùi nieäm “section” vaên baûn roài duøng leänh: Format, Chage Case, Lower duøng ñeå chæ: Case seõ coù taùc duïng: a) Moät phaàn cuûa ñoaïn (paragraph). a) Bieán caùc kyù töï trong ñoaïn thaønh chöõ hoa. b) Nhieàu trang lieân tieáp coù cuøng höôùng in. b) Bieán caùc kyù töï trong ñoaïn thaønh chöõ thöôøng. c) Nhieàu teäp söû duïng font chöõ gioáng nhau. c) Bieán caùc kyù töï ñaàu cuûa moãi töø trong ñoaïn d) Moät phaàn cuûa trang. thaønh chöõ hoa. 4. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng d) Bieán caùc kyù töï ñaàu cuûa moãi caâu trong ñoaïn 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: thaønh chöõ hoa. =DCOUNT(A1:D10,1,C11:C12) 10. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa a) 0 b) 3 Baûng 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: c) 4 d) 5 =MID(B5,3,2) 5. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng 1, a) V4 cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: b) 00 =DSUM(A1:D10,3,C11:C12) c) 40 a) 0 b) 174 d) Coâng thöùc coù loãi cuù phaùp d) Moät giaù trò khaùc c) 276 ÑT: 07103. 831813 ÑC: 79C Maäu Thaân, P. Xuaân Khaùnh, TPCT
  2. Trung taâm Ngoaïi Ngöõ - Tin hoïc Tröôøng Tín Ñeà thi cuoái khoaù chöùng chæ A 17. OÅ ñóa DVD ñöôïc xeáp vaøo loaïi: 11. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa a) Hardware b) Software Baûng 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: c) Firmware d) Shareware. =ROUND(C7,-1) 18. Trong Microsoft Word, sau khi ñaët toaøn boä taøi a) 0 b) 34 lieäu ôû cheá ñoä “mirror margin”, leà traùi cuûa trang 2 c) 40 d) 30 trôû thaønh: 12. Trong Window, khaùi nieäm “Default Printer” a) Left margin b) Inside margin ñöôïc hieåu laø: c) Outside margin d) Right margin. a) Maùy in bò loãi khoâng duøng ñöôïc 19. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng 1, b) Maùy in duy nhaát söû duïng ñöôïc. cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: c) Khi in aán, ngöôøi duøng khoâng choïn maùy in =COUNTIF(C2:C10,“>25”) khaùc, maùy in naøy seõ ñöôïc söû duïng. a) 0 b) 5 d) Maùy in bò caám söû duïng do thao taùc in chöa c) 6 d) 9 xong. 20. Trong Microsoft PowerPoint: 13. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng 1, a) Khi ta thay ñoåi font chöõ cuûa moät slide thì font cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: chöõ trong moïi slide khaùc cuõng thay ñoåi. =DCOUNT(A1:D10,C1,C11:D12) b) ta khoâng theå thay ñoåi font chöõ trong toaøn boä a) 9 moät slide. b) 4 c ) Ta khoâng theå thay ñoåi maøu cuûa text c) 0 d) Caû ba caâu (a), (b), (c) sai. d) 7 21. OÅ ñóa DVD:: 14. Trong Microsoft Word, tính naêng naøo khoâng coù a) Coù theå ñoïc ñöôïc CD trong thanh coâng cuï Drawing: b) Coù theå ghi ñöôïc ñóa CD . a) Insert WordArt c) (a), (b) sai b) Text box d) (a), (b) ñuùng. c) Caû hai caâu (a), (b) ñuùng. 22. Trong Microsoft Excel, giaù trò cuûa coâng thöùc d) Caû hai caâu (a), (b) sai. =IF(OR(2+3>15,30),200,300) laø: 15. Chöông trình phoøng choáng virus duøng trong a) 15 b) 30 caùc maùy tính: c) 200 d) 300 a). Phaûi thöôøng xuyeân caäp nhaät môùi coù hieäu quaû. 23. Trong Microsoft Excel, ta coù theå löu moät teäp b) Khoâng ñöôïc caäp nhaät vì laøm nhö theá seõ bò laây vôùi teân laø: nhieãm virus. a) sbd15.doc b) sbd15.xls c) Ch c n c p nh t l n u sau khi caøi ñaët laø ñuû. c) (a), (b) sai d) (a), (b) ñuùng d) Chæ caàn caäp nhaät moãi naêm moät laàn. 24. Ñeå goõ ñöôïc töø “huøng traùng” baèng kieåu goõ 16. Trong Microsoft Excel, oâ E5 chöùa coâng thöùc: Telex, ta nhaán laàn löôïc caùc phím: =SUM(15,$H$5,G5). Sau khi ta cheøn theâm moät coät a) hungf trangs. môùi vaøo vò trí coät F thì coâng thöùc taïi oâ E5 trôû thaønh: b) hungf trasng. a) =SUM(15,$H$5,H5). c) (a), (b) ñuùng. b) =SUM(15,$H$5,G5) d) (a), (b) sai. c) =SUM(15,$I$5,G5) 25. Thieát bò naøo sau ñaây ñöôïc goïi laø thieát bò ngoaïi d) =SUM(15,$I$5,H5). vi cuûa moät maùy tính: a) CPU b) Ñóa cöùng. c) (a), (b) ñuùng d) (a), (b) sai. ÑT: 07103. 831813 ÑC: 79C Maäu Thaân, P. Xuaân Khaùnh, TPCT
Đồng bộ tài khoản