intTypePromotion=3

Đề thi môn học xử lý ảnh

Chia sẻ: Hoangtuan Hoangtuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
171
lượt xem
35
download

Đề thi môn học xử lý ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tìm hiểu phương pháp tách điểm và đường. Áp dụng cho ảnh nguồn 24 bit màu, đa sắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn học xử lý ảnh

  1. Đề thi môn học XỬ LÝ ẢNH 1. Tìm hiểu ph ươ ng pháp tách đi ểm và đ ường. Áp d ụng cho ảnh ngu ồn 24 bit màu, đa sắ c. 2. Phươ ng pháp đ ối sánh ảnh d ựa trên ma tr ận h ệ s ố t ương quan. Th ử nghi ệm gi ải bài toán dò tìm m ẫu trong m ột ảnh cho tr ước. Dò thô v ới ng ưỡng th ấp, v ới nh ững v ị trí vượ t ngưỡ ng th ực hi ện đ ối sánh toàn b ộ m ẫu. 3. Nghiên cứu các ph ươ ng pháp tách màu t ừ m ột ảnh màu. Vi ết ch ương trình th ể hi ện phươ ng pháp tìm hi ểu đ ượ c. Th ử nghi ệm v ới ảnh 24 bit. 4. Tìm hiểu các ph ươ ng pháp thay đ ổi đ ộ t ương ph ản, t ạo ảnh âm b ản và phân ng ưỡng ản h. Th ử nghi ệm v ới ảnh 24 bit. 5. Phươ ng pháp histogram equalization và histogram matching. Ch ương trình th ử nghiệm v ới ảnh đa m ức xám. Có th ể nói gì v ề cách áp d ụng các ph ương pháp nêu t rên đ ối v ới ảnh màu (24 bit)? 6. Phân lo ại nhi ễu. Tìm hi ểu các ph ương pháp l ọc làm tr ơn có hi ệu qu ả t ốt đ ối v ới nhiễu s ạn (salt and pepper). Th ử nghi ệm v ới ảnh 24 bit. 7. Phươ ng pháp gi ấu tin LSB (Least Signification Bit). Th ử nghi ệm v ới ảnh 24 bit. 8. Phươ ng pháp gi ấu tin theo kh ối đi ểm ảnh s ử d ụng phép bi ến đ ổi DCT. 9. Phươ ng pháp gi ấu tin theo kh ối đi ểm ảnh s ử d ụng phép bi ến đ ổi DFT. 10. Phân tích và đánh giá các phương pháp lọc ảnh trung bình, trung v ị, hình h ọc, đi ều hoà và phi điều hoà. Chương trình minh họa lọc ảnh 24 bit bằng phương pháp nêu trên đ ể so sánh. 11. Tìm hiểu các thuật toán làm rõ đường biên trong ảnh. Áp dụng cho ảnh 24 bit. 12. Tìm hiểu thuật toán tam giác (triangle) xác định ng ưỡng để phân đo ạn ảnh. Th ử nghi ệm với ảnh đa mức xám. 13. Tìm hiểu thuật toán Background-symmetry xác định ngưỡng để phân đoạn ảnh. Thử nghiệm với ảnh đa mức xám. 14. Tìm hiểu thuật toán isodata (by Ridler and Calvard) xác định ngưỡng để phân đoạn ảnh. Thử nghiệm với ảnh đa mức xám. 15. Các phương pháp đối sánh và ứng dụng trong nhận dạng đối tượng trên ảnh 16. Giấu tin trong ảnh đa sắc *.bmp 24 bít bằng phương pháp LSB. 17. Nâng cao chất lượng ảnh bằng phương pháp biến đổi lược đồ mức xám. 18. Nhận dạng đối tượng ảnh dựa trên hệ số tương quan 19. Sử dụng mạng neuron nhận dang kí tự số ( “0”, “2”, …,”9”) v ới các kí t ự s ố là ảnh đ ược soạn thảo trên máy tính theo các kiểu chữ khác nhau. 20. Phát hiện biên sử dụng một số toán tử tiêu biểu sử dụng đạo hàm 21. Lọc ảnh trên miền tần số (sử dụng biến đổi Fourier). Áp dụng cho ảnh 24 bit. 22. Xét các mẫu là các chữ số được soạn thảo trên máy tính bởi các kiểu chữ khác nhau (không phải chữ viết tay được quét vào máy tính). Hãy thiết kế cấu trúc dữ liệu mô t ả các chữ số này để phục vụ cho bài toán nhận dạng. Thử nghiệm với phương pháp đ ối sánh. 23. Xây dựng kỹ thuật lọc nhiễu định hướng (gây ra bởi đối tượng chuyển động, thiết bị ghi nhậ ảnh bị rung theo một hướng). 24. Giả thiết trong ảnh có một đám khói. Tách các dám khói thành một đối tượng riêng biệt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản