Đề thi môn Cung Cấp Điện 1 - Trường trung cấp nghề ktcn nam định

Chia sẻ: Phan Duc Nhuan Nhuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
317
lượt xem
52
download

Đề thi môn Cung Cấp Điện 1 - Trường trung cấp nghề ktcn nam định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

So sánh những đặc điểm giống nhau và khác nhau của nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện. Vị trí đặt trạm biến áp phải thoả mãn những yêu cầu gì? Trình bày những yêu cầu đó? Xác định phụ tải điện cho một xã nông nghiệp gồm có: Thôn 1 có: 250 hộ dân thuần nông. Thôn 2 có: 150 hộ dân thuần nông. Thôn 3 có: 100 hộ dân bám mặt đường. Trường THCS có: 10 phòng học + 100 m2 khu nhà hành chính Cho suất phụ tải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Cung Cấp Điện 1 - Trường trung cấp nghề ktcn nam định

 1. Đề thi môn Cung Cấp Điện 1 Trường trung cấp nghề ktcn nam định
 2. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 1 PhÇn 1:. Lý thyÕt :( 4 ®) C©u 1: (2 ®) So s¸nh nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ nhµ m¸y thñy ®iÖn. C©u 2: (2 ®) VÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu g×? Tr×nh bµy nh÷ng yªu cÇu ®ã? PhÇn 2:. Bµi tËp: (6 ®) C©u 1: (3 ®) X¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn cho mét x· n«ng nghiÖp gåm cã: Th«n 1 cã: 250 hé d©n thuÇn n«ng. Th«n 2 cã: 150 hé d©n thuÇn n«ng. Th«n 3 cã: 100 hé d©n b¸m mÆt ®­êng. Tr­êng THCS cã: 10 phßng häc + 100 m2 khu nhµ hµnh chÝnh Cho suÊt phô t¶i: th«n 1, th«n 2 cã P0 = 0,5 KW/ hé; cos = 0,85; th«n 3 cã P0 = 0,8 KW/hé; cos = 0,85; Phßng häc cã P0 = 15 W/ m2 ; khu nhµ hµnh chÝnh: Po = 20 W/m2, cos = 0,8 C©u 2: (3 ®) Yªu cÇu thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho mét phßng lµm viÖc cã kÝch th­íc 4 x 6 m . Cho P0 = 30 W/m2; hÖ sè K1 = K2 = 1. 2 Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 3. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 2 PhÇn 1:. Lý thyÕt : (4 ®) C©u 1: (2 ® ) H·y nªu c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cos? C©u 2: (2 ®) CÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn nµo? PhÇn 2:. Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1: (3 ®) Mét x­ëng c¬ khÝ cã c«ng suÊt ®Æt P® = 200 KW; diÖn tÝch x­ëng 20 x 30 = 600 m2. H·y x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n? Cho hÖ sè nhu cÇu Knc = 0,3 ; suÊt phô t¶i tÝnh to¸n P0 = 12 W/ m2. ChiÕu s¸ng dïng ®Ìn sîi ®èt cã cos = 1; x­ëng ®éng lùc lÊy cos = 0,6. C©u 2: (3 ®) Yªu cÇu thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho mét líp häc cã kÝch th­íc 8 x 10 m2. Cho P0 = 10 W/m2; hÖ sè K1 = K2 = 1, sö dông ®Ìn tuýp. Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 4. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 3 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) H·y nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c hé tiªu thô. C©u 2: (2 ®) Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n nµo ®Ó ®¶m b¶o mét ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn ®­îc xem lµ hîp lý. PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) X¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn cho mét x· n«ng nghiÖp bao gåm: + Th«n 1: 300 hé d©n, thuÇn n«ng + Th«n 2: 200 hé d©n, thuÇn n«ng + Th«n 3: 120 hé d©n b¸m mÆt ®­êng liªn x· + Tr­êng PTCS: 12 líp häc + 100 m2 khu nhµ hµnh chÝnh Cho suÊt phô t¶i tÝnh to¸n: th«n1, th«n 2 lµ: Po = 0,5 KW/hé, cos = 0,85 th«n 3 lµ: Po = 0,8 KW/hé, cos = 0,8 cña phßng häc lµ : Po = 15 W/m2 khu nhµ hµnh chÝnh: Po = 20 W/m2, cos = 0,8 C©u 2: ( 3 ®) Yªu cÇu thiÕt chiÕu s¸ng cho mét phßng ®äc, diÖn tÝch 10 x 10 m2. Cho Po = 30 W/m2, K1 = K2 = 1. Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 5. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 4 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) CÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn nµo? C©u 2: (2 ®) Khi thiÕt kÕ mét hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nµo? PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) XÝ nghiÖp c¬ khÝ ®Þa ph­¬ng bao gåm c¸c ph©n x­ëng vµ c¸c khu vùc sau: + Ph©n x­ëng lß S = 160 m2 , P® = 90 KW, Po = 15 W/m2 ; Knc = 0,8 ; cos = 0,9 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn sîi ®èt. + Ph©n x­ëng gia c«ng S = 600 m2, P® = 150 KW, Po = 15 W/m2 ; Knc = 0,4 ; cos = 0,6 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn sîi ®èt. + Nhµ hµnh chÝnh 2 tÇng x 80 m2 ; Po = 20 W/m2 ; cos = 0,8 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn tuýp. + Khu kho, b·i réng 300 m2 ; Po = 10 W/m2 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn sîi ®èt. Yªu cÇu x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n toµn xÝ nghiÖp. C©u 2: ( 3 ®) Yªu cÇu thiÕt chiÕu s¸ng cho mét phßng lµm viÖc diÖn tÝch 6 x 15 m2. Cho Po = 30 W/m2, K1 = K2 = 1. Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 6. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 5 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) TÇm quan träng cña tÝnh to¸n ®iÖn trong thiÕt kÕ vµ vËn hµnh hÖ thèng cung cÊp ®iÖn C©u 2: (2 ®) So s¸nh nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ nhµ m¸y thñy ®iÖn. PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) Yªu cÇu x¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn nhµ chung c­ 6 tÇng, mçi tÇng 10 c¨n hé, biÕt r»ng ng­êi sèng ë ®©y cã møc sèng trung b×nh thÊp ( ch­a cã nãng l¹nh, m¸y giÆt, ®iÒu hoµ). BiÕt thiÕt bÞ ®iÖn gia dông ®Æt trong c¨n hé cã møc sèng thÊp lµ: Nåi c¬m + bÕp ®iÖn: 2 KW Bµn lµ : 1 KW §Ìn + Qu¹t + Tivi + Ra®io: 1KW Vµ hÖ sè c«ng suÊt cos = 0,85 C©u 2: ( 3 ®) Yªu cÇu thiÕt chiÕu s¸ng cho mét th­ viªn tr­êng, diÖn tÝch 12 x 15 m2. Cho Po = 30 W/m2, K1 = K2 = 1. Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 7. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 6 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) Nªu ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cos. C©u 2: (2 ®) VÞ trÝ cña tr¹m ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu nµo? PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ cã c«ng suÊt ®Æt P® = 300 KW, diÖn tÝch ph©n x­ëng lµ 20 x 40 = 800 m2 . Yªu cÇu x¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn toµn phÇn cña ph©n x­ëng. Cho biÕt: SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n Po = 12 W/m2 , cos = 0,6 ; hÖ sè nhu cÇu Knc = 0,3 vµ x­ëng dïng ®Ìn sîi ®èt C©u 2: ( 3 ®) Yªu cÇu thiÕt chiÕu s¸ng cho mét nhµ ë diÖn tÝch 4 x 15 m2. Cho Po = 30 W/m2, K1 = K2 = 1. Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 8. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 7 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng cã ®Æc ®iÓm g×? C©u 2: (2 ®) H·y nªu t¸c dông b¶o vÖ cña cét thu sÐt (hoÆc d©y chèng sÐt). PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) Cho s¬ ®å m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ 60KV P = 750 KW Q = 630 Kvar SBA = 1MVA;  PN = 125 KW;  Po = 85 KW TÝnh: tæn thÊt ®iÖn n¨ng  P t¹i tr¹m biÕn ¸p vµ gi¸ thµnh ®iÖn n¨ng trong mét n¨m víi t = 5000 giê, Tmax = 4500 giê, C = 500 ®ång/KWh. C©u 2: ( 3 ®) Yªu cÇu thiÕt chiÕu s¸ng cho mét héi tr­êng diÖn tÝch 12 x 20 m2. Cho Po = 30 W/m2, K1 = K2 = 1. Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 9. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 8 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) Ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc chiÕu s¸ng. C©u 2: (2 ®) H·y kÓ tªn c¸c d¹ng nguån ®iÖn. Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, nhµ m¸y thuû ®iÖn. PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) ~ Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ S = 400KVA S = 150 KVA S = 250 KVA S = 350 KVA cos = 0,8 cos = 0,7 cos = 0,9 cos = 0,8 TÝnh S t¹i thanh c¸i vµ dung l­îng bï ®Ó cos t¹i thanh c¸i lµ 0,9. BiÕt U = 380V. C©u 2: ( 3 ®) Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ cã c«ng suÊt ®Æt P® = 300 KW, diÖn tÝch ph©n x­ëng lµ 20 x 40 = 800 m2 . Yªu cÇu x¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn toµn phÇn cña ph©n x­ëng. Cho biÕt: SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n Po = 12 W/m2 , cos = 0,6 ; hÖ sè nhu cÇu Knc = 0,3 vµ x­ëng dïng ®Ìn sîi ®èt Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 10. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 9 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) §å thÞ phô t¶i ®iÖn lµ g×? T¹i sao ph¶i x©y dùng ®å thÞ phô t¶i ®iÖn hµng ngµy, hµng th¸ng, hµng n¨m? C©u 2: (2 ®) H·y kÓ tªn c¸c d¹ng nguån ®iÖn. Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, nhµ m¸y thuû ®iÖn. PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) XÝ nghiÖp c¬ khÝ ®Þa ph­¬ng bao gåm c¸c ph©n x­ëng vµ c¸c khu vùc sau: + Ph©n x­ëng lß S = 160 m2 , P® = 90 KW, Po = 15 W/m2 ; Knc = 0,8 ; cos = 0,9 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn sîi ®èt. + Ph©n x­ëng gia c«ng S = 600 m2, P® = 150 KW, Po = 15 W/m2 ; Knc = 0,4 ; cos = 0,6 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn sîi ®èt. + Nhµ hµnh chÝnh 2 tÇng x 80 m2 ; Po = 20 W/m2 ; cos = 0,8 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn tuýp. + Khu kho, b·i réng 300 m2 ; Po = 10 W/m2 ; chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn sîi ®èt. Yªu cÇu x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n toµn xÝ nghiÖp. C©u 2: ( 3 ®) Yªu cÇu thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho mét phßng lµm viÖc cã kÝch th­íc 4 x 6 m2. Cho P0 = 30 W/m2; hÖ sè K1 = K2 = 1. Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng
 11. Tr­êng trung cÊp nghÒ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ktcn nam ®Þnh §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc. Khoa ®iÖn §Ò thi m«n: Cung CÊp §iÖn 1. H×nh thøc thi: ViÕt. Thêi gian: 120 phót. §Ò sè : 10 PhÇn 1: Lý thuyÕt:( 4 ®) C©u 1: (2 ®) Ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc chiÕu s¸ng. C©u 2: (2 ®) VÞ trÝ cña tr¹m ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu nµo? PhÇn 2: Bµi tËp:( 6 ®) C©u 1:(3 ®) Cho s¬ ®å m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ 60KV P = 750 KW Q = 630 Kvar SBA = 1MVA;  PN = 125 KW;  Po = 85 KW TÝnh: tæn thÊt ®iÖn n¨ng  P t¹i tr¹m biÕn ¸p vµ gi¸ thµnh ®iÖn n¨ng trong mét n¨m víi t = 5000 giê, Tmax = 4500 giê, C = 500 ®ång/KWh. C©u 2: ( 3 ®) Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ cã c«ng suÊt ®Æt P® = 300 KW, diÖn tÝch ph©n x­ëng lµ 20 x 40 = 800 m2 . Yªu cÇu x¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn toµn phÇn cña ph©n x­ëng. Cho biÕt: SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n Po = 12 W/m2 , cos = 0,6 ; hÖ sè nhu cÇu Knc = 0,3 vµ x­ëng dïng ®Ìn sîi ®èt Trùc Ninh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008 L·nh ®¹o duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn V¨n Th¾ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản