intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

292
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp một trong những dạng câu hỏi để kiểm tra kiến thức về lịch sử cách mạng của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu thêm về cấu trúc ra đề của nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  1. DE THI VTON LICH SIJ DANG Ddnh cho"sinh vi€n hA ch[nh quy ngodi su pham .nffi"*ffi## phan tich sq chuy6n hudng c6ch mang cua DAng ta sau khi chi6n t: Cau tranh th€ gioi thu 2 bung nO.f SO) Cdu 2: Phan tich nQi dung duong l6i kh6ng chi6n ch6ng M! qUu nuoc cua Dang CQng sdn Viet Nam.(5d) Ghi chu: Dtrqc str dqng tdi li€u 154% fo-D,u
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2